Система Orphus

КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 14-декабрындагы № 674 токтомуна ылайык
КҮЧҮН ЖОГОТТУ

 

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2013-жылдын 27-майындагы № 286 токтому менен бекитилген

 

 

 

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарында мамлекеттик кызмат чөйрөсүндөгү мыйзамдардын сакталышына мониторинг жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө
УБАКТЫЛУУ ЖОБО

 

1. Жалпы жоболор

2. Мониторингдин негизги багыттары

3. Мониторинг жүргүзүүнү уюштуруу

4. Мониторингди жүргүзүү тартибин жана натыйжаларды чагылдыруу

 

1. Жалпы жоболор

 

1. Бул Убактылуу жобо Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарында (мындан ары - мамлекеттик органдар) мамлекеттик кызмат чөйрөсүндө алардын Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын сактоосу боюнча мониторинг жүргүзүүнүн шарттарын жана тартибин аныктайт.

2. Бул Убактылуу жобо Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызмат жөнүндө мыйзамдарына тийиштүү өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду караган Кыргыз Республикасынын мыйзамы кабыл алынганга чейин колдонулат.

3. Бул Убактылуу жобонун күчү Кыргыз Республикасынын аскер кызматчыларына жана укук коргоо органдарынын кызматкерлерине таркалбайт.

4. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызмат жөнүндө мыйзамдарын сактоо боюнча мониторинг жүргүзүү (мындан ары - мониторинг) мамлекеттик кызмат чөйрөсүндөгү мыйзамдуулукту бекемдөө жана укук бузуулардын алдын алуу, мамлекеттик органдардын статс-катчыларынын ишин координациялоого карата мамлекеттик кызмат иштери боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын (мындан ары - ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган) ишинин деңгээлин жана натыйжалуулугун жогорулатууга, ошондой эле мамлекеттик кызмат маселелери боюнча мыйзамдардын талаптарын аткаруу боюнча мамлекеттик органдардын жетекчилеринин жоопкерчилигин күчөтүүгө көмөк көрсөтөт.

 

2. Мониторингдин негизги багыттары

 

5. Мамлекеттик органдарда Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызмат чөйрөсүндөгү мыйзамдарынын сакталышына мониторингдин негизги багыттары төмөнкүлөрдү камтыйт:

- мамлекеттик органдын мамлекеттик кызматчыларынын Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызмат жөнүндө мыйзамдарында белгиленген квалификациялык талаптарга ылайык келүүсүн;

- мамлекеттик органдын Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызмат жөнүндө мыйзамдарына ылайык кадрлар резерви менен иштөөсүнүн абалын;

- мамлекеттик кызмат жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык мамлекеттик органдын аттестациялоо жүргүзүүнүн тартибин сакташын;

- Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызмат жөнүндө мыйзамдарына ылайык, мамлекеттик органдардын администрациялык мамлекеттик кызмат орундарын ээлеген мамлекеттик кызматчыларга класстык чендерди ыйгаруу боюнча ишин уюштурууну;

- Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызмат жөнүндө мыйзамдарына ылайык, мамлекеттик органда бош кызмат ордун ээлөөгө конкурстук тандоонун абалын;

- Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызмат жөнүндө мыйзамдарына ылайык, мамлекеттик кызматчылардын мүлкүн жана кирешелерин декларациялоонун абалын;

- башкаруучу түзүмдөрдүн мамлекеттик кызматчыларынын штаттык санынын чегинин жана мамлекеттик кызмат орундарынын аталыштарынын Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык келүүсүн;

- аткаруу жана эмгек тартибинин абалын, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызмат жөнүндө мыйзамдарына ылайык, мамлекеттик кызматчыларга сыйлоо жана жаза-чараларын колдоонун бар экендигин;

- кызматкерлерди башкаруу кызматынын абалын;

- мамлекеттик органда мамлекеттик кызматчылардын этика ченемдерин сакташын;

- жарандардын кайрылуулары менен иштөө жана кызматтык териштирүү жүргүзүү боюнча мамлекеттик органдын ишин.

 

3. Мониторинг жүргүзүүнү уюштуруу

 

6. Мамлекеттик органдын мамлекеттик кызматчыларынын Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызматы жөнүндө мыйзамдарында белгиленген квалификациялык талаптарга ылайык келүүсү мамлекеттик кызматчылардын жекече иштерин жана эмгек китепчелерин изилдөө аркылуу ишке ашырылат.

Администрациялык мамлекеттик кызмат орундарынын категориясын жана тобун, адистиги жана тиешелүү кесиптик көндүмдүктөрү боюнча стажын, иш тажрыйбасын эске алуу менен, мамлекеттик кызмат чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан мамлекеттик кызматчынын кесиптик билиминин деңгээлине жана профилине ылайыктуулугу изилденет.

7. Мамлекеттик органдын кадрлар резерви менен иштөө абалы төмөнкүлөрдү талдоо жана изилдөө аркылуу ишке ашырылат:

- мамлекеттик органдын ички кадрлар резервин түзүү жана иштөө тартиби;

- мамлекеттик органдын жетекчисинин кызматчыларды ички кадрлар резервине киргизүү жөнүндө буйруктары;

- мамлекеттик органдын жетекчисинин кызматчыларды ички кадрлар резервинен чыгаруу жөнүндө буйруктары;

- мамлекеттик кызматчылардын окууга болгон муктаждыктарын аныктоо боюнча материалдар, кызматкерлерди окутуунун бекитилген жылдык программалардын бар болушу, ошондой эле аларды орто мөөнөттүк жана узак мөөнөттүк окутууга жөнөтүү жөнүндө буйруктардын бар болушу.

8. Мамлекеттик органда өткөрүлгөн аттестациялар "Мамлекеттик кызмат жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын талаптарына, Кыргыз Республикасынын Президентинин 2005-жылдын 24-октябрындагы № 485 Жарлыгы менен бекитилген Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызматчыларын аттестациялоону жүргүзүү тартиби жөнүндө жобого ылайык келүүгө тийиш.

Ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган мониторинг жүргүзүүдө төмөнкүлөрдү изилдейт:

- аттестациялык-конкурстук комиссиянын укуктук абалы жана иши;

- комиссиянын түзүмүнүн жана курамынын Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызмат жөнүндө мыйзамдары белгилеген талаптарга ылайыктуулугу;

- аттестациялануучу тийиштүү мамлекеттик кызматчылардын сапаттык курамы;

- аттестация жүргүзүү жөнүндө буйруктар (аттестациялануучу тийиштүү мамлекеттик кызматчылардын тизмеси, аттестация жүргүзүү графиги);

- мамлекеттик кызматчыларды тестирлөөнүн протоколдору жана аттестациялык-конкурстук комиссиянын протоколдору.

9. Мамлекеттик органдардын администрациялык мамлекеттик кызмат орундарын ээлеген мамлекеттик кызматчыларга класстык чендерди ыйгаруу боюнча иши Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызмат жөнүндө мыйзамдарынын талаптарына так ылайык келүүгө тийиш.

Мында ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган төмөнкүлөрдү изилдейт:

- класстык чендерди ыйгаруу тартибин;

- аттестациялоого уруксат берүү мөөнөттөрүнүн ылайыктуулугун;

- ыйгарылган класстык чендин ээлеген кызмат орунуна ылайыктуулугун жана ыйгарылган класстык чен жөнүндө жазууларды эмгек китепчесине өз учурунда киргизүүнү;

- мамлекеттик кызматчыга иштеген жылдары, класстык чен үчүн үстөктү белгилөөнүн тууралыгын жана өз учурундалуулугун.

10. Мамлекеттик органда бош кызмат ордун ээлөөгө конкурстук тандоого мониторинг жүргүзүү Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызмат жөнүндө мыйзамдарына ылайык ишке ашырылат.

Төмөнкү материалдар изилденет:

- аттестациялык-конкурстук комиссиянын укуктук абалы жана иши;

- комиссиянын түзүмүнүн жана курамынын Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызмат жөнүндө мыйзамдарында белгиленген талаптарга ылайык келүүсү;

- ички конкурсту өткөрүү жөнүндө буйруктар жана жалпыга маалымдоо каражаттарында, мамлекеттик органдын расмий сайтында жарыяланган конкурс өткөрүү жөнүндө жарыянын көчүрмөлөрү;

- талапкерлерди тестирлөөнүн жана аттестациялык-конкурстук комиссиянын отурумунун протоколдору;

- конкурс аркылуу жана конкурсту өткөрбөстөн администрациялык мамлекеттик бош кызмат орундарына дайындоо;

- видеожазуунун болушу.

11. Мамлекеттик кызматчылардын мүлктү жана кирешелерди декларациялоосунун абалы.

Мамлекеттик органдын мамлекеттик кызматчыларынын кирешелерин жана мүлкүн милдеттүү түрдө декларациялоо боюнча мыйзамдардын талаптарын мамлекеттик органдын мамлекеттик кызматчылары тарабынан аткарылышына мониторинг жүргүзүү администрациялык мамлекеттик кызмат орундарын ээлеген мамлекеттик кызматчылардын кирешелерин жана мүлкүн декларациялоо жаатында мамлекеттик кызмат жөнүндө мыйзамдарды аткарууну баалоо жана мониторинг жүргүзүү маселелерин теске салган Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жүргүзүлөт.

12. "Кыргыз Республикасынын министрликтеринин жана ведомстволорунун чектүү штаттык саны жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 22-августундагы № 473 токтомуна жана "Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызмат орундарынын реестрин бекитүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Президентинин 2007-жылдын 27-августундагы № 385 Жарлыгына ылайык мамлекеттик органдын башкаруучу түзүмдөрдүн мамлекеттик кызматчыларынын чектүү штаттык санын жана мамлекеттик кызмат орундарын аталыштарын сакташына мониторинг жүргүзүү.

13. Аткаруу жана эмгек тартибинин абалы, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызмат жөнүндө мыйзамдарына ылайык мамлекеттик кызматчыларга сыйлоо жана жаза көрүүнүн колдонулган чараларынын болушу.

Ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан төмөнкүлөр изилденет:

- ички эмгек тартибинин маселелери;

- мамлекеттик кызматчыларды сыйлоо жөнүндө буйруктар;

- тартип жазаларын көрүү жөнүндө буйруктар жана мамлекеттик кызматчыларга колдонулган чаралардын мыйзамдардын талаптарына ылайыктуулугу.

14. Кызматкерлерди башкаруу кызматынын абалына мониторинг жүргүзүү.

Кызматкерлерди башкаруу кызматынын абалына мониторинг жүргүзүүдө ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган төмөнкүлөрдү изилдейт:

- жекече иштерди сактоо үчүн сейф менен камсыз болуу, мамлекеттик органдын архивинин болушу ж.б.;

- мамлекеттик кызматчылардын жекече иштерин Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызмат жөнүндө мыйзамдарынын талаптарына ылайык жүргүзүү тартиби;

- жекече иштердин санынын мамлекеттик кызматчылардын штаттык санына ылайыктуулугу;

- жекече иште төмөнкү документтердин болушу: документтердин ички тизими, конкурска катышууга уруксат берүү жөнүндө арыз, жолдомо же көрсөтмө, анкета, кадрларды эсепке алуу боюнча жекече баракча, өмүр баяны, билими жөнүндө документтердин көчүрмөлөрү, жумушка дайындоо, которуу, бошотуу жөнүндө буйруктардан көчүрмө бөлүктөр (кабыл алуу, которуу, бошотуу жөнүндө жазуулардын көчүрмөлөрү);

- кадрларды эсепке алуу боюнча жекече баракчасындагы аткаруучу иштери жөнүндөгү жазуулардын эмгек китепчесиндеги жазууларга туура келиши;

- мамлекеттик кызматчылардын кызмат орундарын калыбына келтирүү боюнча соттун чечимдери;

- мамлекеттик кызматчылардын мамлекетке материалдык зыян келтирүү фактылары.

Мамлекеттик кызматчылардын эмгек китепчелерин жүргүзүү:

- эмгек китепчелеринин санынын мамлекеттик кызматчылардын штаттык санына ылайык келүүсү;

- жумушка кирүү учурунда кызматчылардан кабыл алынган бардык эмгек китепчелер каттала турган эмгек китепчелеринин жана аларга кошумча барактардын кыймылын эсепке алуу китебинин болушу, ошондой эле мамлекеттик кызматка биринчи жолу кирип жаткан кызматкерлерге берилген эмгек китепчелеринин жана алардын кошумча барактарынын болушу;

- эмгек китепчесин өз убагында жана туура толтуруу (мамлекеттик органдын жетекчисинин буйругунун (буюртмасынын, токтомунун) текстине жазуулардын ылайык келүүсү, аныктамалардын жана шилтемелердин мыйзамдардын тийиштүү пункттарына жана беренелерине ылайык келүүсү);

- мамлекеттик кызматчылардын эмгек китепчелерин жана жекече иштерин сактоонун эрежелерине жана шарттарына ылайыктуулугу.

15. Мамлекеттик органда мамлекеттик кызматчылардын этика ченемдерин сакташына мониторинг жүргүзүү.

Мамлекеттик кызматчылардын этика ченемдерин сакташына мониторинг жүргүзүү төмөнкүлөрдү камтыйт:

- мамлекеттик органда ведомстволук Мамлекеттик кызматчылардын этика кодексинин болушу жана сакталышы;

- Мамлекеттик кызматчылардын этика кодексинде мамлекеттик органдын ишинин өзгөчөлүктөрү менен байланыштуу этикалык ченемдердин болушу;

- этика боюнча комиссиянын иш планы жана аны ишке ашыруу;

- этика боюнча комиссия жүргүзгөн отурумдардын саны, ошондой эле айкындалган укук бузуулар жана алар боюнча көрүлгөн чаралардын саны.

Мамлекеттик органдын ишине мониторинг жүргүзүүдө ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте берилген отчеттуулуктун формалары боюнча маалыматтарды иликтөө боюнча иш жүргүзүлөт.

16. Жарандардын кайрылуулары менен иштөө жана кызматтык териштирүүлөрдү жүргүзүү боюнча мамлекеттик органдын ишине мониторинг жүргүзүү төмөнкүлөрдү камтыйт:

1) жарандардын кайрылууларын кароо боюнча мамлекеттик органда иштин уюштурулушун жана анын абалын:

- жарандар берген кайрылуулардын жана жалпыга маалымдоо каражаттарында жарыялоолордун негизинде айкындалган, мамлекеттик кызматчылардын мыйзамдарды бузуу фактыларынын болушу;

- жарандардын кайрылууларын кароо мөөнөтүн сактоо жана алар боюнча кабыл алынган чечимдердин негиздүүлүгү;

- мамлекеттик органдын жетекчилиги тарабынан жарандарды жеке маселелер боюнча кабыл алууну уюштуруу, жарандарды кабыл алуу журналында тийиштүү жазуулардын, келген адамдарды кабыл алуу графигинин жана аларды кабыл алуу боюнча туруктуу нөөмөттүн болушу;

- "Ишеним телефону" боюнча ишти, мамлекеттик органдын коомдук кабылдамасынын ишин талдоо. Мамлекеттик органдын мындай ишин жалпыга маалымдоо каражаттарында жана мамлекеттик органдын расмий сайтында жарыялоо;

2) мамлекеттик органдын мамлекеттик кызматчыларына карата кызматтык териштирүүлөрдү жүргүзүү боюнча иштердин абалы:

- кызматтык териштирүүнү уюштуруу жана жүргүзүү тартиби;

- алардын жыйынтыктары боюнча кабыл алынган чечимдердин негиздүүлүгү;

- тартип жазалар боюнча маалыматтарды талдоо.

 

4. Мониторингди жүргүзүү тартибин жана натыйжаларды чагылдыруу

 

17. Мамлекеттик кызмат чөйрөсүндөгү мыйзамдарды сактоого мониторинг жүргүзүү үчүн мамлекеттик органдарда мониторингдин тийиштүү бөлүмү боюнча бекитилген иш планына ылайык, ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын жетекчисинин буйругу менен мониторингди жүргүзүү мөөнөтүн белгилөө менен жумушчу комиссия түзүлөт. Мониторингди комплекстүү жүргүзүүдө комиссиянын курамына башка мамлекеттик органдардын кызматкерлери киргизилиши мүмкүн.

Ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын жетекчиси комиссия мүчөлөрүнүн ичинен комиссиянын жетекчисин (төрагасын) дайындайт.

18. Мониторингди жүргүзүүгө даярдык көрүүдөн мурда комиссия мүчөлөрү мурдагы мониторингдердин натыйжалуулугун баалоо боюнча маалымкаттарды изилдейт (эгерде алар өткөрүлсө).

19. Комиссиянын максаты жана милдеттери менен таанышуу, ошондой эле анын ишине шарттарды түзүү боюнча уюштуруучулук жана башка маселелерди чечүү үчүн комиссиянын жетекчиси статс-катчы (ал жок болсо мамлекеттик органдын жетекчиси) менен жолугушуу өткөрөт.

20. Мамлекеттик органдын жетекчилиги комиссияга бардык керектүү документтерди берүүгө жана мониторинг жүргүзүүгө ага ар тараптуу көмөк көрсөтүүгө милдеттүү.

21. Мониторингдин жүрүшүндө:

- комиссиянын жетекчиси мониторингге карата пайда болгон бардык маселелер боюнча талкуулоо жана түшүндүрмөлөрдү алуу үчүн мамлекеттик органдын жетекчилиги менен мезгилдүү жолугушууларды өткөрөт;

- комиссия түздөн-түз аткаруучулар жана түзүмдүк бөлүмдөрдүн жетекчилери менен маселелерди талкуулоону жүргүзүшү мүмкүн, ал эми зарыл болгон учурда алардан жазуу жүзүндөгү түшүндүрмөлөрдү талап кыла алат.

22. Мониторинг жүргүзүүнүн натыйжалары боюнча маалымкат түзүлүп, анда айкындалган укук бузуулар (документтерге таасын шилтеме жасоо менен), комиссиянын мониторинг боюнча тыянактары жана белгиленген мөөнөттө укук бузууларды жоюу боюнча сунуштары чагылдырылат.

Комиссиянын жетекчиси мамлекеттик органдын жетекчисине жана статс-катчысына маалымкатты таанышуу үчүн берет. Комиссиянын тыянактарды менен макул болбосо, мамлекеттик органдын жетекчиси (статс-катчысы) жазуу жүзүндөгү негиздеме берет.

23. Ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын жетекчилигине берилген маалымкатка айкындалган укук бузуулар боюнча тийиштүү документтердин көчүрмөлөрү, ошондой эле, комиссиянын ишинин тыянактарды менен мамлекеттик органдын жетекчисинин (статс-катчысынын) жазуу жүзүндөгү ой-пикири тиркелет (эгерде бар болсо).

24. Маалымдоо жана табылган укук бузууларды (эгерде бар болсо) жоюу үчүн мониторингдин жыйынтыктары боюнча маалымкат белгиленген тартипте мамлекеттик органга жиберилет.

25. Мониторингдин жыйынтыктары боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган мониторинг жүргүзүү учурунан тартып бир ай өткөндөн кийин маалымкатта көрсөтүлгөн сунуштарды аткаруу боюнча кайталап мониторинг жүргүзүүгө укуктуу.

Айкындалган укук бузууларды жоюу боюнча сунуштар мамлекеттик органдын жетекчилиги тарабынан аткарылбаса, ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тийиштүү маалыматты мамлекеттик кызмат чөйрөсүндөгү мыйзамдарды бузуунун даражасына жараша, таандыктыгы боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине, Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратына, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратына, Кыргыз Республикасынын Башкы прокуратурасына, Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасына жана башка мамлекеттик органга жиберүүгө укуктуу.

26. Мамлекеттик органдарда жүргүзүлгөн мониторингдер жөнүндө материалдар системалаштырылып, иш кагаздарын жүргүзүү кызматында, ал эми көчүрмөлөр - ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын ыйгарым укуктуу түзүмдүк бөлүмдөрүндө сакталат.