Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
1 беттен 1
  
9 документ табылды
Кыргыз Республикасынын 2018-жылдын 20-июнундагы № 2018-П-12/24-2-(НПА) ""Банктык көзөмөлдүктү жүзөгө ашыруу жөнүндө нускоону" бекитүү тууралуу" токтому
Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 15-июнундагы № 2017-П-12/25-4-(НПА) "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан банктарга жана айрым башка финансы-кредит уюмдарына карата колдонулуучу таасир этүү чаралары жөнүндө" жобо тууралуу" токтому
Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 8-июнундагы № 2017-П-12/23-1-(НПА) "Банк ишин лицензиялоо жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтому
"Аманаттарды (депозиттерди) тартуу менен иш алып барбаган микрофинансылык уюмдарда кредиттик тобокелдикти тескөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө (ЖОБО Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 25-сентябрындагы № 35/14 токтому менен бекитилди0
"Банктардын баалуу кагаздар менен иш алып баруусу жөнүндө" ЖОБО (Улуттук банк Башкармасынын 2011-жылдын 14-сентябрындагы № 52/4 токтому менен бекитилген)
Кыргыз Республикасынын Улуттук банк башкармасынын 2010-жылдын 29-декабрындагы № 96/2 " "Терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттенүү максатында банктарда ички контролдуктун уюштурулушуна карата минималдуу талаптар жөнүндө" жобонун жаңы редакциясын бекитүү тууралуу токтому"
Кредиттик союздарга карата колдонулуучу таасир этүү чаралары жөнүндө ЖОБО (Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармаcынын 2006-жылдын 23-мартындагы № 7/5 токтому менен бекитилген) Жобо
КР Улуттук банк Башкармасынын 2005-жылдын 4-майындагы № 14/2 "Кыргыз Республикасындагы кредиттик союздардын ишин жөнгө салуу Эрежелеринин жаңы редакциясы жөнүндө" токтому
"Кыргыз Республикасындагы кредиттик союздардын ишин жөнгө салуу" эрежелери (Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2005-жылдын 4-майындагы N 14/2 токтому менен бекитилген)
1 беттен 1