Система Orphus

 

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
2011-жылдын 29-ноябрындагы
№741 токтому менен
бекитилген

 

Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кызматынын улуттук кадрлар резервин
түзүүнүн жана иштетүүнүн тартиби жөнүндө
УБАКТЫЛУУ ЖОБО

(КР Ѳкмѳтγнγн 2015-жылдын 12-февралы № 51 токтомунун редакциясына ылайык)

1. Жалпы жоболор

1. Бул Жобо "Мамлекеттик кызмат жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык иштелип чыкты жана мамлекеттик кызматтын улуттук кадрлар резервин (мындан ары - УКР) түзүүнүн жана анын иштешинин тартибин, УКРдык негизин аныктайт.

2. УКР - мамлекеттик кызматтагы мамлекеттик административдик кызматтарды ээлөө үчүн атайы топтолгон талапкерлердин тобу.

3. КР Ѳкмѳтγнγн 2015-жылдын 12-февралы № 51 токтомунун редакциясына ылайык кγчγн жоготту

4. УКРды түзүүнүн негизги принциптери:

- тегине, жынысына, улутуна, тилине, дин ишенимине жана саясый көз карашына, билимине, тегине, мүлктүк жана башка абалына, ошондой эле башка шарттарына карабастан "Мамлекеттик кызмат жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын негизинде жарандардын мамлекеттик кызматка кирүүдөгү теңдиги;

- УКРга кирүүдө жарандын өз каалоосу;

- УКРга киргизүүдө талапкерлердин сиңирген эмгегине жана жөндөмдөрүнө ылайык таза, калыс конкурстун негизинде тандап алуу;

- талапкердин ишмердиги жана кесипкөйлүгү;

- адам жана жарандын укугу менен эркиндигинин артыкчылыгы;

- УКРды түзүү жөнүндө маалыматтын коомчулукка ачыктыгы жана жеткиликтүүлүгү;

- мамлекеттик кызматкерди тандап алуу тутумун, баалоону жана кесиптик өсүшүн туруктуу өркүндөтүү.

5. УКРды түзүүнү жана анын иштешин мамлекеттик кызматтын ыйгарым укуктуу мамлекеттик органы (мындан ары - ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган) камсыз кылат.

2. Улуттук кадрлар резервин түзүүнүн тартиби

6. КР Ѳкмѳтγнγн 2015-жылдын 12-февралы № 51 токтомунун редакциясына ылайык кγчγн жоготту

7. Жогорку окуу жайынын ректору - окуунун отличниктерин, студенттик, ЖОЖдор аралык, эл аралык олимпиадалардын, илимий-практикалык конференциялардын жеңүүчүлөрүн, коомдук иштерге үзүрлүү катышкан, жол баштоочулук жана уюштуруучулук сапаты бар жогорку окуу жайын бүтүрүүчүлөрдүн ичинен УКРга киргизүү үчүн болуучу конкурска катыштырууну ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга сунуштайт.

8. Мамлекеттик органдын жетекчиси статс-катчынын (аппарат жетекчисинин) берген сунушу боюнча УКРга киргизүү сынагына катыштыруу үчүн ээлеген кызмат орунунда кесиптик жогорку деңгээлге жетишкен жана кесиптик квалификациясына ылайык кызматтык топ боюнча кызматынан жогорулоого талапкер болгондорду ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга сунуш кылат.

Талапкерлерди тандап алуудагы негизги критерийлери:

- аттестациянын натыйжасында "кызматынан жогорулоого сунушталат" деген баа алуу;

- стажировкадан өткөндүгү жана квалификациясын жогорулаткандыгы жөнүндө тиешелүү сертификаты бар болсо.

9. Мамлекеттик органдын персоналды башкаруу кызматынын жетекчиси УКРга сунушталган талапкерлер жөнүндө маалыматтарды жана документтерди формага ылайык (1-тиркеме) даярдайт, ошондой эле ушул Жобонун 6-пунктунун 3 жана 4-пунктчаларындагы көрсөтүлгөн мамлекеттик кызматкер жөнүндө маалыматтарды ырастаган документтерин кошуп ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга жиберет.

10. УКРга киргизүү сынагын ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган жарыялайт. Конкурс жыл сайын өткөрүлөт:

- республиканын аймактарынан келген талапкерлер үчүн - экинчи кварталдын ичинде;

- Бишкек шаары жана Чүй облусунан келген талапкерлер үчүн үчүнчү кварталдын ичинде жүргүзүлөт.

11. Конкурс өткөрүү жөнүндө маалымат ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын веб-сайтында жайгаштырылат, жалпыга маалымдоо каражаттарында жарыяланат жана мамлекеттик органдар менен жогорку окуу жайларына жиберилет.

12. Талапкерлерди УКРга киргизүү сынагын өткөрүү боюнча комиссиянын (мындан ары - Комиссия) сандык жана өздүк курамы ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын буйругу менен бекитилет.

Комиссиянын түзүмү жана курамы:

- комиссиянын төрагасы - ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын статс-катчысы;

- комиссиянын секретары - ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын мамлекеттик кызматкери;

Комиссиянын мүчөлөрү:

- ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын этика боюнча комиссиясынын төрагасы;

- жарандык коомдун институттарынын өкүлдөрү (макулдашуу боюнча);

- түзүмдүк бөлүмдөрдүн жетекчилери (адистери) жана башка ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын, башка мамлекеттик органдардын (макулдашуу боюнча) жооптуу кызматкерлеринен турат.

Комиссиянын курамына мамлекеттик административдик кызмат орундарын ээлешкен мамлекеттик кызматкерлер да киргизилет.

13. УКРга киргизүү сынагы төмөнкү баскычтардан турат:

1) документтердин сынагы;

2) компьютердик тестирлөө;

3) аңгемелешүү.

14. Биринчи баскычтагы конкурска катышуу үчүн талапкерлерден төмөнкү документтер талап кылынат:

1) Мамлекеттик органдар үчүн:

- өзүнүн арызы;

- мамлекеттик органдын жетекчисинин жана статс-катчынын (аппарат жетекчисинин) сунушу;

- 2-тиркемеге ылайык сүрөтү бар резюме;

- негизги жана кошумча билимин тастыктаган документтердин көчүрмөсү, ошондой эле окуган мезгилиндеги баалары көрсөтүлгөн дипломдун тиркемеси;

- квалификациясын жогорулаткандыгы же кайра даярдоодон өткөндүгү (эгер өткөн болсо) жөнүндө документтердин көчүрмөсү, анын ичинде илимий даражасы жана илимий наам берилгендиги жөнүндө дипломдун (күбөлүктүн) көчүрмөлөрү;

- паспортунун же ким экендигин аныктаган башка документинин көчүрмөсү (түп нускасын конкурска келгенде көрсөтөт);

- мамлекеттик кызматкердин акыркы аттестациянын (эгер өткөн болсо) жыйынтыгы боюнча алган баалары коюлган бланканын көчүрмөсү;

- КР Ѳкмѳтγнγн 2015-жылдын 12-февралы № 51 токтомунун редакциясына ылайык кγчγн жоготту

- сунуштама каттар.

2) Жогорку окуу жайлары үчүн:

- өзүнүн арызы;

- жогорку окуу жайынын ректорунун сунушу;

- 2-тиркемеге ылайык сүрөтү бар резюме;

- негизги жана кошумча билимин тастыктаган документтердин көчүрмөсү, ошондой эле окуган мезгилиндеги баалары көрсөтүлгөн дипломдун тиркемеси;

- паспортунун же ким экендигин аныктаган башка документинин көчүрмөсү (түп нускасын конкурска келгенде көрсөтөт);

- эгер бар болсо жеке жетишкендиктери жөнүндө күбөлүктөр (ардак грамоталар, сыйлыктар жөнүндө күбөлүктөр ж.б.);

- сунуштама каттар.

15. Конкурска катышуу үчүн талапкерлер берген документтерди кабыл алууну конкурс жарыялангандан кийинки отуз күндүн ичинде ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган ишке ашырат.

16. Тапшырылган документтерди талдап чыгуунун негизинде Комиссия талапкерлердин белгиленген талаптарга туура келээрин жана тестирлөөгө киргизүүгө уруксат болорун аныктайт.

17. Негизги тесттер боюнча компьютердик тестирлөө ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын Тестирлөө борборунда өткөрүлөт.

Тестирлөөнүн максаты талапкерлердин жалпы билим деңгээлин жана Кыргыз Республикасынын мамлекеттик башкаруу жана мамлекеттик кызмат чөйрөсүндөгү мыйзамдарды билишин аныктоо болуп саналат.

18. Негизги тесттеги суроолордун санын ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган аныктайт. Негизги тесттер мамлекеттик жана расмий тилдерде түзүлөт.

19. Негизги тесттеги суроолордун өтүүгө жарактуу деген босоголук чеги 50 пайыздын өлчөмүндө болот.

20. Тестирлөөнүн натыйжасы протокол түрүндө түзүлөт жана аны ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын Тестирлөө борбору Комиссиянын өкүлүнө тапшырат.

21. Тестирлөөдө өтүүгө жарактуу босоголук деңгээлден кем баа албаган талапкерлер аңгемелешүүгө жолдомо алышат.

22. Аңгемелешүү учурунда талапкердин мамлекеттик кызмат тутумундагы андан аркы өсүшү жана кызматынан жогорулашы үчүн керектүү жүйөсү жана адамдык мүмкүнчүлүк потенциалы, ишкердик, лидердик жана кесиптик сапаттары аныкталат.

Аңгемелешүүнү өткөрүү боюнча усулдук жетекчиликти ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган иштеп чыгат.

23. Аңгемелешүү учурунда ар бир талапкерге сөзсүз берилүүчү негизги суроолордун санын комиссия аныктайт.

24. Аңгемелешүүнүн жыйынтыгы боюнча Комиссия жыйынга катышкан мүчөлөрүнүн ачык добушунун көпчүлүгү менен чечим кабыл алат. Эгер талапкерлер бирдей сандагы добушка ээ болушса, чечимди Комиссиянын төрагасы кабыл алат.

25. Конкурстун жыйынтыгы менен кабыл алынчу чечимди Комиссия талапкерди катыштырбай кабыл алат.

26. Комиссиянын жыйынынын чечими мүчөлөрүнүн үчтөн экиси катышкан учурда мыйзамдуу деп табылат.

27. УКРга киргизүү боюнча өткөрүлгөн конкурстун натыйжасы Комиссиянын төрагасы, секретары жана жыйынга катышкан мүчөлөрүнүн колу коюлган протокол менен чыгарылат.

28. УКРга талапкерлердин өтүшү резервге кирген талапкерди тааныштыруу аркылуу ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын жетекчисинин буйругу менен бекитилет. Ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган ал маалыматты УКРга киргизилгендиги тууралу буйруктун көчүрмөсүн кошуп талапкерди конкурска жөнөткөн мамлекеттик органдарга жөнөтөт. Буйруктун көчүрмөсүн кадрлар менен иштөө кызматынын жетекчиси талапкердин өздүк делосуна киргизет.

29. Резервге киргендер жөнүндө маалымат жалпыга белгилүү болсун үчүн ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын веб-сайтында жайгаштырылат.

3. Улуттук кадрлар резервинин иштөө тартиби

30. УКР курамында төмөнкү кызматтардын резервине кирет:

- мамлекеттик административдик кенже кызмат орундарына;

- мамлекеттик административдик улук кызмат орундарына;

- мамлекеттик административдик башкы кызмат орундарына;

- мамлекеттик административдик жогорку кызмат орундарына.

31. Резервдегилер окууга жөнөтүлүүдө артыкчылыктуу укукка ээ. Мамлекеттик органдын статс-катчысы (аппарат жетекчиси) ушул мамлекеттик органда иштешкен резервдегилерди окутуу боюнча иш алып барат жана аны календарлык жылдын окуу пландарына киргизет.

32. Резервдегилерди даярдоонун жалпыга милдеттүү сабактарынын программасын ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган иштеп чыгат жана бекитет.

33. Ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган өзү да резервдегилерди окутууга, квалификациясын жогорулатууга, кайра даярдоого, ошондой эле мамлекеттик органдарда стажировкадан өтүүгө, анын ичинде чет өлкөлөргө да жибере алат.

34. Ошондой эле ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган резервдеги мамлекеттик кызматчылардын ичинен узак мөөнөттүү чет элдик окутуу программаларына болгон конкурска катышуу үчүн ошол программанын критерийлерине туура келгендерди жөнөтө алат.

35. Ушул Жобонун 34-пунктунда көрсөтүлгөн резервдегилер окууну аяктагандан кийин өткөн окуу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга отчет берет жана белгилүү мөөнөттө мамлекеттик кызматта иштеши керек, ал туурасында тиешелүү келишимде көрсөтүлөт. Келишимдин шарттары бузулган учурда, ал адам окууга кеткен чыгымдардын ордун толтурууга милдеттүү.

36. Мамлекеттик ыйгарым укуктуу орган резервдегилерди төмөнкүдөй иштерге тартышы мүмкүн:

- мамлекеттик кызматтын милдеттерин таасирдүү аткарууга түрткү болуп, резервдегилердин жеке жана кесиптик сапатын өстүрүүчү окуу семинарларына, конференция жана тренингдерге;

- мамлекеттик кызматты уюштуруунун усулдук сунуштарын, ошондой эле мамлекеттик кызмат маселелерин жөнгө салуучу укуктук ченемдик актыларды иштеп чыгуу үчүн атайын түзүлгөн мамлекеттик комиссиялардын ишине;

- жалпыга маалымдоо каражаттарына аналитикалык макалаларды даярдоого;

- квалификациясын жогорулатуу тутумундагы окутуучулук ишке;

- мамлекеттик органдардын иш-аракетин талдоо жана мониторинг жүргүзүү, социологиялык изилдөө иштерине.

37. Ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган резервдегилер менен керектүү учурда, кеминде жарым жылда бир жолу, жолугушуу өткөрүп турат.

38. Мамлекеттик органда мамлекеттик административдик кызматтын бош оруну болуп калганда жана ички резервде тургандар менен конкурс өткөрүлбөй калганда, анда конкурс УКРта турган адамдардын ичинен өткөрүлөт.

Мамлекеттик административдик кызматтын бош орунунун квалификациялык талаптарына туура келген жана ага өзү макулдук берген УКРдын курамындагы талапкерлер бар болсо, анда аларга ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган конкурстун предметтик жана аңгемелешүү этабына катышууну сунуштайт.

Ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын сунуш катынын негизинде мамлекеттик орган УКРта турушкан адамдардын ичинен конкурс өткөрүү боюнча буйрук чыгарат.

Резервдегилер белгиленген мөөнөткө чейин мамлекеттик органга тиешелүү документтерин тапшырууга тийиш.

39. Резервде тургандардын негизги тесттер боюнча жыйынтыгы анын УКРта турган бардык мезгилинде жарактуу болуп эсептелет.

40. Резервдеги адам иштеп жаткан мамлекеттик органдын статс-катчысы (аппарат жетекчиси) резервде турган адамга тиешелүү анын ишмердигине, аттестация менен квалификациялык экзамендин жыйынтыгына, адистигин жогорулатууга, сыйлоо же сөгүш алгандыгына жана башкаларга байланышкан маалыматтарды ар бир жарым жылдын жыйынтыгы боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга берип турат.

41. Мамлекеттик ыйгарым укуктуу орган УКРдын ишинин таасирдүүлүгүнө талдоо жүргүзөт.

42. Резервдеги адамдын УКРта туруунун эң узак мөөнөтү үч жыл.

43. Резервдеги адам УКРдын курамынан төмөнкүдөй учурларда чыгарылат:

- ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын сунушу жана конкурстун жыйынтыгы менен мамлекеттик жогорку кызмат орунуна дайындалганда;

- өз каалоосу менен мамлекеттик кызматта иштөөсүн токтоткондо;

- эмгек тартибин одоно бузгандыгы үчүн кызматынан бошотулганда;

- аттестациянын жыйынтыгы боюнча ээлеген кызмат орунуна туура келбейт деген баа алганда;

- окуудан, квалификациясын жогорулатуудан, кайра даярдоодон жана стажировкадан өтүүдөн баш тартканда;

- окуудан, квалификациясын жогорулатуудан, кайра даярдоодон жана стажировкадан өтүүдө канааттандырарлык эмес баа алганда;

- Кыргыз Республикасынын жарандыгынан чыкканда;

- соттун чечими менен ишке жөндөмсүз деп табылганда;

- соттун чечими менен жазык жоопкерчилигине тартылганда;

- мыйзамдуу күчүнө кирген сот чечими менен белгилүү мөөнөткө мамлекеттик кызматты ээлөө укугунан ажыратылганда;

- өз арызы менен.

44. УКРдан чыгаруу чечими ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын буйругу менен таризделет. Буйруктун көчүрмөсү резервде турган адам иштеген мамлекеттик органдын персоналды башкаруу кызматынын жетекчиси анын өздүк делосуна киргизиши үчүн ошол мамлекеттик органга жиберилет. УКРдан чыгарылган адам белгиленген тартип боюнча кабардар кылынат.

 

 

1-тиркеме

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызматынын

кадрларынын улуттук кадрлар резервине киргизүү

үчүн өткөрүлчү конкурска катышууга

сунушталган талапкерлердин

ТИЗМЕСИ

Мамлекеттик органдын аталышы _____________________________________

┌─────────────┬───────────┬────────┬──────────┬──────────┬─────────────

│ Мамлекеттик │  Талапкер │Аты-жөнү│  УКРды   │  Учурда  │ Иш стажы

│   органдын  │  умтулган │(толугу │ түзүүнүн │ ээлеген  ├─────┬──────┬

│толук аталышы│   кызмат  │менен), │жана анын │ кызматы  │жалпы│адис- │

│             │орундарынын│туулган │иштөөсү-  │          │     │тиги  │

│             │   тобу    │  күнү  │   нүн    │          │     │боюн- │

│             │  (жогору, │        │ тартиби  │          │     │ча    │

│             │   башкы,  │        │ жөнүндө  │          │     │      │

│             │   улук,   │        │убактылуу │          │     │      │

│             │   кенже)  │        │ жобонун  │          │     │      │

│             │           │        │6-пункту- │          │     │      │

│             │           │        │на ылайык │          │     │      │

│             │           │        │адамдардын│          │     │      │

│             │           │        │категория-│          │     │      │

│             │           │        │сы        │          │     │      │

├─────────────┼───────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────┼──────┼

│      1      │     2     │    3   │     4    │     5    │  6  │   7  │

├─────────────┼───────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────┼──────┼

│Борбордук    ├───────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────┼──────┼

│аппарат      ├───────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────┼──────┼

│             ├───────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────┼──────┼

│             ├───────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────┼──────┼

├─────────────┼───────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────┼──────┼

│Ведомстволук ├───────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────┼──────┼

│органдар     ├───────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────┼──────┼

│             ├───────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────┼──────┼

│             ├───────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────┼──────┼

├─────────────┼───────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────┼──────┼

│Аймактык     ├───────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────┼──────┼

│органдар     ├───────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────┼──────┼

│             ├───────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────┼──────┼

│             ├───────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────┼──────┼

└─────────────┴───────────┴────────┴──────────┴──────────┴─────┴──────┴

───────┬────────┬──────────┬──────────────┬───────────┬───────────────┐

       │Класстык│Аттестация│ Билими: окуу │ Чет тилди │ Квалификацияны│

┬──────┤  чени  │күнү жана │   жайынын    │ билүүсү   │  жогорулатуу  │

│Мамле-│        │жыйынтыгы │   аталышы;   │(деңгээли  │  жана кайра   │

│кеттик│        │          │   адистиги;  │ көрсөтүлөт│    даярдоо    │

│кыз-  │        │          │окуган мезгили│1, 2, 3, 4,│   курстары    │

│матта │        │          │              │   5)      ├───┬─────┬─────┤

│      │        │          │              │           │Те-│Өлкө-│Окуу │

│      │        │          │              │           │ма-│ сү  │мез- │

│      │        │          │              │           │сы │     │гили │

│      │        │          │              │           │   │     │     │

│      │        │          │              │           │   │     │     │

│      │        │          │              │           │   │     │     │

│      │        │          │              │           │   │     │     │

│      │        │          │              │           │   │     │     │

┼──────┼────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼───┼─────┼─────┤

│   8  │    9   │    10    │      11      │     12    │ 13│  14 │  15 │

┼──────┼────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼───┼─────┼─────┤

┼──────┼────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼───┼─────┼─────┤

┼──────┼────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼───┼─────┼─────┤

┼──────┼────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼───┼─────┼─────┤

┼──────┼────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼───┼─────┼─────┤

┼──────┼────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼───┼─────┼─────┤

┼──────┼────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼───┼─────┼─────┤

┼──────┼────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼───┼─────┼─────┤

┼──────┼────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼───┼─────┼─────┤

┼──────┼────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼───┼─────┼─────┤

┼──────┼────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼───┼─────┼─────┤

┼──────┼────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼───┼─────┼─────┤

┼──────┼────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼───┼─────┼─────┤

┼──────┼────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼───┼─────┼─────┤

┼──────┼────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼───┼─────┼─────┤

┴──────┴────────┴──────────┴──────────────┴───────────┴───┴─────┴─────┘

 

 

2-тиркеме

РЕЗЮМЕ

СҮРӨТҮ

┌──────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┐

│Аты-жөнү:                         │                                  │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│Туулган күнү:                     │                                  │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│Жарандыгы:                        │                                  │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│Улуту:                            │                                  │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│Байланыш маалыматтары             │                                  │

│- үй дареги:                      │                                  │

│телефондору (үй, жумушчу, уюлдук):│                                  │

│- е-mail:                         │                                  │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│Билими:                           │- окуунун башталган күнү - окууну │

│(акыркы окуган жеринен баштап     │аяктаган күнү;                    │

│кийинкилери жазылат)              │- окуу жайынын аталышы;           │

│                                  │- факультет;                      │

│                                  │- адистиги;                       │

│                                  │- ыйгарылган квалификация         │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│Билген тилдери:                   │Билүү деңгээли (жакшы билем,      │

│                                  │сүйлөй алам, билбейм)             │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│Иш тажрыйбасы:                    │- иштин башталган күнү - иштин    │

│(акыркы иштеген жеринен баштап    │аяктаган күнү;                    │

│кийинкилери жазылат)              │- уюмдун аталышы, анын иш чөйрөсү;│

│                                  │- кызмат ордунун аталышы;         │

│                                  │- негизги функционалдык           │

│                                  │милдеттери;                       │

│                                  │- конкреттүү жетишкендиктердин    │

│                                  │мисалдары                         │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│Кошумча билими:                   │- окуунун башталган күнү - окуунун│

│(курстар, семинарлар, тренингдер, │аяктаган күнү;                    │

│стажировкалар, ири долбоорго      │- окуу өткөн өлкөнүн аталышы;     │

│катышуусу)                        │- семинардын, тренингдин жана     │

│                                  │башкалардын аталышы;              │

│                                  │- негизги функционалдык милдеттери│

│                                  │(эгерде ири долбоорлорго катышса) │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│Өздүк иштеп чыгуулары, ойлоп      │                                  │

│табуулары, илимий эмгектери,      │                                  │

│публицистикасы, патенттери:       │                                  │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│Акыркы аттестациянын күнү жана    │                                  │

│жыйынтыгы (мамлекеттик кызматчылар│                                  │

│үчүн)                             │                                  │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│Класстык чени:                    │                                  │

│(мамлекеттик кызматчылар үчүн)    │                                  │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│Кошумча көндүмдөрү:               │- ПК пайдалануунун деңгээли;      │

│                                  │- башка көндүмдөрү                │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│Кызыгуусу, хоббиси, артыкчылыгы   │Сизди башкалардан айырмалаган жана│

│                                  │иште жакшы натыйжаларга жетишүүгө │

│                                  │мүмкүндүк берген жеке             │

│                                  │касиеттериңизди көрсөтүңүз        │

└──────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┘