Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
1 беттен 1
  
16 документ табылды
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 2020-жылдын 17-июнундагы № 2020-П-33/35-1-(НФКУ) "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" токтому
КР Улуттук банк Башкармасынын 2020-жылдын 29-апрелиндеги № 2020-П-12/25-7-(НПА) "Коммерциялык банктар жана айрым банк эмес финансы-кредит уюмдары тарабынан активдерди классификациялоо жана потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга камга тиешелүү чегерүүлөрдү ишке ашыруу боюнча убактылуу эрежелер жөнүндө" токтому
Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2018-жылдын 15-августундагы № 2018-П-33/33-8-(НФКУ) "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" токтому
КР Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 15-апрелиндеги № 22/7 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын айрым токтомдоруна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" токтому
КР Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 17-октябрындагы № 45/2 "Улуттук банк Башкармасынын 2006-жылдын 2-мартындагы №5/6 “Белгилүү бир критерийлерге жооп берген кредиттердин атайын классификациясын колдонуунун убактылуу тартибин бекитүү тууралуу” токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" токтому
"Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырган микрокаржылоо уюмдарынын активдерди классификациялоо, потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга каралган камга тиешелүү чегерүүлөр жөнүндө" жобо (Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 24-сентябрындагы № 42/8 токтомуна) Жобо
КР Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 27-ноябрындагы № 45/16 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү" жөнүндө" токтому
(Операцияларды ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жүзөгө ашырууда кредиттик тобокелдиктерди тескөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө) Жобо Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 25-сентябрындагы № 35\13 токтому менен бекитилген"
"Аманаттарды (депозиттерди) тартуу менен иш алып барбаган микрофинансылык уюмдарда кредиттик тобокелдикти тескөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө (ЖОБО Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 25-сентябрындагы № 35/14 токтому менен бекитилди0
Кыргыз Республикасынын Улуттук банк башкармалыгынын 2012-жылдын 18-майындагы № 19/7 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына толуктоолорду киргизүү жөнүндө токтому"
Кыргыз Республикасынын Улуттук банк башкармалыгынын 2012-жылдын 25-апрелиндеги № 18/8 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө токтому"
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан коммерциялык банктарда жана башка финансы-кредит мекемелеринде кредиттик тобокелдикти тескөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө ЖОБО ( Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 30-июнундагы № 52/4 токтому менен бекитилген)
Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 24-февралындагы № 3/6 "Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2006-жылдын 2-мартында № 5/7 кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2006-жылдын 7-апрелинде 34-06 номеринде каттоодон өткөртүлгөн "Банктардын ишмердүүлүгүн лицензиялоо жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтомго өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" токтому
Положение о лицензировании деятельности банков (утверждено постановлением Правления Нацбанка КР от 2 марта 2006 года № 5/7)
Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2006-жылдын 2-мартындагы № 5/6 токтому менен бекитилген Аныкталган критерийлерге жооп берүүчү кредиттердин атайын классификациясын колдонуунун убактылуу тартиби
Положение "Об общих принципах классификации активов и формировании резервов на покрытие потенциальных потерь и убытков микрофинансовыми организациями в Кыргызской Республике, не имеющими права на осуществление приема вкладов от физических и юридических лиц" (Утверждено постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики от 22 октября 2003 года N 31/3)
1 беттен 1