Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

Тиркеме

 

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
2018-жылдын 23-июлундагы
№ 334 токтому менен
бекитилген

Кыргыз Республикасында билим берүү ишин лицензиялоо тартиби жөнүндө
УБАКТЫЛУУ ЖОБО

1-глава. Жалпы жоболор

1. Ушул Кыргыз Республикасында билим берүү ишин лицензиялоо тартиби жөнүндө убактылуу жобо (мындан ары - Жобо) билим берүү жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан (мындан ары - ыйгарым укуктуу орган) билим берүү ишин жүргүзүүгө лицензияларды берүүнүн, кайра тариздөөнүн, таануунун, токтотуп туруунун, кайра калыбына келтирүүнүн жана жокко чыгаруунун (мындан ары - лицензия) тартибин регламенттейт.

2. Уюштуруучулук-укуктук формасына жана менчигинин түрүнө карабастан юридикалык жактар (мектепке чейинки, башталгыч жалпы, негизги жалпы жана орто жалпы билим берүү, мектептен тышкаркы билим берүү программаларын жүзөгө ашыруучу мамлекеттик жана муниципалдык билим берүү уюмдарынан тышкары) билим берүү ишин жүргүзүү үчүн "Кыргыз Республикасындагы лицензиялык-уруксат берүү тутуму жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамында жана ушул Жободо белгиленген тартипте лицензия алууга милдеттүү.

3. Билим берүү ишине лицензия мөөнөтсүз жана ээликтен ажыратылбаган болуп саналат.

2-глава. Лицензия алуу үчүн зарыл болгон документтер

4. Билим берүү ишине лицензия алуу үчүн арыз ээси ыйгарым укуктуу органга төмөнкү документтерди берет:

1) ушул Жобонун 1-тиркемесине ылайык форма боюнча лицензия алууга арыз;

2) көчүрмөлөр:

- юридикалык жактын, филиалдын (өкүлчүлүктүн) мамлекеттик каттоо (кайра каттоо) жөнүндө күбөлүгү;

- арызды кароо жана лицензия берүү үчүн лицензиялык жыйымды төлөгөндүгүн ырастаган документ;

- "Билим берүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 10-беренесине ылайык ыйгарым укуктуу орган менен макулдашылган юридикалык жактын уставы;

- арызда көрсөтүлгөн билим берүү программасын жүзөгө ашыруу үчүн имараттарга, жайларга жана жабдууларга менчик, ыкчам башкаруу же чарба жүргүзүү укугун ырастаган документ;

- арызда көрсөтүлгөн билим берүү программаларынын бекитилген окуу пландары;

3) төмөнкү маалыматтар:

- ушул Жобонун 2-тиркемесине ылайык юридикалык жактын арызда көрсөтүлгөн билим берүү программалары боюнча билим берүү ишинин материалдык-техникалык камсыздалышы жөнүндө;

- ушул Жобонун 3-тиркемесине ылайык ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын билим алуусу үчүн атайын шарттардын болушу жөнүндө;

- ушул Жобонун 4-тиркемесине ылайык арызда юридикалык жактын көрсөтүлгөн билим берүү программалары боюнча билим берүү ишинин кадрлар менен камсыздалышы жөнүндө;

- ушул Жобонун 5-тиркемесине ылайык юридикалык жактын арызда көрсөтүлгөн билим берүү программалары боюнча билим берүү ишинин окуу-методикалык жактан камсыздалышы жөнүндө;

4) ушул Жобонун 6-тиркемесине ылайык белгиленген форма боюнча макулдашуучу ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын корутундусу:

- жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылуу чөйрөсүндөгү - транспорт каражаттарынын айдоочуларын даярдоо боюнча билим берүү ишине жабдылган окуу класстарынын жана автодромдун, окуу транспортунун белгиленген лицензиялык талаптарга шайкеш келүүсү жөнүндө;

- дин иштери боюнча - диний билим берүү уюмдарынын (бирикмелердин) билим берүү программаларын жүзөгө ашыруу боюнча билим берүү ишине билим берүү программасынын мазмунунун, билим берүү ишин кадрдык жана окуу-методикалык жактан камсыздоонун белгиленген лицензиялык талаптарга шайкеш келүүсү жөнүндө;

- саламаттыкты сактоо чөйрөсүндө - орто, жогорку, дипломдон кийинки, жогорку окуу жайдан кийинки жана кошумча кесиптик медициналык билим берүүнүн медициналык кадрларын даярдоо боюнча билим берүү ишине материалдык-техникалык базанын жана клиникалык базалардын жана жабдуулардын белгиленген лицензиялык талаптарга шайкеш келүүсү жөнүндө;

5) билим берүү уюмунун атынан иш жүргүзүүчү адамга ишеним кат;

6) берилген документтердин тизмеси.

5. Документтер арыз ээси тарабынан кыргыз же орус тилдеринде кагаз жана электрондук түрдө берилет.

6. Арыз ээси лицензия алууга маалыматтык технологиялар аркылуу кайрылса, арыз ээси ыйгарым укуктуу органдын сайтында белгиленген формадагы арызды толтурат жана ошол эле убакта ушул главада каралган документтердин сканерленген түп нускасын электрондук түрдө тиркейт.

Бул учурда арыз ээси арыз жана электрондук түрдө берилген документтердин тизмеси кабыл алынган датаны көрсөтүү менен документтердин кабыл алынганы жөнүндө ырастоону алат.

7. Арыз ээси арызда электрондук лицензия берүү жөнүндө көрсөтүү менен ыйгарым укуктуу органга кайрыла алат.

8. Арыз ээси берилген документтердин аныктыгы жана мыйзамдуулугу үчүн толук жоопкерчилик тартат.

3-глава. Лицензиянын мазмуну

9. Лицензияда төмөнкүлөр көрсөтүлөт:

1) ыйгарым укуктуу органдын аталышы;

2) юридикалык жактын толук жана кыскартылган аталышы (эгер болсо), анын ичинде фирмалык аталышы жана уюштуруу-укуктук формасы, юридикалык жактын, филиалдын (өкүлчүлүктүн) мамлекеттик каттоо (кайра каттоо) жөнүндө күбөлүгүнүн номери, юридикалык дареги жана программалар ишке ашырылуучу иш жүзүндөгү дареги;

3) иштин лицензиялануучу түрү (лицензияттын билим берүү ишин жүргүзүүгө укук берилген билим берүү программаларын көрсөтүү менен (билим берүү программаларынын шифрлери жана аталыштары, аларды өздөштүрүүнүн ченемдик мөөнөттөрү жана формалары, окуучулардын чектүү саны);

4) лицензия берилген дата жана каттоо номери;

5) салык төлөөчүнүн идентификациялык номери;

10. Лицензия ушул Жобонун 7-тиркемесине ылайык форма боюнча кагаз жүзүндө же электрондук документ түрүндө таризделет. Лицензиянын бланктары так эсепке алынуучу документ болуп саналат.

11. Лицензия ушул Жобонун 4-главасында белгиленген тартипте лицензиялардын реестрине киргизилет.

4-глава. Лицензиялардын реестри

12. Лицензиялардын реестри (мындан ары - реестр) берилген лицензиялардын болушун, ошондой эле алардын укуктук статусун ырастаган бирден-бир расмий булак болуп саналат.

13. Ыйгарым укуктуу орган реестрди ушул Жобонун 8-тиркемесине ылайык форма боюнча кагаз жүзүндө же электрондук түрдө жүргүзөт.

14. Реестрде төмөнкү маалыматтар көрсөтүлөт:

1) юридикалык жактын толук жана кыскартылган (эгерде болсо) аталышы, юридикалык дареги, программалар ишке ашырылуучу иш жүзүндөгү дареги;

2) иштин лицензиялануучу түрү (лицензияттын билим берүү ишин жүргүзүүгө укук берилген билим берүү программалары (билим берүү программаларынын шифрлери жана аталыштары, аларды өздөштүрүүнүн ченемдик мөөнөттөрү жана формалары, окуучулардын чектүү саны);

3) салык төлөөчүнүн идентификациялык номери;

4) лицензия берилген дата жана каттоо номери;

5) лицензиянын колдонулушун токтото туруунун негизи жана мөөнөтү;

6) лицензиянын колдонулушун калыбына келтирүүнүн негизи жана датасы;

7) лицензиянын колдонулушун токтотуунун негизи жана датасы;

8) билим берүү программалары ишке ашырылуучу дарегинин өзгөргөндүгү жөнүндө маалымат;

9) лицензиянын дубликатын берүүнүн негизи жана датасы.

15. Реестр ыйгарым укуктуу органдын расмий сайтында милдеттүү түрдө жайгаштырылат жана кызыктар жактардын таанышуусу үчүн ачык жана жеткиликтүү болуп саналат.

5-глава. Лицензиярдын ыйгарым укуктары

16. Ыйгарым укуктуу орган төмөнкү ыйгарым укуктарды жүзөгө ашырат:

- лицензия берүү;

- лицензиянын дубликатын берүү;

- чет мамлекеттердин ыйгарым укуктуу органдары тарабынан берилген лицензияларды таануу;

- лицензияларды кайра тариздөө;

- лицензияттар тарабынан лицензиялык талаптардын сакталышына лицензиялык контроль жүргүзүү;

- эскертүү, айып салуу түрүндө таасир этүү чараларын колдонуу;

- лицензиялардын колдонулушун токтото туруу;

- лицензиялардын колдонулушун калыбына келтирүү;

- лицензиялардын колдонулушун токтотуу;

- лицензияны жокко чыгаруу жөнүндө маселени кароо үчүн сот органдарына доо арыз берүү;

- лицензия берүүдөн баш тартуу;

- лицензиялардын реестрин түзүү жана жүргүзүү.

6-глава. Арызды кароонун, лицензияны берүүнүн жана кайра тариздөөнүн тартиби жана мөөнөттөрү

17. Ыйгарым укуктуу орган бардык зарыл болгон документтер менен бирге арыз берилген күндөн тартып отуз календарлык күндөн кечиктирбестен лицензияны берүү же берүүдөн баш тартуу жөнүндө чечимди кабыл алат.

18. Арыз тиркелген документтер менен 1 күндүн ичинде ыйгарым укуктуу органда катталат.

19. Арыз ээсинин белгиленген лицензиялык талаптарга ылайык келүүсүн текшерүү үчүн ыйгарым укуктуу органдын буйругу менен билим берүүнүн тиешелүү жаатындагы жогорку квалификациялуу адистерди, жарандык коомдун өкүлдөрүн жана ыйгарым укуктуу органдын Байкоочу кеңешинин мүчөлөрүн тартуу менен эксперттик комиссия (мындан ары - Комиссия) түзүлөт.

Ыйгарым укуктуу органдын Комиссиянын курамы аныкталуучу лицензиялык экспертиза жүргүзүү жөнүндө буйругунда төмөнкүлөр көрсөтүлөт:

- арыз ээсинин толук жана кыскартылган (эгерде болсо) аталышы;

- эксперттердин аты-жөнү жана ээлеген кызмат орду (Комиссиянын төрагасын аныктоо менен);

- лицензиялык экспертиза жүргүзүү башталган жана аяктаган даталар;

- ыйгарым укуктуу органга корутунду берилген дата.

Лицензиялык экспертиза жүргүзүүнүн мөөнөтү 5 жумуш күндөн ашпоого тийиш.

20. Лицензиялык экспертиза ыйгарым укуктуу орган аныктаган мөөнөттө жүргүзүлөт.

Лицензиялык экспертизанын жыйынтыгы лицензияттын лицензиялык талаптарга шайкеш келүүсүн тиешелүү түрдө негиздөө аркылуу лицензияны берүү же берүүдөн баш тартуу жөнүндө сунуштар менен, Комиссиянын мүчөлөрү кол койгон эксперттик корутунду түрүндө таризделет.

21. Лицензияны берүү же берүүдөн баш тартуу жөнүндө чечим ыйгарым укуктуу органдын Лицензиялоо боюнча кеңеши тарабынан кабыл алынат.

Ыйгарым укуктуу органдын Лицензиялоо боюнча кеңеши лицензияларды берүү же берүүдөн баш тартуу жөнүндө, лицензияларды кайра тариздөө, колдонулушун токтото туруу жана калыбына келтирүү, токтотуу, лицензияны жокко чыгарууну демилгелөө, лицензияны таануу, жаза чараларын колдонуу жөнүндө чечимдерди көз карандысыз жана объективдүү кабыл алуу максатында түзүлгөн коллегиалдуу орган болуп саналат.

Лицензиялоо боюнча кеңеш 5 кишиден турат, аларга төмөнкүлөр кирет:

- ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын жетекчисинин тейлеген орун басары - Кеңештин төрагасы;

- ыйгарым укуктуу органдын билим берүү ишин лицензиялоо маселелери боюнча түзүмдүк бөлүмүнүн жетекчиси;

- жогорку, орто жана башталгыч кесиптик билим берүү, мектепке чейинки жана мектептик билим берүү уюмдарынын үч өкүлү.

Лицензиялоо боюнча кеңештин чечими ыйгарым укуктуу органдын буйругу менен ишке ашырылат.

Лицензиялоо боюнча кеңештин иштөө тартиби ыйгарым укуктуу орган тарабынан аныкталат.

22. Ыйгарым укуктуу орган лицензия берүү үчүн белгиленген мөөнөттө арыз ээсине лицензия берүү же берүүдөн баш тартуу жөнүндө кабыл алынган чечим тууралуу жазуу жүзүндө кабарлоого милдеттүү.

23. Лицензия расмий түрдө берилди деп бул жөнүндө маалыматтар реестрге киргизилген датадан тартып эсептелет. Ыйгарым укуктуу орган лицензиянын берилгени жөнүндө маалыматты ал берилген күнү реестрге киргизет.

24. Эгерде ыйгарым укуктуу орган лицензия берүү үчүн белгиленген мөөнөттө арыз ээсине лицензияны берүүдөн баш тартуу жөнүндө кат жүзүндө кабарлабаса, анда лицензия берилди деп эсептелет. Ыйгарым укуктуу орган лицензия берүү үчүн мөөнөт аяктаган датадан тартып кийинки күндөн кечиктирбестен лицензия берүү жөнүндө маалыматты реестрге киргизүүгө жана арыз ээсине суралган лицензияны берүүгө милдеттүү.

25. Арыз ээси лицензия берүүдөн кат жүзүндөгү баш тартууну албаган же лицензиянын өзүн белгиленген мөөнөттө албаган учурда, лицензия берүү үчүн белгиленген мөөнөт аяктаган датадан тартып 30 календардык күндүн ичинде ыйгарым укуктуу органга ал арызда көрсөткөн иштин түрүн жүргүзө баштаганы жөнүндө жазуу жүзүндө кабарлайт.

26. Лицензияны кайра тариздөө төмөнкү учурларда жүргүзүлөт:

1) юридикалык жак кайра уюштурулганда;

2) юридикалык жактын аталышы өзгөргөндө.

27. Лицензияны кайра тариздөө үчүн негиздер пайда болгон учурда, лицензиат ыйгарым укуктуу органга ушул Жобонун 9-тиркемесине ылайык форма боюнча лицензияны кайра тариздөө жөнүндө арыз менен кайрылууга милдеттүү.

Кайра тариздөө үчүн негиздерди жана жаңы маалыматтарды көрсөтүү менен лицензияны кайра тариздөө жөнүндө арыз, тиешелүү өзгөрүүлөрдү ырастаган документтерди тиркөө менен лицензиат тарабынан кайра тариздөө үчүн негиздер пайда болгон күндөн тартып 15 жумуш күндөн кечиктирбестен берилет.

28. Лицензияны кайра тариздөө ыйгарым укуктуу орган тиешелүү арызды алган күндөн тартып 5 жумуш күндүн ичинде жүзөгө ашырылат. Лицензияны кайра тариздөөдө ыйгарым укуктуу орган реестрге тиешелүү өзгөртүүлөрдү киргизет.

29. Лицензиянын бланкы жоголгон, бузулган учурда лицензиат ушул Жобонун 10-тиркемесине ылайык форма боюнча жазуу жүзүндөгү арыздын негизинде лицензиянын дубликатын алууга укуктуу. Лицензиянын бланкы бузулган учурда арызга лицензиянын бузулган бланкы кошо тиркелет.

Лицензиянын жоголгон, бузулган бланктары лицензиат арыз берген күндөн тартып жараксыз деп саналат.

Лицензиар арыз берилген күндөн тартып 3 жумуш күндүн ичинде үстүңкү оң жак бурчунда "Дубликат" деп жазылган лицензиянын дубликатын берет.

Лицензиат лицензиянын дубликатын берүүдөн баш тартуу жөнүндө лицензиардын чечимин сот тартибинде даттанууга укуктуу.

30. Лицензияны берүүдө, кайра тариздөөдө жана лицензиянын дубликатын берүүдө "Салыктык эмес төлөмдөр жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык бир жолку лицензиялык жыйым алынат.

Лицензияны жана лицензиянын дубликатын берүү, лицензияны кайра тариздөө үчүн лицензиялык жыйымдан түшкөн каражаттар республикалык бюджеттин кирешесине жөнөтүлөт.

7-глава. Лицензияны берүүдөн баш тартуу

31. Лицензияны берүүдөн баш тартуу үчүн негиздер болуп төмөнкүлөр саналат:

1) "Билим берүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 20-22-беренелерине ылайык билим берүү ишин жүргүзүүгө карата тыюу салуулардын болушу;

2) арыз ээсинин билим берүү ишин жүргүзүүгө тыюу салуучу соттун чечиминин болушу;

3) арыз ээси тарабынан ушул Жободо каралган маалыматтар анык эмес же толук эмес берилсе;

4) арыз ээси тарабынан берилген документтер "Кыргыз Республикасындагы лицензиялык-уруксат берүү тутуму жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамында жана ушул Жободо белгиленген талаптарга шайкеш келбесе;

5) лицензияны кароо жана берүү үчүн лицензиялык жыйым төлөнбөсө.

32. Ыйгарым укуктуу орган баш тартуунун толук негиздерин жана себебин баяндоо менен жазуу жүзүндөгү баш тартууну бир гана жолу берүүгө укуктуу.

33. Лицензияны берүүдөн баш тартуу жөнүндө чечим баш тартуунун себебин көрсөтүү менен лицензия берүү үчүн белгиленген мөөнөттө арыз ээсине жазуу жүзүндө жиберилет.

34. Ушул Жобонун 31-пунктунун 3-5-пунктчаларында көрсөтүлгөн лицензияны берүүдөн баш тартууга негиздер жоюлган учурда арыз кайра каралууга тийиш. Мында арызды кароо жана лицензия берүү мөөнөтү кайра кароого арыз берилген күндөн тартып эсептелет.

Арыз ээсинин мурда каралган документтери боюнча баш тартууга жол берилбейт.

35. Лицензияны берүүдөн баш тартууга арыз ээси соттук тартипте даттанууга укуктуу.

8-глава. Лицензиялык контроль

36. Лицензиялык контроль ыйгарым укуктуу орган тарабынан "Кыргыз Республикасындагы лицензиялык-уруксат берүү тутуму жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамында жана ушул Жободо белгиленген лицензиаттын лицензиялык талаптарды сактоосун текшерүү максатында жүргүзүлөт.

Лицензиялык контроль ыйгарым укуктуу орган тарабынан лицензиаттын лицензиялык талаптарды сактоосун лицензиялык текшерүү формасында жүргүзүлөт.

37. Билим берүү ишин лицензиялык текшерүү ыйгарым укуктуу орган тарабынан бекитилген планга ылайык жүргүзүлөт.

38. Лицензиялык талаптар аткарылбаган учурда ыйгарым укуктуу орган лицензиатка төмөнкүдөй таасир этүү чараларын колдоно алат:

1) эскертүү;

2) айып салуу;

3) лицензиянын колдонулушун токтото туруу;

4) лицензияны жокко чыгаруу жөнүндө маселени кароо үчүн сот органдарына доо арызын берүү.

39. Лицензиялык талаптарды бир ирет бузуу үчүн ыйгарым укуктуу орган эскертүү берүү түрүндөгү таасир этүү чарасын колдонот.

40. Лицензиялык талаптарды экинчи ирет бузгандыгы үчүн ыйгарым укуктуу орган айып салуу түрүндөгү таасир этүү чарасын колдонот.

Айып салуу түрүндөгү таасир этүү чарасын колдонуу тартиби Кыргыз Республикасынын Администрациялык жоопкерчилик жөнүндө кодексинин 417, 508 жана 542-беренелерине ылайык ишке ашырылат.

Айып салуудан түшкөн каражаттар республикалык бюджеттин кирешесине жиберилет.

9-глава. Лицензиянын колдонулушун токтото туруу, токтотуу жана жокко чыгаруу

41. Мурда эскертүү алган же айып төлөгөн лицензиат тарабынан лицензиялык талаптар үч ирет бузулган учурда ыйгарым укуктуу орган билим берүү ишин токтотуу менен лицензиянын колдонулушун 3 айга чейинки мөөнөткө токтотот.

Бул учурда окуучулар өздөрүнүн же алардын мыйзамдуу өкүлдөрүнүн арызынын негизинде башка окуу жайларга которулат.

Ыйгарым укуктуу орган токтото туруунун себебин көрсөтүү менен лицензиянын колдонулушун токтото туруу жөнүндө лицензиатка жазуу жүзүндө кабарлоого милдеттүү.

42. Лицензиянын колдонулушу төмөнкү учурларда токтотулат:

1) юридикалык жактын жоюлгандыгы жөнүндө лицензиат расмий кабарлаганда;

2) билим берүү ишин ыктыярдуу түрдө токтоткондугу тууралуу лицензиат (лицензиаттын укук улантуучусу) арыз бергенде;

3) лицензияны жокко чыгаруу жөнүндө соттун чечими мыйзамдуу күчүнө киргенде.

43. Лицензиянын колдонулушу токтотулган учурда ыйгарым укуктуу орган Лицензиялоо боюнча кеңештин лицензиянын колдонулушун токтотуу жөнүндө чечими кабыл алынган күндөн тартып 5 күндүн ичинде лицензиянын колдонулушу токтотулгандыгы жөнүндө маалыматты реестрге киргизет. Реестрге маалыматтар киргизилген датадан тартып лицензиянын колдонулушу токтотулду деп таанылат.

44. Лицензиянын колдонулушу токтотулгандыгы жөнүндө маалыматтар реестрге киргизилген датадан тартып лицензиаттагы кагаз жүзүндөгү лицензия жараксыз деп эсептелет.

45. Ыйгарым укуктуу орган лицензиянын колдонулушун токтото турган себептер жоюлбаган учурда лицензия ыйгарым укуктуу органдын арызын кароонун негизинде соттун чечими менен жокко чыгарылат.

10-глава. Лицензиянын колдонулушун калыбына келтирүү

46. Арыз ээси тарабынан лицензиялык талаптарды бузуулар жоюлган шартта лицензиянын колдонулушу токтото турулган мөөнөт аяктаган күндөн кийинки күндөн баштап, же лицензиат талаптарды бузууларды мөөнөтүнөн мурда жойгон учурда лицензиянын колдонулушун токтото туруунун белгиленген мөөнөтү аяктаганга чейин ыйгарым укуктуу орган тарабынан лицензиянын колдонулушу калыбына келтирилет.

47. Ыйгарым укуктуу орган отуз күндүк мөөнөттө аныкталган бузуулардын жоюлгандыгын лицензиялык текшерүү жүргүзөт.

Лицензиялык талаптардагы аныкталган бузуулар мөөнөтүнөн мурда жоюлган учурда лицензиат бул жөнүндө ыйгарым укуктуу органга жазуу жүзүндө кабарлайт жана лицензиялык текшерүүнү демилгелейт.

Лицензиаттын бузууларды мөөнөтүнөн мурда жойгондугу жөнүндө кабарлоосун алган күндөн тартып 5 жумуш күндөн кечиктирбей лицензиар аныкталган бузуулардын жоюлгандыгына лицензиялык текшерүү жүргүзөт. Текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча лицензиатка лицензиянын колдонушун калыбына келтирүү жөнүндө, же тиешелүү негиздөө менен аны калыбына келтирүүдөн баш тартуу жөнүндө жазуу жүзүндөгү чечимди жөнөтөт жана тиешелүү маалыматтарды реестрге киргизет.

48. Реестрге маалыматтар киргизилген датадан тартып лицензиянын колдонулушу калыбына келтирилди деп саналат.

49. Лицензиат ыйгарым укуктуу органдын лицензиянын колдонулушун калыбына келтирүүдөн баш тартуу жөнүндө чечимине сот тартибинде даттанууга укуктуу.

11-глава. Лицензиялык талаптар

50. Билим берүү ишин жүргүзүү үчүн төмөнкүдөй лицензиялык талаптар белгиленет:

1) арызда көрсөтүлгөн билим берүү программаларынын арыз ээсинин аталышына, ишинин максаттарына жана негизги түрлөрүнө шайкеш келүүсү;

2) арыз ээсинин материалдык-техникалык жана окуу-методикалык базасынын, педагогикалык кызматкерлердин квалификациясынын жана штаттарынын комплектелишинин билим берүү программаларынын мазмунуна шайкеш келүүсү;

3) арыз ээсинде менчик, ыкчам башкаруу же чарба жүргүзүү укугунда арызда көрсөтүлгөн программалар боюнча билим берүү ишин жүргүзүү үчүн зарыл болгон, санитардык ченемдерге жана эрежелерге, өрт коопсуздугунун талаптарына шайкеш келүүчү жабдылган имараттардын, жайлардын жана аймактардын (жабдылган окуу кабинеттери, практикалык сабактар үчүн объекттер, дене тарбия жана спорт объекттери, тамактануу жана медициналык тейлөө пункттары) болуусу.

Мектепке чейинки, башталгыч жалпы, негизги жалпы, орто жалпы, башталгыч кесиптик, мектептен тышкары жана кошумча билим берүү программаларын ишке ашыруучу юридикалык жактар үчүн 3 жылдан кем эмес мөөнөткө түзүлгөн жана кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо органдарында белгиленген тартипте катталган жайды ижарага алуу келишими жетиштүү.

Орто жана жогорку кесиптик билим берүү программаларын ишке ашыруучу билим берүү уюмдары үчүн аянтты менчик, ыкчам башкаруу же чарба жүргүзүү укугунда болгон жайлардын аянттарынан ашпаган кошумча турак эмес жайларды 3 жылдан кем эмес мөөнөткө ижарага алууга жол берилет;

4) арыз ээсинде арызда көрсөтүлгөн билим берүү программалары боюнча билим берүү процессин камсыз кылуу үчүн окуу-методикалык документтердин, окуу, окуу-методикалык адабияттардын жана башка китепканалык-маалыматтык ресурстардын, ошондой эле каражаттардын болуусу;

5) арызда көрсөтүлгөн билим берүү программалары боюнча саны жана квалификациясы билим берүү ишин жүргүзүүнү камсыз кылуучу педагогикалык кызматкерлердин штатта болуусу же арыз ээси тарабынан башка мыйзамдуу негизде тартылуусу;

6) арыз ээсинде электрондук билим берүү ресурстарын, маалыматтык технологиялардын, телекоммуникациялык технологиялардын жыйындысын жана тиешелүү технологиялык каражаттарды өзүнө камтыган жана окуучулардын билим берүү программаларын жайгашкан жерине карабастан толук көлөмдө өздөштүрүүсүн камсыз кылуучу электрондук маалыматтык-билим берүү чөйрөсүнүн иштеши үчүн аралыктан билим берүү технологиялары колдонулган билим берүү программалары боюнча шарттардын болуусу;

7) билим берүү программаларынын иштелип чыккан жана бекитилген окуу пландарынын болуусу;

8) ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген окуучулардын билим алуусу үчүн атайын шарттардын болуусу (ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын окуусуна мүмкүн болбогон, окугандардын ден соолугунун абалы боюнча конкреттүү талаптар каралган адистиктерден жана багыттардан тышкары);

9) орто, жогорку, дипломдон кийинки, жогорку окуу жайдан кийинки жана кошумча кесиптик медициналык билим берүү программаларын ишке ашыруу үчүн ушул Жобонун 11-тиркемесине ылайык клиникалык базанын болуусу;

10) диний уюмдардын (бирикмелердин) билим берүү программасынын мазмунунда жана ишинде бир диндин башка динден артыкчылыгын пропагандалоо, диндерди сындоо, этностор аралык жана конфессионалдык аралык касташууга, радикализмге, экстремизмге чакыруу белгилеринин жоктугу;

11) транспорт каражаттарын айдоо укугуна квалификациялык экзамендердин жыйынтыгы транспорт каражаттарынын айдоочуларын даярдоодо 50%дан кем болбоосу.

51. Билим берүү ишин жүргүзүү үчүн арыз ээси ушул Жобонун 50-пунктунда аныкталган лицензиялык талаптарды аткаруу менен катар төмөнкү билим берүү программаларын ишке ашыруу үчүн кошумча лицензиялык талаптарды аткарууну камсыз кылууга милдеттүү:

1) ушул Жобонун 12-тиркемесине ылайык мектепке чейинки билим берүү;

2) ушул Жобонун 13-тиркемесине ылайык башталгыч жалпы, негизги жалпы жана орто жалпы билим берүү;

3) ушул Жобонун 14-тиркемесине ылайык башталгыч кесиптик билим берүү;

4) ушул Жобонун 15-тиркемесине ылайык орто кесиптик билим берүү;

5) ушул Жобонун 16-тиркемесине ылайык жогорку кесиптик билим берүү;

6) ушул Жобонун 17-тиркемесине ылайык кошумча жана кошумча кесиптик билим берүү;

7) ушул Жобонун 18-тиркемесине ылайык транспорт каражаттарынын айдоочуларын даярдоо боюнча.

12-глава. Чет мамлекеттердин ыйгарым укуктуу органдары берген лицензияларды таануу

52. Чет мамлекеттердин ыйгарым укуктуу органдары берген лицензияларды Кыргыз Республикасынын аймагында таануу "Кыргыз Республикасындагы лицензиялык-уруксат берүү тутуму жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык ишке ашырылат.

Чет мамлекеттин лицензиары берген лицензияны Кыргыз Республикасынын аймагында өз ара же бир тараптуу таануу жол-жобосу үчүн "Салыктык эмес төлөмдөр жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык лицензиялык жыйым алынат.

13-глава. Мыйзамдардын бузулушу үчүн жоопкерчилик

53. Лицензиат тарабынан лицензиялык талаптар аткарылбаган учурда ыйгарым укуктуу орган "Кыргыз Республикасындагы лицензиялык-уруксат берүү тутуму жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык лицензиатка карата таасир этүү чараларын колдонот.

54. Арыз ээси, лицензиат лицензиардын, лицензиардын кызмат адамдарынын аракеттерин, аракетсиздигин "Административдик иштин негиздери жана административдик жол-жоболор жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамында белгиленген тартипте даттанууга укуктуу.

 

1-тиркеме

Форма

 

 

Кыргыз Республикасынын
Билим берүү жана илим
министрлиги

АРЫЗ

__________________________________________________________________________________ билим

                             (юридикалык жактын толук аталышы көрсөтүлөт)

берүү ишин жүргүзүүгө лицензия берүүнү суранам.

Уюштуруу-укуктук формасы __________________________________________________________________

Менчигинин түрү ___________________________________________________________________________

Юридикалык дареги _________________________________________________________________________

                                                  (юридикалык жактын катталган дареги көрсөтүлөт)

Жайгашкан жери ___________________________________________________________________________

                                      (юридикалык жактын иш жүзүндө жайгашкан дареги көрсөтүлөт)

Салык төлөөчүнүн идентификациялык номери (ИСН) ______________________________________________

Юридикалык жактын ОКПО коду _______________________________________________________________

Юридикалык жак катталган (кайрадан катталган) дата _____________________________________________

Лицензиялоо үчүн билим берүү программалары (керектүүсү көрсөтүлсүн):

1. Жалпы билим берүү: ______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

          (мектепке чейинки, башталгыч жалпы, негизги жалпы, орто жалпы окутуунун формасын
                                                                  көрсөтүү менен)

2. Кесиптик ________________________________________________________________________________

                                            (башталгыч кесиптик, орто кесиптик, жогорку кесиптик)

Негизги кесиптик билим берүү программалары

Билим берүү программасынын аталышы

Кесиптик билимдин деңгээли

Квалификациясы

Шифр

Программанын аталышы

 

 

1

2

3

4

5

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3. Жогорку окуу жайдан кийинки кесиптик билим берүү __________________________________________

                                                                                                         (ординатура, аспирантура)

Негизги кесиптик билим берүү программалары

Билим берүү программасынын аталышы

Кесиптик билимдин деңгээли

Квалификациясы

Шифр

Программанын аталышы

1

2

3

4

5

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

4. Кошумча кесиптик билим берүү

____________________________________________________________________________________________

      (программанын мазмуну ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан аныкталуучу жана

____________________________________________________________________________________________

                      жыйынтыгы кызматкерлерди аттестациялоодо эсепке алынуучу адистердин
                                           квалификациясын жогорулатуу курстары)

5. Кошумча билим берүү

____________________________________________________________________________________________

           (курстардын аталышы же автомототранспорт каражаттарынын айдоочуларын даярдоо
                                                                    категориясы көрсөтүлсүн)

Жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылуу чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын корутундусунун реквизиттери (транспорт каражаттарынын айдоочуларын даярдоо боюнча билим берүү программалары үчүн):

___________________________________________________________________________________________

Саламаттыкты сактоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын корутундусунун реквизиттери (медициналык кадрларды даярдоо боюнча программаларды ишке ашыруу үчүн):

____________________________________________________________________________________________

Диний уюмдардын (бирикмелердин) билим берүү ишине дин иштери боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын корутундусунун реквизиттери:

____________________________________________________________________________________________

Лицензиялык жыйымдын төлөнгөнүн ырастоочу документтин реквизиттери

____________________________________________________________________________________________

Арыз ээсинин телефон (факс) номери:                ___________________________________________

Арыз ээсинин электрондук почтасынын дареги: ___________________________________________

Лицензиялоо маселелери боюнча маалыматты (кабарлоону) электрондук түрдө жиберүүнү
суранам _______________________________.

                                  (ооба/жок)

Толтурулган дата: 20__-жылдын "__" ____________

М.О.

Жетекчинин аты-жөнү

_______________________________________
(колу)

 

 

2-тиркеме

Форма

Билим берүү ишин материалдык-техникалык камсыздоо жөнүндө
МААЛЫМАТ

_________________________________________________________________________________
(юридикалык жактын аталышы)

_________________________________________________________________________________
(билим берүү программасынын аталышы)

Билим берүү иши үчүн колдонулган имараттын, курулуштун, жайдын иш жүзүндө жайгашкан жери (дареги)

Билим берүү уюму ээлеген жалпы аянты (кв.м)

Жайларга ээлик кылуу түрү (менчик, ыкчам башкаруу, чарба жүргүзүү, ижара ж.б. укугунда), жайларга укугун ырастоочу документтердин реквизиттери

Техникалык паспорттун идентификациялык коду

Кыймылсыз мүлктүн менчик ээсинин (ижарага берүүчүнүн) толук аталышы (аты-жөнү)

Жайлардын түрү (жабдылган окуу кабинеттери, практикалык сабактар үчүн объекттер, дене тарбия жана спорт объекттери, тамактануу жана медициналык тейлөө пункттары ж.б.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Толтурулган дата: 20__-жылдын "__" ____________

М.О.

 

Жетекчинин аты-жөнү

 

 

______________________________________
                                          (колу)

 

3-тиркеме

Форма

Ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын билим алуусу үчүн атайын шарттардын болушу жөнүндө
МААЛЫМАТ

Пандустардын, кармоочтордун, кеңейтилген эшиктердин, лифттердин болушу (барлары көрсөтүлсүн)

Атайын билим берүү (адаптацияланган) программаларынын болушу (бар/жок)

Атайын окуу китептеринин, окуу куралдарынын жана дидактикалык материалдардын болушу (бар/жок)

Жамааттык жана жеке колдонулуучу атайын окутуу техникалык каражаттардын болушу (барлары көрсөтүлсүн)

Сурдокотормочулардын жана тифло-сурдо котормочулардын кызматтарын көрсөтүү мүмкүнчүлүгү (бар/жок)

Башка атайын шарттар (түрлөрү көрсөтүлсүн):

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Толтурулган дата: 20__-жылдын "__" ______________

М.О.

 

Жетекчинин аты-жөнү

 

 

____________________________________________
                                                          (колу)

 

4-тиркеме

Форма

Билим берүү ишинин кадрлар менен камсыздалышы жөнүндө
МААЛЫМАТ

_______________________________________________________________________
(юридикалык жактын аталышы)

_______________________________________________________________________
 (билим берүү программасынын аталышы)

Аты-жөнү

Окутуу курстары боюнча окуу планынын (программасынын) сабактарынын аталышы

Билими (кайсы жожду бүткөн, адистиги жана квалификациясы, билими жөнүндө документтин реквизиттери)

Окумуштуу даражасы жана окумуштуу наамы

Адистиги боюнча иш стажы

Иштөө шарты (штат/айкалыштыруу), эмгек китепчесинин номери

бардыгы

педагогикалык

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эскертүү: Ар бир билим берүү программасына өзүнчө таблица толтурулат.

Толтурулган дата: 20__-жылдын "__" ___________

М.О.

 

Жетекчинин аты-жөнү

 

 

____________________________________________
                                                  (колу)

 

5-тиркеме

Форма

Билим берүү ишинин окуу-методикалык жактан камсыздалышы жөнүндө
МААЛЫМАТ

_______________________________________________________________________
(юридикалык жактын аталышы)

_______________________________________________________________________
(билим берүү программасынын аталышы)

Окутуу курстары боюнча окуу планынын (программасынын) сабактарынын аталышы

Окутуу формасы жана колдонулуучу технологиялар

Студенттердин саны

Окуу китептеринин саны

Катуу мукабадагы окуу китептеринин жана башка материалдардын реквизиттери (автору, аталышы, басылган жылы)

Электрондук окуу китептеринин жана электрондук материалдардын реквизиттери (шилтеме)

 

 

 

 

 

 

 

Эскертүү: - акыркы 5 жылдагы гуманитардык жана социалдык-экономикалык сабактар боюнча окуу жана окуу-методикалык адабият;

- акыркы 10 жылдагы математика жана табигый-илимий сабактар боюнча окуу жана окуу-методикалык адабият;

- акыркы 10 жылдагы кесиптик жана атайын сабактар боюнча окуу жана окуу-методикалык адабият;

- кошумча окуу адабияты, илимий, маалымдама ж.б. басылмалар;

- аралыктан билим берүү технологияларын колдонуу үчүн электрондук окуу-методикалык камсыздоо 100%ды түзүшү керек.

Толтурулган дата: 20__-жылдын "__" _______________

М.О.

 

Жетекчинин аты-жөнү

 

 

____________________________________________
                                                     (колу)

 

6-тиркеме

Форма

 

 

Кыргыз Республикасынын
Билим берүү жана илим
министрлиги

 

_____________________________________________________________________________________
(макулдашуучу ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын толук аталышы көрсөтүлөт)

жүргүзүлгөн экспертизанын негизинде ___________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

                         (юридикалык жактын - арыз ээсинин толук аталышы көрсөтүлөт)

төмөнкү билим берүү программасын ишке ашыруу боюнча билим берүү ишине лицензия берүүгө каршы эмес/каршы (керектүүсү көрсөтүлсүн):

- жалпы билим берүү: _________________________________________________________________________

                                                        (мектепке чейинки, башталгыч жалпы, негизги жалпы, орто жалпы
                                                                             окутуунун формасын көрсөтүү менен)

- кесиптик ___________________________________________________________________________________

                                          (башталгыч кесиптик, орто кесиптик, жогорку кесиптик)

Негизги кесиптик билим берүү программалары

Билим берүү программасынын аталышы

Кесиптик билим берүүнүн деңгээли

Квалификациясы

Шифр

Программанын аталышы

1

2

3

4

5

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

- жогорку окуу жайдан кийинки кесиптик билим берүү _______________________________________

                                                                                                      (ординатура, аспирантура)

Негизги кесиптик билим берүү программалары

Билим берүү программасынын аталышы

Кесиптик билим берүүнүн деңгээли

Квалификациясы

Шифр

Программанын аталышы

1

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

- кошумча кесиптик, дипломдон кийинки билим берүү _____________________________________________

_________________________________________________________________________________________

- кошумча билим берүү ______________________________________________________________________

                                                            (курстардын аталышы же автомототранспорт каражаттарынын
                                                                   айдоочуларын даярдоо категориялары көрсөтүлсүн)

М.О.

 

Жетекчинин аты-жөнү

 

 

__________________________________________
                                                      (колу)

 

7-тиркеме

Форма

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА ИЛИМ МИНИСТРЛИГИ

ЛИЦЕНЗИЯ

Каттоо номери № ___           201_-жылдын "__" _______

Юридикалык жактан аталышы: ______________________

________________________________________________

Уюштуруу-укуктук формасы: ________________________

Юридикалык дареги: _______________________________

Жайгашкан жери: _________________________________

Юридикалык жактын мамлекеттик каттоо (кайра каттоо) жөнүндө номери:

________________________________________________

Салык төлөөчүнүн идентификациялык номери: ________

Иштин лицензиялануучу түрү: ______________________

Лицензиянын колдонулуу мөөнөтү: __________________

Негизи: _________________________________________

________________________________________________

 

 

Министрдин орун басары                  _________________

            М.О.

                                Лицензиянын сериялык номери:

                                Аныктыгын текшерүү: www.tartip.kg

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ЛИЦЕНЗИЯ

Регистрационный номер № __      от "__" _______ 201_г.

Наименование юридического лица: __________________

________________________________________________

Организационно-правовая форма ___________________

Юридический адрес: ______________________________

Местонахождение: _______________________________

Номер свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации)
юридического лица: ______________________________

Идентификационный номер налогоплательщика: ______

________________________________________________

Лицензируемый вид деятельности: __________________

Срок действия лицензии: ___________________________

Основание: ______________________________________

________________________________________________

 

Заместитель министра                 ___________________

             М.П.

                              Серийный номер лицензии:

                              Проверка подлинности: www.tartip.kg

 

 

ЖАЛПЫ БИЛИМ БЕРҮҮ ПРОГРАММАЛАРЫ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

КЕСИПТИК БИЛИМ БЕРҮҮ ПРОГРАММАЛАРЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

 

Билим берүү программасынын аталышы

Наименование образовательной программы

Окуу формасы

Форма обучения

Окуучулардын чектүү саны

Предельное количество обучаюшихся

A. Мектепке чейинки билим берүү

    Дошкольное образование

 

 

 

 

B. Башталгыч, негизги жана орто жалпы билим берүү

     Начальное, основное и среднее общее образование

 

 

 

 

E. Кошумча билим берүү (курстар)

    Дополнительное образование (күрсы)

 

 

 

 

F. Кошумча билим берүү (автомектептер)

    Дополнительное образование (автошколы)

 

 

 

 

 

 

 

 

Шифр

Багыттын (адистиктин) аталышы

Наименование направления (специальности)

Окуу формасы

Форма обучения

Окуучулардын чектүү саны

Предельное количество обучающихся

H. Башталгыч кесиптик билим берүү

     Начальное профессиональное образование

 

 

 

 

 

C. Орто кесиптик билим берүү

     Среднее профессиональное образование

 

 

 

 

 

D. Жогорку кесиптик билим берүү

     Высшее профессиональное образование

 

 

 

 

 

G. Жогорку окуу жайдан кийинки кесиптик билим берүү

      Послевузовское профессиональное образование

 

 

 

 

 

I. Кошумча кесиптик билим берүү

    Дополнительное профессиональное образование

 

 

 

 

 

 

Министрдин орун басары _______________

Заместитель министра

М.О.

М.П.

Лицензиянын сериялык номери:

Серийный номер лицензии:

 

 

8-тиркеме

Билим берүү ишине берилген лицензиялардын
РЕЕСТРИ

Лицензиянын каттоо номери

Юридикалык жактын аталышы

Салык төлөөчүнүн идентификациялык номери

Юридикалык дареги

Программалар ишке ашырылуучу дарек

Билим берүү программасынын шифри

Билим берүү программасынын аталышы

Окуучулардын саны

 Окутуу формасы

Лицензияны берүү негизи

Лицензия берилген дата

Лицензиянын бланкынын номери жана сериясы

Лицензиянын колдонулушун токто туруунун негизи жана мөөнөтү

Лицензиянын колдонулушун калыбына келтирүүнүн негизи жана датасы

Лицензияны колдонулушун токтотуунун негизи жана датасы

Дарегинин өзгөргөндүгү жөнүндө маалыматтар

Дубликатты берүүнүн негизи жана датасы

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9-тиркеме

Форма

 

 

Кыргыз Республикасынын
Билим берүү жана илим
министрлиги

АРЫЗ

______________________________________________________________________________________
(юридикалык жактын толук аталышы көрсөтүлөт)

билим берүү ишин жүргүзүүгө 20__-жылдын "__" __________ № ______, сериясы ________ лицензиясын кайра тариздөөнү суранам

Уюштуруу-укуктук формасы ______________________________________________________________________

Менчигинин түрү _______________________________________________________________________________

Юридикалык дареги _____________________________________________________________________________

                                                         (юридикалык жактын катталган дареги көрсөтүлөт)

Иш жүзүндөгү дареги ____________________________________________________________________________

                                             (юридикалык жактын иш жүзүндө жайгашкан жеринин дареги көрсөтүлөт)

Салык төлөөчүнүн идентификациялык номери (ИСН) __________________________________________________

Юридикалык жактын ОКПО коду ___________________________________________________________________

Юридикалык жак катталган (кайра катталган) дата ____________________________________________________

Төмөнкүгө байланыштуу (керектүүсү (керектүүлөрү) калтырылсын):

- юридикалык жактын аталышы өзгөргөндүгүнө;

- юридикалык жак кайра уюштурулгандыгына.

____________________________ лицензияны кайра тариздөө үчүн лицензиялык жыйымдын төлөнгөнүн ырастоочу документтин реквизиттери

Арыз ээсинин телефон (факс) номери: _____________________________________________________________

Арыз ээсинин электрондук почтасынын дареги: ______________________________________________________

Лицензиялоо маселелери боюнча маалыматты (кабарлоону) электрондук түрдө жиберүүнү
суранам ___________________________________________________.

                                               (ооба/жок)

Толтурулган дата: 20__-жылдын "__" ____________

М.О.

 

Жетекчинин аты-жөнү

 

 

________________________________________________
                                                             (колу)

 

10-тиркеме

Форма

 

 

Кыргыз Республикасынын
Билим берүү жана илим
министрлиги

АРЫЗ

_______________________________________________________________________________________
(юридикалык жактын толук аталышы көрсөтүлөт)

билим берүү ишин жүргүзүүгө 20__-жылдын "__" ________ № ____, сериясы ______ лицензиясынын дубликатын берүүнү суранам

Уюштуруу-укуктук формасы ______________________________________________________________________

Менчигинин түрү _______________________________________________________________________________

Юридикалык адреси ____________________________________________________________________________

                                                     (юридикалык жактын катталган дареги көрсөтүлөт)

Иш жүзүндөгү дареги ___________________________________________________________________________

                                       (юридикалык жактын иш жүзүндө жайгашкан жеринин дареги көрсөтүлөт)

Салык төлөөчүнүн идентификациялык номери (ИСН) _________________________________________________

Юридикалык жактын ОКПО коду __________________________________________________________________

Юридикалык жак катталган (кайра катталган) дата ___________________________________________________

Төмөнкүгө байланыштуу (керектүүсү (керектүүлөрү) калтырылсын):

- жоголгонуна;

- бузулгандыгына.

Лицензиаттын телефон (факс) номери: ____________________________________________________________

Лицензиаттын электрондук почтасынын дареги: _____________________________________________________

Лицензиялоо маселелери боюнча маалыматты (кабарлоону) электрондук түрдө жиберүүнү
суранам ____________________________________________________.

                                                 (ооба/жок)

Толтурулган дата: 20__-жылдын "__" ______________

М.О.

 

Жетекчинин аты-жөнү

 

 

________________________________________________
                                                            (колу)

 

11-тиркеме

Орто, жогорку, дипломдон кийинки, жогорку окуу жайдан кийинки жана кошумча кесиптик медициналык билим берүү программаларын жүзөгө ашыруу үчүн клиникалык базага карата минималдык лицензиялык талаптар

Көрсөткүчтөрдүн аталышы

1

Кабыл алуу бөлүмү:

- каттоочу жай;

- отуруучу орундуктары бар күтүү залы (фойе);

- адистиктер боюнча жабдылган кароо өткөрүүчү кабинет;

- жабдылган процедура кабинети;

- ооруларды аныктоо үчүн кабинет

2

Адистиктер боюнча стационардык бөлүм:

- дарыгерлер жана ординаторлор үчүн кабинет;

- кезметтеги медайымдын посту;

- орто жана кенже медициналык персонал үчүн кабинет;

- процедура кабинети;

- текшерүү жана дарылоо процедураларын жүргүзүү үчүн хирургиялык кабинет;

- бейтаптар үчүн палаталар;

- жабдууларды, инвентарды жана медициналык техниканы сактоо үчүн көмөкчү жай;

- тамактануучу жай;

- санитардык түйүн

3

Операциялык блок:

- студенттер үчүн кароо өткөрүү аянтчасы бар жабдылган операциялык блок (операциялык залдан сырткары операциянын жүрүшүнө байкоо жүргүзүү)

- медициналык персонал жана операция жасалуучу бейтап үчүн операция алдындагы бөлмө;

- аспаптарды жууп-тазалоо жана стерилдөө үчүн жай

4

Интенсивдүү терапия палатасы:

- жабдылган интенсивдүү терапия палатасы;

- медайымдын посту

5

Профилдик багыт боюнча лаборатория:

- лабораториялык изилдөөлөрдү жүргүзүү үчүн биологиялык материалды алуучу бөлмө;

- анализдерди өткөрүү үчүн бөлмө (атайын жабдуулар);

- биоматериалдарды сактоо үчүн бөлмө

6

Адистиктер боюнча окутуу учурунда практикалык билүүлөрдү жана көндүмдөрдү өнүктүрүү үчүн фантомдук жана симуляциялык техника менен жабдылган бөлмө

7

Сөөк сактоочу жабдылган жай

 

12-тиркеме

Мектепке чейинки билим берүү программасын ишке ашыруу үчүн кошумча лицензиялык талаптар

Көрсөткүчтөрдүн аталышы

Ченемдик маани

1

Штаттагы педагогикалык кадрлар менен комплекттелиши

100%

Группага тарбиячылардын саны

1ден кем эмес

Группага тарбиячылардын жардамчыларынын саны

1ден кем эмес

2

Бир балага жайдын туура келүүчү аянты

3 кв. метр

3

Жай:

- чечинүүчү бөлмө

- уктоочу бөлмө

- ойноочу бөлмө

- санитардык түйүн

- тамак-аш блогу

 

ар бир группага 1

ар бир группага 1

ар бир группага 1

ар бир группага 1

мектепке чейинки мекемеге 1

- Музыка жана дене тарбия боюнча сабактар үчүн жай

мектепке чейинки мекемеге 1ден кем эмес

- ооруп калган балдар үчүн изоляторлор

мектепке чейинки мекемеге 1

- медициналык бөлмө

мектепке чейинки мекемеге 1

Материалдар жана жабдуулар

Мамлекеттик билим берүү стандартынын талаптарына ылайык 100%

Сырткы оюн зонасы

5

Төмөнкүлөрдү үйрөнүүдө топчолордун саны:

- тарбиялоо жана окутуу орус тилинде жүргүзүлгөн мектепке чейинки мекемелерде мамлекеттик тилин

25 жана андан ашык баладан түзүлгөн 2 топ

 

- тарбиялоо жана окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн мектепке чейинки мекемелерде орус тилин

25 жана андан ашык баладан түзүлгөн 2 топ

 

- чет тилди

15 баладан ашпаган 1 топ (ата-энелердин каалоосу боюнча)

 

- көркөм сүрөт сабагы

1 топ

Эскертүү: уктоо бөлмөсүн ойноо бөлмөсү менен айкалыштырууга уруксат берилет.

 

13-тиркеме

Башталгыч, негизги жана орто жалпы билим берүү программаларын ишке ашыруу үчүн кошумча лицензиялык талаптар

Көрсөткүчтөрдүн аталышы

Ченемдик маани

1

Штаттагы педагогикалык кадрлар менен комплекттелиши

100%

2

Класс комплекттердин чектүү толушу (1 класска):

Башталгыч жалпы билим берүү (1-4 кл.)

25ден ашык эмес

Негизги жалпы билим берүү (5-9 кл.)

25ден ашык эмес

Орто жалпы билим берүү (10-11 кл.)

20дан ашык эмес

3

Сабактарды 2 сменада окутууну эске алуу менен турак эмес жайдын 1 окуучуга туура келүүчү аянты

5 кв. метр

4

Көрсөтүлгөн билим берүү программаларын ишке ашырууга мүмкүндүк берген, практикалык жана лабораториялык сабактарды өткөрүү үчүн жабдылган окуу кабинеттеринин, компьютердик класстардын, объекттердин болушу

Мамлекеттик билим берүү стандартынын талаптарына ылайык 100%

5

Милдеттүү окуу китептери

1:1

6

Ашкана (саны)

1

7

Спорт залы (саны)

1

8

Актовый зал (саны)

1

9

Медициналык пункт (саны)

1

 

14-тиркеме

Башталгыч кесиптик билим берүү программаларын ишке ашыруу үчүн кошумча лицензиялык талаптар

Көрсөткүчтөрдүн аталышы

Ченемдик маани

1

Штаттагы педагогикалык кадрлар менен комплекттелиши

100%

2

Программалар боюнча топтордун чектүү толушу

25ке чейин

3

2 сменада окутууну эске алуу менен 1 окуучуга туура келүүчү аянт (кв. метр)

12

4

Көрсөтүлгөн билим берүү программаларын ишке ашырууга мүмкүндүк берген, практикалык жана лабораториялык сабактарды өткөрүү үчүн жабдылган окуу кабинеттеринин, компьютердик класстардын, объекттердин болушу

Мамлекеттик билим берүү стандарттарынын талаптарына ылайык

5

Милдеттүү окуу китептери

1:1

6

Ашкана (саны)

1

7

Спорт залы (саны)

1

8

Актовый зал (саны)

1

9

Медициналык пункт (саны)

1

 

15-тиркеме

Орто кесиптик билим берүү программаларын ишке ашыруу үчүн кошумча лицензиялык талаптар

Көрсөткүчтөрдүн аталышы

Ченемдик маани

 

1. Кадрдык потенциал

1

Билим берүү программасынын окутуучуларынын жалпы санына карата штаттагы окутуучулардын үлүшү(*)

80%

2. Материалдык-техникалык камсыздоо
2 сменада окутууну эске алуу менен 1 студентке туура келүүчү аянт (кв. метр)

2

Орто кесиптик окуу жайы

 

- техникалык, айыл-чарба, педагогикалык, медициналык жана гуманитардык

7

 

- дене тарбия

10

 

- маданият, көркөм сүрөт искусствосу, архитектура, театралдык, консерваториялар

11

3

Көрсөтүлгөн билим берүү программаларын ишке ашырууга мүмкүндүк берген, практикалык жана лабораториялык сабактарды өткөрүү үчүн жабдылган окуу кабинеттеринин, компьютердик класстардын, объекттердин болушу

Мамлекеттик билим берүү стандарттарынын талаптарына ылайык

4

Актовый зал (саны)

1

5

Спорт залы (саны)

1

6

Ашкана (саны)

1

7

Медициналык пункт (саны)

1

8

Окутуучу/студент катышы

- техникалык, айыл-чарба, педагогикалык, медициналык жана гуманитардык

1:12 ашык эмес

- маданият жана искусство

1:3 ашык эмес

- дене тарбия

1:6 ашык эмес

3. Окуу-методикалык камсыздоо (чыгарылган жылдарына ылайык)

9

Милдеттүү окуу китептери(**)

0,5

10

Лабораториялык жана курстук иштерге методикалык колдонмо

1:1

11

Күндүзгү окуу формасындагы студенттердин санына карата сырттан жана күндүзгү-сырттан (кечки) окуу формасындагы студенттердин саны(***)

1:1

Эскертүү:

(*) Штаттагы окутуучулар болуп ошол билим берүү уюмундагы иши эмгек китепчесине ылайык негизги болгон окутуучулар саналат.

(**) Милдеттүү окуу китептери жана методикалык колдонмолор мамлекеттик билим берүү стандарттарынын талаптарынын негизинде жумушчу программалар менен аныкталат. Окуу китептери катары лекциялардын конспектилеринин, электрондук окуу китептеринин тираждалган нускалары колдонулса болот.

(***) Студенттерди сырттан жана күндүзгү-сырттан (кечки) окуу формасында окутууга күндүзгү окуу формасында окуган студенттер болгон учурда гана уруксат берилет.

 

16-тиркеме

Жогорку кесиптик, дипломдон кийинки жана жогорку окуу жайдан кийинки кесиптик билим берүү программаларын ишке ашыруу үчүн кошумча лицензиялык талаптар

Көрсөткүчтөрдүн аталышы

Ченемдик маани

1. Кадрдык потенциал

1

Билим берүү программасынын ар бир цикли боюнча окутуучуларынын жалпы санына карата окумуштуу даражасы жана/же окумуштуу наамы бар окутуучулардын үлүшү (бакалавр, специалист)(*)

40%дан кем эмес

2

Билим берүү программасынын окутуучуларынын жалпы санына карата окумуштуу даражасы жана/же окумуштуу наамы бар окутуучулардын үлүшү (магистр)(*)

60%дан кем эмес

3

Дипломдон кийинки жана жогорку окуу жайдан кийинки кесиптик билим берүү программасынын окутуучуларынын жалпы санына карата окумуштуу даражасы жана/же окумуштуу наамы бар окутуучулардын үлүшү (ординатура, аспирантура, PhD)(*)

90%дан кем эмес

4

Билим берүү программасынын окутуучуларынын жалпы санына карата штаттагы окутуучулардын үлүшү(**)

70%дан кем эмес

2. Материалдык-техникалык камсыздоо
2 сменада окутууну эске алуу менен 1 студентке туура келүүчү аянт (чарчы метр)

5

Билим берүү уюмдары:

 

 

- техникалык, айыл-чарба, медициналык, педагогикалык жана гуманитардык

9

 

- маданият, көркөм сүрөт искусствосу жана архитектура, театралдык, консерваториялар

13

 

- дене тарбия

11

6

Актовый зал (саны)

1

7

Спорт залы (саны)

1

8

Ашкана (саны)

1

9

Медициналык пункт (саны)

1

10

Көрсөтүлгөн билим берүү программаларын ишке ашырууга мүмкүндүк берген, практикалык жана лабораториялык сабактарды өткөрүү үчүн жабдылган окуу кабинеттеринин, компьютердик класстардын, объекттердин болушу

Мамлекеттик билим берүү стандарттарынын талаптарына ылайык

11

Окутуучу/студент катышы

- техникалык, айыл-чарба, педагогикалык, медициналык жана гуманитардык

1:12 ашык эмес

- маданият жана искусство

1:3 ашык эмес

- дене тарбия

1:6 ашык эмес

3. Окуу-методикалык камсыздоо (чыгарылган жылдарына ылайык)

13

Милдеттүү окуу китептери менен камсыздалышы(***)

0,5

14

Лабораториялык жана курстук иштерди аткаруу боюнча методикалык колдонмолор менен камсыздалышы

1:1

15

Аралыктан билим берүү технологияларын колдонууда электрондук окуу китептери жана окуу-методикалык материалдар менен камсыздалышы

100%

16

Күндүзгү окуу формасындагы студенттердин санына карата сырттан жана күндүзгү-сырттан (кечки) окуу формасындагы студенттердин саны

1:1

Эскертүү:

(*) Кесиптик цикл үчүн - тийиштүү кесиптик чөйрөдө мамлекеттик ардак наамдарга ээ (дене тарбиянын жана спорттун эмгек сиңирген кызматкери, эмгек сиңирген машыктыруучу, искусствонун эмгек сиңирген ишмери, эл сүрөтчүсү, эл артисти, эмгек сиңирген артист ж.б.), мамлекеттик сыйлыктардын лауреаттары окутуучулардын сапаттык курамын баалоодо эсепке алынат.

(**) Штаттагы окутуучулар болуп ошол билим берүү уюмундагы иши эмгек китепчесине ылайык негизги болгон окутуучулар саналат.

(***) Милдеттүү окуу китептери жана методикалык колдонмолор мамлекеттик билим берүү стандарттарынын талаптарынын негизинде жумушчу программалар менен аныкталат. Окуу китептери катары лекциялардын конспектилеринин, электрондук окуу китептеринин тираждалган нускалары колдонулса болот.

(****) Студенттерди сырттан жана күндүзгү-сырттан (кечки) окуу формасында окутууга күндүзгү окуу формасында окуган студенттер болгон учурда гана уруксат берилет.

 

17-тиркеме

Кошумча жана кошумча кесиптик билим берүү (квалификацияны жогорулатуу курстары) программаларын ишке ашыруу үчүн кошумча лицензиялык талаптар

Көрсөткүчтөрдүн аталышы

Ченемдик маани

1

Штаттагы педагогикалык кадрлар менен комплекттелиши

50%

2

Көрсөтүлгөн программа боюнча топтордун чектүү толушу

Туура келүүчү аянтка ылайык

3

2 сменада окутууну эске алуу менен 1 угуучуга туура келүүчү аянт (кв. метр)

3

4

Окуу жана окуу-методикалык материалдар (камсыздоо пайызы %)

100%

5

Окуу программасына ылайык 1 компьютерге туура келүүчү угуучулардын саны

1:2

6

Окуу программасында каралган практикалык сабактарды өткөрүү үчүн жабдуулар жана инвентарь

100%

7

Окуу программасынын мазмуну көрсөтүлгөн программалар боюнча жаңыланууларга туура келет

 

18-тиркеме

Транспорт каражаттарынын айдоочуларын даярдоо боюнча программаны ишке ашыруу үчүн кошумча лицензиялык талаптар

Көрсөткүчтөрдүн аталыштары

Ченемдик мааниси

1

Штаттык инженердик-педагогикалык кадрлар менен комплектелиши

50%

2

Айдоо практикасын окутуучу кызматкерлердин (инструкторлордун) ошол категориядагы транспорт каражатын айдоону окутуу укугуна документи же айдоочулук стажы 3 жылдан ашык, ошондой эле тиешелүү категориядагы транспорт каражатын башкаруу укугуна күбөлүгү болушу керек

3

2 сменада окутууну эске алуу менен 1 окуучуга жайдын окуу аянты

3 кв.м

 

Бардык окутуу жайлары видеобайкоо аппараты, компьютер жана проектор менен жабдылышы керек, алардагы жазуулар 6 жылдык мөөнөткө сакталат

 

Автомобилдин түзүлүшү жана автомобилдерди техникалык тейлөө боюнча класс:

-  даярдоо категориялары боюнча автомобилдердин (автобустардын) негизги чогултулган бирдиктеринин (кыймылдаткыч сцепления жана берүү каробкасы менен чогултулган, бөлүштүрүүчү коробка, алдыңкы, ортоңку жана арткы мосттору башкаруу механизмдери менен чогултулган);

- даярдоо категориялары боюнча автомобилдин (автобустун, чиркегичтин) өзүнчө механизмдери, системалары жана бөлүктөрү;

- демонстрациялык стенддер (кыймылдаткычтын жумушчу циклдери, кривошип - шатундук жана газбөлүштүрүүчү механизмдер; электр тогунун жүрүү, майлоо, муздатуу системалары; электр жабдуулары, рулдук башкаруу, токтотуучу системалар)

1

 

Жол кыймылынын эрежелери жана коопсуздугу боюнча класс:

- жол белгилери жана кошумча маалымат каражаттары;

- Жол кыймылынын эрежелери боюнча плакаттардын комплекти;

- транспортту айырмалоо боюнча маселелерди чечүүгө багытталган транспорт каражаттарынын макеттери, кайчы көчөлөрдүн жана аянттардын схемаларынын комплекти;

- жол белгиси жана аны жолдордо, жол өткөн көпүрөлөрдө жана башка жерлерде колдонуу боюнча окутуу-көрсөтмө куралдар;

- светофорлордун электрленген моделдери (бардык типтери);

- светофордун жана жөнгө салуучунун, жолдун жүрүүчү бөлүгүндөгү транспорт каражаттарынын жайгашуусун, манёвр кылууну, ашууну, темир жол өтмөктөрүнөн өтүүнү, адамдарды жана жүктөрдү ташууну, колоннада айдоону, автотранспорт каражаттарынын техникалык абалын жана жабдууларын, номердик, ажыратуу жана алдын ала эскертүү белгилерин, автомобиль кыймылынын теориясы жана автомобилди айдоонун психофизиологиялык негиздери боюнча, ар түрдүү жолдордо жана гидрометеорологиялык шарттарда коопсуз айдоонун техникалык ыкмалары боюнча жазууларды жана белгилерди үйрөнүү үчүн окутуу-көрсөтмө куралдар;

- кыймылдын коопсуздугуна таасиринин тийгизүүчү механизмдерди жана приборлорду көрсөтүү менен автомобилдин (автобустун) схемалары;

- жол-транспорт кырсыктарынын келип чыгуу себептерин эске алуу менен алар чагылдырылган көрсөтмө стенддер

1

 

Автомобилдердин түзүлүшү жана техникалык тейлөө боюнча лаборатория:

- даярдоо категориялары боюнча комплектелген автомобиль (автобустар, чиркегичтер);

- астына койгучта турган негизги изилденүүчү маркаларды дароо жөнгө салуу үчүн кыймылдаткыч;

- жөнгө салуучу маалыматтардын таблицалары, техникалык тейлөөнүн түрлөрү боюнча жумуштардын тизмелери менен щиттер;

- окуп үйрөнүлүүчү автомобилдердин (автобустардын, чиркегичтерди) майлоо картасы;

- техникалык тейлөө боюнча жумуштарды жүргүзүү үчүн эксплуатациялык материалдардын топтому;

- ажыратуу-чогултуу жумуштарын жүргүзүү үчүн ыңгайлаштырылган чечилүүчү инструменттердин комплекти;

- жумушчу үстөлдөр (слесардык верстактар)

1

 

Алгачкы медициналык жардам көрсөтүү, эмгекти коргоо жана өндүрүштүк экология классы:

- медициналык аптечка жана дөңгөлөктөр;

- кушетка жана носилка;

- алгачкы жардам көрсөтүү жана башкалар боюнча плакатта

1

 

Автотренажерлор классы:

- автотренажерлор

1

 

Автодром же үйрөнүп-айдоочу аянт:

- айдоого баштапкы окутуу маселелерин аткаруу жана айланма үчүн аянт;

- габариттүү "тоннель", "короо", "восьмёрка", зигзаг түрдө айдоо (же "жыланча өтүү");

- темир жол платформасы жана өтмөгү, эстакада;

- дөңдүү жана тик ылдый;

- жөнгө салынуучу кесилиштер;

- жол белгилери, светофор, жолдун жүрүүчү бөлүгүнүн сызыктары, багыттар

1

4

Окуу китептери жана окуу-методикалык куралдары (камсыздалуу пайызы)

1

5

1 компьютерге окуучулардын саны

6

6

Тиешелүү категориядагы, "Окуу транспорт каражатын" ажыратуу белгилери менен белгиленген жана кайталанган токтотуучу, токтоткучтун, сцеплениянын кошумча педалдары жана окуучу үчүн арткы жакты көргөзгөн күзгү менен жабдылган, терезелери күңүрттөлгөн эмес окуу автомобилдери

Бир күнгө 7 окуучуга 1 автомобиль

Эскертүү: Инструктор жана курсант каттамга чыгаардын астында медициналык күбөлөндүрүүдөн, ал эми окуу автомобили каттам алдындагы техникалык кароодон милдеттүү түрдө өтөт.