Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
1 беттен 1
  
10 документ табылды
Микрокаржылоо компаниялары тарабынан ачык валюта позицияларынын лимиттеринин сакталышы тартиби жөнүндө нускоо (Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын «30»-майындагы № 24\8)
Депозиттерди тартпаган микрофинансылык уюмдардын (МФУ) ишине инспектордук текшерүүлөрдү жүргүзүү жөнүндө" НУСКОО (Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 23-декабрындагы N 52/6 токтому менен бекитилген)
"Аманаттарды (депозиттерди) тартуу менен иш алып барбаган микрофинансылык уюмдарда кредиттик тобокелдикти тескөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө (ЖОБО Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 25-сентябрындагы № 35/14 токтому менен бекитилди0
"Банктардын баалуу кагаздар менен иш алып баруусу жөнүндө" ЖОБО (Улуттук банк Башкармасынын 2011-жылдын 14-сентябрындагы № 52/4 токтому менен бекитилген)
"Микрофинансылык компаниянын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө" Жобо (Кыргыз Республикасынын Улуттук банк башкармасынын 2009-жылдын 27-майындагы N 25/3 токтому менен бекитилген)
Положение "О периодическом регулятивном отчете микрофинансовой компании" (Утверждено постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики от 27 мая 2009 года N 25/3)
Кыргыз Республикасынын Улуттук банк башкармасынын 2009-жылдын 27-майындагы № 25/3 токтому менен бекитилген "Микрокредиттик компаниянын/микрокредитти агенттиктин мезгил-мезгили менен бекитилген регулятивдик отчету жөнүндө" жобо
Микрофинансылык компаниянын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө ЖОБО (Кыргыз Республикасынын Улуттук банк башкармасынын 2009-жылдын 27-майындагы № 25/3 токтому менен бекитилген)
Положение о лицензировании, реорганизации и ликвидации микрофинансовых компаний на территории Кыргызской Республики" (Утверждено постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики от 31 января 2007 года № 5/1)
Кыргыз Республикасынын аймагында микрофинансылык компанияларынын ишин жөнгө салуунун Убактылуу эрежелери (Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2003-жылдын 19-февралындагы № 4/2 токтому менен бекитилген)
1 беттен 1