Система Orphus

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн

2019-жылдын 15-мартындагы

N 121 токтому менен

бекитилген

 

Кыргыз Республикасында жалпыга маалымдоо каражаттарын каттоо тартиби жөнүндө

ЖОБО

 

1. Жалпы жоболор

1. Ушул Жобо Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин жана анын аймактык бөлүнүштөрүнүн Кыргыз Республикасынын аймагында жайгашкан жалпыга маалымдоо каражаттарын (мындан ары - ЖМК) мамлекеттик каттоодогу (кайра каттоодогу) жана ишинин токтотулушун каттоодогу ишин регламенттейт.

2. ЖМКны мамлекеттик каттоо (кайра каттоо), ишинин токтотулушун каттоо (мындан ары - каттоо) - бул Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин жана анын аймактык бөлүнүштөрүнүн (мындан ары – юстиция органдары) ЖМКны түзүү, кайра каттоо жана ишинин токтотулушу жөнүндө маалыматтарды Жалпыга маалымдоо каражаттарынын мамлекеттик реестрине (мындан ары – Мамлекеттик реестр) киргизүү аркылуу ишке ашырылуучу иш-аракети.

3. ЖМКны жайылтууга ал катталгандан кийин жол берилет.

4. ЖМКны түзүү укугу Кыргыз Республикасынын жеке жана юридикалык жактарына (мындан ары - уюштуруучу) таандык болот.

5. ЖМК телерадио уюмдары Кыргыз Республикасынын жарандарына жана (же) телерадиоберүүнү ишке ашырган юридикалык жактын – ЖМК менчик ээсинин уставдык капиталындагы акциялардын (үлүштөрдүн) 65 пайызынан кем эмес чет элдик катышуусу жок юридикалык жактарга таандык болгон учурда гана түзүлөт жана өз ишин жүргүзө алат.

Төмөнкүлөр уюштуруучу боло алышпайт:

 - он сегиз жашка толо элек же соттун өкүмү боюнча эркиндигинен ажыратуу жайларында жазасын өтөгөн, же сот тарабынан аракетке жөндөмсүз катары таанылган Кыргыз Республикасынын жарандары;

- ишине мыйзамга ылайык сот тарабынан тыюу салынган юридикалык жактар.

ЖМК ушул пунктта белгиленген талаптарга жооп берген бир, ошондой эле бир нече уюштуруучулар тарабынан түзүлөт.

ЖМКнын Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган учурлардан тышкары, юридикалык жактар жана жарандар менен биргеликте мамлекеттик органдар тарабынан түзүлүшүнө жол берилбейт.

6. ЖМК юстиция органы тарабынан Мамлекеттик реестрге тиешелүү маалыматтар киргизилген күндөн тартып катталды, кайра катталды же ишин токтотту деп эсептелет.

7. ЖМКны мамлекеттик каттоо (кайра каттоо) жөнүндө күбөлүк ЖМКны мамлекеттик каттоо (кайра каттоо) фактысын күбөлөндүргөн документ болуп эсептелет.

 

2. Юстиция органдарынын компетенциясы

8. Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги (мындан ары – Юстиция министрлиги) төмөнкүлөрдү ишке ашырат:

1) ЖМКны каттоо жаатында бирдиктүү мамлекеттик саясатты жүргүзүүнү;

2) Мамлекеттик реестрди жүргүзүүнү, ошондой эле андан көчүрмөлөрдү берүүнү;

3) өзүнүн аймактык бөлүнүштөрү тарабынан ушул Жобонун талаптарынын сакталышын контролдоону;

4) каттоо маселелери боюнча өзүнүн аймактык бөлүнүштөрүнүн иш-аракеттерине даттанууларды кароону;

5) ЖМКны каттоо чөйрөсүндөгү мыйзамдарга ылайык башка ыйгарым укуктарды.

9. Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин аймактык бөлүнүштөрү (мындан ары – аймактык бөлүнүштөр) төмөнкүлөрдү ишке ашырышат:

1) ЖМКны жайгашкан жерине жараша тиешелүү аймакта каттоону;

2) Мамлекеттик реестрди жүргүзүүнү, ошондой эле андан көчүрмөлөрдү берүүнү;

3) ЖМКны каттоо чөйрөсүндөгү мыйзамдарга ылайык башка ыйгарым укуктарды.

 

3. ЖМКны каттоодо документтерди берүү тартиби

10. ЖМКны каттоо үчүн аймактык бөлүнүшкө арыз ээсинин колу коюлган арыз берилет. Төмөнкү адамдар арыз ээси боло алышат:

1) ЖМКнын уюштуруучусу;

2) эгерде уюштуруучулары бир нече адам болсо, ЖМКнын уюштуруучуларынын бири;

3) ишеним каттын негизинде иш алып барган адам.

Юридикалык жактын атынан арызга анын жетекчиси кол коёт жана мөөрү (болсо) басылат.

 

4. ЖМКны каттоо үчүн берилген документтерди кароо

11. ЖМКны каттоо, анын ичинде ЖМКны каттоо үчүн берилген документтерди кароо аймактык бөлүнүш тарабынан 10 жумуш күндүн ичинде ишке ашырылат.

12. Документтерди кароо мөөнөтүн эсептөө аймактык бөлүнүштө арыз катталган күндөн тартып башталат.

13. ЖМКны каттоо үчүн берилген документтер кабыл алынган күндөн тартып аймактык бөлүнүш төмөнкүлөргө милдеттүү:

1) каттоо үчүн зарыл болгон документтердин тизмегинин болушун жана аларда формалдуу кемчиликтердин жоктугун текшерүүгө;

2) берилген документтердин мазмунунун мыйзамдарга ылайык келишин текшерүүгө;

3) Ушул Жобонун 14-пунктунда каралган буйруктардын бирин чыгарууга.

14. Каттоо үчүн берилген документтерди кароонун жыйынтыгы боюнча төмөнкү буйруктардын бири чыгарылат:

1) ЖМКны мамлекеттик каттоо (кайра каттоо), ишинин токтотулушун каттоо жөнүндө;

2) ЖМКны мамлекеттик каттоодон (кайра каттоодон), ишинин токтотулушун каттоодон баш тартуу жөнүндө;

3) ЖМКны мамлекеттик каттоо (кайра каттоо), ишинин токтотулушун каттоо мөөнөтүн убактылуу токтотуу жөнүндө.

15. ЖМКны мамлекеттик каттоо (кайра каттоо) жөнүндө буйрук чыккан учурда аймактык бөлүнүш төмөнкүлөргө милдеттүү:

1) Мамлекеттик реестрге ЖМКны мамлекеттик каттоо (кайра каттоо) жөнүндө маалыматты киргизүүгө;

2) ЖМКны мамлекеттик каттоо (кайра каттоо) жөнүндө күбөлүктү берүүгө;

3) ЖМКны каттоо ишин тариздөөгө жана аны аймактык бөлүнүштүн архивине өткөрүп берүүгө.

16. ЖМКнын ишинин токтотулушун каттоо жөнүндө буйрук чыккан учурда аймактык бөлүнүш төмөнкүлөргө милдеттүү:

1) Мамлекеттик реестрге ЖМКнын ишинин токтотулушу жөнүндө маалыматты киргизүүгө;

2) ЖМКнын ишинин токтотулушун каттоо жөнүндө буйруктун көчүрмөсүн берүүгө.

3) ЖМКны каттоо ишин тариздөөгө жана аны аймактык бөлүнүштүн архивине өткөрүп берүүгө.

17. Аймактык бөлүнүштө арызды кароо үчүн бардык зарыл болгон документтер болсо, аймактык бөлүнүш ЖМКны каттоо үчүн белгиленген мөөнөттүн аякташын күтпөстөн, кыска мөөнөттө буйрук чыгарышы мүмкүн.

18. Эгерде ЖМКны каттоо үчүн берилген документтерде төмөнкү кемчиликтер аныкталса, анда аймактык бөлүнүш арыз ээсине бул кемчиликтерди 10 жумуш күндүн ичинде оңдоо мүмкүндүгүн берүү менен мөөнөтүн убактылуу токтотуу жөнүндө буйрукту чыгаруу аркылуу аларды арыз ээсине көрсөтөт:

1) берилген документтерде формалдуу кемчиликтер аныкталса;

2) ушул Жободо белгиленген зарыл документтерди бербөө;

3) берилген документтерде ушул Жободо каралган маалыматтардын жоктугу.

Арыз ээсине кемчиликтерди оңдоо үчүн мүмкүндүк берүү каттоо үчүн белгиленген мөөнөттү убактылуу токтотот жана кемчиликтерди жоюу мезгили каттоо үчүн белгиленген мөөнөткө кирбейт.

19. Арыз ээси кемчиликтерди толук түрдө жана ушул Жобонун 18-пунктунда көрсөтүлгөн мөөнөттө четтетпеген учурда аймактык бөлүнүш каттоодон баш тартуу жөнүндө буйрук чыгарат.

20. Каттоодон баш тартууга төмөнкү учурларда жол берилет:

1) берилген документтер Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык келбегенде;

2) сотто, кызмат адамынын (тергөөчүнүн, соттук аткаруучунун) каттоого тыюу салуу жөнүндө актысы болгондо;

3) Мамлекеттик реестрде ушундай эле аталышта катталган (кайра катталган) ЖМК болгондо. Сунушталган аталыш катталган (кайра катталган) ЖМКнын аталышына бардык элементтери боюнча (символдорун, тыныш белгилерин жана цифраларын кошпогондо) туура келсе, ал окшош деп саналат;

4) эгерде ЖМКнын аталышы жынысы, расасы, тили, майыптуулугу, этностук таандыгы, динге ишенүүсү, курагы, саясий же башка ынанымдары, билими, теги, мүлктүк же башка абалы боюнча басмырлоо элементтерин, ошондой эле одоно жана адепсиз (уят) сөздөрдү камтыса;

5) арыз ээси тарабынан мөөнөтүн убактылуу токтотуу жөнүндө буйрукта көрсөтүлгөн кемчиликтер толук түрдө жана ушул Жобонун
18-пунктунда белгиленген мөөнөттө четтетилбесе.

Арыз ээси каттоодон баш тартууга негиз болгон себептерди четтеткенден кийин аймактык бөлүнүшкө кайра кайрыла алат.

21. ЖМКны каттоодон негизсиз баш тартуу же аны кечиктирүү административдик иш жана административдик жол-жоболор жөнүндө мыйзамдарга ылайык даттанылышы мүмкүн.

22. ЖМКны каттоо үчүн берилген документтерди ушул Жобо менен жөнгө салынбаган бөлүктө кароо ЖМК чөйрөсүндөгү мыйзамдар, ошондой эле административдик иш жана административдик жол-жоболор жөнүндө мыйзамдар менен жөнгө салынат.

 

5. ЖМКны мамлекеттик каттоо тартиби

23. ЖМКны мамлекеттик каттоо жөнүндө арызда төмөнкүлөр камтылууга тийиш:

1) арыз ээсинин аты-жөнү (жеке жактын), толук фирмалык аталышы (юридикалык жактын);

2) арыз ээсинин дареги;

3) арыз берилген аймактык бөлүнүштүн аталышы;

4) арызда көрсөтүлгөн негиздүү талап (арыздын предмети);

5) арыз берилген күн, ай, жыл;

6) арыз ээсинин колу (юридикалык жактын жетекчисинин колу юридикалык жактын мөөрү менен күбөлөндүрүлөт);

7) ЖМК жөнүндө маалыматтар:

- уюштуруучу (уюштуруучулар) жөнүндө маалымат;

- мамлекеттик жана расмий тилдеги аталышы;

- түрү;

- басылманын (берүүнүн) тили;

- жайгашкан жери;

- продукциясын жайылтуу аймагы;

- чыгаруу мезгилдүүлүгү;

- максималдуу көлөмү;

- каржылоо булактары;

- программалык максаттары жана милдеттери.

24. Арызга төмөнкүлөр тиркелүүгө тийиш:

1) уюштуруучунун (жеке жактын) паспортунун же болбосо Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык ким экендигин күбөлөндүрүүчү документ катары таанылуучу башка документинин көчүрмөсү;

2) төмөнкүлөрдү камтыган уюштуруучу (уюштуруучулар) жөнүндө маалымат:

- аты-жөнүн, туулган жылын, жашаган жерин (жеке жак үчүн);

- толук фирмалык аталышын, юридикалык дарегин, каттоо номерин, идентификациялык салык номерин (ИСН) жана мамлекеттик каттоо (кайра каттоо) датасын (юридикалык жак үчүн);

- ал уюштуруучу (уюштуруучулардын бири), жетекчи болуп саналган башка ЖМК жөнүндө маалыматтар;

3) ЖМКнын жетекчисинин паспортунун же болбосо Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык ким экендигин күбөлөндүрүүчү документ катары таанылган башка документинин көчүрмөсү;

4) уюштуруучунун (уюштуруучулардын) ЖМКны уюштуруу, жетекчисин дайындоо жана ЖМКны юстиция органында мамлекеттик каттоо жөнүндө маселелерди камтыган чечими.

Уюштуруучунун (уюштуруучулардын) чечимине ар бир уюштуруучу кол коёт, уюштуруучунун - жеке жактын колу нотариалдык күбөлөндүрүлөт, юридикалык жактын ыйгарым укуктуу өкүлүнүн колу анын мөөрү менен бекитилет же нотариалдык күбөлөндүрүлөт. Эгерде уюштуруучу жеке ишкер болсо, анын колу өзүнүн мөөрү менен бекитилет же нотариалдык күбөлөндүрүлөт.

 

6. ЖМКны мамлекеттик кайра каттоонун негиздери жана тартиби

25. Мамлекеттик кайра каттоо үчүн негиздер болуп төмөнкүлөрдүн өзгөрүшү саналат:

1) ЖМКнын уюштуруучусунун (уюштуруучулардын курамынын);

2) ЖМКнын аталышынын;

3) ЖМКнын басылма (берүү) тилинин;

4) ЖМКнын түрүнүн;

5) ЖМКнын продукциясын жайылтуу аймагынын;

6) ЖМКнын жайгашкан жеринин (бир облустан башка облуска же облустан Бишкек (Ош) шаарына жана тескерисинче).

Ушул пунктта көрсөтүлгөн негиздердин бири болсо, ЖМК уюштуруучу (уюштуруучулар) тарабынан тиешелүү чечим кабыл алынган учурдан тартып 30 календардык күндүн ичинде мамлекеттик кайра каттоо жол-жобосунан өтүү үчүн ушул Жобонун 26, 29-32-пункттарында каралган тиешелүү документтерди аймактык бөлүнүшкө берүүгө милдеттүү.

26. ЖМКны мамлекеттик кайра каттоо үчүн аймактык бөлүнүшкө төмөнкү документтерди берүү зарыл:

1) ушул Жобонун 23-пунктунда каралган маалыматтар көрсөтүлгөн ЖМКны мамлекеттик кайра каттоо жөнүндө арыз;

2) ЖМКны мамлекеттик каттоо (кайра каттоо) жөнүндө күбөлүк;

3) уюштуруучунун (уюштуруучулардын) ЖМКны мамлекеттик кайра каттоо жөнүндө чечими.

27. ЖМКны мамлекеттик кайра каттоо жөнүндө чечим аны мамлекеттик кайра каттоо үчүн негизди (негиздерди), Мамлекеттик реестрде камтылган маалыматтарды өзгөртүүлөр жана толуктоолор жөнүндө маалыматтарды камтууга тийиш.

28. Уюштуруучунун (уюштуруучулардын) мамлекеттик кайра каттоо жөнүндө чечимине ар бир уюштуруучу кол коёт, уюштуруучунун - жеке жактын колу нотариалдык күбөлөндүрүлөт, юридикалык жактын ыйгарым укуктуу өкүлүнүн колу анын мөөрү менен бекитилет же нотариалдык күбөлөндүрүлөт. Эгерде уюштуруучу жеке ишкер болсо, колу анын мөөрү менен бекитилет же нотариалдык күбөлөндүрүлөт.

29. ЖМКнын уюштуруучусу (уюштуруучулар курамы) өзгөргөн учурда аймактык бөлүнүшкө төмөнкүлөр кошумча берилет:

1) төмөнкүлөрдү камтыган уюштуруучу (уюштуруучулар) жөнүндө маалымат:

- аты-жөнүн, туулган жылын, жашаган жерин (жеке жак үчүн);

- толук фирмалык аталышын, юридикалык дарегин, каттоо номерин, идентификациялык салык номерин (ИСН) жана мамлекеттик каттоо (кайра каттоо) датасын (юридикалык жак үчүн);

- ал уюштуруучу (уюштуруучулардын бири), жетекчи болуп саналган башка ЖМК жөнүндө маалыматты;

2) жаӊы уюштуруучунун - жеке жактын паспортунун же болбосо Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык ким экендигин күбөлөндүрүүчү документ катары таанылган башка документинин көчүрмөсү.

30. Уюштуруучунун ЖМКга болгон укуктары өткөрүлүп берилген учурда мамлекеттик кайра каттоо үчүн берилген документтерге кошумча уюштуруучунун ЖМКга болгон укуктарын өткөрүп берүү жөнүндө макулдашуу берилет.

Уюштуруучунун ЖМКга болгон укуктарын өткөрүп берүү жөнүндө макулдашууда ЖМКга болгон укугун өткөрүп берүүчү уюштуруучунун колу жеке жак үчүн нотариалдык күбөлөндүрүлөт, жеке ишкер үчүн – анын мөөрү менен бекитилет же нотариалдык күбөлөндүрүлөт, юридикалык жактын ыйгарым укуктуу өкүлү үчүн - анын мөөрү менен бекитилет же нотариалдык күбөлөндүрүлөт.

31. ЖМКнын уюштуруучулар курамына жаңы уюштуруучу кирген учурда аймактык бөлүнүшкө уюштуруучулардын курамына жаӊы уюштуруучуну киргизүү жөнүндө анын бардык уюштуруучулары кол койгон чечим кошумча берилет.

32. Уюштуруучулар курамынан ЖМКнын уюштуруучусу чыккан учурда уюштуруучунун чыгуусу жөнүндө арыз кошумча берилет.

Уюштуруучунун - жеке жактын чыгуусу жөнүндө арызга жеке жак кол коёт жана анын колу нотариалдык күбөлөндүрүлөт.

Эгерде уюштуруучу жеке ишкер болсо, уюштуруучунун чыгуусу жөнүндө арызда анын колу өзүнүн мөөрү менен бекитилет же нотариалдык күбөлөндүрүлөт.

Уюштуруучунун - юридикалык жактын чыгуусу жөнүндө арызга жетекчи кол коёт, юридикалык жактын мөөрү менен бекитилет же анын колу нотариалдык күбөлөндүрүлөт.

 

7. ЖМК ишинин токтотулушун каттоо тартиби

33. ЖМКнын ишин токтотуу жөнүндө чечим уюштуруучу (уюштуруучулар) же сот тарабынан кабыл алынышы мүмкүн.

34. Уюштуруучунун (уюштуруучулардын) чечими боюнча ЖМКнын ишинин токтотулушун каттоо үчүн аймактык бөлүнүшкө төмөнкүлөр берилет:

1) ЖМКнын ишинин токтотулушун каттоо жөнүндө арыз;

2) уюштуруучунун (уюштуруучулардын) ЖМКнын ишин токтотуу жөнүндө чечими;

3) ЖМКны мамлекеттик каттоо (кайра каттоо) жөнүндө күбөлүк.

35. Уюштуруучунун (уюштуруучулардын) ЖМКнын ишин токтотуу жөнүндө чечимине ар бир уюштуруучу кол коёт, уюштуруучунун - жеке жактын колу нотариалдык күбөлөндүрүлөт, юридикалык жактын ыйгарым укуктуу өкүлүнүн колу анын мөөрү менен бекитилет же нотариалдык күбөлөндүрүлөт.

Эгерде уюштуруучу жеке ишкер болсо, колу анын мөөрү менен бекитилет же нотариалдык күбөлөндүрүлөт.

36. ЖМКнын ишин токтотуу жөнүндө соттун белгиленген тартипте мыйзамдуу күчүнө кирген чечими аймактык бөлүнүштүн анын ишинин токтотулушун каттоо жөнүндө буйрук чыгаруусу үчүн негиз болуп саналат.

 

8. Каттоонун өзгөчөлүктөрү

37. ЖМКны мамлекеттик кайра каттоодо жана ишинин токтотулушун каттоодо ЖМКны мамлекеттик каттоо (кайра каттоо) жөнүндө күбөлүк жоголгон (бузулган) учурда, Юстиция министрлигинин расмий сайтында 5 жумуш күндүн ичинде жарыяланууга тийиш болгон, ЖМКнын жетекчиси же уюштуруучусу кол койгон күбөлүктүн жоголгондугу (бузулгандыгы) жөнүндө кабарлоо ЖМКнын жайгашкан жерине жараша юстиция органына берилет.

Мында кабарлоо юстиция органына ЖМКны мамлекеттик кайра каттоо жана ишинин токтотулушун каттоо үчүн документтер берилгенге чейин жиберилүүгө тийиш.

Кабарлоонун формасы Юстиция министрлиги тарабынан аныкталат.

38. Мамлекеттик каттоо (кайра каттоо) жөнүндө күбөлүк жоголгон (бузулган) учурда, ЖМК өзүнүн катталган жери боюнча юстиция органына анын дубликатын алуу үчүн кайрылууга укуктуу. Мамлекеттик каттоо (кайра каттоо) жөнүндө күбөлүктүн дубликаты юстиция органы тарабынан ЖМКнын жетекчисинин арызынын негизинде «дубликат» деген белги менен 3 жумуш күндүн ичинде берет.

39. ЖМКнын чыгаруу мезгилдүүлүгү, максималдуу көлөмү, жетекчиси, жайгашкан жери өзгөргөндө, ЖМКнын жетекчиси же уюштуруучусу 30 календардык күндүн ичинде бул жөнүндө ЖМКнын катталган жери боюнча юстиция органына жазуу жүзүндө кабарлоого милдеттүү.

ЖМКнын жетекчиси алмашкан учурда кабарлоодо ЖМКнын уюштуруучусунун (уюштуруучуларынын) жетекчини дайындоо (шайлоо) жөнүндө чечиминин датасы жана номери көрсөтүлөт жана анын паспортунун же Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык ким экендигин күбөлөндүрүүчү документ катары таанылуучу башка документинин көчүрмөсү тиркелет.

ЖМКнын чыгаруу мезгилдүүлүгү, максималдуу көлөмү, жайгашкан жери өзгөргөн учурда кабарлоодо жаӊы маалыматтар жана өзгөрүүгө негиз болгон документтин реквизиттери көрсөтүлөт.

Юстиция органы кабарлоону алган күндөн тартып 7 жумуш күндүн ичинде Мамлекеттик реестрге тиешелүү маалыматтарды киргизет.

40. Документтер юстиция органына Кыргыз Республикасынын мамлекеттик же расмий тилинде берилет.

Чет тилде түзүлгөн документтер юстиция органына мамлекеттик же расмий тилдеги нотариалдык күбөлөндүрүлгөн котормосу менен берилет.

41. ЖМК Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана расмий тилдериндеги өзүнүн аталышында тиешелүү түрдө кыргыз жана орус алфавиттеринин тамгаларын гана, ал эми англис тилинде - латын алфавитинин тамгаларын пайдаланууга тийиш.

42. Каттоо жөнүндө маалыматтар Мамлекеттик реестрге киргизилет.

43. Мамлекеттик реестрде камтылган маалыматтар, мындай маалыматты алуу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык чектелген учурлардан тышкары, жалпыга тааныштыруу үчүн ачык болуп эсептелет.

44. Мамлекеттик реестрде камтылган маалыматтар кызыкдар жактарга көчүрмө түрүндө берилиши мүмкүн.

45. Документтерге аларга кол коюуга ыйгарым укук берилген адам кол койгон же ал тарабынан берилген же ишеним каттын негизинде берилген учурда, юстиция органына берилүүчү документтер менен бирге тиешелүү түрдө таризделген ишеним кат берилет.