Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
3 беттен 1 1 2 3 >>
  
66 документ табылды
Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 13-декабрындагы № 2017-П-11/51-4-(НФКУ) "Кыргыз Республикасынын 2018-2021-жылдарга микрокаржылоо секторунун өнүгүүсүнүн негизги багыттары жөнүндө" токтому
Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 28-июнундагы № 2017-П-14/28-3-(НПА) "Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 26-майындагы № 36/7 "Банктык чекене кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоо боюнча агенттик келишимдерди түзүүдө коммерциялык банктардын ишине карата негизги талаптар жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" токтому
КР 2016-жылдын 16-декабрындагы № 207 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамын колдонууга киргизүү жөнүндө" Мыйзамы
"Микрофинансылык компаниялардын ишин лицензиялоо жөнүндө" жобо (КРнын Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 23-декабрындагы №78/26 токтому менен бекитилген)
КР Улуттук банк башкармасынын 2015-жылдын 30-сентябрындагы № 59/5 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 26-майындагы № 36/7 "Банктык чекене кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоо боюнча агенттик келишимдерди түзүүдө коммерциялык банктардын ишине карата негизги талаптар жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" токтому
"Финансылык кызматтарды сунуштоо жана керектөөчүлөрдүн кайрылууларын кароо тартибине карата минималдуу талаптар жөнүндө" ЖОБО (Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 24-июнундагы № 35/10 токтому менен бекитилген)
"Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан кредиттик союздардын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө" жобо (КР Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 17-октябрындагы № 45/1 токтому менен бекитилген) Жобо
Операцияларды ислам банк иши жана каржылоо принциптери боюнча жүзөгө ашырган кредиттик союздардын ишин жөнгө салуу эрежелери (Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 16-июлундагы № 32/5 токтомуна карата тиркеме)
Кредиттик союздар тарабынан ачык валюта позицияларынын лимиттеринин сакталышы тартиби жөнүндө НУСКОО (Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 30-майындагы № 24\9)
“Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырган кредиттик союздарда активдерди классификациялоо жана потенциалдуу жоготуулардын, чыгым тартуулардын ордун жабуу үчүн каралган камга тиешелүү чегерүүлөр жөнүндө” жобо (Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын “23”-апрелиндеги № 16\3 токтомуна карата тиркеме)
КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 2-апрелиндеги № 198 "Микрофинансылык компаниялардын жана насыялык союздардын депозиттерин коргоо тутумун киргизүү үчүн баштапкы чаралардын программасын бекитүү жөнүндө" токтому
"Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан кредиттик союздарда кредиттик тобокелдиктерди тескөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө" ЖОБО (Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 23-декабрындагы № 52/7 токтому менен бекитилген)
"Микрофинансылык уюмдардын жана кредиттик союздардын ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык түзүлгөн типтүү келишимдерине карата минималдуу талаптар жөнүндө" (Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 23-октябрындагы № 39/9 токтому менен бекитилген) жобо
КР Өкмөтүнүн 2013-жылдын 27-сентябрындагы № 529 "Кыргыз Республикасынын Банктык кодексинин долбоору жана "Кыргыз Республикасынын Банктык кодексин колдонууга киргизүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоору тууралуу" токтому
"Банктык жана микрофинансылык уюмдар тарабынан сунушталган кызмат көрсөтүүлөрдүн баасын белгилөө саясатына карата минималдуу талаптар жөнүндө жобо" (Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 14-июнундагы № 19/2 токтому менен бекитилген) "
КР Жогорку Кенешинин 2013-жылдын 14-мартындагы №2879-V "Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамын кабыл алуу тууралуу" токтому
КР Жогорку Кенешинин 2013-жылдын 14-февралындагы №2775-V "Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" ("Кыргыз Республикасындагы микрофинансы уюмдары жөнүндө", "Кредиттик союздар жөнүндө", "Чет өлкө валютасындагы операциялар жөнүндө" Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына) Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын макулдашылган долбоорун экинчи окууда кабыл алуу тууралуу" токтому
ПОЛИТИКА И ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ антимонопольного регулирования, развития конкуренции и защиты прав потребителей на рынке банковских услуг Кыргызской Республики, оказываемых коммерческими банками и другими финансово-кредитными учреждениями, лицензируемыми и регулируемыми НБКР (утверждена постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики от 2 марта 2005 года № 4/1)
КР Жогорку Кенешинин 2012-жылдын 1-ноябры № 2444-V "Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" ("Кыргыз Республикасындагы микрофинансылык уюмдар жөнүндө", "Кредиттик союздар жөнүндө", "Чет өлкө валютасындагы операциялар жөнүндө" Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына) Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын макулдашылган долбоорун биринчи окууда кабыл алуу тууралуу" токтому
Кыргыз Республикасынын Улуттук банк башкармалыгынын 2012-жылдын 31-октябрындагы № 41/9 "Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 18-майындагы № 19/6 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алып, иши ал тарабынан жөнгө салынган банктардын жашка финансы-кредит мекемелеринин кардарларга-жеке адамдарга кредиттерди берүүсүнө карата талаптар жөнүндө" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө токтому"
"Банктык эсептер, аманаттар (депозиттер) боюнча эсептер менен иш алып баруу жөнүндө" НУСКОО (Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 30-октябрындагы № 41/12 токтому менен бекитилген)
КР Жогорку Кенешинин 2012-жылдын 3-октябрындагы № 2335-V "2012-2013-жылдарга V чакырылган Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин ишинин сессиялык планын бекитүү жөнүндө" токтому
КР Жогорку Кенешинин 2012-жылдын 27-сентябрындагы №2330-V Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2012-жылдын 19-сентябрындагы № 2286-V токтому менен түзүлгɵн макулдашуу тобу тарабынан иштелип чыккан "Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына ɵзгɵртүүлɵрдү жана толуктоолорду киргизүү жɵнүндɵ" (Кыргыз Республикасынын Салык кодексине, "Кыргыз Республикасынын Салык кодексин колдонууга киргизүү жɵнүндɵ" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына, Кыргыз Республикасынын Администрациялык жоопкерчилик жɵнүндɵ кодексине, "Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу тɵгүмдɵрүнүн тарифтери жɵнүндɵ", "Лицензиялоо жɵнүндɵ", "Кредиттик союздар жɵнүндɵ", "Кыргыз Республикасындагы микрофинансылык уюмдар жɵнүндɵ" Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына) Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын макулдашылган вариантын кабыл алуу тууралуу" токтому
КР Жогорку Кенешинин 2012-жылдын 19-сентябрындагы № 2286-V "Кыргыз Республикасынын Президентинин каршы пикири менен кайтарылып берилген "Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" (Кыргыз Республикасынын Салык кодексине, "Кыргыз Республикасынын Салык кодексин колдонууга киргизүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына, Кыргыз Республикасынын Администрациялык жоопкерчилик жөнүндө кодексине, "Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтери жөнүндө", "Лицензиялоо жөнүндө", "Кредиттик союздар жөнүндө", "Кыргыз Республикасындагы микрофинансылык уюмдар жөнүндө" Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына) Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын макулдашылган вариантын иштеп чыгуу үчүн макулдашуу тобун түзүү тууралуу" токтому
"Кредиттик союздардын финансылык компаниясы" ААКсы адистештирилген финансы-кредиттик мекемесинин ишин жөнгө салуу ЭРЕЖЕЛЕРИ
3 беттен 1 1 2 3 >>