Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
1 беттен 1
  
12 документ табылды
"Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан микрофинансылык компаниялардын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө" (КР Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 17-октябрындагы № 45/1 токтому менен бекитилген) Жобо
"Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан микрокредиттик компаниялардын жана микрокредиттик агенттиктердин мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө" жобо (КР Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 17-октябрындагы № 45/1 токтому менен бекитилген) Жобо
"Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан кредиттик союздардын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө" жобо (КР Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 17-октябрындагы № 45/1 токтому менен бекитилген) Жобо
"Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырган микрокаржылоо уюмдарынын активдерди классификациялоо, потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга каралган камга тиешелүү чегерүүлөр жөнүндө" жобо (Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 24-сентябрындагы № 42/8 токтомуна) Жобо
“Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырган кредиттик союздарда активдерди классификациялоо жана потенциалдуу жоготуулардын, чыгым тартуулардын ордун жабуу үчүн каралган камга тиешелүү чегерүүлөр жөнүндө” жобо (Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын “23”-апрелиндеги № 16\3 токтомуна карата тиркеме)
"Микрофинансылык компаниянын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө" Жобо (Кыргыз Республикасынын Улуттук банк башкармасынын 2009-жылдын 27-майындагы N 25/3 токтому менен бекитилген)
Положение "О периодическом регулятивном отчете микрофинансовой компании" (Утверждено постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики от 27 мая 2009 года N 25/3)
Кыргыз Республикасынын Улуттук банк башкармасынын 2009-жылдын 27-майындагы № 25/3 токтому менен бекитилген "Микрокредиттик компаниянын/микрокредитти агенттиктин мезгил-мезгили менен бекитилген регулятивдик отчету жөнүндө" жобо
"Кредиттик союздун мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө" Жобо (Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2008-жылдын 16-январындагы N 3/3 токтому менен бекитилген)
Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2006-жылдын 11-майындагы N 10/6 "Кредиттик союздарда кредиттерди классификациялоо жөнүндөгү" жобонун жаңы редакциясын бекитүү тууралуу" токтому
"Кредиттик союздарда кредиттерди классификациялоо жөнүндө" жобо (Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2006-жылдын 12-апрелиндеги N 10/6 токтому менен бекитилген)
Положение "Об общих принципах классификации активов и формировании резервов на покрытие потенциальных потерь и убытков микрофинансовыми организациями в Кыргызской Республике, не имеющими права на осуществление приема вкладов от физических и юридических лиц" (Утверждено постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики от 22 октября 2003 года N 31/3)
1 беттен 1