Система Orphus

(КР Ѳкмѳтγнγн

2015-жылдын 30-марты № 170 токтомдун редакциясына ылайык

кγчγн жоготту)

Описание: Описание: C:\Users\user\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\aa9f2318-d558-4f47-88ef-478c9b1d164f\document.files\image001.jpg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮ

ТОКТОМ

2014-жылдын 11-апрели № 209

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 30-августундагы № 596 “2012-2014-жылдарга коррупцияга каршы туруу боюнча Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн иш-чараларынын планын жана программасын бекитүү жөнүндө” токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу

Мамлекеттик бийлик органдарындагы саясий жана системалуу коррупциянын себептерин четтетүү максатында, “Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 10 жана 17-беренелерин жетекчиликке алып Кыргыз Республикасынын Өкмөтү

ТОКТОМ КЫЛАТ:

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 30-августундагы № 596 “2012-2014-жылдарга коррупцияга каршы туруу боюнча Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн иш-чараларынын планын жана программасын бекитүү жөнүндө” токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген 2012-2014-жылдарга коррупцияга каршы туруу боюнча Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн иш-чараларынын планында:

- 1.1-таблицада:

1, 2, 4, 5, 7, 11-14 жана 16-пункттарындагы “2012” деген цифралар “2014” деген цифраларга алмаштырылсын;

6-пункту төмөнкүдөй редакцияда берилсин:

6

Коррупцияга каршы күрөшүү жана кылмыштуу кирешелерди адалдоо чөйрөсүндөгү эл аралык укуктук инструментарий лерде каралган чекте коррупциялык кылмыштык укук бузуулар үчүн юридикалык жактардын натыйжалуу жана иштиктүү жоопкерчилигин Кыргыз Республикасы нын укуктук тутумуна киргизүү мүмкүнчүлүгүн кароо

 

ФЧМК

 

Юстмин, Башкы прокуратура (макулдашуу боюнча), МУКК ККК, Финпол

Мыйзамдарга ылайык юридикалык жактарды кылмыш жоопкерчили гине тартууга жетиштүү принциптер менен камсыз кылуу

 

2014-жыл дын жарым жыл дыгы

Юридикалык жактар дын кылмыш тарга байланыштуу иштери болгон учурда юридика лык жактарды жоюу үчүн негиздер дин тизмегин кеңейтүү (КР мыйзамдарына тиешелүү ченемдерди киргизүү)

”;

8-пункту төмөнкүдөй редакцияда берилсин:

8

Ченемдик укуктук актылардагы коррупциоген

дик факторлорду аныктоо максатында мыйзамдарды талдоону туруктуу негизде ишке ашыруу

 

Юстмин

Мамлекеттик органдар

Инвестиция

ларды тартуу үчүн жагымдуу шарттарды түзүүгө тоскоол болгон коррупциогендик факторлорду четтетүү

Дайы ма

Корруп циоген дик фактор

лорду аныктоо жана четтетүү максатында ЧУАнын долбоор лорун талдоо (ревизия жүргүзүү) методикасынын болушу

”;

10-пунктундагы “2012-ж. декабры” деген цифралар жана сөздөр “Дайыма” деген сөзгө алмаштырылсын;

төмөнкү мазмундагы 151-пункт менен толукталсын:

151

Коррупцияга каршы күрөшүү боюнча өлкөлөрдүн тобуна (ГРЕКО) Кыргызстан дын кирүүсүнө түрткү берүүчү даярдоо иш-чараларын жүргүзүү

 

 

Башкы проку ратура

(макул дашуу боюнча)

МУККнын ККК, Финпол, ИИМ, МБК, МСК, Мамкаттоо, Юстмин,

ТИМ

Европа кеңешинин коррупцияга каршы конвенцияла рын ратифика циялоо жөнүндө мыйзам долбоорлорун даярдоо жана ЖКга жиберүү (ГРЕКОго кирүүгө милдеттүү шарттар)

 2014-жыл дын

3- квар

талы

Корруп цияга каршы аракетте нүүнүн эл аралык тутумуна КРнын бириги ши; ГРЕ КОнун стандарт тарынын алкагын да корруп цияга каршы аракет тенүү боюнча КРнын улуттук тутумун өркүндө түү

 

”;

- 1.2-таблицада:

17, 18, 20, 24 жана 25-пункттардагы “2013” деген цифралар “2014” деген цифраларга алмаштырылсын;

24-пунктундагы “БКМК” деген аббревиатура “ЖАМК, Юстмин” деген аббревиатураларга алмаштырылсын;

төмөнкүдөй мазмундагы 251-пункт менен толукталсын:

251

Жарандардын өмүрүнө таасир берүүчү негизги корруп циялык факторлорду жана администра тивдик тоскоолдук тарга изилдөө жана талдоо жүргүзүү жана ишкердикти өнүктүрүү, корруп циялык иш-аракеттердин масштабын, алардын пайда болуу себептерин аныктоо

Экономмин

Юстмин, Эл аралык уюмдар (макулдашуу боюнча)

Техникалык тапшырмалар даярдалды жана изилдөөлөр жүргүзүлдү

2014-жылдын 1-жарым жыл дыгы

 

Жарандардын жана мамлекеттик кызматчылардын ортосунда изилдөө лөрдүн жыйын тыгы боюнча корруп циянын деңгээли нин азайышына багыттал ган сунушта маларды иштеп чыгуу жана андан ары изилдөөгө тартылган чөйрөлөрдө талдоо жүргүзүү

”;

- 2.1-таблицада:

27, 29-35-пункттардагы “2012” деген цифралар “2014” деген цифраларга алмаштырылсын;

- 2.2-таблицада:

37, 41 жана 44-пункттардагы “2013” деген цифралар “2014” деген цифраларга алмаштырылсын;

төмөнкү мазмундагы 451 жана 452-пункттар менен толукталсын:

451

Коррупцияга каршы чараларды ишке ашыруу боюнча мамлекеттик органдардын ишин баалоо тутумун киргизүү

 

Эконом мин, МУКК нын ККК

 

Мамлекеттик органдар жана жарандык коом институттары,

Башкы прокуратура (макулдашуу боюнча)

Маморгандар тарабынан ишке ашырылуучу коррупцияга каршы чараларды верифика циялоо жана валидациялоо тутуму түзүлдү

2014-жыл дын аягына чейин

Ар бир мамлекеттик орган тарабы нан монито рингдин натыйжа ларын верификациялоого жана валида циялоого негиздел ген корруп цияга каршы чаралар ды ишке ашырууга система лык баалоо жүргүзүү

 

452

Жарандык коомго мамлекеттик органдардын отчеттуулук форматын иштеп чыгуу

 

Экономмин

Мамлекеттик органдар, СИУИ, АДС

Жарандык коомго мамлекеттик башкаруу органдары нын отчеттуулук форматы иштелип чыкты

2014-жыл дын

1-жарым жылдыгы

Мамлекеттик органдар дын корруп цияга каршы аракет тенүү чөйрөсүндө жүргүзүл гөн иштер жөнүндө отчеттор ду, маалыматтарды мезгил-мезгили менен берүү, жарыялоо

”;

 

- 3.1-таблицада:

46-пунктунда:

 “Мамкурулуш” деген сөз “Этностор агенттиги” деген сөздөргө алмаштырылсын;

 “2012” деген цифралар “2014” деген цифраларга алмаштырылсын;

49, 51-53 жана 55-пункттардагы “2012” деген цифралар “2014” деген цифраларга алмаштырылсын;

54-пунктунда:

“Мамкурулуш” деген сөз “Этностор агенттиги” деген сөздөргө алмаштырылсын;

“2012” деген цифралар “2014” деген цифраларга алмаштырылсын;

- 3.2-пунктунда:

56, 58, 59, 61, 63 жана 64-пункттардагы “2012” деген цифралар “2014” деген цифраларга алмаштырылсын;

58-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:

58

Кыргыз Республикасынын калкынын укуктук маданиятын жогорулатуу жана укуктук пропаган далоо боюнча иштердин чегинде коомчулукка мамлекеттик органдар менен өз ара аракеттенүүдө алардын укуктарын, ошондой эле мамлекеттик органдардын ишин жөнгө салуучу Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын негизги жоболорун коомчулукка түшүндүрүү боюнча иш-чараларды уюштуруу

 

Юстмин

Мамлекеттик органдар, ЖӨБО (макулдашуу боюнча), өкмөттүк эмес уюмдар (макулдашуу боюнча), БИМ, Экономмин

Билим берүүнүн жана тарбиялоонун түрдүү проблемалары боюнча коомчулуктун маалымат алышы

2014-жылдын аягына чейин

Коомчу лукка мамлекет тик органдар менен өз ара аракетте нүүдө алардын укукта рын, Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын негизги жоболо рун түшүн дүрүү боюнча иш-чаралар. Окутуу нун наркы жөнүндө, мамлекеттик жана муници палдык акы төлөнүү чү кызмат көрсөтүү лөр жана аларга белгилен ген тарифтер жөнүндө маалыматтарды жарыя лоо, акы төлөнүү чү кызмат көрсөтүү лөрдүн тизмегин жалпыга ыңгайлуу жерлерге жайгаш тыруу

”;

төмөнкү мазмундагы 581-582-пункттар менен толукталсын:

581

Кыргыз Республикасы нын аймагында окутуу жана квалификация ны жогорулатуу үчүн наркын көрсөтүү менен, андан ары аны ведомстволук сайттарга жайгаштыруу менен билим берүүчү кызматтарды көрсөтүүчү билим берүү мекемелеринин маалымат базасын түзүү

 

БИМ

 

Мамлекеттик органдар, ЖӨБО (макулдашуу боюнча), өкмөттүк эмес уюмдар (макулдашуу боюнча), БИМ

Билим берүүнүн жана тарбиялоонун түрдүү проблемалары боюнча коомчулуктун маалымат алуусу

2014-жылдын аягына чейин

Коомчу лукка мамлекеттик органдар менен өз ара аракетте нүүдө алардын укукта рын, Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын негизги жоболо рун түшүн дүрүү боюнча иш-чаралар. Окутуу нун наркы жөнүндө, мамлекеттик жана муници палдык акы төлөнүү чү кызмат көрсөтүү лөр жана аларга белгилен ген тарифтер жөнүндө маалыматтарды жарыя лоо, акы төлөнүү чү кызмат көрсөтүү лөрдүн тизмегин жалпыга ыңгайлуу жерлерге жайгаштыруу

 

582

Мамлекеттик жана муниципалдык акы төлөнүүчү кызмат көрсөтүүлөр жана аларга белгиленген тарифтер жөнүндө ЖМК аркылуу коомчулукка маалымат берүү, ошондой эле акы төлөнүүчү кызмат көрсөтүүлөр дүн тизмегин мамлекеттик органдардын ведомстволук сайтына жайгаштыруу

Эко ном мин

 

Мамлекеттик органдар, ЖӨБО (макулдашуу боюнча), өкмөттүк эмес уюмдар (макулдашуу боюнча)

Билим берүүнүн жана тарбиялоонун түрдүү проблемалары боюнча коомчулуктун маалымат алуусу

2014-жылдын аягына чейин

Коомчу лукка мамлекеттик органдар менен өз ара аракетте нүүдө алардын укукта рын, Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын негизги жоболо рун түшүндү рүү боюнча иш-чаралар. Окутуу нун наркы жөнүндө, мамлекеттик жана муници палдык акы төлөнүү чү кызмат көрсөтүү лөр жана аларга белгилен ген тарифтер жөнүндө маалыматтарды жарыя лоо, акы төлөнүү чү кызмат көрсөтүү лөрдүн тизмегин жалпыга ыңгайлуу жерлерге жайгаштыруу

”;

60 жана 62-пункттарында:

“Мамкурулуш” деген сөз “Этностор агенттиги” деген сөздөргө алмаштырылсын;

 “2013” деген цифралар “2014” деген цифраларга алмаштырылсын;

- төмөнкү мазмундагы 4-таблица менен толукталсын:

4-таблица

 

Бийлик органдарында саясий жана системалуу коррупциянын себептерин

четтетүү боюнча кыска мөөнөттүү чаралар

 

Иш-чаралар

Жооп туу орган

Кошо аткаруу чулар

Күтүлүүчү натыйжа

Аяк тоо күнү

Аралык тагы натыйжа лар

68

“Гильотин принцибин” колдонуу менен ишкердик ишке мамлекеттин административдик жана регулятивдик жүктөмүн азайтуу

Эконом мин

Кызыкдар мамлекеттик органдар менен бирдикте, эл аралык эксперттерди жана бизнес-ассоциация лардын өкүлдөрүн тартуу менен

(макулдашуу боюнча)

Ишкердик ишти мамлекеттик жөнгө салуу менен байланышкан тобокелдик терди жана чыгымдарды олуттуу кыскартуу жолу менен ишкерлердин активдүүлүгүнө дем берүү;

- ЖСТТ аркылуу регулятивдик сапат чөйрөсүндө институттук потенциалдын туруктуулугуна жетишүү

2014-жылдын аягына чейин

КРда атаандаш тыкка жөндөмдүүлүктү жогорула тууга багыттал ган регулятив дик реформа ларды жүргүзүү боюнча долбоор лорду ишке ашыруу жана ОБСЕ сунушта ган тышкы жана ички инвестициялардын көлөмүн көбөйтүү (сунуш талган долбоор дун алкагында төмөнкү эки чакан компо нентти ишке ашыруу каралууда:

1-регулятив дик гильотина

2- ЖСТТны киргизүү)

69

Ишкерлердин укуктарын коргоо, ишкерлердин укуктары боюнча ыйгарым укуктуу бизнес-омбудсмен кызмат ордун уюштуруу

Эконом мин, КРӨнүн алдында Бизнес ти жана инвести-циялар ды өнүктү рүү боюнча катчы лык

Юстмин, Экономмин

Мамлекеттик башкаруу тутумунда бизнес-омбудсмен институтунун макамын жана жайгашуу ордун аныктоо

2014-жыл дын 1-жарым жыл дыгы

Бизнес-омбудсмен институтун түзүү

70

Калк жана ишкердик чөйрөсүнүн өкүлдөрү менен түздөн түз өз ара аракеттенген мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишинин ачык-айкындыгын камсыз кылуу

КРӨ

Мамлекеттик органдар

Мамлекеттик органдардын жана ЖӨБОнун ишинин ачык-айкын механизмде рин иштеп чыгуу, атайын бөлүмдөрдө коррупцияга каршы багыттагы укуктук маалыматта ды ведомстволук сайттарга жайгаштыруу, ишти баалоо үчүн жарандарга сурамжылоо жүргүзүү максатында ведомстволук сайттарды пайдалануу

Зарыл дыгы на жара ша , бирок кварта-лына 1 жолу дан кем эмес

Калк жана ишкердик чөйрөсү нүн өкүлдөрү үчүн зарыл болгон маалымат тарды ЖМКда жана мамлекет тик органдар дын веб-сайтында жарыялоо

71

Мыйзамсыз чечимдерди кабыл алуунун натыйжасында Кыргыз Республикасы нын экономикасына жана улуттук кызыкчылыктарына зыян келтирилгенди ги үчүн бийликтин өкүлчүлүктүү органдарынын жана алардын кызмат адамдарынын саясий жана башка жоопкерчилик чараларын натыйжалуу пайдалануу

Башкы прокуратура (макул дашуу боюнча)

Мамлекеттик органдар

Ченемдик укуктук базаны тутумдуу талдоо жүргүзүүнүн жана зыянды регресстик калыбына келтирүү предметине карата аны колдонуунун түзүлгөн практикасы нын негизинде КР ЧУАсына өзгөртүүлөр дү жана толуктоолор ду киргизүү маселелерин кароо

2014-жыл дын 1-

жарым жыл дыгы

Натыйжа луу мамлекет тик менедж мент, бюджеттик чыгымдар ды кыскартуу

72

Мүлктү, анын ичинде чет өлкөдөн сатып алууга чыгымдарды милдеттүү декларация лоону киргизүү жолу менен мамлекеттик жана муниципалдык кызматчылар дын, Кыргыз Республикасы нын Жогорку Кеңешинин жана жергиликтүү кеңештердин депутаттары нын чыгымдарын натыйжалуу контролдоону камсыз кылуу

МКК (макул дашуу боюнча), Финмин, Экономмин, МСК

Мамлекеттик органдар

Мүлктү, анын ичинде чет өлкөдөн сатып алууга чыгымдарды милдеттүү декларация лоону киргизүү

2014-жыл дын аягына чейин

КРнын тийиштүү мыйзамда рына өзгөртүү лөрдү жана толуктоо лорду киргизүү

73

Мамлекеттик кызматчылар дын декларациясы нын жана Бирдиктүү салык декларациясы нын отчеттуулугун бирдиктүү формага интеграциялоо

МКС, МКК (макул дашуу боюнча), Финмин, Экономмин

Мамлекеттик органдар

Мамлекеттик кызматчылардын декларация сын жана Бирдиктүү салык декларация сын интеграция лоо мүмкүнчүлү гүн кароо боюнча жумушчу топ түзүү

2014-жыл дын аягына чейин

КРнын тийиштүү мыйзамда рына өзгөртүү лөрдү жана толуктоо лорду киргизүү

74

Укук коргоо органдарынын мамлекеттик жана муниципалдык кызматчылар дын кирешелери жана чыгымдары жөнүндө маалыматка, мамлекеттик органдардын жана ЖӨБОнун маалыматтар базасына кирүү мүмкүндүгүн алуудагы жагдайды аныктоо

Башкы прокуратура

(макул дашуу боюнча)

 

Финчалгын, КРУБ

(макулдашуу боюнча) эл аралык донорлор жана институттар менен бирдикте

Эл аралык тажрыйбаны үйрөнүү жана конкреттүү адамга карата жашыруун сырды түзүүчү маалыматтар га укук коргоо органдары нын жеткиликтүү лүгүн камсыз кылуучу укуктук ченемдерди киргизүү мүмкүндүгүн кароо, эгерде мындай маалыматтар коррупция лык укук бузууларга тергөөгө чейинки текшерүү жүргүзүү жана алдын ала териштирүү үчүн зарыл болсо

 

2014-жыл дын 1-жарым жылдыгы

Коррупциялык кылмыш тарды теришти рүүнүн натыйжа луулугун жогорула туу

75

Кыргыз Республикасы нын ченемдик укуктук актыларын коррупцияга каршы экспертизалоо милдеттүүлү гүн мыйзамдуу бекемдөө

Юстмин

Башкы прокуратура (макулдашуу боюнча)

“Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөр дү жана толуктоолор ду киргизүү

2014-жыл дын 1-жарым жылдыгы

Мыйзам актыларында жана ЧУА долбоорлорунда корруп циогендик факторлорду четтетүү

76

Коррупция фактыларын, анын ичинде тиричилик коррупциясын аныктоо боюнча атайын иш-чараларды жүргүзүүнүн, каржылоонун жана легалдаштыруунун ачык-айкындыгын камсыз кылуу

 

 

Финмин

Мамлекеттик органдар, ЖӨБО, ЖКИ

Коррупция фактыларын, анын ичинде тиричилик коррупция сын аныктоо боюнча атайын иш-чараларды жүргүзүүнүн, каржылоонун жана легалдашты руунун ачык-айкындыгын камсыз кылуу максатында КР Өкмөтүнүн 2012-жылдын

3-октябрын дагы

№ 675 токтому менен бекитилген “2012-2015-жылдарга Кыргыз Республика сынын мамлекеттик финансысын башкаруу системасын реформалоо боюнча иш-аракеттердин орто мөөнөттүү планына” инвентариза ция жүргүзүү

2014-жыл дын 1-жарым жылдыгы

Атайын иш-чараларды каржылоо жана легалдаш тыруу тутумунун ачык-айкындыгына, каражаттарды натыйжа луу жана максаттуу пайдала

нуу, иш-чараларды өткөрүү үчүн ыйгарым укуктуу маморган дардын жекече жоопкерчилигине жана отчет берүүсүнө жетишүү

77

Зарыл болгон купуялуулук деңгээлин камсыз кылуу менен коррупциялык көрүнүштөр жана башка укук бузуулар жөнүндө туура маалыматтарды берүү үчүн жарандык калкты колдоонун натыйжалуу механизмин киргизүү

 

Башкы прокуратура (макул дашуу боюнча)

Мамлекеттик органдар, ЖӨБО, ЖКИ

Атайын мыйзам долбоорун даярдоо жана КР ЖКнын кароосуна киргизүү

2014-жыл дын 1-жарым жылдыгы

Коррупциялык көрүнүш төрдүн алдын алууга жарандык калктын катышуусу

78

Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр стандарт тарынын долбоорлорун иштеп чыгуу жана КР Өкмөтүнө бекитүүгө киргизүү

 

Экономмин, Этнос тор агент тиги

Мамлекеттик органдар

Жарандардын сапаттуу кызмат көрсөтүүлөр дү тоскоолсуз жана өз убагында алуулары үчүн шарттарды түзүү

 

2014-жыл дын III квар

талы

Мамлекет тик кызмат көрсөтүү лөрдүн ачык-айкын жол-жоболору, Базалык муниципалдык кызмат көрсөтүү лөрдүн реестрин киргизүү

79

Жарандарга карата адепсиз жүрүм-туруму үчүн мамлекеттик жана муниципалдык кызматчылар дын жоокерчилиги не натыйжалуу чараларды киргизүү

МКК (макул дашуу боюнча)

Башкы прокуратура (макулдашуу боюнча), мамлекеттик органдар

Адеп стандарт тарын, ак ниеттүүлүк принциптерин ж.б. кайра кароо жана бекитүү

2014-жыл дын 1-жарым жылдыгы

Мамлекет тик жана муниципалдык кызматчы лардын кызматтык жүрүм-турумдарынын адептик эрежеле рин бекитүү

80

Мамлекеттик финансы чөйрөсүндө зарыл болгон өзгөртүп түзүүлөр жөнүндө сунуштарды кароо, анын ичинде төмөнкү маселелер боюнча:

- бюджетти пландоо функцияларын жана бюджетти аткаруу функцияларын бөлүштүрүү нүн максатка ылайыктуулу гу;

- бюджетти башкаруунун бирдиктүү электрондук тутумун киргизүү;

- бюджеттик кирешелерди жыйноо тутумунда коррупциялык потенциалды азайтуу;

- бюджеттик кирешелердин бирдиктүү маалыматтар базасын түзүү;

- жеке жана юридикалык жактардан айыптык жана салыктык эмес жыйымдар жөнүндө бирдиктүү маалыматтар базасын түзүү;

- салыктык жана бажылык башкарууну оптималдаштыруу, анын ачык-айкындыгын камсыз кылуу

КР Өкмөтү нүн алдын дагы мамле кеттик башка руу органдарынын тутумун оптималдашты руу боюнча жумуш чу топ, Финмин

Мамлекеттик органдар

Коюлган маселелерди комиссиялык кароо (2013-ж. 12-ноябрындагы

№ 215 КР ПЖга ылайык) жана КР Өкмөтүнүн талкуусуна киргизүү

2014-жыл дын декаб ры

Мамлекет тик финансы чөйрөсүн оптимал даштыруу

81

Билим берүү чөйрөсүндө түзүмдүк жана функциялык өзгөртүп түзүү маселелерин кароо, камкорчулук кеңештер институтун өнүктүрүү

БИМ

Билим берүү мекемелери

Билим берүү мекемелерин де камкорчулук кеңештери нин натыйжалуу лугун жогорулатуу

2014-жыл дын 1-жарым жылдыгы

Билим берүү чөйрөсүн дө коррупциянын деңгээлин азайтуу

82

 “Инфоком” мамлекеттик ишканасынын калкты тейлөө борборлору, КР Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо кызматынын жарандык абалдын актыларын жазуу мекемелери тутумунун маалыматта рын, КР Социалдык фондунун маалыматта

рын борбордош туруу бөлүгүн дө Калкты мамлекеттик каттоо боюнча ишти, аны 2014-жылдын аягына чейин колдонууга киргизүүнү тездетүү

Мамкат тоо, Соц фонд

Мамлекеттик органдар

Калкты, Мамкаттоо нун жарандык абалдын актыларын жазуу мекемелерин жана КР Социалдык фондун тейлөө борборлору нун борбордоштурулган базасын түзүү

2014-жыл дын аягына чейин

Калкты мамлекет тик каттоону колдонууга киргизүү

83

Мамлекеттик жана муниципалдык кызматчылар ды мотивациялоо тутумун өркүндөтүү

МКК (макул дашуу боюнча)

Мамлекеттик органдар

“Натыйжалуулуктун негизги көрсөткүчтө рү” тутумун өркүндөтүү, социалдык пакетти түзүү же аныктоо

2014-жыл дын аягына чейин

Материал дык дем берүү жолу менен, вертикал дуу жана горизонталдуу карьералык тепкич боюнча жаш кадрлар дын көтөрүлүү мүмкүн дүгү

84

Коомдо коррупциялык көрүнүштөргө чыдай алгыс жагдайларды түзүү боюнча маалыматтык жана билим берүү-агартуучулук мамлекеттик кампанияны иштеп чыгуу жана ишке ашыруу, коррупция маселелери боюнча жалпыга маалымдоо каражаттарына жарыялоо мониторингин ишке ашыруу, коррупция фактыларын жарыялоолорго өз убагында чара көрүүнү камсыз кылуу, журналисттик териштирүүлөр институтуна дем берүү

Экономмин

КР Коомдук телерадиобе рүү корпорация сы, ЖМК, ЖКИ, мамлекеттик органдар

 

Маалымат тык-түшүндүрүү кампанияла рын жүргүзүүнүн тактикалык планын иштеп чыгуу

 

2014-жыл дын 1-жарым жылдыгы

Коомдо коррупциялык көрүнүш төргө чыдай алгыс кырдаалды түзүү

 

85

Коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча көрүлүүчү чаралар жөнүндө мамлекеттик органдардын жетекчилери нин, КР Өкмөтүнүн облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн, жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын башчыларынын калк алдында такай отчет берүүлөрүн уюштуруу

Экономмин

Мамлекеттик органдар, ЖӨБО

Калкка маалымдоо нун форматтарын жана принциптерин иштеп чыгуу жана такай отчет берүүнү камсыз кылуу

 

2014-жыл дын 1-жарым жылдыгы

Ачык-айкындуу лукту жана отчеттуу лукту камсыз кылуу

86

Мамлекеттик жана муниципалдык кызматтары

нын өз ара байланышкан эки багыттан турган КРнын мамлекеттик жана муниципалдык кызматтары нын шайкеш тутумун түзүү:

- “Саясий мамлекеттик жана муниципалдык кызмат”, ага класстык чиндеринин тутуму жана саясий мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарды, ошондой эле алардын жардамчыларынын, кеңешчилери нин, консультант тарынын жана референттери нин кызмат орундарын ээлеген адамдар кирбейт;

- “Администра тивдик мамлекеттик жана муниципалдык кызмат”, ага мамлекеттик органдарда жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында административдик кызмат орундарын ээлеген адамдар кирет

МКК (макул дашуу боюнча)

Экономмин, Мамлекеттик органдар, ЖӨБО

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципал дык кызмат тутуму жөнүндө ченемдик укуктук актыларды кабыл алуу

 

2014-жыл дын аягына чейин

Кыргыз Республикасынын мамлекет тик жана муниципалдык кызматы нын шайкеш тутумун түзүү

87

Кызматкерлер дин кесипкөйлүгү нө, моралдык, адеп-ахлактуулук сапаттарына талаптарды жогорулатуу, анын ичинде коррупцияга каршы ченемдерди жана талаптарды киргизүү

МКК (макул дашуу боюнча)

Мамлекеттик органдар

Мамлекеттик жана муниципал дык кызматчылардын негизги кесиптик, моралдык, адеп-ахлактык сапаттарын, анын ичинде коррупцияга каршы ченемдерди жана талаптарды чагылдыруу менен алар үчүн стандарттар ды иштеп чыгуу

2014-жыл дын 1-жарым жылдыгы

Мамлекет тик кызматчы лардын Этика кодексин кабыл алуу

88

Декларациялык кампаниянын натыйжалуулу гун жогорулатуу

МКК (макул дашуу боюнча), МСК

Мамлекеттик органдар

Мамлекеттик кызматчылардын жана муниципал дык кызматчылардын кирешелери жана мүлкү жөнүндө декларация ларга талаптарды катуулатуу, мамлекеттик кызматчылардын жана муниципал дык кызматчылардын жеке активдерин ишенимдүү башкарууга өткөрүп берүү институтун контролдоо нун натыйжалуу лугун камсыз кылуу

2014-жыл дын 1-жарым жылдыгы

Мамлекет тик кызматчы лардын декларацияларын натыйжа луу монито рингдөө

89

Мамлекеттик жана муниципалдык кызматчылар дын кызыкчылыктарынын талаш-тартыштарын аныктоо жана четтетүү методология сын иштеп чыгуу

МКК (макул дашуу боюнча), Экономмин

Мамлекеттик органдар

Эл аралык стандарттарга ылайык кызыкчылык тардын талаш-тартыштары боюнча колдонмо иштеп чыгуу жана бекитүү, кызыкчылык тардын талаш-тартыштары нын типтүү жагдайларын (кейстерин) иштеп чыгуу

 

2014-жыл дын 1-жарым жылдыгы

Мамлекет тик жана муниципалдык кызматчы ларга кызыкчы лыктардын талаш-тартышта рын аныктоо жана четтетүү

90

Административдик мамлекеттик жана муниципалдык кызматка кабыл алууда жана мамлекеттик жана муниципалдык кызматтын жаңы кызмат ордуларына дайындоодо сыноо мөөнөтүн колдонуу практикасын өркүндөтүү

МКК (макул дашуу боюнча)

Мамлекеттик органдар

“Мамлекеттик кызмат жөнүндө” КР Мыйзамынын 27-беренесин ишке ашыруу боюнча мыйзамга негизделген актыларды иштеп чыгуу

2014-жыл дын 1-жарым жылдыгы

Кадрларды тандоо натыйжа луулугун жогорула туу

91

КР кадрларынын улуттук резервинин натыйжалуу лугун жогорулатуу

МКК (макул дашуу боюнча)

Мамлекеттик органдар

Жогору турган администра тивдик мамлекеттик кызмат орундарында иштөө үчүн Мамлекеттик органдын милдеттерин жана функцияла рын кесипкөй жана натыйжалуу ишке ашырууга жөндөмдүү мамлекеттик кызматчылардын даяр курамын түзүү

2014-жыл дын 1-жарым жылдыгы

Кадрдык потенциал ды натыйжа луу пайдаланууну жогорула туу

 

92

Ведомстволук маалыматтар базасында камтылган маалыматтын негизинде мамлекеттик мүлктүн маалыматтарынын курамына жана көлөмүнө талдоо жүргүзүү.

Жүргүзүлгөн талдоонун жыйынтыктары боюнча “КР мамлекеттик мүлкүнүн бирдиктүү реестри” автоматташты рылган маалыматтык тутумун андан ары киргизүү менен иштеп чыгууга техникалык тапшырманы даярдоо

МУКК ККК, Экономмин, ММБФ, Улуттук статком

Мамкаттоо

Мамлекеттик мүлктү ачык-айкын жана натыйжалуу пайдаланууну камсыздоо жана мамлекеттик мүлктүн реестрин колдонууга киргизүү

2014-жыл дын IV кварталы

“КР мамлекет тик мүлкүнүн бирдиктүү реестри” автомат таштырыл ган маалымат тык тутумун түзүү, мамлекет тик мүлктү инвентари зациялоо

 

”.

2.  Бул токтом расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

 

Премьер-министр

Дж.К. Оторбаев