Система Orphus

КР 2017-жылдын 24-январындагы № 10 Мыйзамына ылайык
2019-жылдын 1-январынан тартып
КҮЧҮН ЖОГОТОТ

 
Бишкек шаары
2008-жылдын 18-июлу № 144
 
                    КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ
 
                  Мамлекеттик тилде баяндалган Кыргыз
              Республикасынын Жазык-процесстик кодексине
                     өзгөртүүлөр киргизүү жөнүндө
 
     1-берене.
 
     Мамлекеттик тилде баяндалган Кыргыз Республикасынын Жазык-процесс-
тик кодексине (Кыргыз Республикасынын Жогорку  Кењешинин  Ведомосттору,
1998-ж., N 7, 229-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:
     1. 28-статьянын 1-бөлүгүндө:
     биринчи абзацтагы  "учурларда"  деген  сөз "жагдайларда" деген сөз
менен алмаштырылсын;
     он биринчи пункттагы "жазык иши козголушу мүмкүн эмес, ал эми коз-
голгон жазык иши кыскартылат" деген сөз алып салынсын;
     он төртүнчү  пунктта  "баш тартканда" деген сөздөрдөн кийин "жазык
иши козголушу мүмкүн эмес,  ал эми козголгон жазык иши кыскартылат" де-
ген сөздөр менен толукталсын.
     2. 244-статьянын 1-бөлүгүнүн 2-пунктунун үчүнчү абзацындагы  "ток-
тотот" деген сөз "кыскартат" деген сөз менен алмаштырылсын.
     3. Аталыштагы жана 249-статьянын  1-бөлүгүндөгү  "токтотуу"  деген
сөз "кыскартуу" деген сөз менен алмаштырылсын.
     4. 266-статьяда:
     Статьянын аталышындагы  "токтотуу" деген сөз "кыскартуу" деген сөз
менен алмаштырылсын;
     1-бөлүктөгү "токтотулууга" деген сөз "кыскартылууга" деген сөз ме-
нен алмаштырылсын;
     2-бөлүктөгү "токтотууга"  деген  сөз "кыскартууга" деген сөз менен
алмаштырылсын.
     5. 348-статьянын 1-бөлүгүндө:
     2-пункттагы "токтотуу" деген сөз "кыскартуу" деген сөз  менен  ал-
маштырылсын;
     5-пункттагы "токтотуу" деген сөз "кыскартуу" деген сөз  менен  ал-
маштырылсын; "чыгарат" деген сөз алып салынсын;
     6-пункттагы "аныктама" деген сөздөн кийин "чыгарат" деген сөз  ме-
нен толукталсын.
 
     2-берене.
 
     Ушул Мыйзам жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.
 
     Кыргыз Республикасынын Президенти                 К.Бакиев