Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
1 беттен 1
  
6 документ табылды
Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2020-жылдын 26-февралындагы № 2020-П-12/8-7-(НПА) "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" токтому
"Кредиттик союздардын финансылык компаниясы" ААКсы адистештирилген финансы-кредиттик мекемесинин ишин жөнгө салуу ЭРЕЖЕЛЕРИ
"Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 16-декабрындагы № 91/5 Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 12-мартындагы № 6/2 "Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын финансылык отчетторду түзүүсүнө карата талаптар жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтомуна толуктоолорду киргизүү жөнүндө токтому"
"Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын финансылык отчетторду түзүүсүнө талаптар жөнүндө ЖОБО" (Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 12 мартындагы № 6/2 токтому менен бекитилген)
Постановление Правления Национального банка КР от 3 декабря 2003 года № 33/2 " Об утверждении Положения "О требованиях к формированию финансовой отчетности коммерческих банков Кыргызской Республики"
Положение о требованиях к формированию финансовой отчетности коммерческих банков Кыргызской Республики ( Утверждено постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики от 3 декабря 2003 года № 33/2)
1 беттен 1