Система Orphus

Описание: C:\Users\User\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\0790531d-b505-40f4-a17e-b0b55832b5dc\document.files\image001.jpg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНКЫ

ТОКТОМ

2015-жылдын 11- мартындагы № 16\2 токтому 

Улуттук банк Башкармасынын айрым токтомдоруна
өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө 

Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө” мыйзамынын 7 жана 43-беренелерине ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. Улуттук банк Башкармасынын төмөнкү токтомдоруна сунуш кылынган өзгөртүүлөр жана толуктоолор (кошо тиркелет) бекитилсин:  

2003-жылдын 19-февралындагы № 4/2 “Кыргыз Республикасынын аймагында микрофинансылык компаниялардын ишин жөнгө салуунун Убактылуу эрежелери жөнүндө”;

2009-жылдын 27-майындагы № 25/3 “Микрокредиттик компаниянын/микрокредиттик агенттиктин жана ломбарддын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө" жана "Микрофинансылык компаниянын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө" жоболорду бекитүү тууралуу”;  

2007-жылдын 31-январындагы № 5/1 “Кыргыз Республикасынын аймагындагы микрофинансылык компанияларды лицензиялоо, кайра өзгөртүп түзүү жана жоюу жөнүндөгү" Жобо тууралуу”; 

2013-жылдын 25-сентябрындагы № 35/14 “Аманаттарды (депозиттерди) тартпаган микрофинансылык уюмдарда кредиттик тобокелдикти тескөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу”; 

2011-жылдын 14-сентябрындагы № 52/4 “Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жөнүндө”; 

2013-жылдын 23-декабрындагы № 52/6 “Депозиттерди тартпаган МФУлардын ишине инспектордук текшерүүлөрдү жүргүзүү” жөнүндө нускоону бекитүү тууралуу”; 

2014-жылдын 30-майындагы № 24/8 “Микрокаржылоо компаниялары тарабынан ачык валюта позицияларынын лимиттеринин сакталышы тартиби жөнүндө" Нускоону бекитүү тууралуу”.  

2. Микрокредиттик компаниялар, анын ичинде дүңүнөн кредиттөө менен иш алып барган компаниялар үчүн: 

уюштуруучулардан (акционерлерден) – жеке адамдардан карызга алынган каражаттардын максималдуу чогуу алгандагы өлчөмү ченеми өздүк капиталдын 100% ашпаган өлчөмдө; 

уюштуруучулардан (акционерлерден) – юридикалык жактардан карызга алынган каражаттардын максималдуу чогуу алгандагы өлчөмү ченеми өздүк капиталдын 100% ашпаганөлчөмдө белгиленсин. 

Микрокредиттик компаниялардын өздүк капиталын эсептөө (баа берүү күнүнө карата) төмөнкү көрсөткүчтөрдүн негизинде ишке ашырылсын:  

төлөнгөн уставдык капиталдын (жөнөкөй жана артыкчылыктуу акциялардын наркы же үлүштүк капитал); 

номиналдан үстөк салынган капиталдын (акционердик коомдор үчүн); 

жеке адамдар жана юридикалык жактар тарабынан салынган кошумча капиталдын; 

келечектеги керектөөлөр үчүн каралган камдардын;  

өткөн жылдардын бөлүштүрүлбөгөн пайдасынын/чыгымынын;  

өтүп жаткан жыл ичиндеги чыгымдын;  

башка микрофинансылык уюмдардын, лизинг компаниялардын жана банктардын капиталына (акцияларга, үлүштүк катышууга) инвестицияларды кемитүү менен. 

Мында, капиталга (акцияларга, үлүштүк катышууга) инвестициялар дегенден улам, микрофинансылык уюмдардын, лизинг компанияларынын жана банктардын капиталына айкын салынган каражаттардын калдыгын түшүнүү зарыл.  

3. Юридика башкармалыгы:  

бул токтомдун Улуттук банктын расмий сайтында жарыяланышын камсыз кылсын;  

расмий жарыялангандан кийин бул токтомду Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы үчүн Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине жөнөтсүн.  

4. Токтом расмий жарыялангандан эки ай өткөндөн кийин күчүнө кирет.  

5. Көзөмөл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы ушул токтом менен микрофинансылык уюмдарды, микрофинансылык уюмдар ассоциациясын, Улуттук банктын областтык башкармалыктарын жана Баткен областындагы өкүлчүлүгүн тааныштырсын.  

6. Ушул токтомдун аткарылышына контролдукту жүзөгө ашыруу милдети Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Төрагасынын орун басары, айым Л. Орозбаевага ыйгарылсын.  

 

Төрага

Т. Абдыгулов