Система Orphus

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

2009-жылдын 23-январы № 23

 

Кыргыз Республикасынын
айрым мыйзам актыларына толуктоолор жана өзгөртүүлөр киргизүү жөнүндө

1-берене.

 

"Кредиттик союздар жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2000-ж., № 2, 108-ст.) төмөнкүдөй толуктоолор жана өзгөртүүлөр киргизилсин:

1. Мыйзам төмөнкүдөй мазмундагы преамбула менен толукталсын:

"Ушул Мыйзам Кыргыз Республикасында кредиттик союздарды түзүүнүн жана алардын ишинин укуктук жана экономикалык негиздерин аныктайт.".

2. 1-статья төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"1-статья. Кредиттик союз түшүнүгү

Кредиттик союз - бул кредиттик союздун катышуучуларынын жеке акча каражаттарын кошуу жана аларды өз ара кредиттөө үчүн пайдалануу жолу менен өзүлөрүнүн катышуучуларына (мүчөлөрүнө) жардам берүү, ошондой эле башка финансылык кызмат көрсөтүүлөрдү жүзөгө ашыруу максатында кооператив түрүндө түзүлүүчү финансы-кредиттик уюм.

Кредиттик союздардын иши ушул Мыйзам менен жөнгө салынат. Башка мыйзамдарда камтылган жана кредиттик союздардын ишине байланышкан маселелерге тиешелүү нормалар ушул Мыйзамга ылайык келүүгө тийиш. Кредиттик союздардын ишинин маселелерин жөнгө салуучу башка мыйзамдарда камтылган нормалар ушул Мыйзамдын нормалары менен карама-каршы келген учурда ушул Мыйзамдын нормалары колдонулат.".

3. 2-статьяда:

үчүнчү абзацта "бардык" деген сөз алып салынсын;

төртүнчү абзац төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"сактык пай (пай төлөмү) - кредиттик союздун катышуучусу тарабынан капиталга салынган жана кредиттик союздун тескөөсүндө турган акча каражаттарынын суммасы.".

4. 3-статьянын 2-пункту "өз алдынчалык" деген сөздөрдөн кийин ", анын мүчөлөрүнүн биргелешкен иши, тең укуктуулук" деген сөздөр менен толукталсын.

5. 4-статьяда:

4-пункт төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"4. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын талаптары аткарылган жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарына ылайык кошумча лицензия алынган шартта, кредиттик союздар төмөнкүдөй кошумча кызматтарды (операцияларды) көрсөтө алышат:

1) кредиттик союздун катышуучуларынан аманаттарды (депозиттерди) тартуу;

2) кредиттик союздун катышуучулары менен лизинг операцияларын жүзөгө ашыруу;

3) банк же башка ыйгарым укуктуу финансы-кредит мекемеси менен түзүлгөн келишимге ылайык кредиттик союздун катышуучуларынын тапшырмасы боюнча кредиттик союзда эсептерди ачпай эле эсептешүүлөрдү жүзөгө ашыруу.";

статья төмөнкүдөй мазмундагы 5-пункт менен толукталсын:

"5. Кредиттик союз лицензияда көрсөтүлгөн финансылык кызмат көрсөтүүлөрдү гана жүзөгө ашырууга укуктуу.".

6. Мыйзам төмөнкүдөй мазмундагы 4-1-статья менен толукталсын:

"4-1-статья. Кредиттик союздун ишин чектөөлөр

Кредиттик союз төмөнкүлөргө укуксуз:

1) кредиттик союздун мүчөсү болуп саналбаган жактарга финансылык кызмат көрсөтүүлөрдү жүзөгө ашырууга;

2) өзүнүн мүчөлөрүнүн жана үчүнчү жактардын милдеттенмелери боюнча кепил болууга жана гарантия берүүгө;

3) өзүнүн менчик баалуу кагаздарын чыгарууга.".

7. 5-статья төмөнкүдөй мазмундагы 4-пункт менен толукталсын:

"4. Кредиттик союз Кыргыз Республикасынын аймагында филиалдарын ачууга укуктуу. Кредиттик союздун филиалдарын ачуунун тартиби жана алардын иши Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары менен жөнгө салынат.".

8. 6-статьяда:

2-пункт төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"2. Кредиттик союздар Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан иши жөнгө салынуучу адистештирилген мекемелерди, анын ичинде борбордук кредиттик институтту, депозиттерди камсыздандыруу фондун, стабилдештирүү фондун түзө алышат же болбосо аларга ээлик кылууга жана/же аларды башкарууга катыша алышат.";

статья төмөнкүдөй мазмундагы 3-7-пункттар менен толукталсын:

"3. Кредиттик союздардын борбордук кредиттик институту - борбордук кредиттик союздун катышуучулары болуп саналган кредиттик союздарды кредиттөө жана алардын ликвиддүүлүгүн колдоо милдетин аткарган адистештирилген финансы-кредиттик мекеме.

Кредиттик союздардын борбордук кредиттик институту Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын талаптарына ылайык келген шартта төмөнкүдөй операцияларды жүзөгө ашырууга укуктуу:

1) борбордук кредиттик институттун катышуучуларына - кредиттик союздарга кредиттерди берүү;

2) борбордук кредиттик институттун катышуучуларына - кредиттик союздарга эсептерди ачуу жана жүргүзүү;

3) борбордук кредиттик институттун катышуучуларынын - кредиттик союздардын тапшырмалары боюнча эсептешүүлөрдү жүзөгө ашыруу;

4) Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын чектөөлөрүн эске алуу менен башка операцияларды.

Кредиттик союздардын борбордук кредиттик институтунун ишин уюштуруу, башкаруу, каржылоо, кредиттерди берүү, эсептерди жүргүзүү, эсептешүүлөрдү жүзөгө ашыруу маселелерин кошо алганда, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан жөнгө салынат жана лицензияланат. Мында борбордук кредиттик институт катышуучулары кредиттик союздар болуп саналышкан жана катышуучулардын жалпы жыйынында добуш берүү "бир катышуучу - бир добуш" принциби боюнча жүзөгө ашырылган борбордук кредиттик союз түрүндө уюштурулушу мүмкүн.

4. Кредиттик союздардын депозиттерин камсыздандыруу фонду - кредиттик союздун катышуучуларынын аманаттары (депозиттери) боюнча төлөмдөрдү кредиттик союздардын депозиттерин камсыздандыруу фондунун активдерин башкаруу, кредиттик союздар төлөөгө жөндөмсүз болгон учурда алардын катышуучуларынын депозиттери боюнча компенсациялоо аркылуу гарантиялоо милдетин аткаруучу адистештирилген фонд.

Кредиттик союздардын депозиттерин камсыздандыруу фондунун иши, аны түзүү, уюштуруу, башкаруу, каржылоо, депозиттер боюнча компенсацияларды төлөө тартиби, жөнгө салуу маселелерин кошо алганда, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары менен аныкталат.

5. Кредиттик союздардын стабилдештирүү фонду - төлөөгө жөндөмсүз абалга дуушар болгон кредиттик союздардын финансылык абалын жакшыртууну камсыз кылуу үчүн түзүлүүчү фонд. Стабилдештирүү фонду өз ишин жүзөгө ашыруу үчүн кредиттик союздарга акыркы инстанциянын кредитин берүүгө, ошондой эле кредиттик союздар үчүн консультацияларды, окууларды өткөрүүгө, мониторинг жүргүзүүгө укуктуу.

Кредиттик союздардын стабилдештирүү фондунун иши, аны түзүү, уюштуруу, башкаруу, каржылоо, акыркы инстанциянын кредитин берүү тартиби, жөнгө салуу маселелерин кошо алганда, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары менен аныкталат.

6. Кредиттик союздардын борбордук кредиттик институтунун, кредиттик союздардын депозиттерди камсыздандыруу фондунун жана кредиттик союздардын стабилдештирүү фондунун иши жыл сайын көз карандысыз аудитордук текшерүүдөн өткөрүлүүгө жатат.

7. Кредиттик союздар калыстыктын, чындыктын жана көз карандысыздыктын принциптеринде кредиттик союздардын аудитин жүргүзүү милдети болуп саналган кредиттик союздардын борбордук аудитордук кызматын түзө алышат.

Кредиттик союздардын борбордук аудитинин иши, уюштуруу, башкаруу, аудитке карата талаптарды кошкондо, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан жөнгө салынат.".

9. 7-статьянын 1-пунктунда:

биринчи абзацтагы "жеке жактардан" деген сөздөр "Кыргыз Республикасынын жеке жактары - резиденттери тарабынан" деген сөздөр менен алмаштырылсын;

2-пунктчадагы "пункттарда" деген сөздөн кийин "же бир райондо" деген сөздөр менен толукталсын.

10. 8-статьянын 2-пунктунун 1-пунктчасы алып салынсын.

11. 9-статьянын 1-пункту төмөнкүдөй мазмундагы сүйлөм менен толукталсын:

"Кредиттик союздун аталышы "кредиттик союз" деген сөздөрдү камтууга тийиш.".

12. 10-статьяда:

2-пункт төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"2. Кредиттик союздун капиталынын минималдуу өлчөмүнө карата талаптар жана аны түзүү тартиби Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан белгиленет.

Эгерде кредиттик союздун катышуучуларына сактык пайларды төлөөнүн натыйжасында анын сактык пайларынын жалпы суммасы Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан белгиленген сактык пайлардын жалпы суммасынын минималдуу өлчөмүнөн аз болуп калса, кредиттик союз ушул Мыйзамга ылайык жоюлууга тийиш.";

статья төмөнкүдөй мазмундагы 3-пункт менен толукталсын:

"3. Кредиттик союздун капиталы катышуучулардын акча каражаттарынын эсебинен түзүлүүгө тийиш. Кредиттик союздун капиталын, негизги каражаттарды, баалуу кагаздарды жана материалдык эмес активдерди кошо алганда, башка активдер менен түзүүгө жол берилбейт.".

13. 11-статьяда:

1-пунктта "жеке жактар" деген сөздөр "Кыргыз Республикасынын жеке жактары - резиденттери" деген сөздөр менен алмаштырылсын";

2-пункт төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"2. Кредиттик союздун катышуучусунун жашы жете элек үй-бүлө мүчөлөрү (жакын туугандары), эгерде үй-бүлөнүн ар бир мындай мүчөсү ушул Мыйзамдын 20-статьясына ылайык белгиленген, кредиттик союзга катышууга укук берген өлчөмдө сактык пайын өз алдынча сатып алган болсо, 14 жашынан баштап кредиттик союздун катышуучусу боло алат. Мында жашы жете элек катышуучулар кредиттик союздун катышуучуларынын жалпы жыйынында чечимдерди кабыл алууда добуш берүү укугуна ээ эмес, ошондой эле кредиттик союздун башкармалыгына, кредиттик комитетине, текшерүү комиссиясына жана башка комитеттерине жана комиссияларына шайлануу укугуна ээ боло албайт.";

статья төмөнкүдөй мазмундагы 4 жана 5-пункттар менен толукталсын:

"4. Жеке жактардан тышкары, Кыргыз Республикасынын дыйкан (фермердик) чарба жана кооперативдер түрүндөгү юридикалык жактары-резиденттери кредиттик союздун катышуучулары болушу мүмкүн. Мындай учурда башка кредиттик союз кредиттик союздун катышуучусу боло албайт.

5. Дыйкан (фермердик) чарба же кооперативдер түрүндөгү юридикалык жактардын кредиттик союзга катышуусу (мүчө болуусу) юридикалык ыйгарым укуктуу өкүл аркылуу жүзөгө ашырылат. Өкүлчүлүк Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык ишеним берүү аркылуу жүзөгө ашырылат.";

4 жана 5-пункттар тиешелүүлүгүнө жараша 6 жана 7-пункттар деп эсептелсин;

7-пункт "кредиттик союз" деген сөздөрдөн кийин "катышуучулардын кимиси бул кредиттик союзга мүчө болгон дыйкан (фермердик) чарба жана кооперативдер түрүндөгү юридикалык жактардын катышуучусу болуп санала тургандыгы жөнүндө маалыматты кошо алганда," деген сөздөр менен толукталсын.

14. 12-статьянын 1-пункту төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"1. Кредиттик союздун башкармалыгы жазуу жүзүндө берилген арыздын негизинде кредиттик союзга кабыл алуу жөнүндө өтүнүчтү карайт жана бир айдан ашпаган мөөнөт ичинде ал боюнча чечим чыгарат.

Дыйкан (фермердик) чарба жана кооперативдер түрүндөгү юридикалык жактар кредиттик союзга кирүү учурунда арыз менен бирге өзүнүн уставынын, уюштуруу келишиминин көчүрмөлөрүн жана өз катышуучуларынын тизмесин нотариалдык күбөлөндүрүлгөн түрдө берет.".

15. 14-статьяда:

1-пункттун үчүнчү абзацы "текшерүү комиссиясынын" деген сөздөрдөн кийин "добуш берүүгө укуктуу" деген сөздөр менен толукталсын;

4-пункт "отуз күн" деген сөздөр "жыйырма күн" деген сөздөр менен алмаштырылсын; "боюнча" деген сөздөн кийин "кредиттик союздун башкармасы тарабынан" деген сөздөр менен толукталсын.

16. 15-статьяда:

1-пункт төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"1. Жалпы жыйын, эгерде ага кредиттик союздун добуш берүүгө укуктуу болгон мүчөлөрүнүн кеминде элүү пайызынын добушуна жетишилген болсо, укук ченемдүү болуп саналат. Кредиттик союздун катышуучуларынын жалпы жыйынында добуш берүүгө жашы жеткен жеке адамдар - катышуучулар жана дыйкан (фермердик) чарба жана кооперативдер түрүндөгү юридикалык жактардын - катышуучулардын ыйгарым укуктуу өкүлдөрү укуктуу. Кворум болбогон учурда кредиттик союздун башкармалыгы отуз күндөн кечиктирилбеген мөөнөттө, катышуучулардын жалпы чогулушун кайра чакырууга милдеттүү, эгерде ага кредиттик союздун добуш берүү укугуна ээ катышуучуларынын отуз пайыздан кем эмеси катышса, ал ыйгарым укуктуу болуп эсептелет.";

2-пункттун биринчи абзацы "кредиттик союздун" деген сөздөрдөн мурда "Ушул статьянын 1-пунктунун шарттарына ылайык келген" деген сөздөр менен толукталсын;

2-пункттун экинчи абзацы алып салынсын;

статья төмөнкүдөй мазмундагы 3-пункт менен толукталсын:

"3. Кредиттик союздун ушул статьянын 1-пунктунун шарттарына ылайык келген жеке жактары - катышуучулары ишеним берилген адамдар аркылуу, аларда нотариалдык күбөлөндүрүлгөн ишеним каты болгон учурда жалпы жыйынында добуш бере алышат. Ишеним берилген адам кредиттик союздун кайсы бир башкаруу органынын (башкарманын, кредиттик комитеттин, текшерүү комиссиясынын же башка комитеттин) мүчөсү болууга тийиш эмес. Ишеним берилген адам кредиттик союздун добуш берүүгө укуктуу 2ден көп болбогон башка жеке жактары - катышуучулары үчүн добуш бере алат.";

3 жана 4-пункттар тиешелүүлүгүнө жараша 4 жана 5-пункттар деп эсептелсин;

4-пункт төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"4. Кредиттик союздун башкармасынын, кредиттик комитетинин, текшерүү комиссиясынын жана башка комитеттеринин мүчөлөрүн кайта чакыртып алууга тиешелүү, жыйынга катышып жаткан жана добуш берүүгө укуктуу катышуучулардын кеминде 2/3 добушун талап кылган маселелерди эске албаганда, жалпы жыйында чечимдер ага катышкандардын жөнөкөй көпчүлүк добушу менен кабыл алынат.".

5-пункт төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"5. Жалпы жыйында кредиттик союздун уставына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү, бекитүү, кредиттик союзду кайра өзгөртүп түзүү жана/же жоюу маселелери боюнча чечимдер, эгерде кредиттик союздун добуш берүүгө укуктуу катышуучуларынын жалпы санынын элүү пайыздан кем болбогону добуш берген болсо кабыл алынат.".

17. 16-статьянын 4-пунктунун экинчи сүйлөмү "чогулушуна катышып отурган" деген сөздөрдөн кийин "жана добуш берүүгө укуктуу" деген сөздөр менен толукталсын.

18. Мыйзам төмөнкүдөй мазмундагы 16-1-статья менен толукталсын:

"16-1-статья. Кредиттик союздун байкоочу кеңеши

1. Кредиттик союзда жүздөн ашык катышуучу болгон учурда устав тарабынан кредиттик союзда катышуучулардын жалпы жыйынында шайлануучу байкоочу кеңешти (комитетти) түзүү каралышы мүмкүн. Байкоочу кеңеш кредиттик союздун катышуучуларынын ичинен так санда, бирок үч адамдан кем эмес, анын мүчөлөрүнө кайра шайлануу мүмкүндүгүн берүү менен 3 жылдык мөөнөткө шайланат.

2. Байкоочу кеңештин ыйгарым укуктары:

1) кредиттик союздун башкармасынын жана кредиттик комитетинин ишинин уставдын жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын жоболоруна, кредиттик союздун пландарына жана программаларына шайкештигине байкоо жүргүзүү;

2) кредиттик союздун башкармасынын, кредиттик комитетинин жана текшерүү комиссиясынын иши тууралуу даттанууларды жана сунуштарды кароо;

3) башкарманын жана кредиттик комитеттин иш планын бекитүү жана алардын аткарылышы боюнча отчетторду кароо;

4) кредиттик союздун жылдык финансы планынын аткарылышына контролдук жүргүзүү;

5) башкарманын, кредиттик комитеттин жана текшерүү комиссиясынын ишин жакшыртуу боюнча сунуштарды кредиттик союздун катышуучуларынын жалпы жыйынынын кароосуна коюу;

6) башкарманын, кредиттик комитеттин жана текшерүү комиссиясынын ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтотуу тууралуу сунуштарды кредиттик союздун катышуучуларынын жалпы жыйынынын кароосуна коюу;

7) кредиттик союздун катышуучуларынын жалпы жыйынынын компетенциясына кирбеген башка ыйгарым укуктар.

3. Байкоочу кеңештин чечимдери, кворум болгондо - байкоочу кеңештин мүчөлөрүнүн жалпы санынын 2/3нөн кем добуш болбогон учурда, байкоочу кеңештин катышып жаткан мүчөлөрүнүн көпчүлүк добушу менен кабыл алынат.

4. Байкоочу кеңеш жыл сайын өз иши тууралуу кредиттик союздун катышуучуларынын жалпы жыйынында отчет берип турат.".

19. 18-статьянын 1-пункту төмөндөгүдөй мазмундагы сүйлөм менен толукталсын:

"Эгерде ар жылдык чогулуш текшерүү комиссиясын шайлабоону чечсе, кредиттик союздун катышуучуларынын ар жылдык жалпы чогулушунун чечими боюнча текшерүү комиссиясынын функциясын тышкы (көз карандысыз) аудитор өткөрөт. Тышкы аудитор кредиттик союздун катышуучуларынын жалпы чогулушу тарабынан шайланат. Ушул кредиттик союздун катышуучусу болуп саналган адамдар кредиттик союздун тышкы аудиторлору боло алышпайт.".

20. Мыйзам төмөндөгүдөй мазмундагы 18-1-статья менен толукталсын:

"18-1-статья. Кызыкчылыктардын келишпестиги

1. Кредиттик союздун башкаруу органдарынын башка мүчөлөрү менен жакын туугандыгы бар адамдар бир мезгилде кредиттик союздун башкаруу органынын (башкарманын, кредиттик комитеттин, текшерүү комиссиясынын, байкоочу кеңештин) мүчөлөрү боло алышпайт.

2. Кредиттик союздун башкаруу органдарынын бир да мүчөсү анын жеке мүлктүк кызыкчылыгына же жакын тууганынын, же анын ишмердигинде башкаруу органынын ушул мүчөсү түз же кыйыр мүлктүк кызыкчылыкка ээ болгон башка адамдын кызыкчылыгына байланыштуу маселелердин чечилишине эч кандай жол менен таасир эте албайт. Мындай маселелерге кредит берүү же төлөө, сактык пайын, депозитти салуу же алуу, уюмдардын капиталына жана негизги каражаттарына инвестициялар, лизинг операцияларын жана эсептешүүлөрдү ишке ашыруу, ошондой эле башка операциялар кирет.

Кредиттик союздун башкаруу органдарынын мүчөлөрү кызыкчылыктардын келишпестиги орун алгандыгы тууралуу маалыматты алдын ала кредиттик союздун башкармасына билдирүүлөрү керек, башкарма бул маалыматты кредиттик союздун катышуучуларынын жалпы жыйынына жеткирүүгө милдеттүү.

3. Кредиттик союздун дыйкан (фермердик) чарба же кооператив түрүндөгү юридикалык жактардын катышуучулары болуп эсептелген, ушул кредиттик союзда мүчө болгон катышуучулары бул тууралуу дароо башкармага билдирүүлөрү керек, башкарма бул маалымат менен кредиттик союздун катышуучуларынын жалпы жыйынына жеткирүүгө милдеттүү.

4. Кызыкчылыктардын келишпестиги боюнча орун алган жана катышуучулардын байланышы тууралуу маалымат кредиттик союздун бардык катышуучулары ала алгыдай болууга тийиш.".

21. 20-статьянын 3-пункту "үчүнчү жакка" деген сөздөрдөн кийин ", анын ичинде, кредиттик союздан кетип жаткан катышуучу макулдугу менен сактык жайларын кредиттик союздун башка катышуучусуна өткөрүп берсе, катышуучулардын кредиттик союздан чыгып кеткен учурларын эске албаганда, кредиттик союздун башка катышуучуларына" деген сөздөр менен толукталсын.

22. 22-статьяда:

1-пункт төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"1. Каражаттар сактык пайлар катары салынган учурда кредиттик союздун катышуучусуна кредиттик союздун катышуучусунун акча каражаттарын салгандыгын же алгандыгын ырастаган жана төмөнкүдөй маалыматтарды камтыган пай китепчеси берилет:

1) жеке жак үчүн - аты-жөнү, туулган күнү жана жашаган дареги, юридикалык жак үчүн - толук аталышы, юридикалык дареги жана каттоодон өткөрүлгөн күнү, ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аты-жөнү жана жашаган дареги;

2) салынган жана алынган сактык пайлардын суммасы жана аларды салуу жана алуу күнү;

3) кредиттик союздан чыгып жаткан убакта башка катышуучудан/га кайра жол-жоболоштурулган сактык пайлардын суммасы жана алардын кайра жол-жоболоштурулган күнү;

4) төлөнгөн дивиденддердин суммасы аларды төлөө күнүн көрсөтүү менен.

Катышуучунун сактык пайлары боюнча бардык операциялар жана юридикалык жактын ыйгарым укуктуу өкүлүнүн операцияларынын өзгөрүүлөрү тууралу маалымат пай китепчесинде кредиттик союздун башкармасынын төрагасынын колтамгасы менен күбөлөндүрүлүүгө тийиш.";

2-пункттун төртүнчү абзацы алып салынсын.

23. 25-статьяда:

2-пункттун экинчи абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"Устав бир карыз алуучуга же өз ара байланыштары бар карыз алуучуларга, банктык мыйзамдарда белгиленген жөнгө салуу талаптарын эске алуу менен берилүүгө тийиш болгон кредиттин максималдуу өлчөмүн белгиленген жобону камтууга тийиш.";

4-пункттун экинчи абзацы алып салынсын.

24. 26-статьянын 1-пунктунун экинчи абзацы алып салынсын.

25. 27-статьянын 1-пунктунун 2-пунктчасындагы "берилген" деген сөз "берилгендердин" деген сөз менен алмаштырылсын, "гарантияларды кошо алганда" деген сөздөр алып салынсын.

26. 28-статьянын 2-пункту төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"2. Кредиттик союздун имарат, жер, эмерек жана жабдуу сыяктуу кредиттик союздун өзүнүн чарбалык иштерин жүргүзүү үчүн зарыл болгон жалпы салымдары, ошондой эле финансы-кредиттик мекемелердин капиталдарына жалпы салымдары, ошондой ар бир жалпы салымдар үчүн банктын мыйзамдардын жөнгө салуучу ченемдеринде белгиленген көлөмдөн ашышы мүмкүн эмес".

27. 30-статьяда:

2-пункттун экинчи абзацында "өзү ыйгарым укук берген органга тапшырышы" деген сөздөрдөн кийин "же ушул ыйгарым укуктуу орган менен бирдикте көзөмөлдү ишке ашырышы" деген сөздөр менен толукталсын;

3-пункт төмөнкүдөй мазмундагы 11-пунктча менен толукталсын:

"11) кредиттик союздун кызмат адамдарына мыйзам жоболорун бузгандыгы, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын милдеттүү көрсөтмөлөрүн аткарбагандыгы же отчетторду системалуу бербегендиги же болбосо так эмес информация, отчет же маалымат бергендиги үчүн айып салуу.".

28. 32-статьяда:

2-пункт алып салынсын;

3-пунктта "жана каржы жылынын жыйынтыгы боюнча төлөнүүчү сактык пайлары боюнча дивиденддерди" деген сөздөр алып салынсын.

29. 33-статья төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"33-статья. Кредиттик союздарды кайра өзгөртүп түзүү жана/же жоюу

1. Кредиттик союз Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген талаптарды сактоо менен кайра өзгөртүп түзүлүшү (биригүү, кошулуу, бөлүнүү, бөлүп алуу) мүмкүн.

2. Кредиттик союз Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын талаптарына ылайык жана анын макулдугу менен жоопкерчилиги чектелген коом же акционердик коом түрүндөгү финансы-кредит мекемеси болуп кайра түзүлүшү мүмкүн.

3. Кредиттик союз өз ыктыяры менен жоюла алат. Кредиттик союздардын өзүн жоюусу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык, төмөнкүдөй өзгөчөлүктөрдү эске алуу менен жүзөгө ашырылат:

- кредиттик союз лицензиянын түп нускасын (кошумча лицензиялары менен бирге) Кыргыз Республикасынын Улуттук банкына өзүн жоюу тууралуу чечим кабыл алынган учурдан тартып үч күндүн ичинде тапшырууга тийиш;

- кредиттик союз кредиттерди берүүнү, уюмдун капиталына жана негизги каражаттарына инвестициялоону, сактык пайларды жана депозиттерди кабыл алууну өзүн жоюу жөнүндө чечим кабыл алынган учурдан тартып токтотууга тийиш;

- кредиттик союз кредиторлорунун жана катышуучуларынын алдындагы бардык милдеттенмелерди аткарууга тийиш.

4. Кредиттик союздун уставында ал ыктыярдуу жоюлган учурда бардык милдеттенмелер канааттандырылгандан кийин, анын төлөнгөн сактык пайлардын жалпы суммасынан ашып калган активдери, кредиттик союздун уставында каралган шарттарга ылайык, бардык катышуучулар ортосунда бөлүштүрүлө тургандыгы каралууга тийиш.

5. Кредиттик союз Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан лицензиясы кайтарылып алынган төмөнкүдөй учурларда жоюлууга тийиш:

- эгерде кредиттик союзда добуш берүү укугуна ээ болгон жеке жактарынын - катышуучуларынын саны ондон кем болгондо;

- эгерде кредиттик союз ушул Мыйзамдын талаптарына ылайык сактык пайлардын жалпы суммасынын минималдык өлчөмүн сактоого тиешелүү шарттарды аткарбаса;

- эгерде кредиттик союз системалуу түрдө (б.а. катары менен 12 календардык ай ичинде эки жана андан көп жолу) мыйзам жоболорун, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актыларын. көрсөтмөлөрүн жана/же кредиттик союздун уставын бузса, анын натыйжасында кредиттик союздун иши кооптуу же финансылык жактан ишенимсиз болгондугу же болушу мүмкүн болсо;

- эгерде кредиттик союз Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык төлөөгө жөндөмсүз деп таанылса.

6. Кредиттик союз Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын лицензияны кайта алуу жөнүндө чечимин алгандан кийинки үч күндүн ичинде лицензиянын түп нускасын (кошумча лицензиялары менен бирге) Кыргыз Республикасынын Улуттук банкына тапшырууга, бир айдын ичинде - соттон тышкаркы тартипте жоюлуу жол-жобосун баштоого тийиш.

7. Кредиттик союзду жоюу боюнча милдеттер анын катышуучуларына же кредиттик союздун уставында жоюуга ыйгарым укуктуу башкаруу органына жүктөлөт.

8. Кредиттик союз төлөөгө жөндөмсүз болгон учурда банкроттук жөнүндө мыйзамга ылайык жоюлууга тийиш. Мында кооперативдерди банкроттукка чыгаруу процессинин өзгөчөлүктөрү кредиттик союздарга карата колдонулбайт.

9. Төлөөгө жөндөмсүз болгон учурда өз катышуучуларынан депозиттерди тартууга лицензиясы бар кредиттик союз банктарды консервациялоо, жоюу жана банкроттукка чыгаруу жөнүндө мыйзамга ылайык жоюлууга тийиш.".

2-берене.

Кыргыз Республикасынын Граждандык кодексине (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Ведомосттору, 1996-ж., № 6, 80-ст.) төмөнкүдөй толуктоолор киргизилсин:

1. 152-статья төмөнкүдөй мазмундагы 5-бөлүк менен толукталсын:

"Кредиттөө жана башка банктык операциялар боюнча ишти жүзөгө ашыруучу финансылык кооперативдердин (кредиттик союздардын) укуктук абалы кредиттик союздар жөнүндө мыйзамдарда белгиленет.".

2. 153-статьянын 2-бөлүгү "мүчөлөрүнүн саны" деген сөздөрдөн кийин ", эгер кооперативдердин адистештирилген ишинин негизинде мыйзамдарда башка аныкталбаса" деген сөздөр менен толукталсын.

3-берене.

"Кооперативдер жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2004-ж., № 10, 436-статья) төмөнкүдөй толуктоо киргизилсин:

мыйзам төмөнкүдөй мазмундагы 3-1-статья менен толукталсын:

"3-1-статья. Финансылык кооперативдерди (кредиттик союздарды)

түзүүнүн жана алардын ишинин өзгөчөлүктөрү

Кредиттөө боюнча иштерди жана башка банктык операцияларды жүзөгө ашыруучу финансылык кооперативдердин (кредиттик союздардын), ошондой эле алардын мүчөлөрүнүн укуктук жоболору, аларды түзүү жана алардын иши кредиттик союздар жөнүндө мыйзамда белгиленет.".

4-берене.

Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

 

Кыргыз Республикасынын

            Президенти

 

К.Бакиев