Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
1 беттен 1
  
14 документ табылды
"Акыркы инстанция кредити жөнүндө" жобосу (КРнын Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 14-июнундагы № 2017-П-09/24-6-(НПА) токтому менен бекитилген)
(Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 3-сентябрындагы № 50/1 токтому менен бекитилген) Ликвиддүүлүктү колдоого кредит берүү жөнүндө" убактылуу жобо
"Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын жети күндүк кредити жөнүндө" Жобо (Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 29-январындагы № 2/5 токтому менен бекитилген)
"Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын кайра каржылоо жана ликвиддүүлүктү колдоо максатында кредиттик аукциондорду өткөрүү тартиби жөнүндө" ЖОБО (Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 27-ноябрындагы № 45/13 токтому менен бекитилген)
Постановление Правления Национального банка КР от 28 марта 2013 года № 10/10 "Об утверждении Положения "О порядке проведения Национальным банком Кыргызской Республики репо-операций с государственными ценными бумагами Кыргызской Республики""
Постановление Правления Национального банка КР от 28 марта 2013 года № 10/14 "Об утверждении Положения "О порядке проведения Национальным банком Кыргызской Республики операций по покупке государственных ценных бумаг Кыргызской Республики на вторичном рынке на условиях аутрайт (редисконтная операция)""
Кыргыз Республикасынын Улуттук банк башкармалыгынын 2013-жылдын 28-мартындагы № 10/17 "«Кыргыз Республикасынын Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик баалуу кагаздарын экинчилик рынокто Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Автоматташтырылган тоорук системасы аркылуу сатуу жөнүндө» эрежелерди бекитүү тууралуу " токтому
ПОЛОЖЕНИЕ о порядке проведения Национальным банком Кыргызской Республики репо-операций с государственнымиценными бумагами Кыргызской Республики (утверждено постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики от 28 марта 2013 года № 10/10)
--//--
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Автоматташтырылган тоорук системасынын иши жөнүндө Жобо (Кыргыз Республикасынын Улуттук Банк Башкармасынын 2013-жылдын 28-мартындагы № 10/18 токтому менен бекитилген)
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ноталарын чыгаруу, жайгаштыруу, жүгүртүү жана төлөө жөнүндө ЖОБО (Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 28-мартындагы № 10/6 токтому менен бекитилген)
"Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын "овернайт" кредити жөнүндө" ЖОБО (Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 28-мартындагы № 10/7 токтому менен бекитилген)
ПРАВИЛА торговли Государственными ценными бумагами Кыргызской Республики на вторичном рынке через Автоматизированную торговую систему Национального банка Кыргызской Республики (утверждено постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики от 28 марта 2013 года № 10/17)
"Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын бир күндүк кредити жөнүндө" ЖОБО (Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 28-мартындагы № 10/8 токтому менен бекитилген)
1 беттен 1