Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
1 беттен 1
  
22 документ табылды
"Микрофинансылык компаниялардын ишин лицензиялоо жөнүндө" жобо (КРнын Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 23-декабрындагы №78/26 токтому менен бекитилген)
"Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан микрофинансылык компаниялардын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө" (КР Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 17-октябрындагы № 45/1 токтому менен бекитилген) Жобо
"Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан микрокредиттик компаниялардын жана микрокредиттик агенттиктердин мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө" жобо (КР Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 17-октябрындагы № 45/1 токтому менен бекитилген) Жобо
"Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан кредиттик союздардын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө" жобо (КР Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 17-октябрындагы № 45/1 токтому менен бекитилген) Жобо
Операцияларды ислам банк иши жана каржылоо принциптери боюнча жүзөгө ашырган кредиттик союздардын ишин жөнгө салуу эрежелери (Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 16-июлундагы № 32/5 токтомуна карата тиркеме)
Депозиттерди тартпаган микрофинансылык уюмдардын (МФУ) ишине инспектордук текшерүүлөрдү жүргүзүү жөнүндө" НУСКОО (Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 23-декабрындагы N 52/6 токтому менен бекитилген)
"Аманаттарды (депозиттерди) тартуу менен иш алып барбаган микрофинансылык уюмдарда кредиттик тобокелдикти тескөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө (ЖОБО Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 25-сентябрындагы № 35/14 токтому менен бекитилди0
"Банктык жана микрофинансылык уюмдар тарабынан сунушталган кызмат көрсөтүүлөрдүн баасын белгилөө саясатына карата минималдуу талаптар жөнүндө жобо" (Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 14-июнундагы № 19/2 токтому менен бекитилген) "
"Кредиттик союздардын финансылык компаниясы" ААКсы адистештирилген финансы-кредиттик мекемесинин ишин жөнгө салуу ЭРЕЖЕЛЕРИ
"Банктардын баалуу кагаздар менен иш алып баруусу жөнүндө" ЖОБО (Улуттук банк Башкармасынын 2011-жылдын 14-сентябрындагы № 52/4 токтому менен бекитилген)
"Нак чет өлкө валюталары менен алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна лицензияларды берүү тартиби жөнүндө ЖОБО (Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2011-жылдын 27-июлундагы № 40/4 токтому менен бекитилген)
Кыргыз Республикасынын Улуттук Банк Башкармасынын 2009-жылдын 23-декабрындагы № 50\7 токтому менен бекитилген "Кредиттик союздарда кредиттик тобокелдикти тескөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө ЖОБО"
"Микрофинансылык компаниянын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө" Жобо (Кыргыз Республикасынын Улуттук банк башкармасынын 2009-жылдын 27-майындагы N 25/3 токтому менен бекитилген)
Кыргыз Республикасынын Улуттук банк башкармасынын 2009-жылдын 27-майындагы № 25/3 токтому менен бекитилген "Микрокредиттик компаниянын/микрокредитти агенттиктин мезгил-мезгили менен бекитилген регулятивдик отчету жөнүндө" жобо
Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2008-жылдын 28-майындагы № 22/4 токтому менен бекитилген, Тике банктык көзөмөл жөнүндө ЖОБО
ПОЛОЖЕНИЕ о периодическом регулятивном отчете кредитного союза (утверждено постановлением Правления Нацбанка КР от 16 января 2008 года № 3/3)
"Кредиттик союздун мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө" Жобо (Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2008-жылдын 16-январындагы N 3/3 токтому менен бекитилген)
"Кыргыз Республикасындагы микрофинансылык уюмдарда тышкы аудитти жүргүзүүгө карата минималдуу талаптар жөнүндө" Жобо (Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2006-жылдын 28-июнунда N 19/4 токтому менен бекитилген)
Кредиттик союздарга карата колдонулуучу таасир этүү чаралары жөнүндө ЖОБО (Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармаcынын 2006-жылдын 23-мартындагы № 7/5 токтому менен бекитилген) Жобо
Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2006-жылдын 2-мартындагы № 5/6 токтому менен бекитилген Аныкталган критерийлерге жооп берүүчү кредиттердин атайын классификациясын колдонуунун убактылуу тартиби
"Кыргыз Республикасындагы кредиттик союздардын ишин жөнгө салуу" эрежелери (Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2005-жылдын 4-майындагы N 14/2 токтому менен бекитилген)
Кыргыз Республикасынын аймагында микрофинансылык компанияларынын ишин жөнгө салуунун Убактылуу эрежелери (Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2003-жылдын 19-февралындагы № 4/2 токтому менен бекитилген)
1 беттен 1