Система Orphus

КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 31-декабрындагы № 666 токтомуна ылайык 2020-жылдын 1-январынан тартып
КҮЧҮН ЖОГОТОТ

 
Бишкек шаары, Өкмөт Үйү
2008-жылдын 14-майы № 222
 
               КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ
 
        Жазык-аткаруу инспекциясын Кыргыз Республикасынын Ички
        иштер министрлигинин карамагынан Кыргыз Республикасынын
            Юстиция министрлигинин Жазаларды аткаруу башкы
           башкармалыгынын карамагына өткөрүп берүү жөнүндө
 
     "Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодексине,  Кыргыз Республика-
сынын Жазык-процесстик кодексине, Кыргыз Республикасынын администрация-
лык жоопкерчилик жөнүндө Кодексине,   Кыргыз  Республикасынын Жазык ат-
каруу кодексине,  "Кыргыз Республикасынын Жогорку соту жана жергиликтүү соттор жөнүндө
",  "Кыргыз Республикасынын прокуратурасы жөнүндө", "Кыл-
мыштарды жасоо жагынан шек туудурган жана айыпталып кармалган адамдарды
камакта кармоонун тартиби жана шарттары жөнүндө", ""Мунапыс берүүнүн жа-
на ырайым кылуунун жалпы принциптери жөнүндө",  "Кыргыз Республикасынын
Жазык-процесстик  кодексин  колдонууга  киргизүү  жөнүндө" жана "Кыргыз
Республикасынын Кылмыш-жаза кодексин колдонууга киргизүү569 жөнүндө" Кыр-
гыз  Республикасынын мыйзамдарына өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизүү
тууралуу" Кыргыз Республикасынын {*Мыйзамынын 11-статьясына ылайык,  Кыр-
гыз  Республикасынын  Өкмөтүнүн 2006-жылдын 10-мартындагы № 149 токтому
менен бекитилген Пенитенциардык системаны реформалоонун 2010-жылга  че-
йинки "ҮМҮТ" улуттук программасын ишке ашыруу максатында Кыргыз Респуб-
ликасынын Өкмөтү токтом кылат:
     1. Жазык-аткаруу инспекциясынын функциялары Кыргыз Республикасынын
Ички иштер министрлигинин карамагынан  Кыргыз  Республикасынын  Юстиция
министрлигинин   Жазаларды  аткаруу  башкы  башкармалыгынын  карамагына
өткөрүлсүн.
     2. Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлиги жана Кыргыз  Рес-
публикасынын Юстиция министрлигинин Жазаларды аткаруу башкы башкармалы-
гы тиешелүү документтерди өткөрүүнү-кабыл алууну ишке ашырышсын.
     3. Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин Жазаларды аткаруу
башкы  башкармалыгынын  жазык-аткаруу  инспекциясынын  кызматкерлеринин
штаттык  санынын нормативи ал инспекцияда эсепте турган соттолгондордун
жылдык орточо санынын 2 проценти өлчөмүндө белгиленсин.
     4. Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин Жазаларды аткаруу
башкы башкармалыгынын штаттык саны 100 бирдикке көбөйтүлсүн.
     5. Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги:
     - 2008-жылдын 30-майына чейин Кыргыз Республикасынын  Юстиция  ми-
нистрлигинин Жазаларды аткаруу башкы башкармалыгынын структурасында жа-
зык-аткаруу инспекциясын түзсүн, Кыргыз Республикасынын Юстиция минист-
рлигинин  Жазаларды  аткаруу  башкы башкармалыгынын борбордук аппаратын
жана мекемелерин өзгөртүп түзүүнү ишке ашырсын жана көрсөтүлгөн подраз-
делениелердин  өздүк курамына боло турган өзгөртүп түзүү жөнүндө Кыргыз
Республикасынын мыйзамдарына ылайык эскертсин;
     - Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин тийиштүү норматив-
дик укуктук актылары чыгарылганга чейин Кыргыз Республикасынын  Юстиция
министрлигинин  Жазаларды  аткаруу  башкы башкармалыгынын жазык-аткаруу
инспекциясынын ишинде Кыргыз Республикасынын Ички иштер  министрлигинин
нормативдик укуктук актыларын колдонсун;
     - ушул  токтомдун   4-пунктуна   ылайык   Кыргыз   Республикасынын
Өкмөтүнүн тийиштүү чечиминин долбоорун белгиленген тартипте киргизсин;
     - Кыргыз Республикасынын айрым мыйзамдык актыларына ушул токтомдон
келип  чыгуучу өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө мыйзам
долбоорун үч айлык мөөнөттүн ичинде белгиленген тартипте киргизсин.
     6. Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги:
     - Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин Жазаларды  аткаруу
башкы башкармалыгынын штаттык саны көбөйгөнүнө байланыштуу керектүү ас-
сигнованиелерди бөлүүнү караштырсын;
     - "Кыргыз   Республикасынын   2008-жылга   республикалык   бюджети
жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана  толуктоо-
лорду  киргизүү  тууралуу"  Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоорун
даярдоодо Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин Жазаларды атка-
руу башкы башкармалыгын кошумча каржылоону эске алсын.
     7. Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлиги жазык аткаруу ин-
спекцияларын башка органдарга жана мекемелерге жайгаштыруу маселеси че-
чилгенге чейин  аларга ички иштер органдарынын аймактык башкармаларынын
жана бөлүмдөрүнүн имараттарынан жай берсин.
     8. Бишкек шаардык Кењешине Бишкек шаары, Фучик көчөсү,18 дарегинде
жайгашкан жатакананын 3 жана 4-кабаттарындагы жайларды
     Кыргыз Республикасынын Юстиция  министрлигинин  Жазаларды  аткаруу
башкы  башкармалыгынын  балансына  акысыз өткөрүп берүү маселесин кароо
сунушталсын.
     9. Облустардын  мамлекеттик  администрацияларынын башчылары Кыргыз
Республикасынын Юстиция министрлигинин Жазаларды аткаруу башкы  башкар-
малыгынын жазык-аткаруу инспекциясынын аймактык подразделениелерин жай-
гаштыруу үчүн кызматтык жайларды берүү мүмкүндүгүн караштырышсын.
     10. Министрликтер,  мамлекеттик  комитеттер,  администрациялык ве-
домстволор,  облустардын мамлекеттик администрациялары,  Бишкек жана Ош
шаарларынын  жергиликтүү  өз  алдынча башкаруулары,  аткаруу бийлигинин
башка органдары:
     - өздөрүнүн нормативдик актыларын ушул токтомго  ылайык  келтириш-
син;
     - Кыргыз  Республикасынын Юстиция министрлигинин Жазаларды аткаруу
башкы башкармалыгынын жазык-аткаруу инспекциясынын түзүлүшүнө жана иши-
нин уюштурулушуна жардам көрсөтүшсүн.
     11. Бул  токтомдун  аткарылышын  контролдоо Кыргыз Республикасынын
Өкмөтүнүн Аппаратынын коргонуу,  укуктук тартип жана өзгөчө  кырдаалдар
бөлүмүнө жүктөлсүн.
 
      Премьер-министр                                 И.Чудинов