Система Orphus

Бишкек шаары

2006-жылдын 17-марты № 79

 

                    КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

 

                    Жашыруун ойлоп табуулар жөнүндө

 

    2006-жылдын 23-январында            Кыргыз Республикасынын Жогорку

                                         Кењеши тарабынан кабыл алынган

 

                        (Кыргыз Республикасынын

      2007-жылдын 22-мартындагы № 38, 2020-жылдын 23-мартындагы № 29

                  Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

 

     "Жашыруун ойлоп табуулар жөнүндө" Кыргыз  Республикасынын  Мыйзамы

ушул  Мыйзамда белгиленген тартипте жашыруун деп таанылган ойлоп табуу-

ларды Кыргыз Республикасынын аймагында жашыруун  сактоого  жана  аларды

пайдаланууга байланыштуу келип чыгуучу мамилелерди жөнгө салат.

     Ушул Мыйзамдын максаттары үчүн жашыруун ойлоп табуулар катары мам-

лекеттик сырды түзүүчү маалыматтарды камтыган жана ушул Мыйзамда белги-

ленген тартипте жашыруун деп таанылган ойлоп табуулар түшүнүлөт.

     Жашыруун ойлоп  табуулар  жашыруун сакталган мөөнөтү ичинде Кыргыз

Республикасынын менчиги болуп саналат.

 

     1-статья. Жашыруун ойлоп табуулар тармагындагы мамилелерди укуктук

               жөнгө салуу

 

     Жашыруун ойлоп табууларды жашыруун сактоого жана пайдаланууга бай-

ланыштуу мамилелерди укуктук жөнгө салуу Кыргыз  Республикасынын  Граж-

дандык кодексине,  Кыргыз Республикасынын Патент мыйзамына,  "Кызматтык

ойлоп табуулар,  пайдалуу моделдер,  өнөр жай үлгүлөрү жөнүндө"  Кыргыз

Республикасынын  Мыйзамына,  "Кыргыз  Республикасында мамлекеттик сырды

сактоо жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына,  ушул  Мыйзамга  жана

Кыргыз  Республикасынын  башка  ченемдик укуктук актыларына ылайык ишке

ашырылат.

     Мамлекеттик сырды  түзгөн  маалыматтарды камтыган иштеп чыгууларды

жашыруун сактоого жана пайдаланууга, жана ушул Мыйзамга ылайык жашыруун

деп  таанылбаган  ойлоп  табууларга байланыштуу келип чыгуучу мамилелер

"Кыргыз Республикасында мамлекеттик сырды сактоо жөнүндө"  Кыргыз  Рес-

публикасынын мыйзамы менен жөнгө салынат.

 

     2-статья. Мамлекеттик сырды түзгөн маалыматтарды камтыган ойлоп

               табууларды жашыруун сактоо

 

     Кыргыз Республикасынын  Патент  мыйзамына  ылайык  интеллектуалдык

менчик маселелери боюнча ыйгарым укуктуу орган ойлоп табууга патент бе-

рүүгө табыштамалар  берилген  кезде мамлекеттик сырды түзүүчү маалымат-

тарды таап  чыгуу  жана ошол маалыматтар камтылган табыштамаларды жашы-

руун сактоо боюнча иштерди уюштурат. Ал иштерди уюштуруунун тартиби ин-

теллектуалдык менчик  жагындагы  Кыргыз Республикасынын ыйгарым укуктуу

мамлекеттик органы тарабынан белгиленет.

     Жашыруун сакталууга тийиш болгон маалыматтардын тизмеси бар минис-

трликтер, мамлекеттик комитеттер, администрациялык ведомстволор (мындан

ары - мамлекеттик органдар) мамлекеттик сырды түзгөн маалыматтарды кам-

тыган, мамлекеттик сырды түзүүчү ойлоп табууларды жашыруун сактоого жа-

на аларга  жашыруун  сактоонун  тийешелүү даражасынын грифин коюу менен

өзүнүн режимдик-жашыруун түзүмдөрүнүн бөлүмчөлөрү аркылуу интеллектуал-

дык менчик жагындагы Кыргыз Республикасынын ыйгарым укуктуу мамлекеттик

органга табыштама берүүгө акылуу.

     Интеллектуалдык менчик  жагындагы  Кыргыз  Республикасынын ыйгарым

укуктуу мамлекеттик  органы,  ошондой  эле ушул Мыйзамдын 5-статьясында

каралган адамдар  (мындан ары билдирүүчү ээлери) тарабынан иштеген жери

боюнча режимдик-жашыруун түзүмдөрүнүн бөлүмчөлөрү аркылуу берилүүчү, ал

эми андай  мүмкүнчүлүктөр  болбосо  жашаган (жүргөн) жери боюнча атайын

байланыш аркылуу,  болбосо түздөнтүз Кыргыз Республикасынын Патент мый-

замында каралган  тартипте  ойлоп табууну жашыруун сактоо жөнүндө сунуш

кылынган табыштамаларды кароого кабыл алат.

     Мамлекеттик сырды  түзүүчү  маалыматтарды  камтыган табыштамаларды

жашыруун сактоо,  жашыруундук даражасын белгилөө,  ошондой  эле  аларды

кайра  кароонун  мөөнөттөрү  "Кыргыз  Республикасында мамлекеттик сырды

сактоо жөнүндө" Кыргыз Республикасынын  Мыйзамына  жана  ушул  Мыйзамга

ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү аныктаган мамлекеттик органдар та-

рабынан жүзөгө ашырылат.

     (КР 2007-жылдын 22-мартындагы № 38 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

 

     3-статья. Жашыруун ойлоп табуу жана аны пайдалануу укугу

 

     Жашыруун ойлоп табуу жана аны пайдалануу укугу  ушул  Мыйзам  жана

Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актылары менен корголот.

     Жашыруун ойлоп табуу жана аны пайдалануу укугу ал жашыруун сактал-

ган  бүткүл мөөнөт бою аны жашыруун сактаган мамлекеттик органдар аркы-

луу Кыргыз Республикасына таандык болот. Жашыруун ойлоп табууларды пай-

далануу  "Кыргыз Республикасында мамлекеттик сырды сактоо жөнүндө" Кыр-

гыз Республикасынын Мыйзамына ылайык Кыргыз Республикасынын мамлекеттик

сырларынын жашыруундук режимин сактоо менен ишке ашырылууга тийиш.

     Жашыруун ойлоп табууну мамлекеттин кызыкчылыгында башка адамдардын

пайдалануусуна Кыргыз Республикасынын Өкмөтү белгилеген тартипте, жашы-

руундук режимин сактоо менен,  аны жашыруун сактаган мамлекеттик  орган

тарабынан уруксат берилиши мүмкүн.

     Жашыруун ойлоп табууну пайдалануу шарттарын бузууга күнөөлүү  жак-

тар  Кыргыз  Республикасынын мыйзамдарында каралган жоопкерчилик тарты-

шат.

 

     4-статья. Жашыруун ойлоп табуунун автору

 

     Аны чыгармачыл эмгеги менен жараткан жеке адам жашыруун ойлоп  та-

буунун автору болуп таанылат.

     Эгерде жашыруун ойлоп табууну жаратууга бир нече жеке адам  катыш-

са, алардын баары тењ ойлоп табуунун авторлору болуп эсептелет.

     Жашыруун ойлоп табууну жаратууга жеке  өзүнүн  чыгармачыл  салымын

кошпогон, авторго (авторлорго) техникалык, уюштуруучулук же материалдык

гана жардам көрсөткөн жеке адам анын автору катары таанылбайт.

     Автордук укук ажыратылбас мүлктүк эмес жеке укук болуп саналат жа-

на мөөнөтү чектелбестен корголот.

     Жашыруун ойлоп  табууга  автордук интеллектуалдык менчик жагындагы

Кыргыз Республикасынын ыйгарым укуктуу мамлекеттик органы тарабынан бе-

рилүүчү кызыктыруучу  сыйакыларды,  жашыруун сакталгандыгы үчүн акчалай

компенсацияларды жана пайдалангандыгы үчүн сыйакыларды алууга негиз бо-

луучу күбөлүк менен ырасталат.

     Күбөлүктүн формасы жана анда  көрсөтүлүүчү  маалыматтардын  курамы

интеллектуалдык  менчик маселелери боюнча ыйгарым укуктуу орган тарабы-

нан белгиленет.

     Жашыруун ойлоп табуу мамлекеттин керектөөлөрү үчүн пайдаланылганда

авторго (авторлорго) аны жашыруун сактаган мамлекеттик орган  тарабынан

акчалай  сыйакы  төлөнүп берилет.  Мында акчалай сыйакынын өлчөмүн ошол

мамлекеттик орган белгилейт жана ал авторлордун санына карабастан ойлоп

табуу пайдаланылган ар бир жыл үчүн эњ төмөнкү эмгек акынын элүүдөн кем

эмес өлчөмүндө болууга тийиш.

 

     5-статья. Жашыруун ойлоп табууга табыштама берүүнүн, кароонун жана

               жашыруун сактоонун тартиби

 

     Жашыруун ойлоп табууга табыштама берүү укугу жашыруун ойлоп табуу-

нун авторуна (авторлоруна) же анын (алардын) укук мураскерлерине,  анын

ичинде  укукту ыктыярдуу кыюу тартибинде тийиштүү укук алган адамга та-

андык болот.

     Мамлекеттик сырды  түзгөн  маалыматтарды  камтыган жана "Кызматтык

ойлоп табуулар,  пайдалуу моделдер,  өнөр жай үлгүлөрү жөнүндө"  Кыргыз

Республикасынын Мыйзамына ылайык жаратылган кызматтык ойлоп табууга та-

быштама берүү укугу, эгер иш берүүчү менен кызматтык ойлоп табуунун ав-

торунун  ортосундагы келишимде башкача каралбаса,  иш берүүчүгө же анын

укук мураскерине, анын ичинде укукту ыктыярдуу кыюу тартибинде тийиштүү

укук алган адамга таандык болот.

     Табыштамалар Кыргыз  Республикасынын Патент мыйзамына ылайык түзү-

лөт. Жашыруун  ойлоп  табууларга  табыштамаларды кароонун жана жашыруун

сактоонун тартибин  интеллектуалдык менчик жагындагы Кыргыз Республика-

сынын ыйгарым укуктуу мамлекеттик органы аныктайт. Табыштаманын матери-

алдарынын өтүүсүнүн  бардык этаптарына адистерди тартуу "Кыргыз Респуб-

ликасында мамлекеттик сырды сактоо жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мый-

замында белгиленген тартипте жүзөгө ашырылат.

     (КР 2007-жылдын 22-мартындагы № 38 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

 

     6-статья. Жашыруун ойлоп табуунун коргоого алынуу жөндөмдүүлүгүнүн

               шарттары

 

     Жашыруун ойлоп табуунун коргоого алынуу  жөндөмдүүлүгүн  аныктоодо

ойлоп табуунун Кыргыз Республикасынын Патент мыйзамында белгиленген па-

тенттелүү жөндөмдүүлүгүнүн шарттары колдонулат.

     Жашыруун ойлоп табуунун жањы экендигин аныктоодо техниканын дењгэ-

элине Кыргыз Республикасынын Патент мыйзамында каралган маалыматтар ме-

нен  катар  эле  артыкчылыкка  кыйла мурда ээ болгон төмөнкүдөй шарттар

киргизилет:

     - өнөржай менчигинин жашыруун объекттерине берилген Кыргыз Респуб-

ликасынын коргоо документтери;

     - өнөржай  менчигинин жашыруун объекттеринин коргоо документтерине

Кыргыз Республикасында башка  адамдар  тарабынан  берилген  (чакыртылып

алынган табыштамалардан башка) табыштамалар;

     - жашыруун ойлоп табуунун артыкчылык алуусунан  мурда  эле  Кыргыз

Республикасында  маалыматтарга  мыйзамдуу  негизде укуктуу адамдар үчүн

белгилүү болгон басылмаларда жана башка  маалымат  булактарында  ачыкка

чыгарылган, мамлекеттик сырды түзүүчү маалыматтар.

     Жашыруун ойлоп табуунун жањы экендигин аныктоодо техниканын дењгэ-

элине  кирүүчү мамлекеттик сырды түзүүчү маалыматтардын жашыруундук да-

ражасы билдирилген жашыруун ойлоп табуунун жашыруундук даражасынан  жо-

гору болбоосу керек.

 

     7-статья. Жашыруун ойлоп табуунун артыкчылыгы

 

     Жашыруун ойлоп  табуунун  артыкчылыгы ушул Мыйзамдын 2-статьясынын

үчүнчү бөлүгүнө  ылайык интеллектуалдык менчик жагындагы Кыргыз Респуб-

ликасынын ыйгарым  укуктуу  мамлекеттик органга, эгер баяндамада аларга

шилтеме берилсе,  сыпаттамасы,  формуласы  жана чиймелери бар табыштама

берилген күн боюнча белгиленет.

     Интеллектуалдык менчик  жагындагы  Кыргыз  Республикасынын ыйгарым

укуктуу мамлекеттик органга, эгер табыштама ээси аларды өзүнчө табышта-

ма катары  жолжоболоп  берсе жана бул табыштама кошумча материалдар ка-

барландырылган чечимдин  маани-мањызын өзгөртүп жиберет деп табылганды-

гына байланыштуу  аларды  эске алууга мүмкүн эместиги жөнүндө табыштама

ээси кабарландырылган  күндөн тартып үч айлык мөөнөт бүткөнгө чейин бе-

рилсе, жана ушул табыштама берилген күндө ал боюнча аталган кошумча ма-

териалдар берилген  күнгө карата табыштама чакыртып алынды деп эсептел-

бесе, кошумча  материалдар  берилген күн боюнча жашыруун ойлоп табуунун

артыкчылыгы белгилениши мүмкүн.

     Жашыруун ойлоп  табуунун артыкчылыгы интеллектуалдык менчик жагын-

дагы Кыргыз  Республикасынын  ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга, эгер

мындай артыкчылык  суралып  жаткан табыштама жашыруун ойлоп табууга бе-

рилген кыйла  мурунку  табыштаманын  күнүнөн он эки айдан кечиктирилбей

берилсе, ошол  эле табыштама ээсинин ойлоп табууну ачып көрсөткөн кыйла

мурунку табыштамасы берилген күн боюнча белгилениши мүмкүн. Мында кыйла

мурунку табыштама чакыртылып алынган болуп эсептелет.

     Жашыруун ойлоп табуунун артыкчылыгы мурда берилген бир нече табыш-

тамалардын  негизинде алардын ар бири үчүн көрсөтүлгөн шарттарды сактоо

менен белгилениши мүмкүн.

     Жашыруун ойлоп  табуунун артыкчылыгын кыйла мурунку артыкчылык су-

ралган табыштаманын берилген күнү боюнча белгилөөгө мүмкүн эмес.

 

     8-статья. Жашыруун ойлоп табууга табыштаманы каттоо жана

               экспертизалоо

 

     Ушул Мыйзамдын 2 жана 5-статьяларына ылайык жашыруун сакталган ой-

лоп табууларга табыштамалар боюнча жашыруун ойлоп табууга табыштамалар-

дын экспертизасы  Кыргыз  Республикасынын Патент Мыйзамында белгиленген

жашыруун эмес ойлоп табуулардын экспертизасын өткөрүү тартибине ылайык,

жашыруун ойлоп табууну кароонун төмөнкүдөй өзгөчөлүктөрүн эске алуу ме-

нен, жүргүзүлөт:

     - жашыруун  ойлоп табууга табыштаманын экспертизасы жана алдын ала

экспертизалардан жана табыштаманын олуттуу экспертизаларынан турат;

     - интеллектуалдык  менчик жагындагы Кыргыз Республикасынын ыйгарым

укуктуу мамлекеттик орган табыштаманын олуттуу экспертизасын жүргүзүүгө

тийешелүү мамлекеттик органдардын кызматкерлерин тартууга укуктуу. Мам-

лекеттик органдардын жетекчилери көрсөтүлгөн адистерди орточо айлык эм-

гек акысын  сактоо, жол киресине жана жашоосуна кеткен чыгымдарын төлөө

менен ишсапарга жөнөтүүгө милдеттүү;

     - принципиалдуу жањы курал-жарактарга,  аскердик техникаларга жана

атайын  техникалык  каражаттарга тийешелүү табыштамалардын олуттуу экс-

пертизасы Кыргыз Республикасынын Өкмөтү аныктоочу тизме боюнча,  талам-

даш министрликтер, мамлекеттик комитеттер жана администрациялык ведомс-

тволор өз корутундуларын бергенден кийин жүргүзүлөт;

     - экспертиза жүргүзүүгө байланыштуу чыгымдарды аны жашыруун сакта-

ган мамлекеттик орган тартат.

     Табыштаманын олуттуу  экспертизасынын жыйынтыгы боюнча билдирилген

объектини жашыруун ойлоп табуу катары таануу,  же билдирилген объектини

жашыруун ойлоп табуу катары тааныбоо жөнүндө чечим чыгарылат.

     Интеллектуалдык менчик  жагындагы  Кыргыз  Республикасынын ыйгарым

укуктуу мамлекеттик органдын билдирилген объектини жашыруун ойлоп табуу

катары таануу  жөнүндөгү чечиминин негизинде интеллектуалдык менчик ма-

селелери боюнча  ыйгарым  укуктуу  орган  жашыруун ойлоп табууну Кыргыз

Республикасынын Жашыруун  ойлоп табууларынын мамлекеттик реестрине кир-

гизет жана авторго (авторлорго), ал эми билдирүүчүгө - "Жашыруун" деген

грифи бар патент күбөлүк берет.

     Катталган ойлоп табуулар жөнүндө маалыматтарды алуу жана алар  ме-

нен  таанышуу "Кыргыз Республикасында мамлекеттик сырды сактоо жөнүндө"

Кыргыз Республикасынын Мыйзамында каралган мамлекеттик сырларды  сактоо

талаптарын аткаруу менен жүргүзүлөт.

     Жашыруун ойлоп табуулар боюнча талаштарды кароонун тартиби  Кыргыз

Республикасынын Өкмөтү тарабынан белгиленген тартипте жүзөгө ашырылат.

     (КР 2007-жылдын 22-мартындагы № 38 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

 

     9-статья. Ойлоп табууну жашыруун сактоо үчүн компенсация

 

     Билдирүүчү ээсине  жашыруун  ойлоп табуунун жашыруун сакталгандыгы

үчүн эњ төмөнкү эмгек акынын жыйырмадан кем эмес өлчөмүндө акчалай ком-

пенсация, ошондой эле жашыруун ойлоп табууга табыштама берүүгө жана аны

кароого  байланыштуу  билдирүүчү  ээсинин  тарткан  чыгымдарынын  наркы

төлөнүп берилет.

     Ушул статьянын  биринчи бөлүгүндө көрсөтүлгөн төлөөлөр табыштаманы

ушул Мыйзамдын 2-статьясынын төртүнчү бөлүгүнө ылайык жашыруун сактаган

мамлекеттик орган  тарабынан бир жолу жана Кыргыз Республикасынын жашы-

руун ойлоп табууларынын Мамлекеттик реестрине киргизилген күндөн тартып

бир айлык мөөнөттө төлөнүп берилет.

     (КР 2007-жылдын 22-мартындагы № 38 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

 

     10-статья. Жашыруун ойлоп табууну ачыкка чыгаруу

 

     Жашыруун ойлоп  табуунун белгиленген жашыруундук даражасын сактоо-

нун зарылдыгын текшерүү аны жашыруун сактоо жөнүндө чечим  кабыл  алган

мамлекеттик  орган  тарабынан  аны жашыруун сактоого алганда белгилеген

мөөнөттүн ичинде жүргүзүлөт. Мындай текшерүү билдирүүчү ээсинин, автор-

дун  жана  аны  жашыруун сактаган мамлекеттик органдын демилгеси боюнча

жүргүзүлүшү мүмкүн.

     Жашыруун ойлоп табууну ачыкка чыгаруу жөнүндө чечим Кыргыз Респуб-

ликасынын Өкмөтү белгилеген тартипте аны жашыруун сактаган  мамлекеттик

органдын сунушу боюнча кабыл алынат.

     Жашыруун ойлоп табууну ачыкка чыгаруу жөнүндө чечим билдирүүчү ээ-

сине, авторго, ошондой эле аны Реестрден чыгарып салуу үчүн интеллекту-

алдык менчик жагындагы Кыргыз Республикасынын ыйгарым укуктуу мамлекет-

тик органга билдирилет.

 

     11-статья. Ачыкка чыгарылган ойлоп табууга патентин берүү

 

     Ачыкка чыгарылган жашыруун ойлоп табууга билдирүүчү ээси ал ачыкка

чыгарылган күндөн  тартып  бир жылдын ичинде интеллектуалдык менчик жа-

гындагы Кыргыз Республикасынын ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга Кыр-

гыз Республикасынын  Патент  мыйзамында каралган патентин берүү жөнүндө

расмий өтүнүч бере алат. Коргоо документи Кыргыз Республикасынын Патент

мыйзамында каралган  интеллектуалдык  менчик  маселелери боюнча ыйгарым

укуктуу органга  табыштама материалдарды берген күндөн тартып анын кал-

ган колдонуу мөөнөтүнө берилет.

     Эгерде билдирүүчү  ээси он эки айдын ичинде расмий өтүнүч бербесе,

же аны  берүүдөн  баш  тартса, ал укук жашыруун ойлоп табуунун авторуна

(авторлоруна) өтөт.

     Ачыкка чыгарылган жашыруун ойлоп табуунун артыкчылыгы ушул Мыйзам-

дын 7-статьясына  ылайык табыштаманын материалдары интеллектуалдык мен-

чик жагындагы Кыргыз Республикасынын ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган-

га берилген күн боюнча белгиленет.

     Ачыкка чыгарылган  ойлоп  табууга  берилген  коргоо  документи аны

берүү жөнүндө расмий өтүнүч  берилген  күндөн  тартып  колдонулат  жана

ачыкка чыгарылган корголгон ойлоп табууну Кыргыз Республикасынын Патент

мыйзамына ылайык башка жашыруун  эмес  ойлоп  табуунун  жањы  экендигин

аныктоодо  ага  берилген  артыкчылык  күнүнөн тартып техника дењгээлине

киргизүү үчүн негиз болуп саналат.

     Кыргыз Республикасынын  Патент  мыйзамына ылайык берилген жашыруун

эмес ойлоп  табуунун патент ушул статьянын төртүнчү бөлүгүнүн негизинде

ошого окшош  ачыкка  чыгарылган кыйла мурунку артыкчылыкка ээ ойлоп та-

бууга патент  берилгендигине  байланыштуу жараксыз деп таанылган учурда

жашыруун эмес ойлоп табуунун жараксыз деп таанылган патентинин ээси аны

табыштама берген  күнгө чейин эле укуктуу негизде пайдалана баштаса, же

аны пайдалануу  үчүн  керектүү даярдоо иштерин жасаса жана эгерде андай

ойлоп табуу  ачыкка  чыгарылган  ойлоп  табуунун авторуна (авторлоруна)

көзкарандысыз жаратылса,  ал  мындай ойлоп табууну андан ары пайдалануу

укугун ойлоп табууну пайдалануунун көлөмүн кењейтпестен сактап калат.

     (КР 2007-жылдын 22-мартындагы № 38 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

 

     12-статья. Патенттик алымдар

 

     Жашыруун ойлоп  табууга  табыштамаларды  берүүгө  жана аны кароого

байланышкан юридикалык маанилүү иштерди аткаргандыгы үчүн алымдар  Кыр-

гыз Республикасынын салыктык эмес кирешелер жөнүндө мыйзамдарына ылайык

алынат.

     (КР 2020-жылдын 23-мартындагы № 29 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

 

     13-статья. Чет өлкөлүк жеке жана юридикалык жактардын укуктары

 

     Ушул Мыйзамдын ченемдери,  эгерде Кыргыз Республикасынын эл аралык

келишимдеринде башкача каралбаса, чет өлкөлүк жеке жана юридикалык жак-

тарга карата таралбайт.

 

     14-статья. Ушул Мыйзамды колдонууга байланыштуу келип чыгуучу

                талаштар

 

     Жашыруун ойлоп  табууга  авторлук жөнүндө,  жашыруун ойлоп табууну

пайдалануу шарттарынын бузулгандыгы  жөнүндө,  жашыруун  сактоонун  не-

гиздүүлүгү  жөнүндө,  компенсация,  сыйакыларды  төлөө жөнүндө талаштар

компетенциясына ылайык сот тарабынан каралат.

 

     15-статья. Ушул Мыйзамды бузгандык үчүн жоопкерчилик

 

     Ушул Мыйзамды бузуу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жо-

опкерчиликтерди тартууга алып келет.

 

     16-статья. Өтмө жоболор

 

     Жашыруун ойлоп  табууга патентин берүү жөнүндө табыштамалар боюнча

ушул Мыйзам  күчүнө киргенге чейин чечим чыгарыла элек болсо, андан ары

иш кагаздарын жүргүзүүнүн жолжобосу ушул Мыйзамда каралган тартипте жү-

зөгө ашырылат.

     Мамлекеттик сырды  түзүүчү  маалыматтар камтылган пайдалуу моделге

жана өнөржай  үлгүсүнө  патентин берүү жөнүндө табыштамалар боюнча ушул

Мыйзам күчүнө  киргенге  чейин чечим чыгарыла элек болсо, иш кагаздарын

жүргүзүү токтотулат.  Мындай табыштамалар боюнча иш кагаздарын жүргүзүү

билдирүүчү ээсинин  өтүнүчү боюнча Кыргыз Республикасынын Патент мыйза-

мында каралган тартипте улантылышы мүмкүн.

     Мамлекеттик сырды  түзүүчү  маалыматтар  камтылган  ойлоп табууга,

пайдалуу моделге  жана өнөржай үлгүсүнө патентин берүү жөнүндө табышта-

малар боюнча оњ чечим чыгарылса, ушул Мыйзам күчүнө киргенге чейин мам-

лекеттик сырды  түзүүчү  маалыматтар  камтылган ойлоп табууга, пайдалуу

моделге жана  өнөржай  үлгүсүнө  берилген Кыргыз Республикасынын коргоо

документтери боюнча  "Кыргыз  Республикасында  мамлекеттик сырды сактоо

жөнүндө" Кыргыз  Республикасынын  Мыйзамына  жана  ушул Мыйзамга ылайык

мамлекеттик сырларды сактоонун баардык чаралары каралат.

 

     17-статья. Корутунду жоболор

 

     Ушул Мыйзам жарыяланган учурдан тартып күчүнө кирет.  Кыргыз  Рес-

публикасынын  Өкмөтү  өзүнүн  ченемдик  укуктук актыларын ушул Мыйзамга

ылайык келтирсин.

 

     Кыргыз Республикасынын Президенти               К.Бакиев