Система Orphus

 

 Көңүл буруңуздар!
КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 31-декабрындагы № 666 токтому менен киргизилген өзгөртүүлөр
2020-жылдын 1-январынан тартып күчүнө кирет

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн

2009-жылдын 15-декабрындагы

№764 токтому менен

бекитилген

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги жөнүндө
ЖОБО

(КР Убактылуу Өкмөтүнүн 2010-жылдын 1-июлундагы УӨ № 113, 2010-жылдын 18-ноябрындагы №280,
2012-жылдын 20-февралындагы №112, 2013-жылдын 6-майындагы № 240, 2014-жылдын 23-майындагы № 276, 2015-жылдын 30-марты № 168, 2016-жылдын 29-августундагы № 461, 2016-жылдын 15-ноябрындагы № 589
, 2017-жылдын 8-февралындагы № 76, 2017-жылдын 31-майындагы № 314, 2017-жылдын 14-июлундагы № 432, 2017-жылдын 18-сентябрындагы № 588, 2017-жылдын 1-ноябрындагы № 724  , 2018-жылдын 22-октябрындагы № 498 , 2018-жылдын 31-декабрындагы № 666 , 2019-жылдын 30-июлундагы № 382 , 2019-жылдын 5-августундагы № 400 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

 

I. Жалпы жоболор

1. Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги (мындан ары - Юстиция министрлиги) берилген ыйгарым укуктардын чегинде ченемдик укуктук жөнгө салуу, соттук-эксперттик, адвокаттык, нотариалдык жана пробациялык иш, каттоону камсыз кылуу жаатындагы мамлекеттик саясатты иштеп чыгуу, ишке ашыруу боюнча функцияларды камсыз кылуучу жана берилген ыйгарым укуктардын чегинде архив иши, калкты жана автотранспорт каражаттарын жана алардын чиркегичтерин, атайын технологиялык машиналарды, айдоочулук курамды, жарандык абалдын актыларын каттоо чөйрөсүндөгү бирдиктүү мамлекеттик саясатты иштеп чыгуучу аткаруу бийлигинин органы болуп саналат.

 (КР Өкмөтүнүн 2013-жылдын 6-майындагы № 240, 2016-жылдын 15-ноябрындагы № 589 , 2018-жылдын 31-декабрындагы № 666 , 2019-жылдын 30-июлундагы № 382 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

2. Юстиция министрлиги өзүнүн ишинде Кыргыз Республикасынын Конституциясын, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын, Кыргыз Республикасынын Президентинин жарлыктарын жана буйруктарын, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомдорун жана буйруктарын, Кыргыз Республикасы катышуучу болгон, мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдерди, ошондой эле ушул Жобону жетекчиликке алат.

3. Кыргыз Республикасынын юстиция органдарынын бирдиктүү системасын Юстиция министрлигинин борбордук аппараты, аймактык жана ведомствого караштуу бөлүкчөлөр түзөт.

4. Юстиция министрлиги юридикалык жак болуп эсептелет.

 

II. Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин милдеттери

 

5. Юстиция министрлигинин негизги милдеттери болуп төмөнкүлөр эсептелет:

- иштин белгиленген чөйрөсүндө мамлекеттин ишин ченемдик укуктук жактан камсыз кылуу;

- адам жана жаран укуктарын жана эркиндиктерин өз ыйгарым укугунун чегинде камсыз кылуу;

- аткаруу бийлик органдарынын мыйзам долбоорлоо ишин координациялоону камсыз кылуу;

- берилген ыйгарым укук чегинде каттоо процедурасын камсыз кылуу;

- (абзац КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 14-июлундагы № 432 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

- коомдон обочолонтуу менен байланышпаган жазык жазаларын жана жазык-укуктук таасир этүүнүн мажбурлоо чараларын аткарууну, пробациялык көзөмөлдү, шарттуу соттолгондорду көзөмөлдөөнү жана контролдоону, жаза мөөнөтүн кийинкиге калтыруу менен соттолгондорду, түзөтүү мекемелеринен мөөнөтүнөн мурда шарттуу бошотулган адамдарды, ошондой эле берилген ыйгарым укуктардын чегинде пробациялык докладды түзүү боюнча функциялардын аткарылышын камсыздоо;

(КР Өкмөтүнүн 2010-жылдын 18-ноябрындагы №280, 2017-жылдын 14-июлундагы № 432 , 2018-жылдын 31-декабрындагы № 666 , 2019-жылдын 5-августундагы № 400 токтомдрунун редакциясына ылайык)

 

III. Юстиция министрлигинин функциялары

 

6. Юстиция министрлиги өз милдеттерин аткаруу үчүн төмөнкүдөй функцияларды жүзөгө ашырат:

а) функциялары:

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын системага салуу жана кодификациялоо боюнча иштерди жүргүзөт;

- мамлекеттик органдардын сунуштарынын негизинде Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн мыйзам долбоорлоо иштеринин пландарын түзөт жана жалпылаштырат, аларды белгиленген тартипте Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө бекитүүгө киргизет жана аткарылышын көзөмөлдөйт;

- Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларын инвентаризациялоо боюнча ведомстволор аралык комиссиянын алкагында Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын инвентаризациялайт;

- ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун иштеп чыгат же даярдоого катышат;

- калкты жана жарандык абалдын актыларын, кыймылдуу мүлктү каттоонун бирдиктүү системасын өнүктүрүү жана анын натыйжалуу иштеши үчүн зарыл болгон ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун иштеп чыгат;

- (абзац КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 15-ноябрындагы № 589 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

- өзүнүн компетенциясынын чегинде мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн стандарттарынын долбоорлорун иштеп чыгат;

- (абазц КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 30-июлундагы № 382 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

- менчигинин түрүнө карабастан ишканалардын, мекемелердин жана уюмдардын иш кагаздарды жүргүзүүсүн уюштуруу жана архив жүргүзүү маселелери боюнча ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун иштеп чыгат;

- Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын чечимдерин аткарууга багытталган мыйзамдардын долбоорлорун иштеп чыгат;

- республикалык бюджеттин долбоорунун юстиция органдарын каржылоого тиешелүү бөлүгүн түзүү боюнча сунуштарды иштеп чыгат;

- мамлекеттик органдар Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн кароосуна киргизүүчү нормативдик укуктук актылардын долбоорлоруна укуктук, укук коргоочу, коррупцияга каршы жана гендердик экспертиза жүргүзөт;

- укуктук пропаганда боюнча иш-чараларды жүргүзөт;

- ченемдик укуктук актылардын долбоорлорунун экспертизасын (укуктук, укук коргоо, гендердик, коррупцияга каршы жана экологиялык) адистештирилген түрлөрүн жүргүзүү боюнча ишти жүзөгө ашыруучу жеке жана юридикалык жактарды аккредитациялоону жүргүзөт;

- (абзац КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 14-июлундагы № 432 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

- белгиленген тартипте укуктук маселелер боюнча эл аралык байланыштарды жүргүзөт жана өнүктүрөт, эл аралык келишимдердин жана макулдашуулардын долбоорлорун даярдоого жана экспертизалоого катышат;

- Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрин жүргүзөт;

- элдик мыйзам чыгаруу демилгеси укугун ишке ашыруу үчүн демилге кылынган Мыйзам долбоорун жана демилгечи топту каттоону жүргүзөт;

б) координациялоо функциялары:

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтү киргизүүчү мыйзам долбоорлорунун кабыл алынышын камсыз кылуу максатында Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешиндеги туруктуу өкүлү менен эриш-аркак иштешүүнү камсыз кылат;

- министрликтердин, администрациялык ведомстволордун мыйзам долбоорлоо ишин координациялайт;

- Эл аралык гуманитардык укукту киргизүү боюнча ведомстволор аралык комиссиянын ишин уюштуруу-методикалык жана техникалык жактан камсыз кылууну ишке ашырат;

- (абзац КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 14-июлундагы № 432 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

- мамлекеттик органдардын укуктук пропагандалоо боюнча иштерин координациялайт;

- мамлекет кепилдеген юридикалык жардамды берүү боюнча ишти координациялайт;

- пробациялык ишти координациялайт;

в) жөнгө салуу функциялары:

- жеке нотариат ишин жүргүзүүгө укук бере турган лицензия берет;

- юридикалык практиканы (адвокаттык иш жүргүзүүгө укукту) лицензиялайт;

г) кызмат көрсөтүү боюнча функциялар:

- Кыргыз Республикасынын жарандарына мамлекет тарабынан кепилденген юридикалык жардам көрсөтөт;

- юридикалык жактарды жана юридикалык жактардын филиалдарын (өкүлчүлүктөрүн), жалпыга маалымдоо каражаттарын жана саясий партияларын мамлекеттик каттайт, кайра каттайт жана ишин токтотууну каттайт;

- юридикалык жактардын жана юридикалык жактардын филиалдарынын (өкүлчүлүктөрүнүн), жалпыга маалымдоо каражаттарынын мамлекеттик реестрин жүргүзөт;

- нотариаттык иштерди жүргүзөт;

- мамлекеттик жана жеке нотариустардын мамлекеттик реестрин жүргүзөт;

- адвокаттардын мамлекеттик реестрин жүргүзөт;

- ведомстволук нотариалдык архивди жүргүзөт;

- кыймылдуу мүлккө карата милдеттенмелерди аткаруу боюнча (келишим боюнча) талап укугун Кыймылдуу мүлккө талап укуктарынын бирдиктүү мамлекеттик реестринде каттайт;

- Кыймылдуу мүлккө талап укуктарынын бирдиктүү мамлекеттик реестрин жүргүзөт;

- сот жана укук коргоо органдарынын документтеринен тышкары, Кыргыз Республикасынан чыккан документтерге аппостиль коёт;

- кызыкдар жеке жана юридикалык жактарга Кыргыз Республикасынын укуктук маалыматтарынын борборлоштурулган банкынан маалымат берет;

- мыйзамдарда белгиленген тартипте Юстиция министрлигинин ыйгарым укуктарынын алкагында сот органдарында, анын ичинде Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын жыйналыштарында, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн кызыкчылыктарын коргойт;

- Кыргыз Республикасынын тиешелүү кызмат адамдарынын жана чет мамлекеттердин кызмат адамдарынын аты-жөнү, колу жана бекитип берилген мөөрлөрү боюнча маалыматтар банкын түзөт;

д) колдоо функциялары:

- юстиция органдарынын кадрларын тандоо, жайгаштыруу жана квалификациясын жогорулатуу маселелеринде мамлекеттик кызмат жагындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын ишине көмөктөшүү;

- нотариустар жана адвокаттар үчүн квалификациясын жогорулатуу курстарын уюштурат;

- (төртунчү абзац КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 23-майындагы № 276 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

- Кыргыз Республикасынын борбордоштурулган укуктук маалыматтар банкынын ишин жүргүзөт;

- юстиция органдарын материалдык-техникалык камсыз кылууну жана каржылоону, анын ичинде алардын имараттарын курууну жана оңдоону уюштурат, бухгалтердик эсептин жана отчеттуулуктун уюштурулушун камсыз кылат, юстиция органдарынын кызматкерлерин материалдык жана социалдык жактан камсыз кылуу маселелери боюнча чечимдерди кабыл алат, ошондой эле юстиция органдарынын ишин уюштуруу боюнча башка чараларды көрөт;

- ички контролдоо системасынын шайкештигин жана натыйжалуулугун, каржылык жана башкаруу маалыматтарынын ишенимдүүлүгүн жана ынанымдуулугун, иштин жана башкаруунун натыйжалуулугун, үнөмдүүлүгүн, кайтарымдуулугун активдердин жана Юстиция органдарында Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын сакталышын талдайт, баа берет жана мониторинг жүргүзөт;

- министрликтин архивдик документтерин комплектөө, сактоо, эсебин алуу жана пайдалануу боюнча ишти мыйзамдарга ылайык жүргүзөт;

- ведомстволук нотариалдык архивдин нотариалдык документтерин комплектөө, сактоо, эсебин алуу жана пайдалануу боюнча ишти мыйзамдарга ылайык жүргүзөт;

- өзүнүн компетенциясынын алкагында адам укуктары боюнча эл аралык органдардын сунуштамаларын аткаруу жана адам укуктары боюнча эл аралык органдарга мезгилдүү баяндамаларды даярдоо боюнча иш чараларды жүзөгө ашырууга көмөктөшөт;

- өзүнүн компетенциясынын алкагында адам укуктары чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын эл аралык келишимдеринин жоболорун аткаруу жөнүндө Кыргыз Республикасынын улуттук мезгилдүү баяндамаларын сунуштоого катышат.

 (КР Өкмөтүнүн 2010-жылдын 18-ноябрындагы №280, 2012-жылдын 20-февралындагы №112, 2013-жылдын 6-майындагы № 240, 2014-жылдын 23-майындагы № 276, 2016-жылдын 29-августундагы № 461, 2016-жылдын 15-ноябрындагы № 589, 2017-жылдын 8-февралындагы № 76, 2017-жылдын 14-июлундагы № 432, 2017-жылдын 18-сентябрындагы № 588, 2018-жылдын 22-октябрындагы № 498 , 2018-жылдын 31-декабрындагы № 666 , 2019-жылдын 30-июлундагы № 382 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

7. Министрлик мыйзамдар аркылуу өзүнө жүктөлгөн башка функцияларды да жүргүзөт.

 

IV. Юстиция министрлигинин укуктары

 

8. Юстиция министрлигине өзүнө жүктөлгөн милдеттерди аткаруу максатында төмөнкүдөй укуктар берилет:

- аткаруу бийлик органдарынын мыйзам долбоорлоо иштеринин пландарын пландоо жана аткаруу маселелерин көзөмөлдөөгө;

- аткаруу бийлигинин органдарынан ченемдик укуктук актыны инвентаризациялоо боюнча ишти жүргүзүүсүн талап кылууга;

- ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун иштеп чыгуу үчүн министрликтерден, администрациялык ведомстволордон, илимий-изилдөө жана окуу жайларынан, коомдук жана эл аралык уюмдардан адистерди же өкүлдөрдү белгиленген тартипте ишке тартууга;

- аткаруу бийлигинин, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынан, мекемелерден жана уюмдардан зарыл маалыматты, документтерди жана материалдарды берилген ыйгарым укуктардын чектеринде суроого;

- укуктук ченемдик актылардын долбоорлорун иштеп чыгуу үчүн Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте эл аралык, донордук жана коомдук уюмдардын каржылык каражаттарын тартууга;

- тиешелүү тартипте эл аралык кызматташтыкты жүргүзүүгө;

- өз ыйгарым укуктарынын алкагында буйруктарды жана башка актыларды чыгарууга;

- мамлекеттик органдар, коомдук бирикмелер жана уюмдар менен өз ара аракеттенүү жөнүндө макулдашууларды түзүүгө;

- юстиция министрлигинин ыйгарым укуктарына кирген маселелер боюнча материалдарды жайгаштыруу үчүн тиешелүү тартипте жалпыга маалымдоо каражаттарын түзүүгө;

- мыйзамдарда каралган башка укуктарды жүзөгө ашырууга.

(КР Өкмөтүнүн 2012-жылдын 20-февралындагы №112 токтомунун редакциясына ылайык)

 

V. Юстиция министрлигинин ишин уюштуруу

 

9. Юстиция министрлигин министр башкарат, ал Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган тартипте кызматка дайындалат жана кызматтан бошотулат.

10. Министрликте статс-катчы жана министрдин орун басарлары кызматтары каралган.

Статс-катчыны кызматка дайындоо жана бошотуу тартиби, анын функциялары жана ыйгарым укуктары мамлекеттик кызмат жөнүндө мыйзамдар менен аныкталат. Министр тарабынан статс-катчыга башка функциялар жана ыйгарым укуктар жүктөлүшү мүмкүн.

Министрдин орун басарлары министрдин сунуштоосу боюнча Кыргыз Республикасынын Премьер-министри тарабынан кызматка дайындалат жана кызматтан бошотулат, министрге тикелей баш ийишет жана министрликтин ишин жүктөлгөн милдеттенмелердин чектеринде уюштурушат.

11. Юстиция министри:

- жеке башкаруучулук негизде Юстиция министрлигинин ишин жетектейт жана Юстиция министрлигине жүктөлгөн милдеттердин аткарылышы үчүн жеке жоопкерчилик тартат;

- Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдары, Кыргыз Республикасынын ишканалары, мекемелери, уюмдары жана Кыргыз Республикасынын аймагындагы чет өлкөлүк ишканалар, мекемелер, уюмдар менен мамиле түзүүдө Юстиция министрлигинин атынан иштейт, өз ыйгарым укуктарынын чегинде сүйлөшүүлөрдү жүргүзөт жана Юстиция министрлигинин ыйгарым укуктарына кирген маселелер боюнча эриш-аркак иштөө жана кызматташтык жөнүндө эл аралык келишимдерге, макулдашууларга жана протоколдорго белгиленген тартипте кол коет;

- министрдин орун басарларынын ортосунда милдеттерди бөлүштүрөт, юстиция министрлигинин системасынын башка кызмат адамдарынын Юстиция министрлигинин ыйгарым укуктарына кирген уюштуруу, кадр, каржы жана башка маселелерди чечүү боюнча ыйгарым укуктарын аныктайт;

- мамлекеттик кызмат чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган менен макулдашуу боюнча Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин компетенциясына таандык кылынган айрым функционалдык милдеттерди аткарууну статс-катчыга жүктөйт;

- номенклатурага ылайык кызматка дайындоодо Кыргыз Республикасынын Премьер-министрине сунуштарды киргизет;

- ведомстволук бөлүмдөрдүн жетекчилери кошпогондо, статс-катчынын сунушу боюнча юстиция органдарынын системасынын мамлекеттик кызматчыларын кызматка дайындайт жана кызматтан бошотот;

- Юстиция министрлигинин борбордук аппаратынын, аймактык жана ведомстволук бөлүмдөрунүн өзгөрүүсү министрликтин милдеттеринин жана функцияларынын өзгөргөндүгүнө байланыштуу гана болушу мүмкүн болгон түзүмдөрүн бекитет.

Мында юстиция министрин дайындоо Юстиция министрлигинин түзүмүн өзгөртүү үчүн негиз болуп эсептелбейт;

- Юстиция министрлигинин борбордук аппаратынын, аймактык жана ведомстволук бөлүмдөрүнүн штаттык ырааттамасын, мыйзамдарда белгиленген эмгек акы фондунун жана министрликтин кызматкерлеринин чектик санын бекитет;

- борбордук аппараттын түзүмдүк бөлүкчөлөрү жана аймактык бөлүкчөлөрү жөнүндө жоболорду бекитет;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн бекитүүсүнө карамагындагы бөлүкчөлөр жөнүндө жоболордун долбоорлорун берет;

- юстиция органдарынын кызматкерлерине белгиленген тартипте атайын класстык чиндерди ыйгарат, ошондой эле Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте жогорку атайын класстык чиндерди ыйгаруу жөнүндө сунуштарды киргизет;

- Юстиция министрлигинин өзгөчө айырмаланган кызматкерлерин мамлекеттик сыйлыктарга жана ардак наамдарды берүүгө белгиленген тартипте сунуш кылат;

- адвокаттык иш, жеке юридикалык иш жана жеке нотариустук иш жүргүзгөн адамдарды мамлекеттик сыйлыктар менен сыйлоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте сунуштарды киргизет;

- Юстиция министрлигинин системасынын кызматкерлерине карата Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартиптик чара көрүүнүн түрлөрүн колдонот;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына жана ушул Жобого ылайык жана Юстиция министрлигинин системасында аткаруу үчүн милдеттүү болгон буйруктарды жана башка актыларды чыгарат, анын ичинде мамлекеттик органдардын жетекчилери менен бирдикте же макулдашуу боюнча алардын аткарылышын текшерүүнү уюштурат;

- юстиция органдарынын системасынын кызматкерлерин, ошондой эле Юстиция министрлигине жүктөлгөн негизги милдеттерди аткарууда көмөктөшүү көрсөткөн жарандарды сыйлоо үчүн Юстиция министрлигинин төш белгилерин (сыйлыктарын) белгиленген тартипте уюштурат, бул төш белгилер жана алардын сыпатталышы жөнүндө жоболорду белгиленген тартипте бекитет, аталган адамдарды Юстиция министрлигинин төш белгилер, ардак грамоталар менен сыйлайт жана аларга Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган сыйлоонун башка түрлөрүн колдонот;

- Юстиция министрлигинин карамагындагы бөлүкчөлөрүнүн айырмалануу белгилерин, башка расмий символдорун түзүү жөнүндө сунуштарды белгиленген тартипте киргизет, ошондой эле тиешелүү тартипте Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө бекитүүгө ушул айырмалануу белгилер жана башка расмий символдор жөнүндө жобону жана алардын сүрөттөлүшүн киргизет;

- мыйзамда каралган учурларда жокко чыгарылышы мүмкүн болгон юридикалык жактарды, филиалдарды (өкүлчүлүктөрдү) мамлекеттик каттоо, кайра каттоо жана ишин токтотууну каттоо жөнүндө чечимдерден тышкары, Юстиция министрлигинин, ошондой эле аймактык жана ведомстволук бөлүнүштөрдүн мыйзамдарга карама-каршы келген чечимдерин жокко чыгарат;

- Юстиция министрлигине коюлган маселелерди чечүү үчүн башка ыйгарым укуктарды ишке ашырат.

Юстиция министри төмөндөгүлөргө укуктуу:

- төмөнкү өзүнүн ыйгарым укуктарын берет: кызматтан бошотуу түрүндөгү жаза чараны албаганда юстиция органдарынын системасынын мамлекеттик кызматчыларын кызматтан бошотуу боюнча - статс-катчыга, юстиция органдарынын системасынын мамлекеттик кызматчыларына карата мыйзамдар менен белгиленген дисциплинардык мүнөздөгү чараларды колдонуу боюнча - статс-катчыга, аймактык жана ведомстволук караштуулуктагы бөлүкчөлөрдүн начальниктерине;

- Кыргыз Республикасынын юстиция министрлигине караштуу бөлүнүштөрдүн жетекчилерин алар өз милдеттерин талаптагыдай аткарбаган учурда он төрт күнгө иш-милдеттерин аткаруудан четтетүүгө жана ошол эле мезгилде аларды кызматынан бошотуу жөнүндө сунуштаманы тиешелүү тартипте жөнөтүүгө.

 (КР Өкмөтүнүн 2010-жылдын 18-ноябрындагы №280, 2012-жылдын 20-февралындагы №112, 2013-жылдын 6-майындагы № 240, 2017-жылдын 1-ноябрындагы № 724 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

11-1. Статс-катчы юстиция органдарынын системасында администрациялык мамлекеттик кызматтарды ээлеген мамлекеттик кызматчыларды кызматка дайындоо, которуу, ротациялоо жана кызматтан бошотуу үчүн сунуштарды даярдайт.

(КР Өкмөтүнүн 2012-жылдын 20-февралындагы №112 токтомунун редакциясына ылайык)

12. Юстиция министрлигинде 9 адамдан турган коллегия түзүлөт. Министр (төрага), статс-катчы жана министрдин орун басарлары кызматы боюнча коллегия мүчөлөрү болуп эсептелет. Коллегиянын калган мүчөлөрү министрдин сунушу боюнча Кыргыз Республикасынын Премьер-министри тарабынан бекитилет. Коллегиянын курамына милдеттүү түрдө Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын өкүлү кирет. 

13. Юстиция министрлигинин ишине коомдук мониторинг жγргγзγγ максатында консультативдик-байкоочу орган тγрγндѳгγ, коомдук негизде иштеген Коомдук кеңеш тγзγлѳт.

(КР Өкмөтүнүн 2015-жылдын 30-марты № 168 токтомунун редакциясына ылайык)