Система Orphus

Описание: C:\Users\user\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\0c5df6b7-396b-4c87-8187-14245646d9ec\document.files\image001.jpg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

 

2013-жылдын 26-апрели № 62

 

"Жарнак жөнүндө" Кыргыз Республикасынын
Мыйзамына толуктоолорду жана өзгөртүү киргизүү тууралуу

1-берене.

 

"Жарнак жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 1999-ж., № 4, 195-ст.) төмөнкүдөй толуктоолор жана өзгөртүү киргизилсин:

1. 2-статья төмөнкүдөй мазмундагы абзацтар менен толукталсын:

"мамлекеттик жарнак - алардын кызыкчылыктарын жылдырууга, алардын милдеттерин, функцияларын, долбоорлорун, программаларын жана алар тарабынан көрсөтүлүүчү кызматтарды таанытууга жана башка максаттарга багытталган, жарандарды төмөнкүлөргө ниеттендирүүдөн көрүнгөн республикалык жана жергиликтүү мамлекеттик институттардын жарнагы:

- мамлекет алдында милдеттенмелерди аткарууга;

- ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун коомдук талкуулоого;

- республикалык, жергиликтүү, ведомстволук бюджеттердин долбоорлорун коомдук талкуулоого;

- согуш шарттарында мамлекетти коргоого;

- өзгөчө кырдаалдар шарттарында мамлекеттик органдарга жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына жардам көрсөтүүгө;

- коопсуздук маселелерине тиешелүү белгиленген ченемдерди жана эрежелерди сактоого;

- мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен ченемдик укуктук актыларда белгиленген башка кызматташууга;

жарнак аянты - жарнакты жайгаштыруу үчүн пайдаланылуучу жеке жана юридикалык жактардын мүлкү, ободогу убакыт, басма аянты жана башка каражаттар;

социалдык жарнак - коомдук кызыкчылыктарды алга жылдыруучу жана социалдык пайдалуу максаттарга жетишүүгө багытталган, төмөнкүлөрдө көрүнгөн жарнак:

- жүрүм-турум маданиятын калыптандырууда;

- калктын айрым социалдык жактан алсыз топторуна карата коомдо сабырдуу мамиле жасоону калыптандырууда;

- адамдын жана жарандын укуктарын сактоодо жана басмырлоонун бардык формаларын түп тамырынан бери жоготууда;

- кылмыштуулуктун жана коррупциянын деңгээлин төмөндөтүүдө;

- оорулардын алдын алууда жана дарылоодо;

- баңгиликтин таралышын алдын алууда;

- калкты жеке жана коомдук коопсуздуктун талаптарын сактоосуна ниеттендирүүдө;

- табигый, техногендик, биологиялык-социалдык, социалдык, чыр чатактуу мүнөздөгү коркунучтар жөнүндө жарандардын кабардар болуусун жогорулатууда;

- курчап турган чөйрөнү коргоодо;

- табигый, тарыхый, маданий, искусство жана илимий эстеликтерди сактоодо;

- өлкөдө маданий жана улуттук көп түрдүүлүктү сактоодо;

- энени жана баланы колдоодо, өлкөдө демографиялык кырдаалды жакшыртууда;

- меценаттык жана кайрымдуулук маданиятын өнүктүрүүдө жана колдоодо.".

2. 18-статья күчүн жоготту деп таанылсын.

3. Мыйзам төмөнкүдөй мазмундагы II-1-глава менен толукталсын:

"II-1-глава

Социалдык жана мамлекеттик жарнак

20-1-статья. Социалдык жана мамлекеттик жарнакты чыгаруу

1. Жарнак чыгаруучулар социалдык жарнакты чыгарууну жеңилдетилген шарттарда жүзөгө ашырат.

Социалдык жарнакты чыгаруу боюнча кызмат көрсөтүүлөрдүн наркы ошол эле жарнак чыгаруучулардын коммерциялык жарнактарды чыгаруу боюнча көрсөткөн окшош кызмат көрсөтүүнүн наркынын 50 пайызынан жогору болбоого тийиш.

2. Мамлекеттик жарнактарды чыгаруу мамлекеттик социалдык тапшырыктын негизинде гана жүзөгө ашырылат.

20-2-статья. Социалдык жана мамлекеттик жарнактарды жайгаштыруу

1. Мамлекеттик жана муниципалдык жарнак таратуучулар, ошондой эле коомдук, мамлекеттик жана муниципалдык жалпыга маалымдоо каражаттары социалдык жарнактарды акысыз негизде таратууну жүзөгө ашырат.

Башка жарнак таратуучулар социалдык жарнактарды таратууну жеңилдетилген шарттарда жүзөгө ашырат. Социалдык жарнакты таратуу боюнча кызмат көрсөтүүлөрдүн наркы коммерциялык жарнактарды чыгаруу боюнча ошол эле жарнак таратуучулар көрсөткөн окшош кызмат көрсөтүүнүн наркынын 50 пайызынан жогору болбоого тийиш.

2. 1-бөлүктө көрсөтүлгөн социалдык жарнактарды жайгаштыруу шарттары ушул Мыйзамдын 20-3-статьясында белгиленген лимиттердин чектеринде гана милдеттүү.

3. Мамлекеттик жарнакты таратуу мамлекеттик социалдык тапшырыктын негизинде гана жүзөгө ашырылат.

4. Жарнак таратуучулар төмөнкүдөй социалдык жана мамлекеттик жарнакты таратууну жүзөгө ашырууга милдеттүү:

- телерадиокомпаниялардын оболорунда 8.00дөн 23.00гө чейинки же болбосо социалдык жарнактын адистештирилген блогунда 18.00дөн 23.00гө чейинки мезгилде;

- басма аянтчаларынын так сандуу беттеринде;

- калктуу конуштардын борбордук бөлүгүндө жайгашкан жарнак аянтчаларында же болбосо адамдар көп чогулган жерлеринде.

5. Жарнак берүүчү болжолдонгон жайгаштыруу датасына чейин 30 күн калганда социалдык жарнакты жайгаштыруу ниетин билдирүү жөнүндө жарнак таратуучуларга жазуу жүзүндө билдирүүгө тийиш.

Жарнак берүүчүнүн жазуу жүзүндөгү табыштамасына социалдык жарнактын үлгүсү тиркелүүгө тийиш. Жарнак таратуучу жарнак берүүчүнүн табыштамасына 10 жумушчу күндүн ичинде жазуу жүзүндө жооп берүүгө тийиш.

6. Социалдык жарнакты жайгаштыруунун кезеги лимиттин чектеринде жарнак берүүчүдөн жазуу жүзүндө алынган табыштаманын негизинде жарнак таратуучу тарабынан аныкталат.

Лимиттен ашып кеткенде калгандарынан эрте келген жазуу жүзүндө табыштама берген жарнак берүүчүлөр артыкчылыкка ээ болушат.

7. Эгерде жарнак берүүчү ушул статьянын 5-бөлүгүндө белгиленген мөөнөттө жазуу жүзүндө табыштама менен кайрылса, жарнак берүүчүлөр тарабынан сунушталган социалдык жана мамлекеттик жарнак жайгаштыруу убактысына жана каражаттарына тийиштүү шарттар жарнак таратуучулар үчүн артыкчылыктуу болуп саналат.

20-3-статья. Социалдык жарнакты жайгаштыруу үчүн лимит

1. Жарнак таратуучулар социалдык жарнакты жайгаштыруу үчүн лимиттин чектеринде жарнак аянтын - өткөн айда пайдаланылган жарнак аянтчаларынын жалпы көлөмүнүн бир айда 5 пайызын бөлүп берүүгө милдеттүү.

2. Жарнак таратуучулар социалдык жарнакты жайгаштыруу үчүн лимиттин чектеринде жарнак аянтын бир айдын ичинде бирдей өлчөмдө бөлүштүрүүгө тийиш.

3. Жарнак таратуучулар социалдык жарнакты жайгаштыруу жөнүндө жазуу жүзүндө табыштама менен кайрылган бардык жарнак берүүчү үчүн лимиттин чектеринде жарнак аянтын ушул Мыйзамдын 20-2-статьясынын 5-бөлүгүндө белгиленген мөөнөттө бирдей өлчөмдө бөлүштүрүүгө тийиш.

4. Бир эле темада социалдык жарнак берген бир же бир нече жарнак берүүчүгө социалдык жарнакты жайгаштыруу үчүн лимиттин чектеринде бардык жарнак аянтын берүүгө жол берилбейт.

20-4-статья. Социалдык же мамлекеттик жарнакты чыгаруудан жана жайгаштыруудан баш тартуу

1. Жарнак чыгаруучулар жана жарнак таратуучулар жарнак берүүчүгө социалдык же мамлекеттик жарнактарды чыгаруудан жана жайгаштыруудан төмөнкү учурларда баш тартууга укугу бар, эгер аларда:

- коммерциялык уюмдардын аталышы жана анын логотиптери, жеке ишкерлердин фамилиялары жана аты-жөнү, товардык белгилеринин аталыштары жана үлгүлөрү, товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн дайындуу маркалары (моделдери, артикулдары) камтылса;

- саясий максаттарды көздөгөн саясий партиялардын жана алардын символдору, адамдын же адамдардын топторунун эскерүүлөрү камтылса;

- автордук жана чектеш укуктар жөнүндө мыйзамдар бузулса;

- адамдын укугу жана эркиндиги бузулса;

- жарнак таратуучулардын техникалык талаптарына ылайык келбесе;

- узактыгы 1 мүнөттөн жогору болсо же болбосо жарнак аянтынын болгон өлчөмүнөн ашып кетсе.

2. Социалдык же мамлекеттик жарнакты чыгаруудан жана жайгаштыруудан баш тартуу табыштама келип түшкөн күндөн кийин 10 жумушчу күндөн кечиктирилбестен жазуу жүзүндө жүзөгө ашырылат.

Баш тартуу төмөнкү маалыматтарды камтууга тийиш:

1) социалдык же мамлекеттик жарнакты чыгаруудан жана жайгаштыруудан баш тартуу негизделген Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын ченемдерине дайындуу шилтемелери көрсөтүлгөн жүйөөсү;

2) социалдык же мамлекеттик жарнакты чыгаруудан жана жайгаштыруудан баш тартууга даттануунун ыкмасы жана тартиби.

3. Социалдык же мамлекеттик жарнакты чыгарууга, жайгаштырууга жана таратууга жолтоо болгон жарнак чыгаруучулардын жана жарнак таратуучулардын кандайдыр бир аракеттерине ушул Мыйзамдын 20-1 - 20-3-статьяларында белгиленген чектерде жол берилбейт. Ушундай аракеттер жасалган учурда алар белгиленген тартипте сотко даттанылууга жатат.

20-5-статья. Социалдык жана мамлекеттик жарнакты чыгаруучулар жана таратуучулар үчүн жеңилдиктер

Социалдык жана мамлекеттик жарнактарды чыгаруу жана жайгаштыруу боюнча жеке жана юридикалык жактардын акысыз жана жеңилдетилген негизде жүзөгө ашырылуучу иштери, социалдык жана мамлекеттик жарнактарды чыгаруу жана таратуу үчүн башка жеке жана юридикалык жактарга өзүнүн мүлкүн, анын ичинде акча каражаттарын өткөрүп берүү кайрымдуулук иштери катары таанылат, аларга Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жеңилдиктер жайылтылат.".

 

2-берене.

 

Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү өзүнүн ченемдик укуктук актыларын алты айлык мөөнөттө ушул Мыйзамга ылайык келтирсин.

 

Кыргыз Республикасынын

            Президенти

 

А.Атамбаев