Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
1 беттен 1
  
21 документ табылды
Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2019-жылдын 14-мартындагы № 2019-П-12/11-1-(НПА) "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" токтому
Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2018-жылдын 26-декабры № 2018-П-12/58-10-(НПА) "Күрөөнү өндүрүү жана кредиттөө суроолору боюнча Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" токтому
Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2018-жылдын 15-августундагы № 2018-П-12/33-6-(НПА) "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" токтому
КР Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 15-апрелиндеги № 22/7 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын айрым токтомдоруна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" токтому
Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 12-декабрындагы № 48/10 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө токтому"
Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 12-декабрындагы № 48/9 " Адистештирилген финансы-кредиттик мекемеси "Кредиттик союздардын финансылык компаниясы" ААКсынын капиталынын (өздүк каражаттарынын) минималдуу өлчөмү жөнүндө" токтому
"Кредиттик союздардын финансылык компаниясы" ААКсы адистештирилген финансы-кредиттик мекемесинин ишин жөнгө салуу ЭРЕЖЕЛЕРИ
Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 18-январындагы № 2/3 ""Кыргыз Республикасында кредиттик союздарды колдоо жана өнүктүрүү боюнча финансы компаниясы" ЖЧКсынын капиталынын (өздүк каражаттарынын) минималдуу өлчөмү жөнүндө токтому"
Консолидацияланган көзөмөл жөнүндө" жобо" (Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 17-февралындагы № 2/3 токтому менен бекитилген)
КР Улуттук Банкынын 2009-жылдын 26-августундагы № 35/4 "Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2004-жылдын 21-июлунда кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2004-жылдын 23-августунда 94-04 номеринде каттоодон өткөртүлгөн № 18/2 "Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын капиталынын шайкештик стандарттарын аныктоо жөнүндө" нускоонун жаңы редакциясын бекитүү тууралуу" токтомго өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнү" токтому
Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 10-июнунун №26/2 Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө токтому
"Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын туунду же көз каранды компанияларды түзүү жана/же сатып алуу ЭРЕЖЕЛЕРИ (Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 10-июнундагы № 26/3 токтому менен бекитилген)
Кыргыз Республикасынын Улуттук Банк Башкармасынын 2009-жылдын 27-майындагы № 25/8 токтому менен бекитилген"Банктарды рефинансылоонун адистештирилген фонду" жоопкерчилиги чектелген коомдун ишин жөнгө салуу Эрежелери
Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 15-апрелиндеги № 19/6 токтому менен бекитилген "Аманаттарды кабыл алууну жүзөгө ашырган микрофинансылык компаниялар тарабынан ачык валюта позициясынын лимиттеринин сакталышынын тартиби жөнүндө" нускоо
ИНСТРУКЦИЯ об особенностях расчета коэффициентов адекватности капитала в ОАО "Экобанк" с учетом операций, осуществляемых в соответствии с исламскими принципами финансирования
Положение о Периодическом регулятивном банковском отчете (утверждено постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики от 25 августа 2005 года № 26/5)
Временные правила регулирования деятельности ОсОО "Финансовая компания по поддержке и развитию кредитных союзов в Кыргызской Республике" (Утверждены постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики от 27 апреля 2005 года № 12/6)
Постановление Правления Нацбанка КР от 23 октября 2004 года № 26/3 "О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные акты Национального банка Кыргызской Республики"
Положение об экономических нормативах и требованиях, обязательных для выполнения коммерческими банками и финансово-кредитными учреждениями, лицензируемыми Национальным банком Кыргызской Республики (утверждено постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики от 21 июля 2004 года № 18/1)
Инструкция по определению стандартов адекватности капитала коммерческих банков Кыргызской Республики(утверждена постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики от 21 июля 2004 года № 18/2)
Постановленеи Правления Нацбанка КР от 17 ноября 1998 года № 30/5 "О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные документы НБКР"
1 беттен 1