Система Orphus
Бишкек шаары, Өкмөт Үйү
2006-жылдын 4-августу № 562
 
               КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ
 
         "Ветеринария жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамын
                  ишке ашыруу боюнча чаралар тууралуу
 
                   (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
             2007-жылдын 19-сентябрындагы № 418 токтомунун,
             2008-жылдын 11-августундагы № 436 токтомунун,

   2009-жылдын 19-октябрындагы № 649, 2011-жылдын 5-октябрындагы №616)

                        редакцияларына ылайык)

 

     "Ветеринария жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамын ишке ашыруу,

жаныбарлардын жана калктын ден соолугун аларга тиешелүү оорудан коргоо-

ну камсыздоодо мамлекеттик ветеринария органдарынын ролун жана маанисин

күчөтүү максатында Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат:

     1. Кыргыз  Республикасында   ветеринария   маселелери   менен   иш

жүргүзүүчү аткаруучу бийликтин ыйгарым укуктуу органы болуп Кыргыз Рес-

публикасынын Айыл,  суу чарба жана кайра шитетүү өнөр  жай  министрлиги

аныкталсын.

     2. Кыргыз Республикасынын Айыл,  суу чарба жана кайра иштетүү өнөр

жай министрлигинин Мамлекеттик ветеринария департаменти мамлекеттик ве-

теринарияны башкаруунун республикалык органы болуп аныкталсын.

     3. (КР Өкмөтүнүн 2011-жылдын 5-октябрындагы №616

               токтомуна ылайык күчүн жоготту)

     4. Кыргыз  Республикасынын Айыл, суу чарба жана кайра иштетүү өнөр

жай министрлигинин  алдындагы  Мамлекеттик  ветеринария департаментинин

борбордук аппаратынын  кызматкерлеринин жогорку штаттык саны 52 бирдик-

тен жана анын аймактык органдарыныкы - 859 бирдиктен белгиленсин.

     (КР Өкмөтүнүн  2008-жылдын 11-августундагы № 436 токтомунун редак-

циясына ылайык)

     5. А.Дүйшеев  атындагы Кыргыз мал чарба, ветеринария жана жайыттар

илимий изилдөө  институтунун  ветеринардык препараттардын сапатын конт-

ролдоо боюнча бөлүмүнүн базасында Кыргыз Республикасынын Айыл, суу чар-

ба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигинин алдындагы Мамлекеттик ве-

теринария департаментинин  Ветеринардык препараттарды сертификациялоону

контролдоо боюнча  мамлекеттик  лабораториясы  тиешелүү каржылоо көлөмү

жана материалдык-техникалык жабдуусу менен түзүлсүн.

     (Кыргыз Республикасынын  Өкмөтүнүн  2007-жылдын 19-сентябрындагы №

418 токтомунун редакциясына ылайык)

     6. Кыргыз Республикасынын Айыл,  суу чарба жана кайра иштетүү өнөр

жай министрлиги Ветеринардык препараттарды стандартташтырууну жана сер-

тификациялоону контролдоо боюнча мамлекеттик лабораторияны түзүүгө бай-

ланыштуу уюштуруу, финансылык жана башка маселелерди бир айлык мөөнөттө

чечсин.

     7. Кыргыз Республикасынын Айыл,  суу чарба жана кайра иштетүү өнөр

жай министрлиги эки айлык мөөнөттө Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн бе-

китүүсүнө төмөнкүлөрдү берсин:

     - Кыргыз Республикасынын мамлекеттик ветеринардык көзөмөлү жөнүндө

жобону;

     - Ветеринардык  препараттарды  сертификациялоону контролдоо боюнча

мамлекеттик лаборатория жөнүндө жобону;

     - Мамлекеттик чегарада жана транспортто  мамлекеттик  ветеринардык

контроль кызматы жөнүндө жобону.

     (Кыргыз Республикасынын  Өкмөтүнүн  2007-жылдын 19-сентябрындагы №

418 токтомунун редакциясына ылайык)

     8. Бул токтомдун  аткарылышын  контролдоо  Кыргыз  Республикасынын

Премьер-министринин  Аппаратынын  агроөнөр жай комплекси жана кайра иш-

тетүүчү өнөр жай бөлүмүнө жана Кыргыз Республикасынын Айыл,  суу  чарба

жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигине жүктөлсүн.

 

     Премьер-министр                                 Ф.Кулов

 

 

                                       Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн

                                       2006-жылдын 4-августундагы № 562

                                               токтому менен бекитилген

 

           Кыргыз Республикасынын Айыл, суу чарба жана кайра

               иштетүү өнөр жай министрлигинин алдындагы

                Мамлекеттик ветеринария департаментинин

                           БАШКАРУУ СХЕМАСЫ

 

                            (КР Өкмөтүнүн
        
   2009-жылдын 19-октябрындагы N 649 токтомунун
                           редакциясына ылайык)                  

 

 

                     ┌───────────────────────────┐

                     │  Мамлекеттик ветеринария  │

     ┌───────┬────┬──┤       Департаменти        ├────────────┐

     │       │    │  └─────┬─────┬────────────┬──┘            │

     │       │    │        │     │            │               │

┌────┴──────┐│┌───┴───────┐│┌────┴───────┐ ┌──┴─────────┐┌────┴───────┐

│Республика-│││Мамлекеттик│││Мамлекеттик │ │Мамлекеттик ││Мамлекеттик │

│лык        │││ветерина-  │││ветерина-   │ │ветерина-   ││ветерина-   │

│эпизоотияга│││риянын Ош  │││риянын      │ │риянын      ││риянын      │

│каршы      │││шаардык    │││түндүк      │ │түштүк      ││чыгыш       │

│экспедиция │││башкармасы │││региондук   │ │региондук   ││региондук   │

│           │││           │││башкармасы  │ │башкармасы  ││башкармасы  │

└───────────┘│└───────────┘│└────┬───────┘ └──┬─────────┘└────┬───────┘

┌────────────┴─────────┐   │┌────┴───────┐ ┌──┴─────────┐┌────┴───────┐

│Ветеринардык          │   ││Мамлекеттик │ │Мамлекеттик ││Мамлекеттик │

│препараттарды         │   ││ветерина-   │ │ветерина-   ││ветерина-   │

│стандартташтырууну    │   ││риянын      │ │риянын      ││риянын      │

│жана сертификациялоону│   ││райондук    │ │райондук    ││райондук    │

│контролдоо боюнча     │   ││жана шаардык│ │жана шаардык││жана шаардык│

│мамлекеттик           │   ││башкармалык-│ │башкармалык-││башкармалык-│

│лаборатория           │   ││тары        │ │тары        ││тары        │

└──────────────────────┘   │└────────────┘ └────────────┘└────────────┘

┌──────────────────────┐   │

│Бишкек шаардык        │   │

│мамлекеттик           │   │

│ветеринардык-санитар- ├───┤

│дык башкармалык       │   │

└──────────────────────┘   │

┌────────────────────────┐ │

│Чегаралык-ветеринардык  │ │

│карантиндик кызматтын   │ │

│башкы башкармалыгы жана │ │

│чегаралык ветеринардык  ├─┤

│контролдоо пункттары    │ │

└────────────────────────┘ │

┌───────────────┐          │

│Республикалык  │          │

│мамлекеттик    │          │

│ветеринардык   ├──────────┘

│диагностика    │

│борбору        │

└──────┬────────┘

       │

┌──────┴────────┐

│Райондор аралык│

│зоналык жана   │

│райондук       │

│мамлекеттик    │

│ветеринардык   │

│диагностика    │

│борборлору     │

└───────────────┘