Система Orphus

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн

2019-жылдын 15-мартындагы

N 121 токтому менен

бекитилген

 

Жалпыга маалымдоо каражаттарынын мамлекеттик реестрин жүргүзүү

ТАРТИБИ

 

1. Ушул Тартип Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги жана анын аймактык бөлүнүштөрү (мындан ары – юстиция органдары) тарабынан Жалпыга маалымдоо каражаттарынын мамлекеттик реестрин (мындан ары - Реестр) жүргүзүүнүн эрежелерин аныктайт.

2. Реестр электрондук форматта жүргүзүлөт жана катталган (кайра катталган) жана ишин токтоткон жалпыга маалымдоо каражаттары (мындан ары – ЖМК) жөнүндө маалыматтар камтылган электрондук маалыматтар базаны билдирет.

3. Реестрде төмөнкү маалыматтар камтылат:

1) ММКнын мамлекеттик жана расмий тилдердеги аталышы;

2) ММКнын мурунку аталышы (ММКнын аталышы өзгөргөн учурда);

3) ММКнын түрү;

4) каттоо жөнүндө буйруктун датасы жана номери;

5) алгачкы мамлекеттик каттоо датасы;

6) менчигинин түрү;

7) каттоо номери;

8) ЖМКнын жайгашкан жери, телефон номери (болсо), электрондук дареги (болсо);

9) ЖМКнын жетекчиси;

10) ЖМКнын тили;

11) ЖМКнын продукциясын жайылтуу аймагы;

12) ЖМКнын чыгаруу мезгилдүүлүгү;

13) ЖМКнын максималдуу көлөмү;

14) ЖМКнын уюштуруучулары жөнүндө маалымат;

15) эскертүү.

4. «ММКнын мамлекеттик жана расмий тилдердеги аталышы» графасында ММКнын мамлекеттик жана расмий тилдердеги аталышы көрсөтүлөт.

5. «ММКнын мурунку аталышы» графасында ММКнын мурунку аталышы (аталыштары) көрсөтүлөт (ММКнын аталышы өзгөргөн учурда).

6. «ММКнын түрү» графасында ММКнын түрү көрсөтүлөт.

7. «Каттоо жөнүндө буйруктун датасы жана номери» графасында ЖМКны мамлекеттик каттоо (кайра каттоо) же ишинин токтотулушун каттоо жөнүндө буйруктун датасы жана номери көрсөтүлөт.

8. «Алгачкы мамлекеттик каттоо датасы» графасына ЖМКны алгачкы мамлекеттик каттоо жөнүндө буйруктун датасы тууралуу жазылат.

9. «Менчигинин түрү» графасында ЖМКнын менчигинин түрү көрсөтүлөт.

10. «Каттоо номери» графасында ар бир катталган ЖМКга ыйгарылчу каттоо номери көрсөтүлөт.

11. «ЖМКнын жайгашкан жери, телефон номери, электрондук дареги» графасына ЖМКнын жайгашкан жери тууралуу жазылат. ЖМКнын телефон номери, электрондук дареги болсо жазылат.

12. «ЖМКнын жетекчиси» графасына ЖМКнын жетекчисинин аты-жөнү жазылат.

13. «ЖМКнын тили» графасына ЖМКнын басылмасынын (берүүсүнүн) тили (тилдери) жазылат.

14. «ЖМКнын продукциясын жайылтуу аймагы» графасына ЖМКнын продукциясы жайылтылган аймак жазылат.

15. «ММКнын чыгаруу мезгилдүүлүгү» графасына ЖМКнын чыгаруу мезгилдүүлүгү жазылат.

16. «ММКнын максималдуу көлөмү» графасына ЖМКнын максималдуу көлөмү (суткасына сааттын көлөмү, беттердин, барактардын саны ж.б.у.с.) жазылат.

17. «ЖМКнын уюштуруучулары жөнүндө маалымат» графасында каттоо документтерине ылайык ЖМКнын уюштуруучуларынын фирмалык аталышы, каттоо маалыматтары, жайгашкан жери жана (же) аты-жөнү, жашаган жери көрсөтүлөт.

18. «Эскертүү» графасында башка маалыматтар, ошондой эле өзгөчө белгилөөлөр көрсөтүлөт.

19. Реестрде камтылган маалыматтар мындай маалыматты алуу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык чектелген учурлардан тышкары, жалпыга тааныштыруу үчүн ачык болуп эсептелет.

20. Реестрде камтылган маалыматтар кызыкдар жактарга көчүрмө түрүндө берилиши мүмкүн.

21. ММКнын каттоо номери төмөнкүлөрдөн турат:

1) Реестрдин катар номеринен;

2) ушул Тартиптин 1-таблицасына ылайык юстиция органынын кодунан.

 

Жалпыга маалымдоо

каражаттарынын

мамлекеттик реестрин

жүргүзүү тартибине

1-таблица

Юстиция органдарынын коддору

 

Код

Юстиция органдарынын аталыштары

1

3300

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги

2

3301

Чүй-Бишкек юстиция башкармалыгы

3

3302

Ысык-Көл облусунун юстиция башкармалыгы

4

3303

Жалал-Абад облусунун юстиция башкармалыгы

5

3304

Нарын облусунун юстиция башкармалыгы

6

3306

Ош облусунун жана Ош шаарынын юстиция башкармалыгы

7

3307

Талас облусунун юстиция башкармалыгы

8

3308

Баткен облусунун юстиция башкармалыгы