Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
7 беттен 1 1 2 3 ... >>
  
166 документ табылды
Решение Конституционной палаты Верховного суда Кыргызской Республики от 20 ноября 2019 года № 14-р "по делу о проверке конституционности части 17 статьи 8, пунктов 2, 3, 4 части 2 статьи 14 Закона Кыргызской Республики «О государственной гражданской службе и муниципальной службе» в связи с обращением Рыскулова Самата Ислановича, Цой Инны Владимировны, Бекешева Дастана Далабайевича"
КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 19-ноябрындагы № 611 "Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Регламенти жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүү киргизүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоору жөнүндө" токтому
Постановление Конституционной палаты Верховного суда Кыргызской Республики от 1 ноября 2019 года "о рассмотрении жалобы Халикулова Турсунали Курбановича, представляющего интересы Касиева Шабдана, Топошова Жапара Сатаровича, Абаева Адыла Исмаиловича, Маатова Рустама Бакишовича, Ибрайимжанова Номанжана, Исмаилова Далилбека Мамасадиковича, Нурматова Жениша Урунбаевича, Толубаева Абдылды, Филимонова Анатолия Яковлевича, Абдухалилова Шавкатбека, Аширова Абдыбаета Абдыкаюмовича на определение коллегии судей Конституционной палаты Верховного суда Кыргызской Республики от 4 июня 2019 года"
Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын 2019-жылдын 30-октябрындагы №13-р "Улукбек Бактыбекович Турдубековдун кайрылуусуна байланыштуу Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 24-июнундагы №35/10 токтому менен бекитилген Финансылык кызматтарды сунуштоо жана керектөөчүлөрдүн кайрылууларын кароо тартибине карата минималдуу талаптар жөнүндө жобонун 21-пунктунун 9-пунктчасынын конституциялуулугун текшерүү жөнүндө иш боюнча " чечими
Постановление Конституционной палаты Верховного суда Кыргызской Республики от 28 октября 2019 года "о рассмотрении жалобы Швайберова Сергея Анатольевича на определение коллегии судей Конституционной палаты Верховного суда Кыргызской Республики от 25 сентября 2019 года № 43"
Постановление Конституционной палаты Верховного суда Кыргызской Республики от 24 октября 2019 года "о рассмотрении жалобы Гульжигитова Жанатбека Нурдиновича на определение коллегии судей Конституционной палаты Верховного суда Кыргызской Республики от 5 июля 2019 года № 37"
Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын 2019-жылдын 24-октябрындагы №12-р "Нурбек Айтыевич Касымбековдун, Асель Союзбековна Кодуранованын, Ирина Юрьевна Карамушкинанын, Мурадыл Ганыевич Мадеминовдун, Анвар Артыковдун, Карамат Бабашевна Орозованын, Таалайбек Болотбекович Усубалиевдин кайрылуусуна байланыштуу «Кыргыз Республикасынын Президентинин ишмердигинин кепилдиктери жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 1-беренесинин 8-пунктунун «б» пунктчасынын жана 2-беренесинин конституциялуулугун текшерүү жөнүндө иш боюнча" чечими
Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын 2019-жылдын 3-октябрындагы"Жолдошбек Алиевдин Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын судьялар коллегиясынын «Жолдошбек Алиевдин Кыргыз Республикасынын Президентинин 2012-жылдын 27-июнундагы «Кыргыз Республикасынын жергиликтүү сотторунун ыйгарым укуктарын узартуу жөнүндө» №126 Жарлыгынын конституциялуулугун текшерүү жөнүндө кайрылуусун өндүрүшкө кабыл алуудан баш тартуу жөнүндө » 2019-жылдын 2-июлундагы №28 аныктамасына даттануусун канааттандыруудан баш тартуу тууралуу" токтому
Постановление Конституционной палаты Верховного суда Кыргызской Республики от 3 октября 2019 года "Об отказе в удовлетворении жалобы Алиева Жолдошбека на определение коллегии судей Конституционной палаты Верховного суда Кыргызской Республики от 2 июля 2019 года № 28 «Об отказе в принятии к производству обращения Алиева Жолдошбека о проверке конституционности Указа Президента Кыргызской Республики «О продлении полномочий судей местных судов Кыргызской Республики» от 27 июня 2012 года № 126"
Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын 2019-жылдын 27-сентябрындагы "Дуйшенбек Текшербекович Зилалиевдин Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын судьялар коллегиясынын 2019-жылдын 4-июлундагы № 31 аныктамасына даттануусун кароо жөнүндө" токтому
Постановление Конституционной палаты Верховного суда Кыргызской Республики 27 сентября 2019 года "о рассмотрении жалобы Нааматова Байышбека Абдырахмановича, его представителя по доверенности Чолпонбаева Мукара Шалтаковича на определение коллегии судей Конституционной палаты Верховного суда Кыргызской Республики от 4 июля 2019 года № 30"
Постановление Конституционной палаты Верховного суда Кыргызской Республики 26 сентября 2019 года "о рассмотрении жалобы акционерного общества «Пласформ Амбалаж Санайи ве Тиджарет» на определение коллегии судей Конституционной палаты Верховного суда Кыргызской Республики от 21 мая 2019 года № 22"
Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын 2019-жылдын 11-сентябры №11-р Максатбек Мергенбаевич Жорокулов, Ксения Леонидовна Тишинина, «Бишкеккурулуш» өндүрүштүк-курулуш фирмасы» ачык акционердик коому, Бермет Тазабековна Джаныкулованын кайрылууларына байланыштуу Кыргыз Республикасынын Бузуулар жѳнүндѳ кодексинин 333-беренесинин 3-бѳлүгүнүн конституциялуулугун текшерүү жѳнүндѳ иш боюнча" чечими
Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын 2019-жылдын 4-сентябры №10-р" "Ишенбай Дюшенбиевич Кадырбековдун кайрылуусуна байланыштуу «Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынынын конституциялык Мыйзамынын 30-беренесинин 4-бөлүгүнүн конституциялуулугун текшерүү тууралуу иш боюнча"
Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын 2019-жылдын 7-мартындагы Мамасадык Абдыкалыковдун кызыкчылыгын көздөгөн Икрамидин Назирович Айткуловдун Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын судьялар коллегиясынын 2018-жылдын 11-октябрындагы № 38 аныктамасына даттануусун кароо жөнүндө" токтому
Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын 2019-жылдын 26-июнундагы №09-р Кыргыз Республикасынын Административдик-процесстик кодексинин 271-беренесинин “бирок сот актысы мыйзамдуу күчүнө кирген күндөн тартып үч жылдан кеч эмес мезгилде ишти караган сотко берилет” деген ченемдик жобонун конституциялуулугун текшерүү жөнүндө Азизахан Арибжанованын өкүлү Каныбек Насаркулович Муратбаевдин жана «Малаташ Голд» жоопкерчилиги чектелген коомунун кайрылууларына байланыштуу иш боюнча" чечими
Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын 2019-жылдын 20-июну "Висид Кенешевич Керимовдун кызыкчылыгын көздөгөн Эльмира Шакеновна Чортонованын Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын судьялар коллегиясынын 2019-жылдын 19-мартындагы № 10 аныктамасына даттануусун кароо жөнүндө" токтому
Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын 2019-жылдын 12-июнундагы № 08-р Кыргыз Республикасынын Жазык-процесстик кодексинин 487-беренесинин 3, 4-бөлүктөрүнүн, 488-беренесинин 2, 3-бөлүктөрүнүн, 489-беренесинин 1-бөлүгүнүн, 491-беренесинин 3, 4-бөлүктөрүнүн, 492-беренесинин 5-бөлүгүнүн конституциялуулугун текшерүү жөнүндө иш боюнча" чечими
Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын 2019-жылдын 6-майындагы "Бакыт Мытысбекович Маанаевдин кызыкчылыгын көздөгөн Каныбек Кыдыкович Омуркановдун Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын судьялар коллегиясынын 2019-жылдын 14-мартындагы № 09 аныктамасына даттануусун кароо жөнүндө"токтому
Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын 2019-жылдын 24-апрелиндеги №07-р Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун төрайымынын кайрылуусуна байланыштуу «Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Регламенти жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 3-беренесинин 1-бөлүгүнүн 35-пунктунун конституциялуулугун текшерүү жөнүндө иш боюнча" чечими
КР Премьер-министринин 2019-жылдын 22-апрелиндеги № 210 (Сот-укуктук реформанын алкагында кабыл алынган кодекстерге мыйзам актыларды шайкеш келтирүү боюнча 2019-жылга карата иш-чаралар планын бекитүү жөнүндө) буйругу
Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынынын 2019-жылдын 17-апрелиндеги №06-р "Марат Эсентурович Токтоматовдун кайрылуусуна байланыштуу «Кыргыз Республикасынын Адвокатурасы жана адвокаттык иш жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 19-беренесинин 2-бөлүгүнүн 4-пунктунун конституциялуулугун текшерүү жөнүндө иш боюнча" чечими
Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын 2019-жылдын 2-апрелиндеги "Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин өкүлдөрү Мирбек Исамаматович Арзиевдин жана Бейшенбек кызы Камиланын Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын судьялар коллегиясынын 2019-жылдын 19-февралындагы № 02 аныктамасына даттануусун кароо жөнүндө" токтому
Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын 2019-жылдын 6-мартындагы"Куланбек уулу Айбектин кайрылуусуна байланыштуу, «Кыргыз Республикасынын жарандарынын жалпыга бирдей аскердик милдети жөнүндө, аскердик жана альтернативдик кызматтар жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 31-беренесинин 1-бөлүгүнүн он экинчи абзацынын, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 25-апрелиндеги № 185 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүндө, башка аскердик түзүлүштөрүндө жана мыйзам менен аскердик кызмат каралган мамлекеттик органдарында офицердик курамдын жана прапорщиктердин контракт боюнча аскердик кызматты өтөөсүнүн (запаста болуунун) тартиби жөнүндө Жобонун 22-пунктунун тогузунчу абзацынын, 186-пунктунун 61-пунктчасынын, 187-пунктунун бешинчи абзацынын, Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнүн Тартип уставынын 91-пунктунун үчүнчү абзацынын конституциялуулугун текшерүү жөнүндө иш боюнча" чечими
Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын 2019-жылдын 20-февралындагы "Александр Анатольевич Рябушкиндин кайрылуусуна байланыштуу «ишкердик иш-аракетти жүзөгө ашырып жаткан ... жеке жак тарабынан» деген сөздөр менен баяндалган «Товардык белгилер, тейлөө белгилери жана товарлар чыгарылган жерлердин аталыштары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 3-беренесинин 2-бөлүгүнүн, 6-беренесинин 1-бөлүгүнүн ченемдик жобосунун конституциялуулугун текшерүү жөнүндө иш боюнча"чечими
7 беттен 1 1 2 3 ... >>