Система Orphus

Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: C:\Users\User\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\096aad71-243c-42f4-948e-12e0a5ebaf92\document.files\image001.jpg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ  

2014-жылдын 14-июлу № 136

Кыргыз Республикасынын жарандарын биометрикалык каттоо жөнүндө

1-берене. Ушул Мыйзамдын жөнгө салуу чөйрөсү

 

Ушул Мыйзам Кыргыз Республикасынын жарандарынын биометрикалык маалыматтарын (мындан ары - биометрикалык маалыматтар) чогултуу, иштеп чыгуу, сактоо жана пайдалануу боюнча ишти жүзөгө ашырууда, биометрикалык маалыматтар базасын актуалдаштырууда жана коргоодо пайда болгон мамилелерди жөнгө салат.

 

2-берене. Ушул Мыйзамдын максаты жана милдети

Караңыз:

КР Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын 2015-жылдын 14-сентябрындагы N 11-р чечими

 

1. Биометрикалык маалыматтарды пайдалануу менен Кыргыз Республикасынын жарандарынын актуалдаштырылган маалыматтар базасын түзүү ушул Мыйзамдын максаты болуп саналат.

2. Ушул Мыйзам төмөнкү милдеттерди аныктайт:

1) Кыргыз Республикасынын аймагында жана анын чегинен сырткары жашаган Кыргыз Республикасынын жарандарынын сапаттык жана сандык курамын аныктоо;

2) шайлоочулардын актуалдаштырылган тизмесин түзүү;

3) жарандарды өз убагында каттоо жана идентификациялык документтерди берүү;

4) кылмыштуулук, легалдуу эмес миграция, терроризм жана адамдарды сатуу менен натыйжалуу күрөшүү;

5) калкка өз убагында жана сапаттуу кызматтарды көрсөтүү;

6) биометрикалык маалыматтар базасын пайдалануу менен инсанды максималдуу идентификациялоо.

 

3-берене. Ушул Мыйзамда пайдаланылган негизги түшүнүктөр

 

Биометрикалык маалыматтар - алардын негизинде анын инсандыгын белгилөөгө болуучу биометрикалык маалыматтар субъектинин физиологиялык жана биологиялык өзгөчөлүктөрүн мүнөздөгөн маалыматтар.

Биометрикалык каттоо - Кыргыз Республикасынын аймагында жана анын чегинен сырткары жашаган Кыргыз Республикасынын жарандарынын биометрикалык маалыматтарын чогултуу, иштеп чыгуу жана сактоо жол-жоболору.

Биометрикалык маалыматтар базасын кармоочу - Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан ыйгарым укук берилген мамлекеттик орган.

Биометрикалык маалыматтар базасын пайдалануучулар - мамлекеттик жана башка органдар.

Биометрикалык маалыматтар субъекти - Кыргыз Республикасынын аймагында же болбосо анын чегинен сырткары жашаган Кыргыз Республикасынын жараны.

Караңыз:

КР Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын 2015-жылдын 14-сентябрындагы N 11-р чечими

 

4-берене. Биометрикалык маалыматтарды чогултуу жана пайдалануу принциптери

 

Биометрикалык маалыматтарды чогултуу, иштеп чыгуу, сактоо жана пайдалануу төмөнкү принциптерде жүзөгө ашырылат:

1) милдеттүү биометрикалык каттоо;

2) ачыктык (мамлекеттин биометрикалык маалыматтарды пайдалануусуна карата жарандардын ишенимин камсыз кылуу);

3) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык атайын ыйгарым укуктар берилген мамлекеттик бийлик, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан биометрикалык жана жеке маалыматтардын мыйзамдуу пайдалануунун кепилдиктери;

4) биометрикалык маалыматтар базасын коргоо;

5) аларды чогултууда, иштеп чыгууда, сактоодо жана маалыматтык тутумдарда пайдаланууда биометрикалык маалыматтардын коопсуздугун камсыз кылуу жана материалдык алып жүрүүчүлөргө карата талаптарды сактоо.

Караңыз:

КР Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын 2015-жылдын 14-сентябрындагы N 11-р чечими

 

5-берене. Биометрикалык каттоо тартиби

 

1. Кыргыз Республикасынын ар бир жараны ушул Мыйзамга ылайык биометрикалык каттоодон өтүүгө милдеттүү.

2. Биометрикалык каттоонун тартиби Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныкталат.

3. Төмөнкү биометрикалык маалыматтар милдеттүү түрдө чогултууга, иштеп чыгууга, сактоого жана пайдаланууга жатат:

1) беттин санариптик графикалык сүрөтү;

2) эки колдун манжаларынын папиллярдык чиймелеринин графикалык түзүлүшү;

3) өздүк кол тамга.

4. Биометрикалык маалыматтардан тышкары, милдеттүү түрдө чогултууга, иштеп чыгууга, сактоого жана пайдаланууга төмөнкү жеке маалыматтар жатат:

1) жеке идентификациялык номери;

2) фамилиясы, аты, атасынын аты;

3) улуту;

4) паспорттун сериясы жана номери;

5) туулгандыгы жөнүндө күбөлүк (Кыргыз Республикасынын жаранынын паспортун мурда албаган адамдар үчүн);

6) жынысы;

7) туулган күнү, айы, жылы;

8) жашаган жери.

Караңыз:

КР Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын 2015-жылдын 14-сентябрындагы N 11-р чечими

 

6-берене. Биометрикалык маалыматтардын коопсуздугун камсыз кылуу боюнча чаралар

 

1. Биометрикалык маалыматтардын базасы Кыргыз Республикасынын менчиги болуп саналат.

2. Биометрикалык маалыматтар базасында камтылган биометрикалык маалыматтарды коргоо ушул Мыйзамга, жеке мүнөздөгү маалыматтар чөйрөсүндөгү, маалыматташтыруу чөйрөсүндөгү, мамлекеттик сырларды коргоо чөйрөсүндөгү мыйзамдарга жана Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларына ылайык жүзөгө ашырылат.

3. Биометрикалык маалыматтар базасынан маалыматтарды берүү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында жана башка ченемдик укуктук актыларында каралган учурларда жүзөгө ашырылат.

4. Аларды чогултууда, иштеп чыгууда, сактоодо жана маалыматтык тутумдарда пайдаланууда биометрикалык маалыматтардын коопсуздугун камсыз кылуунун тартиби, биометрикалык маалыматтарды материалдык алып жүрүүчүгө жана мындай маалыматтарды маалыматтык тутумдардан сырткары сактоо технологияларына карата талаптар Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныкталат.

Караңыз:

КР Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын 2015-жылдын 14-сентябрындагы N 11-р чечими

 

7-берене. Жарандардын биометрикалык маалыматтарын пайдалануу

 

1. Биометрикалык маалыматтар жөнүндө маалымат алуу ушул берененин 2-бөлүгүндө каралган учурларды кошпогондо, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык биометрикалык маалыматтар субъектинин жазуу жүзүндөгү макулдугу болгондо жүзөгө ашырылат.

2. Биометрикалык маалыматтар жөнүндө маалыматтарды алуу сот адилеттигин жана соттук актыны аткарууну жүзөгө ашырган учурларда гана, ошондой эле улуттук коопсуздук жөнүндө, терроризмге жана коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө, ыкчам издөө иши тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган учурларда жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында аныкталган башка учурларда, биометрикалык маалыматтар субъектинин макулдугусуз жүзөгө ашырылат.

Караңыз:

КР Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын 2015-жылдын 14-сентябрындагы N 11-р чечими

 

8-берене. Ушул Мыйзамдын жоболорун бузгандык үчүн жоопкерчилик

 

Ушул Мыйзамдын жоболорун бузган адамдар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген жоопкерчиликти тартышат.

 

9-берене. Ушул Мыйзамдын күчүнө кириши

 

1. Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып 10 күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

2. Кыргыз Республикасынын Өкмөтү өзүнүн чечимдерин ушул Мыйзамга ылайык келтирсин.

 

Кыргыз Республикасынын

         Президенти

 

А. Атамбаев