Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
2 беттен 1 1 2 >>
  
36 документ табылды
Кыргыз Республикасынын 2018-жылдын 20-июнундагы № 2018-П-12/24-2-(НПА) ""Банктык көзөмөлдүктү жүзөгө ашыруу жөнүндө нускоону" бекитүү тууралуу" токтому
Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 15-июнундагы № 2017-П-12/25-4-(НПА) "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан банктарга жана айрым башка финансы-кредит уюмдарына карата колдонулуучу таасир этүү чаралары жөнүндө" жобо тууралуу" токтому
Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 8-июнундагы № 2017-П-12/23-1-(НПА) "Банк ишин лицензиялоо жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтому
Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 17-майындагы № 19/13 "Улуттук банк Башкармасынын "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы менен коммерциялык банктар, банктык операциялардын айрым түрлөрүн жүзөгө ашырган уюмдар жана алардын уюштуруучулары (катышуучулары), юридикалык жактар жана жеке адамдар ортосунда келип чыккан талаш маселелерди сотко чейин жөнгө салуу жөнүндө" жобосун бекитүү тууралуу" токтому
КР Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 26-августу № 49/9 "Банктык мыйзамдар чөйрөсүндө администрациялык укук бузууларга тиешелүү иштерди (дело) карап чыгуу жөнүндө" нускоо тууралуу " токтому
"Нак чет өлкө валюталары менен алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна лицензияларды берүү тартиби жөнүндө ЖОБО (Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2011-жылдын 27-июлундагы № 40/4 токтому менен бекитилген)
"Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан банктардын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө ЖОБО (Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2011-жылдын 30-мартында № 20/4 токтому менен бекитилген)
"Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик консолидацияланган отчет жөнүндө ЖОБО (Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 30-июнундагы № 52/3 токтому менен бекитилген)"
"Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 28-декабрындагы № 51/4 токтому менен бекитилген "Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан банктардын капиталынын шайкештик стандарттарын аныктоо боюнча НУСКОО"
"Коммерциялык банктарды жана депозиттерди тартуу менен иш алып барышкан микрофинансылык компанияларды консервациялоо жөнүндө" ЖОБО ( Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 23-сентябрындагы № 38/3 токтому менен бекитилген)
"Микрофинансылык компаниянын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө" Жобо (Кыргыз Республикасынын Улуттук банк башкармасынын 2009-жылдын 27-майындагы N 25/3 токтому менен бекитилген)
Положение "О периодическом регулятивном отчете микрофинансовой компании" (Утверждено постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики от 27 мая 2009 года N 25/3)
Микрофинансылык компаниянын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө ЖОБО (Кыргыз Республикасынын Улуттук банк башкармасынын 2009-жылдын 27-майындагы № 25/3 токтому менен бекитилген)
Кыргыз Республикасынын Улуттук банк башкармасынын 2009-жылдын 27-майындагы № 25/3 токтому менен бекитилген "Микрокредиттик компаниянын/микрокредитти агенттиктин мезгил-мезгили менен бекитилген регулятивдик отчету жөнүндө" жобо
"Банкты тескөө боюнча убактылуу жетекчилик жөнүндө" ЖОБО (Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2008-жылдын 30-сентябрындагы № 36/5 токтому менен бекитилген)
Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2008-жылдын 28-майындагы № 22/4 токтому менен бекитилген, Тике банктык көзөмөл жөнүндө ЖОБО
"Кредиттик союздун мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө" Жобо (Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2008-жылдын 16-январындагы N 3/3 токтому менен бекитилген)
ПОЛОЖЕНИЕ о периодическом регулятивном отчете кредитного союза (утверждено постановлением Правления Нацбанка КР от 16 января 2008 года № 3/3)
Положение о лицензировании, реорганизации и ликвидации микрофинансовых компаний на территории Кыргызской Республики" (Утверждено постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики от 31 января 2007 года № 5/1)
"Кыргыз Республикасындагы микрофинансылык уюмдарда тышкы аудитти жүргүзүүгө карата минималдуу талаптар жөнүндө" Жобо (Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2006-жылдын 28-июнунда N 19/4 токтому менен бекитилген)
Временное положение о лицензировании ссудно-сберегательных жилищно-строительных касс в Кыргызской Республике (утверждено постановлением Правления Нацбанка КР от 25 мая 2006 года № 15/4)
Кредиттик союздарга карата колдонулуучу таасир этүү чаралары жөнүндө ЖОБО (Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармаcынын 2006-жылдын 23-мартындагы № 7/5 токтому менен бекитилген) Жобо
Положение о лицензировании деятельности банков (утверждено постановлением Правления Нацбанка КР от 2 марта 2006 года № 5/7)
Положение о минимальных квалификационных требованиях, предъявляемых к должностным лицам микрофинансовых компаний, лицензируемых Национальным банком Кыргызской Республики (Утверждено постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики от 8 февраля 2006 года № 4/2)
Положение о мерах воздействия, применяемых к банкам и некоторым другим финансово-кредитным учреждениям, лицензируемым Национальным банком Кыргызской Республики (утверждено постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики от 19 мая 2005 года № 16/2)
2 беттен 1 1 2 >>