Система Orphus
Бишкек шаары
2008-жылдын 19-марты № 24

          КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

       Кыргыз Республикасынын Граждандык кодексине 
           өзгөртүүлөр киргизүү жөнүндө

 2008-жылдын 8-февралында      Кыргыз Республикасынын Жогорку
                   Кењеши тарабынан кабыл алынган
   1-статья.

   Кыргыз Республикасынын Граждандык кодексине (Кыргыз Республикасы-
нын Жогорку Кењешинин Ведомосттору, 1996-ж., № 6, 80-ст., 1998-ж., № 6,
226-ст.) төмөндөгүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:
   1. 177-статьянын 1-пунктунун 2-пунктчасындагы "мыйзам тарабынан
эмгек акынын кеминде он минималдуу өлчөмүнөн ашкан" деген сөздөр "эсеп-
тик көрсөткүчтүн өлчөмүнөн кеминде он эсе ашкан" деген сөздөр менен ал-
маштырылсын.
   2. 258-статьянын 2-пунктунун биринчи абзацындагы "минималдуу эмгек
акынын" деген сөздөр "эсептик көрсөткүчтүн" деген сөздөр менен алмашты-
рылсын.
   3. 308-статьядагы "эмгек акы төлөөнүн мыйзамда белгиленген мини-
малдуу өлчөмүн" деген сөздөр "эсептик көрсөткүчүн" деген сөздөр менен
алмаштырылсын.
   4. 510-статьянын 2-пунктунун 1-пунктчасындагы "мыйзамда белгилен-
ген эмгекке акы төлөөнүн он минималдуу өлчөмүнөн" деген сөздөр "эсептик
көрсөткүчтөрдүн он өлчөмүнөн" деген сөздөр менен алмаштырылсын.
   5. 511-статьянын биринчи абзацындагы "мыйзамда белгиленген эмгек
акынын он минималдуу өлчөмүнөн" деген сөздөр "эсептик көрсөткүчтөрдүн
он өлчөмүнөн" деген сөздөр менен алмаштырылсын.
   6. 533-статьянын 2-пунктундагы "эмгекке акы төлөөнүн мыйзамдарда
белгиленген минималдуу өлчөмүнөн" деген сөздөр "бир эсептик көрсөткүч-
төн" деген сөздөр менен алмаштырылсын.
   7. 538-статьянын 2-пунктундагы "мыйзамда белгиленген акы төлөөнүн
эки минималдуу өлчөмүнөн" деген сөздөр "кеминде эки эсептик көрсөткүч-
төн" деген сөздөр менен алмаштырылсын.
   8. 725-статьянын 1-пунктундагы "мыйзамда белгиленген эњ аз өлчөм-
дөгү эмгек акыдан" деген сөздөр "эсептик көрсөткүчтөн" деген сөздөр ме-
нен алмаштырылсын.
   9. 726-статьянын 2-пунктундагы "мыйзамда белгиленген эњ аз өлчөм-
дөгү эмгек акыдан" деген сөздөр "эсептик көрсөткүчтүн өлчөмүнөн" деген
сөздөр менен алмаштырылсын.
   10. 893-статьянын 2-пунктундагы "мыйзамда белгиленген эњ аз өлчөм-
дөгү эмгек акыдан" деген сөздөр "эсептик көрсөткүчтүн өлчөмүнөн" деген
сөздөр менен алмаштырылсын.
   11. 1014-статьянын 4-пунктундагы "мыйзам менен белгиленген беш
эселенген эмгек акынын минималдуу өлчөмүнөн" деген сөздөр "эсептик көр-
сөткүчтүн беш эселенген өлчөмүнөн" деген сөздөр менен алмаштырылсын.
   12. 1015-статьянын 2-пунктунун биринчи жана экинчи абзацтарындагы
"эмгек акынын мыйзам менен белгиленген беш эселенген минималдуу өлчөмү-
нө" деген сөздөр "эсептик көрсөткүчтүн беш эселенген өлчөмүнө" деген
сөздөр менен алмаштырылсын.
   13. 1019-статьяда:
   статьянын аталышындагы "эмгек акынын минималдуу өлчөмүнүн" деген
сөздөр "эсептик көрсөткүчтүн өлчөмүнүн" деген сөздөр менен алмаштырыл-
сын;
   2-пунктундагы "Эмгек акынын минималдуу өлчөмү мыйзам менен белги-
ленген тартипте" деген сөздөр "Кыргыз Республикасынын Жогорку Кењеши
бекиткен эсептик көрсөткүчтүн өлчөмү" деген сөздөр менен алмаштырылсын;
"эмгек акынын минималдуу өлчөмүнүн" деген сөздөр "эсептик көрсөткүчтүн
өлчөмүнүн" деген сөздөр менен алмаштырылсын. 

   2-статья.

   Кыргыз Республикасынын Өкмөтү өзүнүн ченемдик укуктук актыларын
ушул Мыйзамга ылайык келтирсин. 

   3-статья.

   Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

   Кыргыз Республикасынын Президенти         К.Бакиев