Система Orphus

Бишкек шаары

2006-жылдын 6-февралы № 35

 

                    КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

 

               "Жарнама жөнүндө" Кыргыз Республикасынын

               Мыйзамына, Администрациялык жоопкерчилик

               жөнүндө Кыргыз Республикасынын Кодексине,

             Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза Кодексине

                 Кыргыз Республикасынын Жазык процесстик

           Кодексине толуктоолор жана өзгөртүү киргизүү тууралу

 

   (КР 2017-жылдын 24-январындагы № 10 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

 

     2005-жылдын 13-декабрында           Кыргыз Республикасынын Жогорку

                                         Кењеши тарабынан кабыл алынган

 

     1-статья."Жарнама жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз

Республикасынын Жогорку Кењешинин Жарчысы,  1999-ж., № 4, 195-ст.)  тө-

мөнкүдөй толуктоолор жана өзгөртүү киргизилсин:

     1. 16-статьяда:

     1-пунктта:

     - пункт төмөнкүдөй мазмундагы экинчи жана  үчүнчү  абзацтар  менен

толукталсын:

     " - теле-, радиоберүүлөрдүн, жарнама роликтеринин эфирине, ошондой

эле сырткы жарнамага чыгууга;

     - кино- жана көрмөтейлөөдө,  эгерде мындай  тейлөөнүн  аудиториясы

жашы  жеткен  адамдар  менен  чектелбесе,  фильмдерди көрсөткөнгө чейин

көрсөтүлүп жатканда же андан кийин жайылтууга.".

     - экинчи-сегизинчи  абзацтар төртүнчү-онунчу абзацтар деп эсептел-

син;

     - пункт төмөнкүдөй мазмундагы он биринчи абзац менен толукталсын:

     "Төмөнкүлөргө тыюу салынат:

     жашы жетпегендердин  арасында жарнама максатында коомдук жайларда,

ошондой эле жашы жетпегендердин кирүүсүнө тыюу салынбаган жерлерде  ал-

коголдук ичимдиктердин жана тамеки заттарынын үлгүлөрүн акысыз таратуу-

га;

     эгерде анда алкоголдук ичимдиктердин же тамеки заттарынын аталышы,

сүрөтү же товардык белгиси пайдаланылса,  көбүнесе  жашы  жетпегендерге

арналган иш-чараларга, демөөрчүлүк кылууга;

     алкоголдук ичимдиктерди жана тамеки заттарын  керектөө  процессине

тиешеси жок, сыртына алкоголдук ичимдиктердин же тамеки заттарынын ата-

лышы же сүрөтү түшүрүлгөн товарларды (футболкалар,  баш  кийимдер,  кол

чатырлар,  сумкалар  ж.б.)  таратууга,  анын  ичинде  адамдардын кењири

чөйрөсүнө сатууга.  Буларга сыртына алкоголдук ичимдиктердин же  тамеки

заттарынын аталыштары же сүрөттөрү жана/же товардык белгилери жана бар-

лардагы,  ресторандардагы, кафелердеги, мейманканалардагы жана ушул сы-

яктуу жайлардагы логотиптер түшүрүлгөн күл түшүргүчтөр, оттуктар (зажи-

галкалар), ширенке кутучалары, подностор жана башка тиричилик буюмдары,

ошондой  эле  алкоголдук ичимдиктерди жана тамеки заттарын таратуу жана

аларды чекене соодалоо үчүн пайдаланылган  транспорт  каражаттары  кир-

бейт.  Мындай тиричилик буюмдарына алкоголдук ичимдиктерди ичүүнүн жана

чылым тартуунун зыяндуулугу жөнүндө эскертүү берүү талап кылынбайт;

     алкоголдук ичимдиктерди жана тамеки заттарын менчигинин түрүнө ка-

рабастан,  7ден 22 саатка чейин радиодон,  телекөрсөтүүдөн жарнамалоого

тыюу салынат,";

     статья төмөнкүдөй мазмундагы 4-пункт менен толукталсын:

     "4. Оюн-зоок тобокелчилигине жана алардын уюштуруучуларынын, каты-

шуучуларынын жана ортомчулардын, анын ичинде оюн-зоок жайларынын, тота-

лизаторлордун,  букмекердик  конторалардын өз ара мелдешине негизделген

жарнаманы (оюн-зоок бизнесинин жарнамасы) таратууга төмөндөгүлөрдө  жол

берилет:

     оюн-зоок бизнес уюмдарынын жайларында,  ошондой  эле  аларга  улай

жайгашкан  мейманканалардын,  ресторандардын,  эс  алуу жана көњүл ачуу

уюмдарынын жайларында;

     жарнама таратууга  адистешкен  мезгилдүү басма сөздө,  ошондой эле

оюн-зоок бизнесинин кызматкерлери же оюнга жана түздөн-түз мелдешке ка-

тышкан адамдарга арналган адистешкен мезгилдүү басма сөздө.

     Оюн-зоок бизнесинин башка жарнамасына жол берилбейт.

     Оюн-зоок жайларынын   жана   тотализаторлордун   жайгашкан   жерин

көрсөткүчтөр, анын ичинде көрнөктөр Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына

ылайык  милдеттүү  түрдө  жалпыга  маалымдалуучу маалыматты гана камтый

алат.

     Оюн-зоок бизнесинин жарнамасы төмөндөгүлөрдү көздөбөшү керек:

     жарнаманы керектөөчүлөрдө оюнга же мелдешке катышуу коомдук же же-

кече  ийгиликке  жетишүү үчүн маанилүү же болбосо мүлктүк проблемаларды

чечүүгө көмөк көрсөтөт деген көз карашты туудурбашы;

     оюнга же мелдешке катышпаган адамдарды жаманатты кылбашы;

     утушка кепилдик берилген же анын ыктымалдуулугу жогору  деген  көз

караш туудурбашы;

     эгерде өзгөчө шарттары жана чектөөлөрү белгиленүү болсо,  оюндарга

жана  мелдештерге  катышуунун  же  утуштарды берүүнүн (төлөөнүн) өзгөчө

шарттары жана чектөөлөрү жашырылбашы;

     жашы жетпегендерге 35 жашка чейинки адамдардын образдарын пайдалан

деп түздөн-түз кайрылууга, ошондой эле жашы жетпегендер үчүн радио жана

телеберүүлөрдө, басма сөздө кандай формада болбосун жайылтылбашы.".

 

     2-статья.Кыргыз Республикасынын  Администрациялык  жоопкерчилик жө-

нүндө Кодексине  (Кыргыз  Республикасынын   Жогорку   Кењешинин   Ведо-

мосттору, 1999-ж., № 2, 77-ст.) төмөнкүдөй толуктоолор киргизилсин:

     1. Кодекс төмөнкүдөй мазмундагы 317-1-статья менен толукталсын:

     "317-1-статья. Оюн-зоок бизнесин жарнамалоо эрежелерин бузуу

 

     Оюн-зоок бизнесин жарнамалоо эрежелерин бузуу -

     кызмат адамына эњ төмөнкү эмгек акынын жыйырмадан  отузга  чейинки

өлчөмүндө администрациялык айып салууга алып келет.".

     2. 534-статьянын биринчи бөлүгү "310-1" деген сандан кийин  "317",

"317-1" деген сандар менен толукталсын.

 

     3-статья.

 

    (КР  2017-жылдын  24-январындагы № 10 Мыйзамына  ылайык 2019-жылдын

1-январынан тартып күчүн жоготот)

 

     4-статья.Кыргыз Республикасынын  Кылмыш-жазык-процесстик  Кодексине

(Кыргыз Республикасынын Жогорку Кењешинин  Жарчысы,  1999-ж., № 10, 442-

ст.) төмөнкүдөй толуктоо киргизилсин:

     163-статьянын биринчи бөлүгү "192" деген сандан кийин "192-1"  де-

ген сан менен толукталсын.

 

     5-статья.Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

 

     6-статья.Кыргыз Республикасынын  Өкмөтү  өзүнүн  ченемдик-укуктук

актыларын ушул Мыйзамга ылайык келтирсин.

 

 

     Кыргыз Республикасынын Президенти               К.Бакиев