Система Orphus

Бишкек шаары

2006-жылдын 8-августу № 159

 

                    КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

 

          "Жарнама жөнүндө" Кыргыз Республикасынын мыйзамына,

             Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодексине,

                Кыргыз Республикасынын Администрациялык

            жоопкерчилик жөнүндө кодексине өзгөртүүлөр жана

                     толуктоолор киргизүү тууралу

 

   (КР 2017-жылдын 24-январындагы № 10 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

 

     2006-жылдын 8-июнунда               Кыргыз Республикасынын Жогорку

                                         Кењеши тарабынан кабыл алынган

 

     1-статья.

 

     "Жарнама жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Респуб-

ликасынын  Жогорку  Кењешинин   Жарчысы,   1999-ж.,   №   4.   195-ст.)

төмөндөгүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин:

     1. Мамлекеттик тилдеги Мыйзамдын аталышындагы жана бүткүл текстин-

деги  ар  түрдүү  жөндөмөдөгү  "жарнама" деген сөз тиешелүү жөндөмөдөгү

"жарнак" деген сөз менен алмаштырылсын.

     2. 2-статья төмөндөгүдөй мазмундагы абзац менен толукталсын:

     "жарнак акциялары - керектөөчүлөрдүн көњүлүн буруу максатында жар-

нактоонун ар түрдүү тариздерин,  каражаттарын жана ыкмаларын пайдалануу

менен жарнактала турган продукцияларды бекер таратып берүү же сатуу ме-

нен коштолгон акциялар.".

     3. 5-статьяда:

     1-пункттагы "жарнама  таризине же таратуу каражатына" деген сөздөр

"жарнак  тариздерине,  таратуу  каражаттарына  жана  ыкмаларына"  деген

сөздөр менен алмаштырылсын;

     2-пункт төмөндөгүдөй редакцияда баяндалсын:

     "2. Товарга же болбосо анын даярдоочусуна, аткаруучусуна, сатуучу-

суна болгон кызыгуусун калыптандыруу жана колдоо үчүн  керектөөчүлөрдүн

көњүлүн  бурууга максаттуу багытталган,  ошондой эле аталган адамдардын

тышкы белгилерин (реквизиттерин) камтыган маалыматтык,  автордук же ре-

дакциялык  материал  жарнак болуп эсептелет жана "жарнак" деген рубрика

алдында жайгаштырылууга,  же болбосо тиешелүү билдирүүлөрдү (атап  айт-

канда, "жарнак иретинде" деген белгини) камтууга тийиш.

     Тиешелүү билдирүү пайдаланыла турган жарнак аянтынын кеминде 5 па-

йызын ээлөөгө тийиш.";

     3-пункттагы "мамлекеттик жана расмий тилде" деген  сөздөр  "мамле-

кеттик жана расмий тилдерде" деген сөздөр менен алмаштырылсын;

     3-пункт төмөндөгүдөй мазмундагы абзац менен толукталсын;

     "Белгиленген тартипте катталган товардык белгилер (тейлөө белгиле-

ри),  басмаканада  терилген муундардын литерлери (логотиптери) түпнуска

тилинде берилиши мүмкүн.";

     8-пункттагы "табият коргоочу  мыйзамдарды"  деген  сөздөр  "Кыргыз

Республикасынын мыйзамдарын" деген сөздөр менен алмаштырылсын;

     статья төмөндөгүдөй мазмундагы 9 жана 10-пункттар менен  толуктал-

сын:

     "9. Интернет, шайма-шай телефондору жана факстар менен жарнактарды

(спамдарды) санкция албастан жөнөтүүгө тыюу салынат.

     10. Аза күтүү күндөрүндө жарнакка тыюу салынат.".

     4. 6-статьяда:

     экинчи абзац "жеке жана" деген сөздөрдөн кийин  "(же)"  деген  сөз

менен толукталсын;

     үчүнчү абзацтагы  "атаандаштын  (атаандаштардын)  ар-намысын,  ка-

дыр-баркын же ишкердик аброюн жаманаттыга калтырчу" деген сөздөр "чарба

жүргүзүүчү башка субъекттин ишкердик аброюна доо келтире турган жалган,

так  эмес  маалыматты же жалган түрүндө берилген так маалыматты," деген

сөздөр менен алмаштырылсын;

     төртүнчү абзац  "алып келсе" деген сөздөрдөн кийин "же алып келиши

мүмкүн болсо" деген сөздөр менен толукталсын.

     5. 8-статьянын 1-пунктунун биринчи абзацындагы "гумандуулуктун жа-

на адеп-ахлактуулуктун" деген сөздөр  "нравалуулуктун,  гумандуулуктун,

этиканын жана адеп-ахлактуулуктун" деген сөздөр менен алмаштырылсын.

     6. 11-статьяда:

     1-пункт төмөндөгүдөй мазмундагы абзац менен толукталсын:

     "Жарнакты угузган учурда жарнактын үнү берилип жаткан программанын

үнүнөн бийик болбоого тийиш.";

     статья төмөндөгүдөй мазмундагы 5-пункт менен толукталсын:

     "5. Теле-радиоберүүлөрдөгү жана башка жалпыга маалымдоо каражатта-

рындагы жарнактар мамлекеттик жана расмий тилдерде берилет.".

     7. 16-статьяда:

     1-пункттун экинчи абзацы төмөндөгүдөй редакцияда баяндалсын:

     "сырткы жарнакта таратылууга;";

     төртүнчү абзац "тамеки тартуу" деген сөздөрдөн кийин  жана  "алко-

голдук ичимдик" деген сөздөрдөн мурун "пиво," деген сөз менен толуктал-

сын;

     бешинчи абзац  "алкоголдук"  деген  сөздөн мурун "пиво," деген сөз

менен,  "алкоголдун" деген сөздөн мурун "пивонун," деген сөз менен  то-

лукталсын;

     тогузунчу абзац төмөндөгүдөй редакцияда баяндалсын:

     "коомдук транспортто,   мамлекеттик,  балдар,  окуу,  медициналык,

спорт,  маданият уюмдарында,  шаарлардагы гүлзарларда жана аянтчаларда,

ошондой эле аларга 200 метрден жакын эмес аралыкта жайгашкан объекттер-

де таратылууга;";

     он экинчи абзац "таратууга" деген сөздөн кийин "жана/же болор-бол-

бос баада сатууга" деген сөздөр менен толукталсын;

     он бешинчи абзац "тамеки заттарынын" деген сөздөрдөн кийин ", жар-

нактык роликтердин" деген сөздөр менен толукталсын;

     статья төмөндөгүдөй  мазмундагы  2-жана 3-пункттар менен толуктал-

сын:

     "2. Ар кандай ыкма менен жайылтылуучу алкогол ичимдиктеринин,  пи-

вонун, тамекинин жана тамеки заттарынын жарнагы:

     - курамы жана даярдоо ыкмасы,  даамы жөнүндөгү маалыматтар камтыл-

ган жарнакталуучу товардын мүнөздөмөсү  тууралу  маалыматты  келтирүүгө

жана мында жарнакталуучу товардын зыянынын аздыгы (зыяны жоктугу), анын

ичинде "жењил",  "өзгөчө жењил",  "чайыры жана никотини аз", "жењил" же

ушул сыяктуу деген белгилерди пайдалануу жолу менен маалымдоого;

     - адамдарды, жаныбарларды, алардын ар кандай, анын ичинде куурчак,

мультипликациялык, компьютердик келбеттерин пайдаланууга;

     - сыртында пивонун жана/же алкогол ичимдиктеринин  жана/же  тамеки

заттарынын аттары жазылган тенттерди,  чатырларды,  (анын ичинде сезон-

дук) калканчтарды пайдаланууга;

     - медицина жагында пайдаланылуучу терминдерди колдонууга;

     - товардык белгилерди,  соода маркаларын,  "бренддерди", "брендде-

рин", алкогол ичимдиктеринин мурда белгилүү болгон аттарын пайдаланууга

жол берилбейт.

     3. Алкогол ичимдиктеринин, тамекинин жана тамеки заттарынын жарна-

гын жайылтуу төмөндөгүдөй эскертүүчү тексттер менен коштолууга тийиш:

     - алкогол  ичимдиктерин  ичүүнүн  жана тамеки чегүүнүн зыяндуулугу

жөнүндө;

     - жаш  балдарга  спирт ичимдиктерин,  тамеки заттарын сатууга тыюу

салынгандыгы жөнүндө;  мында эки текст тењ бирдей өлчөмдөгү тамга (там-

галар) менен жазылууга жана жалпысынан жарнак аянтынын кеминде 10 пайы-

зын ээлөөгө тийиш.  Эскертүү текстинин түсү эскертүүнүн фонунун  түсүнө

салыштырганда айырмаланып турууга тийиш."

     2, 3 жана 4-пункттар тиешелүүлүгүнө жараша 4,  5  жана  6-пункттар

деп эсептелсин.

 

     2-статья.

 

    (КР  2017-жылдын  24-январындагы № 10 Мыйзамына  ылайык 2019-жылдын

1-январынан тартып күчүн жоготот)

 

     3-статья.

 

     Кыргыз Республикасынын  Администрациялык  жоопкерчилик жөнүндө ко-

дексине  (Кыргыз  Республикасынын   Жогорку   Кењешинин   Ведомосттору,

1999-ж., № 2, 294-ст.) төмөндөгүдөй толуктоо киргизилсин:

     Кодекс төмөндөгүдөй мазмундагы 294-1-статья менен толукталсын:

     "294-1-статья. Алкогол ичимдиктери, пиво, тамеки жана тамеки

                    заттары сатылуучу жерлерге сатууга тыюу салуу

                    жөнүндөгү эскертүүнү илбөө

 

     Алкогол ичимдиктери,  пиво,  тамеки  жана тамеки заттары сатылуучу

жерлерге аларды 16 жашка чыга элек балдарга сатууга  тыюу  салынгандыгы

жөнүндө эскертүүлөрдү илбөө -

     бирден үчкө чейинки эсептешүү көрсөткүчтөрүнүн  өлчөмүндөгү  адми-

нистрациялык айып салууга кириптер кылат.".

 

     4-статья.

 

     Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

 

     5-статья.

 

     Кыргыз Республикасынын  Өкмөтү  өзүнүн  ченемдик укуктук актыларын

ушул Мыйзамга ылайык келтирсин.

 

     Кыргыз Республикасынын

     Президенти                                            К.Бакиев