Система Orphus

Описание: Описание: Описание: Описание: C:\Users\User\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\a4682807-9f4d-4a8a-b793-ab5932089a5e\document.files\image001.jpg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

2015-жылдын 22-майы № 115

Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө (ишкердик субъекттерин каттоо жана жоюу жол-жоболорун жөнөкөйлөштүрүү жөнүндө)

(КР 2019-жылдын 8-июлунда N 82 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

1-берене.

Кыргыз Республикасынын Салык кодексине (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2008-ж., № 8, 922-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин:

1. 31-берененин 6-бөлүгүнүн 6-пункту күчүн жоготту деп таанылсын.

2. 54-берененин 2-бөлүгү төмөнкүдөй мазмундагы 8-пункт менен толукталсын:

"8) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган статистикалык ишти жүзөгө ашыруу максатында мамлекеттик статистика органдарына.".

3. 63-берененин 1-бөлүгү күчүн жоготту деп таанылсын.

4. 78-беренеде:

1-пунктунда "100000" деген цифралар "1000000" деген цифраларга алмаштырылсын";

2-пункт төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"2) ыйгарым укуктуу салык органы - 1000000 сомдон ашык суммада.".

5. 79-беренеде:

7-бөлүгүндө "30" деген цифралар "10" деген цифраларга алмаштырылсын;

11-бөлүгүндө "3" деген цифрадан кийин "жумушчу" деген сөз менен толукталсын.

6. 81-берененин 7-бөлүгүндө "40" деген цифралар "30" деген цифраларга алмаштырылсын.

7. 84-берененин 6-бөлүгүнүн экинчи абзацы күчүн жоготту деп таанылсын.

8. 87-берененин 5-бөлүгүндө "15 күндүн" деген сөздөр "10 жумушчу күндүн" деген сөздөргө алмаштырылсын.

9. 96-беренеде:

1 жана 2-бөлүктөр төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"1. Салык төлөөчүнү салыктык каттоо төмөнкүнүн негизинде жүргүзүлөт:

1) субъекттин салыктык каттоо жөнүндө жазуу жүзүндөгү арызынын же жеке жактын жеке ишкер катары мамлекеттик каттоо жөнүндө арызынын;

2) ушул Кодекстин 17-главасында көрсөтүлгөн органдар берген, субъектте салык төлөө милдеттенмесинин пайда болушун күбөлөндүрүүчү маалыматтын.

Жеке ишкерлерди салыктык каттоо аларды жеке ишкерлер катары мамлекеттик каттоо менен бир убакта жүзөгө ашырылат.

2. Салык органы салыктык каттоону төмөнкү мөөнөттөрдө жүргүзүүгө милдеттүү:

1) ата мекендик уюмдарды - салыктык каттоо жөнүндө арыз берген күндөн кийинки 5 жумушчу күндөн кечиктирбестен;

2) Кыргыз Республикасында туруктуу мекеме түзүү менен ишти жүзөгө ашыруучу чет мамлекетте катталган чет өлкөлүк уюмду же жеке ишкерди - ушул берененин 1-бөлүгүндө көрсөтүлгөн негиздердин бири келип чыккан күндөн кийинки 5 жумушчу күндөн кечиктирбестен;

3) жеке жакты - Кыргыз Республикасынын жаранын - ушул берененин 1-бөлүгүндө көрсөтүлгөн негиздердин бири келип чыккан күндөн кийинки 5 жумушчу күндөн кечиктирбестен;

4) Кыргыз Республикасында салык салына турган объектке ээлик кылуучу чет өлкөлүк уюмду же резидент эмес жеке жакты - ушул берененин 1-бөлүгүндө көрсөтүлгөн негиздердин бири келип чыккан күндөн кийинки 5 жумушчу күндөн кечиктирбестен;

5) жеке ишкерди - ушул берененин 1-бөлүгүнүн 1-пунктунда көрсөтүлгөн арыз берилген күндөн кийинки 5 жумушчу күндүн ичинде.";

3-бөлүгүнүн 2 жана 3-пункттары төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"2) жеке ишкердин статусуна ээ болбогон жеке жактар үчүн - каттоо орду Кыргыз Республикасында паспортунун маалыматтарына ылайык же жашаган жер;

3) жеке ишкер үчүн - каттоо орду жеке ишкердин паспортунун маалыматтарына ылайык жашаган жери же ишкердик ишти жүзөгө ашырган жер.";

8-бөлүгүндө "15 календардык күндүн" деген сөздөр "5 жумушчу күндүн" деген сөздөргө алмаштырылсын.

10. 102-беренеде:

12-бөлүгү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"12. Салык органы ушул Кодекстин 100-беренесинде каралган пландан тышкары текшерүү жүргүзүү үчүн негиздерди салык органы алган күндөн кийинки күндөн тартып 15 календардык күндүн ичинде пландан тышкары текшерүү жүргүзүү жөнүндө чечим кабыл алууга милдеттүү.

Салык органы ушул Кодекстин 100-беренесинде каралган пландан тышкары текшерүү жүргүзүү үчүн негиздерди салык органы алган күндөн кийинки күндөн тартып 30 календардык күндөн кечиктирбестен көрсөтмөнү салык төлөөчүгө тапшырууга жана пландан тышкары текшерүүгө киришүүгө милдеттүү.".

11. 105-берененин 2-бөлүгү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"2. Көчмө текшерүү мөөнөтүнүн бүтүшү салык төлөөчүгө көчмө текшерүү боюнча актыны тапшырган дата болуп эсептелет. Көчмө текшерүү боюнча акт салык төлөөчүгө көрсөтмөдө көрсөтүлгөн көчмө текшерүүнүн мөөнөтү бүткөн датадан кечиктирбестен тапшырылууга тийиш.".

12. 106-беренеде:

1-бөлүгүндө:

- биринчи абзацы "жетекчисинин орун басары тарабынан" деген сөздөрдөн кийин "салык төлөөчүгө көчмө текшерүү боюнча акт тапшырылган датадан тартып 10 жумушчу күндөн кечиктирбестен" деген сөздөр менен толукталсын;

- үчүнчү абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"Салык кызмат органы көчмө текшерүүнүн материалдарын кароо убактысы жана орду жөнүндө чечимди салык төлөөчүгө мындай кароо датасына чейин 5 жумушчу күндөн кечиктирбестен тапшырат.";

2-бөлүгү төмөнкүдөй мазмундагы экинчи абзац менен толукталсын:

"Көчмө текшерүүнүн материалдарын кароонун натыйжалары боюнча чечим чыгарылат жана салык төлөөчүгө көчмө текшерүүнүн материалдары каралган датадан тартып 3 жумушчу күндөн кечиктирбестен тапшырылат.";

6-бөлүк "салык кызматы органдарынын чечимин жоюу" деген сөздөрдөн кийин "жана кызмат адамын Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган жоопкерчиликке тартуу" деген сөздөр менен толукталсын.

13. 112-берененин 2-бөлүгүнүн 3-пункту "салык көрсөткүчтөрүн" деген сөздөрдөн мурда "коммерциялык эмес уюмдарды кошпогондо," деген сөздөр менен толукталсын.

14. 124-беренеде:

2-бөлүгүнүн 4-пунктунда "маалыматтык фонддорду жүргүзүүнүн бирдиктүү принциптеринин, методдорунун жана формаларынын" деген сөздөр "идентификациялык салык номерин, ишканалардын, уюмдардын жана жеке ишкерлердин жана башка мамлекеттик классификаторлордун жалпы идентификациялык кодун пайдалануунун" деген сөздөргө алмаштырылсын;

4-бөлүгү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"4. Салык кызматынын органдары мамлекеттик статистика органдарына төмөнкүлөрдү берет:

1) мамлекеттик каттоодон өткөн салык төлөөчүлөр жөнүндө маалыматтар базасын;

2) экономикалык жана ишкердик ишти жүзөгө ашыруучу салык төлөөчүлөр жөнүндө маалыматтар базасын.";

5-бөлүгүнүн 1-пункту күчүн жоготту деп таанылсын.

 

2-берене.

Кыргыз Республикасынын Граждандык кодексинин I бөлүгүнө (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Ведомосттору, 1996-ж., № 6, 80-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1. 97-статьянын 4-пунктунун экинчи абзацы күчүн жоготту деп таанылсын.

2. 98-статьянын 1-пункту төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"1. Жоюу комиссиясы (жоюучу) юридикалык жактарды каттоочу (кайра каттоочу) ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга юридикалык жактын жоюлгандыгы жөнүндө, анын кредиторлорунун талаптарын билдирүү тартиби жана мөөнөттөрү жөнүндө кабарлама жөнөтөт. Мында бул мөөнөт жоюлгандыгы жөнүндө жарыяланган учурдан тартып эки айдан кем болууга тийиш эмес.

Жоюу комиссиясынан (жоюучудан) алынган маалымат беш жумушчу күндүн ичинде юридикалык жактарды каттоочу (кайра каттоочу) ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын расмий сайтында жарыяланат.

Жоюу комиссиясы (жоюучу) кредиторлорду аныктоого жана дебитордук карыздарды алууга бардык аракеттерди жасайт, ошондой эле юридикалык жактын жоюлгандыгы жөнүндө кредиторлорго жазуу жүзүндө кабарлайт.".

 

3-берене.

"Кыргыз Республикасынын мамлекеттик салык кызматы жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2009-ж., № 1, 24-ст.) төмөнкүдөй толуктоо киргизилсин:

1-берененин 1-пункту "Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген," деген сөздөрдөн кийин "жеке ишкерлер катары жеке жактарды каттоо боюнча," деген сөздөр менен толукталсын.

 

4-берене.

"Чакан ишкерликти мамлекеттик колдоо жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2007-ж., № 5, 464-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин:

3-статьянын 1-бөлүгүнүн биринчи абзацында "жылына 3000000 сомго чейинки" деген сөздөр "Кыргыз Республикасынын Салык кодекси менен каралган кошумча наркка салык боюнча жылына каттоо чегинен ашпаган" деген сөздөргө алмаштырылсын.

 

5-берене.

"Кыргыз Республикасынын Социалдык фонду жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2004-ж., № 11, 510-ст.) төмөнкүдөй толуктоо киргизилсин:

3-статьянын 2-бөлүгү төмөнкүдөй мазмундагы он төртүнчү абзац менен толукталсын:

"- ишкердик субъекти ишин токтоткондо камсыздандыруу төгүмдөрү боюнча эсептешүү тууралыгына жана өз убактылуулугуна мындай текшерүү жүргүзүүгө арыз берилген датадан тартып 15 календардык күндүн ичинде текшерүү жүргүзүүгө жана көрсөтүлгөн мөөнөттүн ичинде камсыздандыруу төгүмдөрү боюнча карызынын жоктугу тууралуу (эгер карыз жок болсо) маалымкат берүүгө;".

6-берене.

"Бухгалтердик эсеп жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2002-ж., № 6, 273-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүү жана толуктоо киргизилсин:

11-беренеде:

1 жана 2-пункттар күчүн жоготту деп таанылсын;

3-пункт төмөнкүдөй мазмундагы экинчи абзац менен толукталсын:

"Жоюу балансын түзүүдө активдер, милдеттенмелер, капитал жана башка көрсөткүчтөр жөнүндө маалыматтар рынок наркы боюнча, башкача айтканда, объектти сатуунун натыйжасында алынышы мүмкүн болгон акчалай каражаттардын суммасында бааланууга тийиш.".

7-берене.

"Юридикалык жактарды, филиалдарды (өкүлчүлүктөрдү) мамлекеттик каттоо жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2009-ж., № 2, 130-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоо киргизилсин:

1. 7-берененин 4-бөлүгүнүн экинчи абзацы күчүн жоготту деп таанылсын.

2. 10-беренеде:

3-бөлүгү күчүн жоготту деп таанылсын;

10-бөлүгү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"10. Кайра уюштурууга байланыштуу кредиторлор болгон учурда юридикалык жакты мамлекеттик каттоо (кайра каттоо) үчүн документтерди тапшырганга чейин эки ай мурда арыз ээси каттоочу органга кредиторлор тарабынан талаптарды коюу мөөнөтүн көрсөтүү менен юридикалык жакты кайра уюштуруу жөнүндө кабарлама жөнөтүүгө милдеттүү. Каттоочу орган арыз ээсинен кабарламаны алганда аны өзүнүн расмий сайтына жайгаштырууга милдеттүү. Кредиторлор тарабынан талаптарды коюунун мөөнөтү каттоочу органдын расмий сайтында маалымат жарыяланган күндөн тартып 2 айдан кем болушу мүмкүн эмес.

Кредиторлор болбогон учурда анын жетекчисинин колтамгасы менен алардын жоктугу тууралуу кайра уюштурулуучу юридикалык жактын кепилдик каты каттоочу органга берилет. Кабарламанын формасы каттоочу орган тарабынан аныкталат.";

13-бөлүгүндө:

13-бөлүгүнүн биринчи жана экинчи абзацтарында "Өкмөт аныктаган жалпыга маалымдоо каражаттарынын биринде жарыяланган жоготулгандыгы (бузулгандыгы) жөнүндө жарыя" деген сөздөр "каттоочу органдын расмий сайтында 5 жумушчу күндүн ичинде жарыяланууга тийиш болгон кабарлама" деген сөздөргө алмаштырылсын.";

бөлүк төмөнкүдөй мазмундагы үчүнчү абзац менен толукталсын:

"Кабарламанын формасы каттоочу орган тарабынан аныкталат.";

14-бөлүгү күчүн жоготту деп таанылсын.

3. 13-беренеде:

3-бөлүгүнүн сегизинчи жана он биринчи абзацтары күчүн жоготту деп таанылсын;

4-бөлүгүнүн алтынчы абзацы күчүн жоготту деп таанылсын.

4. 17-берененин 1-бөлүгүндө:

бешинчи абзац күчүн жоготту деп таанылсын;

тогузунчу абзацында "эсеби (эсептери)" деген сөздөр алып салынсын.

8-берене.

(КР 2019-жылдын 8-июлунда N 82 Мыйзамынын 37-берененин 5-пунктуна ылайык күчүн жоготот)

9-берене.

"Акционердик коомдор жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2003-ж., № 6, 240-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин:

18-статьянын 3-пункту төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"3. Жоюу комиссиясы (жоюучу) дайындалган учурдан тартып ал коомдук органдардын мүлкүн тескөө боюнча ишин контролдоо ыйгарым укугуна ээ болот. Атап айтканда, коомдук органдардын аны мүлк ээлигинен ажыратууга же болбосо карыздарын тындырууга багытталган бардык актылары жоюу комиссиясынын (жоюучунун) макулдугу менен гана жүргүзүлүшү мүмкүн.".

10-берене.

1996-жылдын 15-ноябрындагы № 60 "Чарбалык шериктиктиктер жана коомдор жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин:

9-статьянын 6-пунктунун биринчи абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"6. Жоюу комиссиясы (жоюучу) дайындалган учурдан тартып ал чарбалык шериктиктин жана коомдун мүлкүн тескөө боюнча ишин контролдоо ыйгарым укугуна ээ болот. Атап айтканда, чарбалык шериктик жана коомдук органдардын аны мүлк ээлигинен ажыратууга же карыздарын тындырууга багытталган бардык актылары жоюу комиссиясынын (жоюучунун) макулдугу менен гана жүргүзүлүшү мүмкүн.".

11-берене.

2016-жылдын 1-январынан тартып күчүнө кирүүчү 1-берененин 9-бөлүгүнүн алтынчы абзацын, 3-берененин экинчи абзацын кошпогондо, ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып 10 күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

"Эркин Тоо" газетасынын 2015-жылдын 26-майында № 48-49 жарыяланды

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү:

- үч айлык мөөнөттө өзүнүн чечимдерин ушул Мыйзамга ылайык келтирсин;

- жеке ишкерлерди каттоо боюнча ыйгарым укуктарды салык кызматы органдарына өткөрүп берсин.

 

Кыргыз Республикасынын

          Президенти

 

А.Ш. Атамбаев