Система Orphus

Описание: C:\Users\User\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\d2668844-bf8c-46be-8e8d-f9cf44519b80\document.files\image001.jpg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНКЫ

ТОКТОМ

2012-жылдын 12-сентябры N 37/3

"Кредиттик союздардын финансылык компаниясы" ААКсы ишин жөнгө салуу эрежелерин бекитүү жөнүндө

 

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 15-июнундагы № 2017-П-12/25-12-(НПА) токтомунун редакциясына ылайык)

 

Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө" Мыйзамынын 7 жана 43-статьяларына ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. "Кредиттик союздардын финансылык компаниясы"" ААКсы ишин жөнгө салуу эрежелери (кошо тиркелет) бекитилсин.

2. Төмөнкүлөр күчүн жоготкон катары таанылсын:

- Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2005-жылдын 27-апрелинде кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2005-жылдын 9-июнунда 71-05 номеринде каттоодон өткөртүлгөн N 12/6 "Кыргыз Республикасында кредиттик союздарды колдоо жана өнүктүрүү боюнча финансы компаниясы" ЖЧКсынын ишин жөнгө салуунун убактылуу эрежелеринин жаңы редакциясы тууралуу токтом;

- Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2009-жылдын 27-майындагы "Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2005-жылдын 27-апрелинде кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2005-жылдын 9-июнунда 71-05 номеринде каттоодон өткөртүлгөн N 12/6 "Кыргыз Республикасында кредиттик союздарды колдоо жана өнүктүрүү боюнча финансы компаниясы" ЖЧКсынын ишин жөнгө салуунун убактылуу эрежелеринин жаңы редакциясы тууралуу токтомго өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" N 25/9 токтом;

- Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 26-майындагы N 36/15 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" токтомунун 2-пункту.

3. Токтом расмий жарыялангандан бир ай өткөндөн кийин күчүнө кирет.

4. Юридика башкармалыгы ушул токтом расмий жарыялангандан кийин аны Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы үчүн Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине жөнөтсүн.

5. Көзөмөл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы ушул токтом менен "Кредиттик союздардын финансы компаниясы" ААКсы тааныштырсын.

6. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Төрагасынын орун басары З.Л.Чокоев мырзага жүктөлсүн.

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын төрагасы

 

З. Асанкожоева