Система Orphus

Описание: Описание: C:\Users\User\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\8db5c2a1-b58d-4508-b48e-29593f184a02\document.files\image001.jpg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

2016-жылдын 21-январы № 8

"Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө"
Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу

1-берене.

"Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2011-ж., № 7, 1001-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1) 2-беренеде:

а) жетинчи абзацы күчүн жоготту деп таанылсын;

б) сегизинчи абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"шайлоочунун инсандыгын ырастоочу документ - Кыргыз Республикасынын жаранынын паспорту (ID-карта);";

в) он экинчи абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"шайлоо документтери - шайлоочулардын тизмелери, анык, анык эмес, пайдаланылбаган (керектен чыгарылган), бузулган (каталар менен толтурулган) бюллетендер, ошондой эле идентификациядан өтүү жөнүндө чектер, идентификация боюнча алгачкы жана жыйынтык отчеттор, шайлоо комиссияларынын протоколдору, алардын шайлоо маселелери боюнча чечимдери, талапкерлерди, саясий партияларды каттоо документтери, участкалардын схемалары жана добуш берүүнүн натыйжалары жөнүндө жыйынды таблицалар;";

г) жыйырма үчүнчү, жыйырма жетинчи жана жыйырма сегизинчи абзацтарында "шайлоочулардын тобу,", ", шайлоочулардын топторунун", ", шайлоочулардын тобунун" жана "шайлоочулардын тобунун," деген сөздөр алып салынсын;

д) жыйырма тогузунчу абзацында "тиешелүү шайлоо комиссиялары тарабынан" деген сөздөр "электрондук жана кагаз түрүндө" деген сөздөргө алмаштырылсын;

е) отузунчу абзацы күчүн жоготту деп таанылсын;

ж) отуз үчүнчү абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"жергиликтүү жамааттын мүчөсү - тиешелүү айылдык аймактын, шаардын аймагында туруктуу жашаган жана жергиликтүү маанидеги маселелерди чечүүдө жергиликтүү жамаат менен жалпы кызыкчылыктары байланышкан Кыргыз Республикасынын жараны. Шайлоочунун жергиликтүү жамааттагы мүчөлүгү туруктуу жашаган жерин каттоо жөнүндө жарандын паспортундагы (ID-картадагы) белги менен аныкталат;";

з) берене төмөнкүдөй мазмундагы отуз төртүнчү - кырк экинчи абзацтар менен толукталсын:

"оператор - калкты каттоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан тартылуучу, добуш берүү күнүндө шайлоо участогунда техникалык кызматтарды көрсөтүүчү адис;

термопринтер - басма формасын түзбөстөн электрондук түрдөн тексти же графиканы чакан нуска менен физикалык алып жүрүүчүлөргө которуу үчүн арналган компьютердин перифериялык жабдуусу;

добуш берүү үчүн ящиктер - автоматтык түрдө эсептөөчү урналар же туруктуу ящиктер, ошондой эле көчмө ящиктер;

автоматтык эсептөөчү урна - шайлоочулардын добуштарын автоматтык саноо үчүн арналган түзүлмө;

туруктуу орнотулган ящик - добуш берүү үчүн тунук урна;

добуш берүү үчүн көчмө ящик - шайлоочунун добуш берүүчү жайдан тышкары добуш берүүсү үчүн арналган ящик;

бузулуу - автоматтык эсептөөчү урнанын ишке жөндөмдүүлүгүн жоготуусу;

ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган - Кыргыз Республикасынын калкын каттоо чөйрөсүндөгү мамлекеттик орган;

чек - электрондук түрдөн кайра түзүлгөн физикалык алып жүрүүчү, анда басылма формасын түзбөстөн шайлоочунун идентификациялык маалыматтары жөнүндө аз нускалуу маалыматтар чагылдырылат.";

2) 6-берененин 2-бөлүгүнүн 4-пункту күчүн жоготту деп таанылсын;

3) 7-беренеде:

а) расмий тилдеги 1-бөлүгүндө "группа избирателей," деген сөздөр алып салынсын;

б) 3-бөлүгүнүн экинчи абзацында "шайлоочулардын тобунун," деген сөздөр алып салынсын;

4) 12 жана 13-беренелер төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"12-берене. Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоого шайлоочулардын тизмелери

1. Эгерде ушул Мыйзамда башкача каралбаса, шайлоочулардын тизмесин түзүү "Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө" Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамына ылайык жүзөгө ашырылат. Шайлоочулардын тизмесине добуш берүү күнүнө карата активдүү шайлоо укугуна ээ болгон, жергиликтүү жамааттын мүчөсү болуп саналган жана "Кыргыз Республикасынын жарандарын биометрикалык каттоо жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамында белгиленген тартипте биометрикалык каттоодон өткөн Кыргыз Республикасынын бардык жарандары киргизилет.

2. Шайлоочулардын тизмесин түзүү Калктын бирдиктүү мамлекеттик реестринде камтылган жекече жана биометрикалык маалыматтардын негизинде шайлоо участокторунун чек араларын эске алуу менен жүргүзүлөт.

Калктын бирдиктүү мамлекеттик реестрин түзүү, сактоо жана актуалдаштыруу ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан жүзөгө ашырылат.

3. Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоого ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган шайлоочулардын тизмесин түзүүдө "Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө" Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамына ылайык түзүлгөн шайлоочулардын тизмесинен ушул Мыйзамдын 3-беренесинин 7 жана 8-бөлүктөрүндө көрсөтүлгөн адамдарды чыгарып салат.

4. Шайлоочулардын тизмеси ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан шайлоочуларды эсепке алуу системасын пайдалануу менен шайлоочулардын маалыматтарынын - алардын биометрикалык жана жекече маалыматтарынын негизинде түзүлөт.

Ар бир шайлоо участкасы боюнча түзүлгөн шайлоочулардын тизмеси добуш берүү күнүнө 50 календардык күн калганга чейин ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан электрондук түрдө Борбордук шайлоо комиссиясына өткөрүп берилет. Шайлоочулардын тизмесин электрондук түрдө өткөрүп берүү электрондук документ жана электрондук санариптик колтамга жөнүндө мыйзамдарда каралган тартипте жүзөгө ашырылат. Борбордук шайлоо комиссиясы шайлоочулардын тизмесин алган учурдан тартып токтоосуз түрдө аны ачат жана тиешелүү участкалык шайлоо комиссияларына берет.

5. Участкалык шайлоо комиссияларына берилген шайлоочулардын тизмелери бир эле убакта Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан участоктор, райондор жана шаарлар боюнча жалпылаштырылат жана ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын жана Борбордук шайлоо комиссиясынын расмий сайттарына шайлоочунун туруктуу жашаган жери, туулган датасы жөнүндө маалыматтарысыз, таанышуу жана көрсөтүлгөн маалыматтарды тиешелүү тактоо, тизмелердеги каталарды жана так эместиктерди аныктоо үчүн жайгаштырылат.

Ыйгарым укуктуу органдын жана Борбордук шайлоо комиссиясынын расмий сайттарына жайгаштырылган шайлоочулардын тизмеси маалыматтардын келип түшүүсүнө жараша үзгүлтүксүз жаңыланып турулууга тийиш.

13-берене. Шайлоочулардын тизмелери менен таанышуу

1. Участкалык шайлоо комиссиясы шайлоочулардын тизмесин тиешелүү шайлоо участкасынын аймагында жашаган шайлоочулардын таанышуусу үчүн добуш берүү күнүнө чейин 45 календардык күн калганга чейин илип коюуга милдеттүү.

2. Ар бир шайлоочу кандай гана болбосун ката же так эместиктерди, ошондой эле өзүнүн шайлоочулардын тизмесинде жок экенин тапкан учурда, добуш берүү күнүнө чейин 15 календардык күндөн кечиктирбестен, бышыктоочу документтердин көчүрмөлөрүн тиркөө менен тиешелүү участкалык шайлоо комиссиясына арыз менен кайрылууга укуктуу. Ушул арыз участкалык шайлоо комиссиясы тарабынан токтоосуз ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга кароо үчүн жиберилет.

Шайлоочунун ушул арызына жооптуу ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган шайлоочуга аны шайлоочулардын тизмесине киргизген, каталар же так эместиктер оңдолгон күндөн тартып 2 календардык күндөн кечиктирбестен жиберет.

3. Биометрикалык маалыматтар жок болгон учурда шайлоочу биометрикалык каттоодон өтүү үчүн ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга жиберилет.

4. Ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган добуш берүү күнүнө чейин 15 календардык күн калганда шайлоочулардын тизмесиндеги каталар жана так эместиктер, ошондой эле тизмеде жок экендиги жөнүндө шайлоочулардын арыздарын кабыл алууну токтотот.

Арыздарды иштеп чыккандан кийин ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган шайлоо участкаларынын чек араларына ылайык бөлүштүрүлгөн шайлоочулардын акыркы тизмесин түзөт жана добуш берүү күнүнө чейин 10 календардык күндөн кечиктирбестен аны Борбордук шайлоо комиссиясына өткөрүп берет.

Борбордук шайлоо комиссиясы номурланган, көктөлгөн жана Борбордук шайлоо комиссиясынын мөөрү менен күбөлөндүрүлгөн шайлоочулардын кагаздагы тизмесин добуш берүү күнүнө чейин 3 календардык күндөн кечиктирбестен тиешелүү участкалык шайлоо комиссиясына токтоосуз өткөрүп берет.

5. Добуш берүү күнүндө шайлоочулардын тизмесине киргизилген шайлоочулар гана добуш берүүгө укуктуу болот.

6. Шайлоочулардын тизмелерин түзүү, өткөрүп берүү, шайлоочулардын тизмелери менен таанышуу, шайлоочулардын тизмесиндеги каталар жана так эместиктер, ошондой эле тизмеде жок экендиги тууралуу шайлоочулардын арыздарын кароо, добуш берүү күнү шайлоочуларды идентификациялоо тууралуу, ошондой эле ыкчам чечүүнү талап кылган башка маселелер боюнча Борбордук шайлоо комиссиясынын жана ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын өз ара аракеттенүү тартиби ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган менен макулдашуу боюнча Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан бекитилет.

5) 15-берененин бүткүл тексти боюнча "шайлоочулардын топтору ыйгарым укуктуу өкүл аркылуу,", "шайлоочулардын топторуна,", "шайлоочулардын тобу,", ", шайлоочулардын топтору", ", шайлоочулардын топторунун", ", шайлоочулардын тобунун", ", шайлоочулар тобу", ", шайлоочулар тобунун", ", шайлоочулардын топторуна", ", шайлоочулар тобунун", "шайлоочулардын топтору,", ", шайлоочулардын тобуна" деген сөздөр алып салынсын;

6) 16-берененин аталышында жана бүткүл тексти боюнча ", шайлоочулардын топторунун", ", шайлоочулардын топторунан" деген сөздөр алып салынсын;

7) 17-берененин 4-бөлүгүнүн үчүнчү абзацында ", шайлоочулар тобунун" деген сөздөр алып салынсын;

8) 18-беренеде:

аталышында жана бүткүл тексти боюнча ", шайлоочулардын топторунун", ", шайлоочулардын топтору", "же шайлоочулар тобунун", ", шайлоочулар тобу", ", шайлоочулардын тобуна" жана "шайлоочулардын тобу," деген сөздөр алып салынсын;

расмий тилдеги текстин 9-бөлүгүндө "выдвинувших" деген сөз "выдвинувшей" деген сөзгө алмаштырылсын;

9) 19-берененин аталышында жана 1-бөлүгүндө ", шайлоочулардын тобунун", ", шайлоочулардын тобу" деген сөздөр алып салынсын;

10) 20-берененин 6-бөлүгүндө ", шайлоочулардын тобу" деген сөздөр алып салынсын;

11) 21-берененин аталышында жана бүткүл тексти боюнча ар түрдүү жөндөмө жана сандык формалардагы ", шайлоочулардын топтору" деген сөздөр алып салынсын;

12) 22-берененин бүткүл тексти боюнча ар түрдүү жөндөмө жана сандык формалардагы ", шайлоочулардын топтору", "же шайлоочулардын топторунун" жана "жана шайлоочулардын топтору" деген сөздөр алып салынсын;

13) 24-28-беренелердин бүткүл тексти боюнча ар түрдүү жөндөмө жана сандык формалардагы ", шайлоочулардын топтору", ", шайлоочулардын топторунун өкүлү", "жана шайлоочулардын топтору", "же шайлоочулардын топтору" деген сөздөр алып салынсын;

14) 29-беренеде:

а) 2-бөлүгүндө:

биринчи абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"2. Добуш берүү үчүн жайда добуш берүү үчүн ящиктер, жарык берүү системасы жана жазуу буюмдары менен атайын жабдылган кабиналар, мониторлор, манжалардын тактарынын термопринтерлери жана сканерлери, ошондой эле сервердик жана тарамдык жабдуулардын комплекттери жайгаштырылат.";

экинчи абзацында ", шайлоочулардын топторунун" деген сөздөр алып салынсын;

б) 3-бөлүгүндө "шайлоочулардын топтору,", "жана шайлоочулардын топторунун" деген сөздөр алып салынсын;

в) 4-бөлүгүндө "добуш берүүчү кабиналар жана ящиктер эле убакта" деген сөздөр "ошондой эле ушул берененин 2-бөлүгүнүн биринчи абзацында көрсөтүлгөн жабдуулар" деген сөздөргө алмаштырылсын;

15) 30-беренеде:

а) 10 жана 11-бөлүктөрдө "шайлоочулардын топторунун," деген сөздөр алып салынсын;

б) 13-бөлүгү төмөнкүдөй мазмундагы экинчи абзац менен толукталсын:

"Шайлоо бюллетендерине участкалык шайлоо комиссиясынын тиешелүү мөөрүн коюу менен участкалык шайлоо комиссиясынын төрагасы жана катчысы кол коёт.".

16) 31-беренеде:

а) 1-бөлүгүндө "19" деген цифра "20" деген цифрага жана "ал эми мөөнөтүнөн мурда же кайра добуш берүүдө" деген сөздөр "кайра добуш берүүдө" деген сөздөргө алмаштырылсын;

б) 2-4-бөлүктөрү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"2. Шайлоо күнү эртең мененки саат 7де участкалык шайлоо комиссиясы добуш берүүчү жайдагы өз жыйналышында, чүчүкулак аркылуу төмөнкү иштерди аткаруучу комиссия мүчөлөрүн аныктайт, алар:

1) оператор менен биргелешип шайлоочулардын электрондук тизмесинде жарандарды идентификациялоону жүргүзөт;

2) жарандарды шайлоочулардын кагаздагы тизмесине каттоону жүзөгө ашырат;

3) шайлоо бюллетендерин берет;

4) шайлоочулардын жашыруун добуш берүү кабиналарына киришин, шайлоо бюллетендерин добуш берүү ящиктерине салышын контролдоону жүзөгө ашырат.

Участкалык шайлоо комиссиясынын төрагасы жана катчысы, ошондой эле участкалык шайлоо комиссиясынын автоматтык түрдө эсептөөчү урналарды тейлөөчү мүчөсү чүчүкулакка катышпайт.

3. Участкалык шайлоо комиссиясынын төрагасы участкалык шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүнүн, талапкерлердин, саясий партиялардын өкүлдөрүнүн жана байкоочулардын катышуусунда ушул участкадагы шайлоочулардын тизмеси, шайлоо бюллетендери жана участкалык шайлоо комиссиясынын мөөрү, ошондой эле жайдан сырткары добуш берүүнүн натыйжалары боюнча документтер салынган, мөөр басылып бекитилген сейфти ачат, сейфтен шайлоочулардын кагаздагы тизмесин, шайлоочулардын электрондук тизмеси менен башка зарыл жабдууну алып чыгат, тизмеге киргизилген шайлоочулардын санын жарыялайт, андан кийин аны добуш берүү күнү шайлоочуларды каттоо жана шайлоочулардын кагаздагы тизмесин толтуруу үчүн жооптуу участкалык шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүнө таратып берет.

4. Участкалык шайлоо комиссиясынын төрагасы участкалык шайлоо комиссияларынын мүчөлөрүнө, ошондой эле катышып отурган байкоочуларга, талапкерлердин, саясий партиялардын, жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрүнө автоматтык эсептөөчү ичи бош урналарды көрсөтөт. Андан кийин участкалык шайлоо комиссиясынын төрагасы добуш берүү үчүн автоматтык эсептөөчү урналарга контролдук барактарды салат, аларда шайлоо участкасынын номуру, автоматтык эсептөөчү урналарга контролдук барактар салынган убакыт, шайлоо комиссиясынын төрагасынын, катчысынын жана башка мүчөлөрүнүн, катышып отурган саясий партиялардын өкүлдөрүнүн, байкоочулардын фамилиялары көрсөтүлөт, андан кийин урналар участкалык шайлоо комиссиясынын мөөрү басылып бекитилет (пломбаланат).

Туруктуу орнотулган ящиктер пайдаланылган учурда шайлоо комиссиясынын төрагасы добуш берүү үчүн бош ящиктерди ушул бөлүктүн биринчи абзацында көрсөтүлгөн адамдарга көрсөтөт. Андан кийин участкалык шайлоо комиссиясынын төрагасы добуш берүү үчүн ящиктерге контролдук барактарды салат, аларда шайлоо округунун аталышы, шайлоо участкасынын номуру, добуш берүү үчүн ящиктерге контролдук барактар салынган убакыт, участкалык шайлоо комиссиясынын төрагасынын, катчысынын жана башка мүчөлөрүнүн, катышып отурган талапкерлердин, алардын өкүлдөрүнүн жана байкоочулардын, саясий партиялардын өкүлдөрүнүн фамилиялары көрсөтүлөт. Контролдук барактарга ушул адамдар кол коюшат жана участкалык шайлоо комиссиясынын мөөрү менен күбөлөндүрүлөт, андан кийин добуш берүү үчүн ящиктер участкалык шайлоо комиссиясынын мөөрү басылып бекитилет (пломбаланат).";

в) 5-бөлүгүндө ", шайлоочулардын топторунун" деген сөздөр алып салынсын;

г) 7 жана 8-бөлүктөр төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"7. Добуш берүү үчүн жайда участкалык шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү операторлор менен бирдикте шайлоочунун биометрикалык жана (же) жекече маалыматтары боюнча аны идентификациялоону жүргүзөт.

Шайлоочуну анын биометрикалык жана (же) жекече маалыматтары боюнча идентификациялоо үчүн шайлоочунун макулдугу талап кылынбайт.

Мында талапкерлердин, саясий партиялардын өкүлдөрүнө жана байкоочуларга көрүнө турган жерге илинген монитордо төмөнкү маалыматтар жазылып чыгат:

1) ушул шайлоо участогундагы шайлоочулардын тизмесине киргизилген жарандардын жалпы саны;

2) бул шайлоо участогунда ушул учурга карата добуш берген жарандардын саны;

3) жабдуунун техникалык мүмкүнчүлүктөрүнө ылайык Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган менен бирдикте аныкталган башка маалыматтар.

Шайлоочу идентификациялагандан кийин чек басылып чыгарылат. Чек шайлоочу тарабынан участкалык шайлоо комиссиясынын мүчөсүнө көрсөтүлөт, ал шайлоочуга чектин ордуна добуш берүү бюллетенин берет.

8. Шайлоо бюллетендерин берүүдө чүчүкулак менен аныкталган участкалык шайлоо комиссиясынын мүчөсү шайлоочуну шайлоочулардын кагаздагы тизмесине каттайт. Шайлоочу бюллетенди алгандыгы жөнүндө ага кол коёт.";

д) 10-бөлүгүндө "паспортун же анын ордун басуучу документти" деген сөздөр "шайлоочунун инсандыгын ырастоочу документти жана чекти" деген сөздөр менен алмаштырылсын;

е) 11-бөлүгүндө:

"шайлоочулардын тизмесине" деген сөздөр "шайлоочулардын кагаздагы тизмесине" деген сөздөргө алмаштырылсын;

"паспортунун же анын" деген сөздөр алып салынсын;

ж) 15-бөлүгүндө ", шайлоочулардын тобунун" деген сөздөр алып салынсын;

з) 16-бөлүгүндө "жана бүктөлгөн" деген сөздөр алып салынсын;

и) берене төмөнкүдөй мазмундагы 20-бөлүк менен толукталсын:

"20. Шайлоо күнү автоматтык эсептөөчү урна бузулган учурда, добуш берүү запастык автоматтык эсептөөчү урнаны пайдалануунун негизинде жүзөгө ашырылат. Мында участкалык шайлоо комиссиясы акт түзөт, ага участкалык шайлоо комиссиянын катышып отурган бардык мүчөлөрү жана операторлор кол коюшат.

Запастык автоматтык эсептөөчү урна бузулган учурда, добуш берүү туруктуу орнотулган ящикти пайдалануунун негизинде жүзөгө ашырылат. Мында участкалык шайлоо комиссиясы акт түзөт, ага участкалык комиссиянын катышып отурган бардык мүчөлөрү жана операторлор кол коюшат.

Автоматтык эсептөөчү урналардын бузулгандыгынын натыйжасында алмашылгандардын иштөө жөндөмдүүлүгү калыбына келтирилген учурда, аларды добуш берүү күнүнүн ичинде добуш берүү үчүн пайдаланууну кайра жаңыртууга жол берилбейт.";

17) 32-берене күчүн жоготту деп таанылсын.

18) 33-беренеде:

а) 2-бөлүгүндө:

"же оозеки кайрылуусунун (анын ичинде башка адамдардын жардамы менен берилген)" деген сөздөр "кайрылуусунун" деген сөзгө алмаштырылсын;

"(кайрылуусу)" жана "(кайрылууларды)" деген сөздөр алып салынсын;

бешинчи сүйлөмү алып салынсын;

б) 3-бөлүгүндө:

бөлүк "участкалык шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү" деген сөздөрдөн кийин "оператор менен бирдикте" деген сөздөр менен толукталсын;

"шайлоочулардын топторунун," деген сөздөр алып салынсын;

в) 4-бөлүгү төмөнкүдөй мазмундагы экинчи абзац менен толукталсын:

"Участкалык шайлоо комиссиясы добуш берүү күнүнө чейин 2 күн калганда өзүнүн участогунда добуш берүүчү жайдан тышкары добуш берүү мүмкүнчүлүгүн берүү тууралуу жазуу жүзүндө арыз берген шайлоочулардын реестрин илип коюуга милдеттүү.";

г) 3-бөлүгүндө "шайлоочулардын топторунун," деген сөздөр алып салынсын;

д) 6-бөлүгү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"6. Шайлоочуга келгенден кийин участкалык шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү оператор менен бирдикте шайлоочунун биометрикалык жана (же) жекече маалыматтары боюнча аны идентификациялоону жүргүзөт, андан кийин участкалык шайлоо комиссиясынын мүчөсү ага чектин ордуна шайлоо бюллетенин берет. Шайлоо бюллетенин бергенде шайлоочулардын кагаздагы тизмесине шайлоочунун инсандыгын ырастоочу документтин сериясы жана номери жазылат. Шайлоочу жүргүзүлгөн жазуунун тууралыгын текшерет жана шайлоочулардын кагаздагы тизмесине кол коёт.";

е) 8-бөлүгүндө "паспортунун же инсандыгын ырастаган документинин" деген сөздөр "паспортунун (ID-картасынын)" деген сөздөргө алмаштырылсын;

19) 36-беренеде:

а) 2-бөлүгүнүн экинчи абзацында ", шайлоочулардын топторунун" деген сөздөр алып салынсын;

б) 5-бөлүгү төмөнкүдөй мазмундагы үчүнчү жана төртүнчү абзацтар менен толукталсын:

"Шайлоочуларга берилген шайлоо бюллетендеринин саны чектерди саноо жолу менен кошумча текшерилет.

Шайлоочулардын тизмеси менен иш жүргүзүлгөндөн кийин шайлоочуларга берилген шайлоо бюллетендеринин саны жөнүндө акт түзүлөт. Төраганын колу жана участкалык шайлоо комиссиясынын мөөрү менен күбөлөндүрүлгөн актынын көчүрмөсү катышып отурган талапкерге, талапкерлердин, саясий партиялардын, жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрүнө, байкоочуларга берилет, андан кийин маалыматтар чоңойтулган формадагы протоколго киргизилет.";

в) 6-бөлүгүндө:

экинчи абзацы "добуш берүү үчүн ушул көчмө ящикти" деген сөздөрдөн кийин "жана берилген чекти" деген сөздөр менен толукталсын;

үчүнчү абзацы "алынган шайлоо бюллетендеринин" деген сөздөрдөн кийин "жана берилген чектердин" деген сөздөр менен толукталсын;

г) 6-бөлүгү төмөнкүдөй мазмундагы төртүнчү абзац менен толукталсын:

"Добуш берүү үчүн көчмө ящиктен алынган шайлоо бюллетендери добуш берүү үчүн ящиктерге салынат.";

д) 7-бөлүгү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"7. Шайлоочулардын добуштарын түздөн-түз эсептөөнүн алдында участкалык шайлоо комиссиясынын төрагасы автоматтык эсептөөчү урналар боюнча добуш берүүнүн алдын ала жыйынтыктарын жарыялайт, бул жөнүндө өзүнчө акт түзүлөт, ал добуш берүүнүн жыйынтыктары тууралуу протоколго тиркелет жана участкалык шайлоо комиссиясынын катышкан мүчөлөрүнө, саясий партиялардын талапкерлеринин өкүлдөрүнө, байкоочуларга, жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрүнө жарыя кылынат.

Автоматтык эсептөөчү урналар добуш берүүнүн бүткүл мезгилинде добуш берүүнүн купуялуулугунун ачылышына жол бербөөгө жана зымдуу жана зымсыз тарамдарга туташтырылбоого тийиш. Автоматтык эсептөөчү урналардан добуш берүүнүн жыйынтыктары жөнүндө маалыматтарды алуу участкалык шайлоо комиссиясынын чечими боюнча шайлоо күнү саат 20дан кийин жүзөгө ашырылат.

Участкалык шайлоо комиссиясынын төрагасы добуш берүү үчүн ящиктерде шайлоо бюллетендерин саноонун башталганы жөнүндө жарыялайт, мөөрдүн (пломбанын) бузулбаганын көрсөтөт жана шайлоо участогунда добуш берүү үчүн ящиктерди ачат. Участкалык шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү шайлоо бюллетендерин жана участкалык шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүнүн, добуш берүү үчүн ящикке мөөр басууга катышкан башка адамдардын колдору коюлган контролдук барактарды алып чыгышат. Участкалык шайлоо комиссиясынын төрагасы контролдук баракты көрсөтөт.

Шайлоо бюллетендери добуш берүү үчүн ящиктерден алып чыгылгандан кийин эсептелет жана жыйынтыктары добуш берүүнүн жыйынтыктары жөнүндө протоколго жазылат.

Добуш берүү үчүн ящиктерден алып чыгылган шайлоо бюллетендеринин саны шайлоо участогунда шайлоочуларга берилген бюллетендердин санына дал келүүсү же болбосо андан аз болууга тийиш. Эгерде добуш берүү үчүн ящикте шайлоо бюллетендеринин саны шайлоочуларга берилген бюллетендердин санынан көп болсо, анда участкалык шайлоо комиссиясы себептерин табуу жана четтетүү боюнча чараларды көрөт.

Эгерде себептери табылгандан жана четтетилгенден кийин добуш берүү үчүн ящиктеги шайлоо бюллетендеринин саны шайлоочуларга берилген бюллетендердин санынан көп болсо, добуш берүү үчүн ящиктеги бардык шайлоо бюллетендери участкалык шайлоо комиссиясынын чечими менен жараксыз деп таанылат жана төмөнкү жаккы оң бурчун кесүү жолу менен жокко чыгарылат.";

е) 9-бөлүгүндө ", шайлоочулардын топторунун" деген сөздөр алып салынсын;

ж) 11-бөлүгүнүн биринчи абзацында "шайлоо бюллетендери да жараксыздардын санына кирет" деген сөздөр ", белгиленбеген формадагы бюллетендер да жараксыздардын санына кирет" деген сөздөргө алмаштырылсын;

з) 12-бөлүгүндө:

экинчи сүйлөмү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"Автоматтык эсептөөчү урнадагы маалыматтар боюнча добуш берүүнүн жыйынтыктары добуштарды кол менен эсептөөнүн маалыматтары боюнча добуш берүүнүн жыйынтыктарына дал келбеген учурда талапкердин, саясий партиянын өкүлүнүн же байкоочунун добуштарды кайра эсептөөнү жүргүзүү талабы боюнча шайлоо бюллетендери талапкердин, саясий партиянын өкүлдөрүнүн же байкоочунун түздөн-түз катышуусунда жана алардын көрүп туруп контролдоо мүмкүнчүлүгүн түзүү менен кайра эсептелет.";

бөлүк төмөнкүдөй мазмундагы экинчи абзац менен толукталсын:

"Добуш берүүнүн жыйынтыктары добуштарды кол менен эсептөөнүн жыйынтыктары боюнча белгиленет.";

и) 14-бөлүктүн экинчи абзацында:

биринчи сүйлөмү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын: "Добуш берүүнүн жыйынтыктары тууралуу протокол түзүлгөндөн кийин сорттолгон шайлоо бюллетендери, шайлоочулардын тизмелери, чектер, автоматтык эсептөөчү урналардын алгачкы жана жыйынтык протоколдору, идентификация боюнча алгачкы жана жыйынтык отчеттор өзүнчө пакеттерге таңгакталат, аларда шайлоо участогунун номуру, шайлоо бюллетендеринин, чектердин саны жана шайлоочулардын тизмелеринин аталыштары көрсөтүлөт.";

бешинчи сүйлөмү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын: "Шайлоо бюллетендерин, шайлоочулардын тизмесин, чектерди, автоматтык түрдө эсептөөчү урналардын алгачкы жана жыйынтык протоколдору, идентификация боюнча алгачкы жана жыйынтык отчетторду таңгактоо, ошондой эле аларды мүшөккө же кутучага салуу талапкерлердин, саясий партиялардын өкүлдөрүнүн, байкоочулардын катышуусу менен жүзөгө ашырылат, аларга да мүшөккө же кутучага өз колдорун коюу мүмкүнчүлүгү берилет.";

к) 16-бөлүгүндө ", шайлоочулардын топторунун" деген сөздөр алып салынсын;

л) 17-бөлүктө:

бөлүк "шайлоо комиссиясы түзгөн актылар" деген сөздөрдөн кийин ", автоматтык эсептөөчү урналардын алгачкы жана жыйынтык протоколдору, идентификация боюнча алгачкы жана жыйынтык отчеттор" деген сөздөр менен толукталсын;

"жана шайлоочулардын топторунун" деген сөздөр алып салынсын;

20) 38-беренеде:

а) 5-бөлүгүнүн 4-пункту күчүн жоготту деп таанылсын;

б) 7-бөлүгү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"7. Эгерде шайлоо участкаларынын добуш берүүгө катышкан шайлоочулардын жалпы санынын үчтөн бирин камтыган бөлүгүндө добуш берүүнүн жыйынтыктары жараксыз деп таанылса, тиешелүү аймактык шайлоо комиссиясы шайлоонун жыйынтыктарын жараксыз деп тааныйт.";

21) 39-41-беренелерде ", шайлоочулардын топторунун", "жана шайлоочулардын топторунун" жана "шайлоочулардын топтору," деген сөздөр алып салынсын;

22) 42-беренеде:

а) 1-бөлүгүндө "же болбосо сотко" деген сөздөр ", Борбордук шайлоо комиссиясынын чечими жана (же) аракеттери (аракетсиздиги) сотко" деген сөздөргө алмаштырылсын;

б) 2-бөлүгүндө ", ошондой эле шайлоо комиссиялары" деген сөздөр алып салынсын;

в) 3-бөлүгү күчүн жоготту деп таанылсын;

г) 5 жана 6-бөлүктөрүндө "же биринчи инстанциядагы сотко" деген сөздөр алып салынсын;

д) 12-бөлүгүндө "тиешелүү шайлоо комиссиясынын" деген сөздөр "Борбордук шайлоо комиссиясынын" деген сөздөргө алмаштырылсын;

23) 43-берененин 1-бөлүгүндө "шайлоочулардын тобу," деген сөздөр алып салынсын;

24) 49-беренеде:

а) 2-бөлүгүнүн 2-пунктунда ", тиешелүү жергиликтүү жамааттын мүчөлөрү болуп саналган шайлоочулардын топторуна" деген сөздөр алып салынсын;

б) 3-1-бөлүгү күчүн жоготту деп таанылсын;

в) 4-бөлүгүндө ", шайлоочулардын тобунун" деген сөздөр алып салынсын;

г) 5-бөлүгүндө ", шайлоочулардын тобунун чогулуштарында" деген сөздөр жана экинчи сүйлөмү алып салынсын;

д) 9-бөлүгүндө ", шайлоочулардын тобу" жана ", шайлоочулардын тобунун" деген сөздөр алып салынсын;

е) 10-бөлүгүндө ", ал эми шайлоочулардын тобунун чечими - шайлоочулардын тобунун жетекчисинин койгон колу менен ырасталат, ал жергиликтүү кеңештин төрагасынын же болбосо жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органынын башчысынын коюлган колу жана тиешелүү өз алдынча башкаруу органынын мөөрү менен" деген сөздөр алып салынсын;

25) 51-берененин 1-бөлүгү төмөнкүдөй редакциядагы үчүнчү абзац менен толукталсын:

"Саясий партия тарабынан көрсөтүлгөн талапкерлердин тизмесинде турган талапкер добуш берүүдөн кийин, депутаттык мандаттар бөлүштүрүлгөнгө чейин талапкерлердин тизмесинен чыгуу жөнүндө тиешелүү аймактык шайлоо комиссиясына арыз менен кайрылууга укуктуу. Тиешелүү аймактык шайлоо комиссиясы аны талапкерлердин тизмесинен чыгарып салуу жөнүндө чечим кабыл алат.";

26) 52-беренеде:

а) мамлекеттик тилдеги 1-бөлүгүнүн биринчи абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"1. Жергиликтүү кеңештин депутатынын ыйгарым укуктары мөөнөтүнөн мурда токтотулган учурда анын мандаты тиешелүү аймактык шайлоо комиссиясынын чечими менен төмөнкүлөргө өткөрүлүп берилет:";

б) 2-бөлүгүнүн биринчи абзацында "мөөнөтүнөн мурда чыгып калуусу" деген сөздөр "ыйгарым укуктарынын мөөнөтүнөн мурда токтотулушу" деген сөздөргө алмаштырылсын;

27) 60-берененин 1-бөлүгүнүн 1-пунктунда "же ага тиешелүүлүгүнө жараша шайлоочулардын тобунун", ", шайлоочулардын тобу" жана ", шайлоочулардын тобунун" деген сөздөр алып салынсын;

28) 61-берененин 1-бөлүгүндө "ошондой эле шайлоочулардын топтору," деген сөздөр алып салынсын.

2-берене.

Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

 

Кыргыз Республикасынын

          Президенти

 

А.Ш. Атамбаев