Система Orphus

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

2011-жылдын 25-ноябры № 222

 

"Улуттук коопсуздук жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу

 

 

1-берене. «Улуттук коопсуздук жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2003-ж., № 4, 196-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1.    5-статьянын экинчи абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

«-Кыргыз Республикасынын Конституциясын, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын жана башка ченемдик укуктук актыларын, ошондой эле эл аралык укуктун жалпы таанылган принциптерин жана ченемдерин сактоо;».

2. 6-статьяда «Кыргыз Республикасы катышкан эл аралык келишимдер менен макулдашуулар» деген сөздөр «Кыргыз Республикасы катышуучу болуп саналган, мыйзам менен белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдер» деген сөздөргө алмаштырылсын.

3. 7-статья төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

«7-статья. Улуттук коопсуздукту камсыз кылууда адамдын жана жарандын укуктарын жана эркиндиктерин сактоо

 

Улуттук коопсуздукту камсыз кылууда улуттук коопсуздукту, коомдук тартипти коргоо, калктын ден соолугун жана адеп-ахлагын коргоо, башка адамдардын укуктарын жана эркиндиктерин коргоо максатында Кыргыз Республикасынын Конституциясы, ушул Мыйзам жана башка мыйзамдар менен каралган учурларды албаганда, адамдын жана жарандын укуктарын жана эркиндиктерин чектөөгө жол берилбейт. Киргизилүүчү чектөөлөр көрсөтүлгөн максаттарга тең өлчөмдө болууга тийиш. Мыйзам менен башка максаттарда жана Кыргыз Республикасынын Конституциясында каралгандан чоң даражада укуктар менен эркиндиктерди чектөө каралышы мүмкүн эмес.

Жарандар, коомдук жана башка уюмдар менен бирикмелер алардын укуктары менен эркиндиктерин чектөө боюнча улуттук коопсуздукту камсыз кылган органдардан түшүндүрмөлөрдү алууга укуктуу. Алардын талабы боюнча мындай түшүндүрмөлөр Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен белгиленген мөөнөттөрдө жазуу жүзүндө берилет.

Улуттук коопсуздукту камсыз кылуу боюнча иштин жүрүшүндө өздөрүнүн ыйгарым укуктарынан ашкере пайдаланган кызмат адамдары Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартышат.».

4. 9-статьянын он экинчи абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

«-Кыргыз Республикасы катышуучу болуп саналган, мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдерге ылайык Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары коопсуздукту камсыз кылуу боюнча иш-чараларга катышуу.».

5. 10-жана 11-статьялар төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

«10-статья. Улуттук коопсуздук тутумунда мамлекеттик бийлик органдарынын өз ара иш-аракети

 

Инсандын, коомдун жана мамлекеттин коопсуздугун камсыз кылуу мамлекеттик бийлик органдарынын өз ара аракеттенүүсүнүн негизинде жүзөгө ашырылат.

Кыргыз Республикасынын Президенти:

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык түзүлгөн Кыргыз Республикасынын Коргоо кеңешин жетектейт;

- Кыргыз Республикасынын Коргоо кеңеши тарабынан иштелип чыккан (такталган) улуттук коопсуздуктун Концепциясын. Кыргыз Республикасынын Аскер доктринасын бекитет;

- Кыргыз Республикасынын Коргоо кеңешинин сунушу боюнча улуттук коопсуздукту камсыз кылуунун кыска мөөнөттүү жана узак мөөнөттүү программаларын бекитет жана алардын ишке ашырылышына контролдук кылат;

- Кыргыз Республикасынын Коргоо кеңешинин сунушу боюнча улуттук коопсуздукту камсыз кылуу боюнча ыкчам чечимдерди кабыл алат;

- мыйзамдар аркылуу аныкталган компетенциясынын чегинде, өлкөнүн улуттук коопсуздугун камсыз кылуу максатында Кыргыз Республикасына кол салуу же түздөн-түз кол салуу коркунучу болгон учурда жалпы же жарым-жартылай мобилизациялоо, согуш абалын, согуштук абалды жарыялоо жөнүндө чечим кабыл алат жана андан ары бул маселелерди токтоосуз Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин кароосуна киргизет;

- конституциялык мыйзамда каралган негиздер болгон учурда өзгөчө абалды киргизүү мүмкүнчүлүгү жөнүндө эскертет, ал эми зарыл болгондо алдын-ала жарыялабай туруп аны айрым жерлерде киргизип, андан ары Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине токтоосуз билдирет.

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши:

- улуттук коопсуздук чөйрөсүндө мыйзамдарды жөнгө салууну жүзөгө ашырат;

- улуттук коопсуздук чөйрөсүндө мыйзамдардын аткарылышын контролдоону жүзөгө ашырат;

- конституциялык мыйзамда каралган учурларда жана тартипте өзгөчө абалды киргизет; ушул маселе боюнча Кыргыз Республикасынын Президентинин жарлыктарын бекитет же жокко чыгарат;

- согуш жана тынчтык; аскердик абалды киргизүү; согуш абалын жарыялоо; ушул маселелер боюнча Кыргыз Республикасынын Президентинин жарлыктарын бекитүү же жокко чыгаруу маселелерин чечет;

- тынчтыкты жана коопсуздукту колдоо боюнча мамлекеттер аралык келишимдик милдеттенмелерин аткаруу зарылдыгы болгон учурда Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүн анын чегинен тышкары колдонуу мүмкүнчүлүгү жөнүндө маселени чечет;

- улуттук коопсуздук чөйрөсүндөгү бюджетти карайт жана кабыл алат.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү:

- мамлекеттик эгемендикти, аймактык бүтүндүктү, конституциялык түзүлүштү коргоо боюнча чараларды, ошондой эле коргонуу жөндөмдүүлүгүн, улуттук коопсуздукту жана укук тартибин чыңдоо боюнча чараларды көрөт жана алардын ишке ашырылышын камсыз кылат;

- улуттук коопсуздук чөйрөсүндөгү мамилелерди регламенттештирген мыйзамдардын жана башка ченемдик укуктук актылардын аткарылышын камсыз кылат;

- өзүнүн компетенциясынын чегинде улуттук коопсуздукту камсыз кылуунун мамлекеттик органдарын жетектейт;

- өзүнүн компетенциясынын чегинде улуттук коопсуздукту камсыз кылуу маселелери боюнча ченемдик укуктук актыларды кабыл алат.

 

11-статья. Улуттук коопсуздукту камсыз кылуу күчтөрү жана каражаттары

 

Кыргыз Республикасында улуттук коопсуздукту камсыз кылуу күчтөрү жана каражаттары Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык түзүлөт жана өнүгөт.

Улуттук коопсуздукту камсыз кылуу күчтөрү өзүнө төмөнкүлөрдү камтыйт:

- Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүн, караштуулугунда улуттук коопсуздук маселелери болгон ыйгарым укуктуу органды, ички иштер, бажы иши, салык кызматы чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу органдарын, ошондой эле өздөрүнүн компетенциясынын алкагында улуттук коопсуздукту камсыз кылуу тутумуна тартылган башка мамлекеттик органдарды;

- өзгөчө кырдаалдардын кесепеттерин жоюу кызматтарын, жарандык коргоо бөлүктөрүн жана бөлүмдөрүн, ички аскерлерди;

- өнөр жайында, энергетикада, транспортто жана айыл чарбасында иштердин коопсуз жүргүзүлүшүн камсыз кылган органдарды.

Өзүнүн ишинде атайын күчтөрдү жана каражаттарды колдонушкан караштуулугунда улуттук коопсуздук маселелери болгон ыйгарым укуктуу орган, ички иштер чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу орган, мамлекеттик бийликтин башка органдары өздөрүнүн компетенцияларынын чектеринде жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык гана аракеттенишет.».

6. III бөлүм күчүн жоготту деп табылсын.

7. 20-статья төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

«20-статья. Улуттук коопсуздукту камсыз кылууну контролдоо

 

Жарандар, коомдук жана башка уюмдар менен бирикмелер Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жана аларда каралган тартипте улуттук коопсуздукту камсыз кылуу органдарынын иши жөнүндө маалымат алууга укуктуу.».

8. 21-статьяда «Кыргыз Республикасынын Башкы прокурору жана ал ыйгарым укук берген прокурорлор жүзөгө ашырат» деген сөздөр «прокуратура органдары жүзөгө ашырат» деген сөздөргө алмаштырылсын.

2-берене. Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү өзүнүн ченемдик укуктук актыларын ушул Мыйзамга ылайык келтирсин.

 

Кыргыз Республикасынын

Президенти

 

Р. Отунбаева