Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

 

 

2-тиркеме

 

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
2018-жылдын 31-декабрындагы
№ 666
токтомуна

Пробацияны колдонуу жана кардарларды эсепке алуу
ТАРТИБИ

1-глава. Жалпы жоболор

1. Ушул Тартип мамлекеттик органдар, жергиликтүү мамлекеттик администрациялар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жана коомчулук менен өз ара аракеттенүүдө пробация кардарына карата контролдоону, көзөмөлдөөнү жана кайра социалдаштырууну колдонуу шарттарын аныктайт.

2. Ушул Тартипте колдонулуучу негизги түшүнүктөр:

1) пробация кызматкерлери - пробация чөйрөсүндө, анын ичинде психологиялык жана социалдык иш менен байланышкан ишти жүзөгө ашыруучу мамлекеттик жарандык кызматчылар;

2) пробация кардары (мындан ары - кардар) - статусу "Пробация жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 5-беренеси менен аныкталган жеке жак;

3) пробация волонтеру (мындан ары - волонтер) - "Пробация жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 30-беренесинин талаптарына шайкеш келген жеке жак;

4) пробациянын борбордук органы - Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин алдындагы Пробация департаментинин Борбордук аппараты;

5) пробациянын аймактык органы - райондук, шаардык, облустук маанидеги пробациянын борбордук органынын түзүмдүк бөлүмү;

6) пробация кардарларынын маалыматтар базасы - пробация кардарлары жана Кыргыз Республикасынын жазык мыйзамдарында жана "Пробация жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамындагы аларга карата көрүлгөн бардык чаралар жөнүндө маалыматтардын корголгон электрондук системасы.

3. Кардар Кыргыз Республикасынын Конституциясында, Кыргыз Республикасынын Жазык кодексинде, Кыргыз Республикасынын Жоруктар жөнүндө кодексинде, Кыргыз Республикасынын Жазык-процесстик кодексинде, Кыргыз Республикасынын Жазык-аткаруу кодексинде, "Пробация жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамында, ушул Тартипте жана Кыргыз Республикасынын башка мыйзам актыларында белгиленген чектөөлөр менен Кыргыз Республикасынын жаранынын укуктарына жана милдеттерине ээ.

4. Пробация органынын функциялары "Пробация жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына жана жазык-аткаруу иши чөйрөсүндөгү башка мыйзамдарга ылайык Пробациянын борбордук органы жана анын аймактык бөлүмдөрү тарабынан жүзөгө ашырылат.

5. Пробация органдарынын ушул Тартипте жана жазык-аткаруу жана пробация ишинин чөйрөсүндөгү мыйзамдарда каралган мыйзамдуу талаптары Кыргыз Республикасынын бүткүл аймагында жарандар жана кызмат адамдары, менчигинин түрүнө карабастан уюмдар, ишканалар, мекемелер тарабынан аткарылуусу үчүн милдеттүү. Пробация органдары алардын мыйзамдуу талаптары аткарылбаган учурда соттордун чечимдерин аткарбагандыгы, пробация чөйрөсүндөгү мыйзам бузууларды жоюу жана пробациянын максаттарына жетүүгө жолтоо болгон башка жагдайлар жөнүндө тиешелүү адамдарга жана мекемелерге талаптарды жиберет.

Пробация органдарынан келип түшкөн талаптар боюнча чечим кабыл албоо Кыргыз Республикасынын Бузуулар жөнүндө кодексинин 293-беренесинде каралган жоопкерчиликке алып келет.

2-глава. Пробация органдарынын функциялары

6. Пробациянын борбордук органы пробациянын түзүмдүк жана аймактык органдарын башкарат жана пробация иши чөйрөсүндөгү мыйзамдарга ылайык алардын ишин контролдойт.

7. Пробациянын аймактык органдары коомдон обочолонтуу менен байланышпаган жазык жазаларын жана жазык-укуктук таасир этүүнүн мажбурлоо чараларын аткарат, бошонууга даярданып жаткан адамдарга көмөк көрсөтүшөт, эркиндигинен ажыратуу түрүндөгү жазаны өтөөдөн шарттуу-мөөнөтүнөн мурда бошонгон адамдарга төмөнкү функцияларды ишке ашыруу аркылуу көзөмөл жана контроль жүргүзүшөт:

- кардардын ким экендигине социалдык-психологиялык изилдөө жүргүзүү;

- пробациялык баяндама даярдоо;

- социалдык жүрүм-турумун оңдоо (тарбиялык таасир көрсөтүү) программаларын иштеп чыгуу жана жүзөгө ашыруу;

- кардарды кайра социалдаштыруу процессине реабилитациялык программаларды ишке ашырган коомчулуктун субъекттерин тартуу;

- кардарлар тарабынан кайра укук бузуулардын жасалышын болтурбоо боюнча алдын алуу иш-чараларын уюштуруу жана аткаруу;

- пробация ишинин маселелери боюнча кардарлардын жана жарандардын арыздарын, даттанууларын жана башка кайрылууларын карап чыгуу;

- кардарларды эркиндигинен ажыратуу түрүндөгү жазаны өтөөдөн бошотууга даярдоо максатында Кыргыз Республикасынын жазык-аткаруу системасынын түзөтүү мекемелери менен өз ара аракеттенүү;

- кардарлардын укуктарын, эркиндиктерин жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын ишке ашыруусуна көмөк көрсөтүү;

- коомчулук менен кызматташуу, купуялуулук принцибин сактоо аркылуу кардарларга карата куугунтуктоону азайтуу боюнча иш-чараларды жүзөгө ашыруу;

- медиаторду тартуу аркылуу кардарды жабырлануучу менен элдештирүү боюнча иш-чараларды уюштуруу;

- пробация органдарынын кызматкерлеринин квалификациясын жогорулатуу боюнча иш-чараларды уюштуруу;

- волонтерлордун ишин уюштуруу;

- мамлекеттик органдар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, жергиликтүү мамлекеттик администрациялар, эл аралык жана өкмөттүк эмес уюмдар менен өз ара аракеттенүү.

3-глава. Кардарды эсепке алуу

§ 1. Кардарды эсепке алуу

8. Пробациянын аймактык органдары күчүнө кирген соттук актыны алган күндөн тартып ушул Тартиптин 13 жана 14-пункттарына ылайык кардардын өздүк ишин ачат.

9. Эсепке алуу үчүн кардар келгенден кийин пробациянын аймактык органдары төмөнкү иш-чараларды жүргүзүшөт:

- алгачкы таанышуу маеги, анын жүрүшүндө ким экендигин күбөлөндүрүүчү документтердин бардыгы, ден соолугунун абалы, социалдык муктаждыктары жана ал жөнүндө башка маалыматтар аныкталат;

- анын укуктары жана милдеттери түшүндүрүлөт;

- коомдон обочолонтуу менен байланышпаган жазык жазаларын жана жазык-укуктук таасир этүүнүн мажбурлоо чараларын өтөөнүн, көзөмөлдөө талаптарын сактоонун, сот тарабынан жүктөлгөн пробациялык милдеттерди аткаруунун тартиби жана аларды бузууда мыйзамда каралган жоопкерчилик түшүндүрүлөт;

- кардарды каттоо ушул Тартиптин 1-тиркемесинде белгиленген форма боюнча пробация кардарларын каттоону эсепке алуу бланкына жана пробация кардарларынын маалыматтык базасына жазуу жана анын маалыматтарын киргизүү аркылуу жүргүзүлөт;

- кардардын социалдык абалына жараша жана анын макулдугу менен ушул Тартиптин 2-тиркемесине ылайык социалдык-укуктук жардам көрсөтүүнүн жекече программасы (мындан ары - Программа) түзүлөт, ал эми кардар андан баш тарткан учурда эркин формада акт түзүлөт;

- пробациялык көзөмөлдөө планы түзүлөт;

- өздүк ишин тариздөө үчүн документтердин тизмеси берилет.

10. Ага карата пробациянын аймактык органына соттук чечим келип түшө элек кардар келген учурда, кардардан анын пробация органына келгендиги жөнүндө арыз кабыл алынат, ал арыздарды эсепке алуу журналына катталат.

11. Кардар жүйөлүү себепсиз (оору, жакын тууганынын каза болушу, табигый кырсыктар жана башка форс-мажордук кырдаалдар) эсепке алуу үчүн белгиленген мөөнөттө келбеген учурда, пробациянын аймактык органы тарабынан сот органына тиешелүү кабарлоо жиберилет.

12. Ушул Тартиптин 9-пунктунда каралган иш-чаралар жашы жете элек кардарга карата ушул Тартиптин 121-пунктуна ылайык жүргүзүлөт.

§ 2. Кардардын өздүк иши

13. Өздүк иш кардарды эсепке алуунун негизги документи болуп саналат, ал төмөнкүлөрдөн түзүлөт:

- өздүк иштин тизмесинен;

- ушул Тартиптин 1-тиркемесине ылайык форма боюнча кардарды каттоону эсепке алуу бланкынан;

- мыйзамдуу күчүнө кирген соттун чечиминен (өкүм, токтом, аныктама);

- кардардын анкетасынан;

- жашаган, иштеген жана окуган жеринен (иштеген же окуган жери бар болсо) маалымкаттан;

- 3x4 см өлчөмүндөгү 4 сүрөттөн;

- иштеген жана окуган жеринен (иштеген же окуган жери бар болсо) мүнөздөмөлөрдөн;

- ким экендигин күбөлөндүрүүчү документтердин көчүрмөсүнөн;

- кардар менен сүйлөшүү жөнүндө маалымкаттан (кардарды ар бир каттоодо түзүлөт);

- ушул Тартиптин 9-пунктунда көрсөтүлгөн актыдан;

- Программадан (болгон учурда);

- пробациялык көзөмөлдөө планынан;

- соттуулугу бар же жоктугун ырастаган документтерден;

- кардардын өлкөнүн чегинен тышкары чыгуусун чектеген документтерден;

- сот органынын чечиминин аткарууга кабыл алынгандыгы тууралуу пробация органын кабарлоосунан;

- кардардын социалдык статусун ырастаган документтерден (нике жөнүндө күбөлүк, майыптыгын таануу жөнүндө маалымкат ж.б.);

- кардарды кайра социалдаштырууга байланышкан башка документтерден.

14. Өздүк иштин номери титулдук барагына № X-Y-Z формасында берилет, анда:

X - кардарларды эсепке алуу журналындагы катар номери;

Y - кардар соттолгон берене;

Z - пробациянын аймактык органында кардар эсепке алынган жыл.

15. Кардардын өздүк иши кызматтык колдонуу үчүн документ болуп саналат, ал суроо-талап боюнча жогору турган көзөмөлдөөчү органдарга пробациянын борбордук органын кабарлоо менен жөнөтүлүшү мүмкүн.

16. Кардар өздүк ишинин мазмуну менен таанышып чыгууга укуктуу, ал жөнүндө сүйлөшүү тууралуу маалымкатка тиешелүү белги коюлат.

17. Кардар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган тартипте аты-жөнүн өзгөрткөн учурда, ал бул тууралуу пробациянын аймактык органына үч күндүк мөөнөттө билдирүүгө милдеттүү, ал жөнүндө өздүк ишинде болгон эсепке алуу документтерине жана маалыматтар базасына белги коюлат. Ырастоочу документтер өздүк ишине көктөлөт.

18. Пробациянын аймактык органдары мыйзамдуу күчүнө кирген соттук чечимди кириш корреспонденциясынын эсепке алуу журналына каттаган күндөн тартып 3 жумуш күндөн кечиктирбестен соттук актыны чыгарган сот органына анын аткарууга алынгандыгы жөнүндө кабарлайт.

19. Кардардын өздүк иши жоголгон учурда, ал калыбына келтирилет. Калыбына келтирилген өздүк иштин титулдук барагына: "Калыбына келтирилген" деген белги коюлат.

20. Кардар эсепке алуудан чыгарылган учурдан тартып анын өздүк иши Кыргыз Республикасынын архив иши чөйрөсүндөгү мыйзамдарына ылайык сакталат.

4-глава. Кардардын кайра социалдашуусуна көмөк көрсөтүүнү уюштуруу

21. Көмөк көрсөтүүнү уюштуруу пробациянын аймактык органынын тиешелүү адисинин кардар менен сүйлөшүүсүнөн башталат.

22. Пробациянын аймактык органы соттук акты катталган учурдан тартып 25 календардык күндөн ашпаган мөөнөттө кардар жөнүндө маалыматтарды чогултууну (зарыл болгон учурда волонтерлорду тартуу менен) уюштурат.

23. Маалыматтарды чогултуунун жыйынтыгы боюнча 3 күндүн ичинде аны баалоо (талдоо) жүргүзүлөт жана бул баалоонун негизинде 2 күндүн ичинде төмөнкүлөрдү көрсөтүү менен корутунду чыгарылат:

- кардардын психологиялык абалын;

- кардардын социалдык керектөөлөрүн (жалпы жана кесиптик билиминин жана жумушунун, пенсиялык камсыздоосунун болушун, турмуш-тиричилик шарттарынын абалын, үй-бүлөлүк байланыштарын калыбына келтирүү);

- кардардын медициналык жардамга муктаждыктарын;

- юридикалык жардамга, жоголгон документтерин (паспорт, туулгандыгы тууралуу күбөлүк, айдоочулук күбөлүк, пенсия күбөлүгү, билими тууралуу диплом же аттестат жана башкалар) жана жоготулган укуктарын калыбына келтирүү үчүн юридикалык жардамга муктаждыктарын;

- тобокелдиктерди баалоону (кылмыш жасоону кайталоо коркунучун, девианттык жүрүм-турумга берилүүсүн, психоактивдүү заттарга көз карандылыгын жана башка тобокелдиктерди).

24. Корутундунун негизинде адистердин катышуусунда Программаны түзүү зарылдыгы жөнүндө маселе чечилет.

Түзүлгөн учурда аталган Программа пробациянын аймактык органынын жетекчиси тарабынан бекитилет.

25. Программага ылайык:

- кардар үчүн билим берүү, психореабилитациялоо, көз карандылыкты төмөндөтүү, чыр-чатактарды жана агрессияны башкаруу чөйрөсүндө тийиштүү реабилитациялык программалар жана башка терапиялык мүнөздөгү программалар аныкталат;

- мамлекеттик, эл аралык, коммерциялык эмес уюмдар менен кардарга реабилитациялык, терапиялык программаларды берүү жөнүндө өз ара аракеттенүү уюштурулат;

- "Пробация жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 29-31-беренелерине ылайык волонтерлор тартылат.

26. Программа алты айлык мөөнөткө түзүлөт, анын аралыгында ал кардардын жүрүм-турумуна жана анын муктаждыктарынын өзгөрүүсүнө жараша өзгөртүлүшү мүмкүн.

27. Программаны өтүүнүн жыйынтыгы боюнча кардардын катышуусу менен пробация органы тарабынан Программаны ийгиликтүү аяктоо же аны улантуу жөнүндө чечим кабыл алынат.

5-глава. Сотко чейинки пробацияны ишке ашыруу тартиби

28. Сотко чейинки пробация соттун талабы боюнча ишке ашырылат жана айыпталуучуга карата пробациялык баяндаманы даярдоодон турат.

Пробациялык баяндаманы даярдоо процессинде кардарга зарыл болгон учурда:

- мамлекет тарабынан кепилденген консультациялык-укуктук жана квалификациялуу юридикалык жардам алууга көмөк;

- жоголгон укуктарын жана документтерин калыбына келтирүүгө жардам;

- элдештирүү жол-жоболорун (медиацияларды) жүргүзүүгө көмөк көрсөтүлөт.

Соттун пробациялык баяндаманы даярдоо жөнүндө талабы пробациянын аймактык органына келип түшкөн учурда тиешелүү кириш документтерди каттоо журналына катталат.

29. Пробациялык баяндаманы даярдоо кардардын ким экендигин социалдык-психологиялык изилдөөгө негизделет жана анын туруктуу же убактылуу жашаган жери боюнча пробациянын аймактык органы тарабынан төмөнкүлөр аркылуу уюштурулат:

- жакын туугандарынан, мыйзамдуу өкүлдөрүнөн, коңшуларынан, жумуш боюнча кесиптештеринен, бирге окугандарынан жана башка кардарга тиешеси бар адамдардан эркин формада интервью алынат. Ар бир айыпталуучу боюнча 3төн кем эмес интервью алынат;

- менчигинин түрүнө карабастан мекемелерден жана уюмдардан айыпталуучуга карата мүнөздөмөлөрдү, пикирлерди, сунуштамаларды, маалымкаттарды, маалыматтарды талап кылуу боюнча суроо-талаптарды жөнөтүү;

- пробациянын аймактык органынын адистерине айыпталуучунун социалдык, психологиялык абалы жөнүндө маалымат даярдоо боюнча тапшырмаларды берүү;

- айыпталуучунун жашаган жерин аныктоо боюнча акт түзүү;

- айыпталуучунун өзүнөн же анын мыйзамдуу өкүлүнөн, коргоочусунан, аялынан (күйөөсүнөн) же жакын туугандарынан маалыматтарды алуу.

30. Айыпталуучунун ким экендигин социалдык-психологиялык изилдөөнүн жыйынтыгы боюнча пробациянын аймактык органы тарабынан соттун талабы келип түшкөн күндөн баштап 30 күндүн ичинде пробациялык баяндама же пробациялык баяндаманы түзүү мүмкүн эместиги жөнүндө жүйөлүү корутунду даярдалат, ал сотко жөнөтүлөт. Пробациялык баяндаманын типтүү формасы ушул Тартиптин 3-тиркемесинде белгиленет. Пробациялык баяндаманы түзүү мүмкүн эместиги жөнүндө жүйөлүү корутунду "Пробация жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 9-беренесинин 9-бөлүгүндө белгиленген жагдайларга жараша эркин формада даярдалат.

6-глава. Аткаруу пробациясын ишке ашыруу тартиби

§ 1. Аткаруу пробациясынын жалпы шарттары

31. Аткаруу пробациясы соттун чечими менен коомдон обочолонтпостон жазалоо жана жазык-укуктук таасир этүүнүн төмөнкүдөй түрдөгү мажбурлоочу чаралары дайындалган адамдарга карата колдонулат:

- коомдук иштер;

- белгилүү бир кызмат ордун ээлөө же белгилүү бир иш менен алектенүү укугунан ажыратуу;

- түзөтүү иштери;

- эркиндигин чектөө;

- эскертүү менен жүрүм-турумун чектөө;

- пробациялык көзөмөлдү колдонуу менен жазык жазасынан бошотуу.

32. Аткаруу пробациясы кардарларга карата төмөнкү иш-чараларды жүзөгө ашыруудан турат:

- жүрүм-турумун көзөмөлдөө;

- сот тарабынан жүктөлгөн көзөмөлдөө талаптарынын, пробациялык милдеттердин жана пробациянын аймактык органы жүктөгөн милдеттердин аткарылышын контролдоо;

- укук бузууларды жасоонун алдын алуу;

- тарбиялык таасир этүүнү колдонуу;

- кайра социалдашууга жана турмуштук оор кырдаалдан чыгууга көмөктөшүү.

33. Аткаруу пробациясында төмөнкүлөр ишке ашырылат:

- ушул Тартиптин 3-главасында каралган тартипте кардарды эсепке алуу;

- ушул Тартиптин 9-пунктуна ылайык иш-чараларды жүргүзүү;

- ушул главанын 2-параграфына ылайык пробациялык көзөмөлдөө планын түзүү;

- ушул Тартиптин 9-пунктунда белгиленген Программаны түзүү;

- кардарга волонтерлорду бекитүү;

- мамлекеттик органдар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жана коомчулук менен өз ара аракеттенүү.

§ 2. Пробациялык көзөмөлдөө планы

34. Пробациялык көзөмөлдөө планы (мындан ары - План) пробация органынын адистеринин пикирин (зарыл болгондо) эске алуу жана кардардын катышуусу менен ушул Тартиптин 4-тиркемесине ылайык форма боюнча пробациянын аймактык органы тарабынан түзүлөт.

35. План төмөнкүлөрдү камтыйт:

- кардардын жеке маалыматтарын;

- сот тарабынан жүктөлгөн көзөмөлдөө талаптарын жана пробациялык милдеттерди жана пробациянын аймактык органы жүктөгөн милдеттерди аткаруу тартибин;

- Программанын аткарылышын контролдоо (мониторинг жүргүзүү жана баалоо) боюнча иш-чараларды, ал болсо;

- кардарга бекитилген волонтердун маалыматтарын жана Планды ишке ашыруу боюнча анын функцияларын.

36. План сот тарабынан жүктөлгөн көзөмөлдөө талаптарынын жана пробациялык милдеттердин кардар тарабынан аткарылышын контролдоо аркылуу төмөнкү жол менен жүзөгө ашырылат:

- алдын алуучу сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү жана каттоону эсепке алуу бланкын толтуруу үчүн келген күндөрдү белгилөө;

- кардардын жүрүм-турумуна, өнөкөт тобокелдиктерине жана криминогендик муктаждыктарына жараша анын пробациянын аймактык органына келүүсүнүн санын көбөйтүү;

- кардардын келүүсүн каттоо;

- өбөлгөлөө иретинде кардардан сот тарабынан жүктөлгөн көзөмөлдөө талаптарынын жана пробациялык милдеттерди толук же жарым-жартылай алып салуу жөнүндө сотко сунуш жиберүү;

- жашаган, иштеген, окуган жеринен, реабилитациялоо программасын сунуштаган уюмдардан, мамлекеттик органдардан жана башка мекемелерден (кардардын жүрүм-туруму жөнүндө) маалымат чогултуу.

37. Планды жана/же Программаны аткаруу тартиби бузулган, кардардын мүмкүнчүлүгүнүн чектелгендигине, ден соолугунун абалына байланыштуу келүүсү мүмкүн болбогон учурда кардардын жашаган, окуган жана иштеген жерине милдеттүү түрдө барышат.

38. Жаза өтөө тартибин, ага сот тарабынан жүктөлгөн көзөмөлдөө талаптарын жана пробациялык милдеттерди бузгандагы үчүн кардарды жоопкерчиликке тартуу төмөнкүлөр аркылуу ишке ашырылат:

- ушул Тартиптин 5-тиркемесине ылайык форма боюнча кардарга эскертүү берүү (жүйөлүү себептерсиз келбей койгондугу, Планды жана/же Программаны аткарбагандыгы, пробация органын кабарлабастан жашаган жерин, аты-жөнүн өзгөрткөнү жана укук бузгандыгы үчүн);

- кардар жазуу жүзүндө эскертилгенден кийин бир жылдын ичинде жүйөлүү себепсиз көзөмөлдөө талаптарын кайрадан бузган учурда, ага кошумча милдеттерди жүктөө жөнүндө сотко сунушту жиберүү;

- кардар көзөмөлдөө талаптарын жана пробациялык милдеттерди жүйөлүү себептерсиз бузгандыгы үчүн Кыргыз Республикасынын Жазык кодексине жана Кыргыз Республикасынын Жоруктар жөнүндө кодексине ылайык дайындалган жазаны жокко чыгаруу же алмаштыруу жөнүндө сотко сунуш жиберүү.

39. Соттун чечимин аткарууга тоскоол болгон оор дарт менен ооруган кардарга карата пробация органы аны жазык-аткаруу иши чөйрөсүндөгү мыйзамдарга ылайык андан аркы жаза өтөөдөн бошотуу үчүн негиз берген атайын медициналык комиссиянын корутундусун сотко киргизет.

40. Кардарга аракечтиктен, баңгиликтен, токсикоманиядан же башка адамдардын ден соолугу үчүн коркунуч жараткан оорулардан мажбурлап дарылоодон өтүү боюнча милдеттер жүктөлгөн учурларда пробациянын аймактык органы аны тиешелүү саламаттык сактоо мекемесине жөнөтөт.

41. План пробациянын аймактык органынын жетекчиси тарабынан бекитилет.

42. Пробациянын аймактык органы тарабынан кардардын жүрүм-турумуна жана анын Пландын жана/же Программанын иш-чараларын аткаруусуна жараша Планга өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилиши мүмкүн.

43. Пробациянын аймактык органы тарабынан жаза мөөнөтү же жазык-укуктук таасир этүүнүн мажбурлоочу чаралары аяктаганга чейин 2 жума калганда кардардын Пландын иш-чараларын аткаргандыгы жөнүндө корутунду чыгарылат.

§ 3. Коомдук иштер түрүндөгү жазаны аткаруунун өзгөчөлүктөрү

44. Пробациянын аймактык органы соттун тиешелүү чечими пробация органына келип түшкөн күндөн тартып он күндөн кечиктирбестен кардарды коомдук иштер түрүндөгү жазаны өтөөгө тартат.

Кардар менен алгачкы сүйлөшүү аяктагандан кийин пробациянын аймактык органы ага коомдук иштерди аткаруучу жерге келүү зарылдыгы жөнүндө ушул Тартиптин 6-тиркемесине ылайык форма боюнча багыттама-маалымкат берет.

45. Жергиликтүү мамлекеттик администрациялар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары квартал сайын коомдук иштерди аткаруу үчүн объектилерди аныктайт, алардын тизмеси (жооптуу адамдардын байланыш маалыматтары менен) пробациянын аймактык органына жөнөтүлөт.

46. Пробациянын аймактык органы кардар үчүн жергиликтүү мамлекеттик администрациялар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары аныктаган коомдук иштердин объектилерин тандоодо анын жашаган жерин, негизги ишинин жана окуусунун графигин, ден соолугунун абалын, физикалык мүмкүнчүлүгүн жана курагын эске алат.

47. Объектинин (ишкананын, уюмдун жана мекеменин) администрациясы кардар тарабынан коомдук иштердин аткарылышы үчүн жооптуу адамды аныктайт, ал дагы насаатчы катары иш алып барат.

48. Пробациянын аймактык органы объектинин администрациясы менен биргеликте кардардын жүрүм-турум эрежелерин жана милдеттерин, коомдук иштерди аткаруу тартибин жана шартын аныктайт, алар төмөнкүлөрдү карайт:

- эмгек мыйзамдарына ылайык коопсуз эмгек шарттарын камсыз кылууну;

- кардардын ал үчүн аныкталган иштердин түрүн аткаруусун контролдоону;

- иштеген убактысын эсепке алуу табелин жүргүзүүнү;

- учурдагы айдын акыркы күнүнөн кечиктирбестен кардар аткарган иштердин актыларын түзүүнү жана пробациянын аймактык органына жөнөтүүнү;

- кардардын жүрүм-туруму жана/же коомдук иштерди аткаруудан качуусу жөнүндө пробациянын аймактык органдарына маалымдоону жана кабарлоону.

49. Пробациянын аймактык органы кардардын иштеген убактысынын суммалык эсебин жүргүзөт.

50. Коомдук иштер түрүндөгү жазаны өтөө тартиби жана шарттары кардар тарабынан бузулган учурда пробациянын аймактык органы ушул Тартиптин 38-пунктунда каралган чараларды көрөт.

51. Кардардын коомдук иштер түрүндөгү жазаны аткаруу мөөнөтүн, шартын жана тартибин эсептөө Кыргыз Республикасынын Жазык-аткаруу кодексинин 44, 45 жана 46-беренесине ылайык жүргүзүлөт.

52. Кардардын жүрүм-турумун, ал тарабынан жаза өтөө шарттарынын сакталышын жана соттун чечиминин аткарылышын контролдоо максатында пробациянын аймактык органы кардардын иштеген жерине барат. Баруулардын жыйынтыктары пробациянын аймактык органы тарабынан Планга киргизилет.

53. Кардар медициналык-социалдык эксперттик комиссиянын тиешелүү документинин негизинде I же II топтогу майып же тиешелүү медициналык маалымкат менен ырасталган кош бойлуу деп таанылган учурда пробациянын аймактык органы сотко коомдук иштер түрүндөгү жазаны алмаштыруу жөнүндө сунушту жиберет.

54. Кардарга негизги иштеген жеринен кезектеги эмгек өргүү же окуган жеринен каникул берилген учурда коомдук иштерди аткаруу токтотулбайт.

55. Кардар жумуш берүүчүнүн тиешелүү чечими менен ырасталган бала багуу боюнча өргүүгө чыккан учурда пробациянын аймактык органы 7 жумуш күндүн ичинде сотко коомдук иштер түрүндөгү жазаны алмаштыруу жөнүндө сунушту жиберет.

56. Коомдук иштерге тартуу түрүндөгү жазаны өтөө кардар соттун чечими менен аныкталган коомдук иштердин саатын иштеп бүткөн күнү токтотулат.

§ 4. Белгилүү бир кызмат орундарын ээлөө же белгилүү бир иш менен алектенүү укугунан ажыратуу түрүндөгү жазаны аткаруунун өзгөчөлүгү

57. Коомдон обочолонтуу менен байланышпаган жазанын негизги түрүнө кошумча катары, ошондой эле пробациялык көзөмөлдү белгилөө менен соттолгондо дайындалган белгилүү бир кызмат орундарын ээлөө же белгилүү бир иш менен алектенүү укугунан ажыратуу түрүндөгү жазаны аткаруу пробациянын аймактык органы тарабынан Кыргыз Республикасынын жазык-аткаруу мыйзамдарында белгиленген тартипте кардардын жашаган (иштеген) жери боюнча ишке ашырылат.

58. Коомдон обочолонтуу менен байланышпаган жазанын негизги түрүнө кошумча катары дайындаган белгилүү бир кызмат орундарын ээлөө же белгилүү бир иш менен алектенүү укугунан ажыратуу түрүндөгү жазаны аткаруу негизги жазаны аткаруучу орган же мекеме тарабынан ишке ашырылат, ал эми негизги жазаны өтөп бүткөндөн кийин пробациянын аймактык органдары тарабынан кардардын жашаган (иштеген) жери боюнча ишке ашырылат.

59. Пробациянын аймактык органы соттун тиешелүү чечими келип түшкөн күндөн тартып беш күндөн кечиктирбестен ушул Тартиптин 7-тиркемесине ылайык форма боюнча төмөнкүлөргө билдирүү жөнөтөт:

- кардардын иштеген же кызмат өтөгөн жери боюнча - анын кызмат ордунан же ал алектенүү укугунан ажыраган эмгек ишинин ошол түрүнөн бошотулгандыгы жөнүндө;

- иштин тиешелүү түрү менен алектенүүгө уруксатты жокко чыгарууга укуктуу органдарга.

60. Кардар аскер кызматына чакырылган учурда пробациянын аймактык органы аскер комиссариатына анын белгилүү бир кызмат орундарын ээлөө же белгилүү бир иш менен алектенүү укугунан ажыратуу түрүндөгү жазаны өтөп жаткандыгы жөнүндө жаза өтөө мөөнөтүнүн аякташын милдеттүү түрдө көрсөтүү менен кабарлоону жөнөтөт.

61. Кардарды эсепке алууда пробациянын аймактык органы ушул Тартиптин 8 жана 9-пункттарына ылайык иш-чараларды жүргүзөт.

62. Зарыл болгон учурда пробациянын аймактык органы кардардын иштеген жери боюнча уюмдун администрациясы жана кардарга тыюу салынган иштин тиешелүү түрү менен алектенүүгө уруксатты жокко чыгарууга укуктуу органдар тарабынан жазанын аткарылышын ырастоочу документтерди суратып алуу аркылуу текшерүү жүргүзөт. Жүргүзүлгөн текшерүү жөнүндө маалымат Планга киргизилет.

63. Тиешелүү органдар тарабынан соттун чечими аткарылбаган учурда пробациянын аймактык органы ушул Тартиптин 5-пунктунда каралган чараларды көрөт.

64. Кардардын белгилүү бир кызмат орундарын ээлөө же белгилүү бир иш менен алектенүү укугунан ажыратуу түрүндөгү жазаны аткаруу мөөнөтүн, шарттарын жана тартибин эсептөө Кыргыз Республикасынын Жазык-аткаруу кодексинин 50-беренесине ылайык жүргүзүлөт.

§ 5. Түзөтүү иштери түрүндөгү жазаны аткаруунун өзгөчөлүктөрү

65. Түзөтүү иштери түрүндөгү жаза соттук акты менен белгиленген өлчөмдө мамлекеттин кирешесине анын эмгек акысынын (акчалай акы) суммасынан ай сайын акча каражаттарын которуу менен кардардын негизги иштеген жери боюнча өтөлөт жана кардардын жашаган жери боюнча пробациянын аймактык органы тарабынан аткарылат.

66. Пробациянын аймактык органы соттун тиешелүү чечими келип түшкөн күндөн тартып 10 күндөн кечиктирбестен жогоруда аталган чечимдин көчүрмөсүн тиркөө менен ушул Тартиптин 8-тиркемесине ылайык форма боюнча кардардын иштеген жерине билдирүү жөнөтөт.

67. Кардарды эсепке алууда пробациянын аймактык органы ушул Тартиптин 8 жана 9-пункттарына ылайык иш-чараларды жүргүзөт.

68. Кардар медициналык-социалдык эксперттик комиссиянын тиешелүү документинин негизинде I же II топтогу майып же тиешелүү медициналык маалымкат менен ырасталган кош бойлуу деп таанылган учурда пробациянын аймактык органы Кыргыз Республикасынын Жазык-аткаруу кодексинин 54-беренесине ылайык аны андан ары жаза өтөөдөн бошотуу жөнүндө сунушту сотко жиберет.

69. Кардар жумуш берүүчүнүн тиешелүү чечими менен ырасталган бала багуу боюнча өргүүгө чыккан учурда пробациянын аймактык органы 7 жумуш күндүн ичинде Кыргыз Республикасынын Жазык кодексинин 67-беренесине ылайык түзөтүү иштери түрүндөгү жазаны алмаштыруу жөнүндө сунушту сотко жиберет.

70. Кардар иштеген жеринин өзгөргөндүгү жөнүндө беш күндүк мөөнөттө себептерин баяндоо менен жазуу жүзүндө пробациянын аймактык органына кабарлайт.

Кардарларды өз каалоосу менен бошотуу пробация органынын уруксаты менен жүргүзүлөт. Пробация органынын уруксат берүүдөн баш тартуусу ушул Тартиптин 9-тиркемесине ылайык форма боюнча жүйөлөнгөн токтом менен таризделет.

71. Кардар иштеген жеринен бошотулган учурда Кыргыз Республикасынын Жазык-аткаруу кодексинин 54-беренесине ылайык пробациянын аймактык органы сотко жазаны алмаштыруу жөнүндө сунушту жиберет.

72. Кардар жумуш берүүчүнүн демилгеси менен иштеген жеринен бошотулган учурда пробациянын аймактык органы сотко жазанын түрүн алмаштыруу жөнүндө сунушту жиберет.

73. Түзөтүү иштерин өтөө мөөнөтүнүн башталышы болуп кардардын соттун чечими мыйзамдуу күчүнө киргенден кийин ишке чыккан күнү саналат. Мөөнөт соттун чечими менен белгиленген өлчөмдө мамлекеттин кирешесине кардардын эмгек акысынан (акчалай акы) ай сайын акча каражаттарын которуу аркылуу жылдар жана айлар менен эсептелет.

74. Жаза өтөө мөөнөтүнө төмөнкүлөр кирбейт:

- кардар иштебеген аралыктагы убакыт;

- алкаголдон, баңгилик же улуу заттардан мас болуудан ооруган убакыт;

- бөгөт коюу чарасы катары тандалып алынган үй камагында же камакта кармалган убакыт.

75. Кардардын иштеген жеринен пробациянын аймактык органына ай сайын төмөнкүлөр жөнөтүлүп турат:

- кардардын иш убактысын эсепке алуу табелинин көчүрмөсү;

- кармап калуулар жөнүндө маалыматтар менен айлык акы тууралуу маалымкат.

76. Кардарды иштеген жери боюнча контролдоо жүрүм-турумуна жараша, анын ичинде байланыш каражаттарын колдонуу менен пробациянын аймактык органы тарабынан ишке ашырылат, ал тууралуу Планга белги коюлат.

77. Кардардын ар айлык эмгек акысынан (акчалай акы) кармап калуулардын тууралыгын жана өз убагында кармалышын жана кармалган суммалардын мамлекеттин кирешесине которулушун контролдоо максатында пробациянын аймактык органы зарыл болгон учурда кардарлар иштеген уюмдардын жана ишканалардын финансы кызматтарынан тиешелүү маалыматты сурайт.

78. Кардарга ар жылдык акы төлөнүүчү жана кошумча өргүү берүү пробациянын аймактык органы менен макулдашуу боюнча жумуш берүүчү тарабынан берилет.

79. Кардар түзөтүү иштери түрүндөгү жазаны өтөөнүн шарттарын бузган учурда пробациянын аймактык органы тарабынан ушул Тартиптин 38-пунктунда каралган чараларды көрөт.

80. Түзөтүү иштеринин мөөнөтү аяктаган күнү пробациянын аймактык органы кардардын айлык акысынан кармап калууларды токтотуу жөнүндө уюмдун же мекеменин администрациясына билдирет.

Кардар башка негиздер менен бошотулган учурда пробациянын аймактык органы тиешелүү документтерди алгандан кийинки жумуш күндөн кечиктирбестен уюмга же мекемеге кабарлайт.

§ 6. Эркиндигин чектөө түрүндөгү жазаны аткаруунун өзгөчөлүктөрү

81. Эркиндигин чектөө болуп кардарга сот тарабынан белгилүү бир эркиндигин чектеген милдеттер жүктөлгөн жазанын түрү саналат жана анын жашаган жери боюнча өтөлөт.

82. Кардар соттук акты күчүнө кирген күндөн тартып 10 календарлык күндөн кечиктирбестен жашаган жери боюнча пробациянын аймактык органына барууга милдеттүү.

83. Кардарды эсепке алууда пробациянын аймактык органы ушул Тартиптин 8 жана 9-пункттарына ылайык иш-чараларды жүргүзөт.

84. Пробациянын аймактык органы ушул Тартиптин 31 жана 32-пункттарына ылайык кардарга карата иш-чараларды жүргүзөт.

85. Эркиндигин чектөө түрүндөгү жазаны өтөөдө пробациянын аймактык органы Кыргыз Республикасынын Жазык-аткаруу кодексинин 63-беренесине ылайык кардар үчүн милдеттерди белгилейт.

86. Эркиндигин чектөө түрүндөгү жазанын мөөнөтү кардар пробациянын аймактык органында эсепке алынган күндөн тартып эсептелет.

87. Кардар тарабынан эркиндигин чектөө түрүндөгү жазаны өтөө шарттары бузулган учурда пробациянын аймактык органы ушул Тартиптин 38-пунктунда каралган чараларды көрөт.

§ 7. Пробациялык көзөмөл жүргүзүүнүн өзгөчөлүктөрү

88. Пробациялык көзөмөл соттун чечими менен белгиленген мөөнөткө эркиндигинен ажыратуу түрүндөгү жазаны өтөөдөн сот тарабынан бошотулган кардарларга карата ишке ашырылат.

Пробациялык көзөмөлдүн мөөнөтү соттолгон пробация органдарында эсепке алынган күндөн тартып эсептелет.

89. Пробациянын аймактык органы күчүнө кирген соттук акты кириш корреспонденциясын эсепке алуу журналына катталган күндөн тартып 3 жумуш күндөн кечиктирбестен кардардын Кыргыз Республикасынан чыгуусуна чектөөлөр белгиленгендиги жөнүндө Кыргыз Республикасынын чек ара кызматынын органдарын кабарлайт.

90. Кардардан Кыргыз Республикасынан чыгуусуна чектөөлөрдү алуу үчүн негиз болуп төмөнкүлөр саналат:

- соттун чечими боюнча дайындалган жазанын мөөнөтүнүн бүтүшү;

- ишти токтотуу менен соттун чечимин жокко чыгаруу;

- пробациялык көзөмөлдүн мөөнөтүнүн аякташы;

- мунапыс берүүдөн улам жазадан бошотуу;

- өзгөчө жеке жагдайларга (кардардын күйөөсү (аялы), жакын тууганы каза болгон же катуу ооруган учурда, кызматтык сапар учурунда) байланыштуу Кыргыз Республикасынын чегинен кыска мөөнөткө чыгуу жөнүндө пробациянын аймактык органынын оң чечими (кардардын арызы боюнча);

- кардар каза болгондо же кардардын Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары дарылануусу зарыл болгондо.

Арызга белгиленген тартипте күбөлөндүрүлгөн кардардын Кыргыз Республикасынын чегинен чыгуусу зарыл экендигин ырастаган документтер тиркелет.

Арызды кароодо кардардын андан ары жаза өтөөдөн качуу мүмкүнчүлүгүн жокко чыгарган жагдайлар, анын ичинде жасалган кылмыштын мүнөзү, анын жазаны өтөө мезгилиндеги жүрүм-туруму, сот органы жүктөгөн көзөмөлдөө талаптарынын жана пробациялык милдеттердин ал тарабынан аткарылышы эске алынат.

Кардардын кыска мөөнөткө чыгуу жөнүндө арызы 7 жумуш күнгө чейинки мөөнөттө пробациянын аймактык органы тарабынан каралат.

Кардардын жашаган жеринин дареги өзгөргөн учурда анын Кыргыз Республикасынан чыгуусун чектөө үчүн документтер кайра таризделүүгө тийиш.

91. Кардарды эсепке алуу күнү пробациянын аймактык органы бул жөнүндө чек ара кызматынын органын (эркин формада) кабарлайт.

92. Пробация кардары пробациянын аймактык органына эсепке алуу үчүн соттук акты күчүнө кирген күндөн тартып 10 календарлык күндүн ичинде келет.

93. Кардарды эсепке алууда пробациянын аймактык органы ушул Тартиптин 8 жана 9-пункттарына ылайык иш-чараларды жүргүзөт.

94. Пробациянын аймактык органы мамлекеттик органдардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын өкүлдөрүн жана коомчулукту тартуу менен байланыш каражаттарын пайдалануу, суроо-талаптарды жөнөтүү, уюмга, жашаган жана окуган жерине баруу аркылуу кардардын жүрүм-турумун контролдойт, ал тууралуу Планга белги коюлат.

95. Пробациялык көзөмөлдөөдө пробациянын аймактык органы кардардын сот тарабынан ага жүктөлгөн көзөмөлдөө талаптарын жана пробациялык милдеттерди аткаруусун контролдойт.

96. Пробациянын аймактык органы тиешелүү уюмду же окуу жайды кардардын пробациянын аймактык органын кабарлабастан иштеген жана/же окуган жайын алмаштырбоо боюнча милдети жөнүндө маалымдайт.

97. Сот тарабынан пробациялык көзөмөл белгиленген кардар аскер кызматына чакырылган учурда пробациянын аймактык органы аскер комиссариатына соттук актыны, ал эми зарыл болгон учурда алар тарабынан пробациялык көзөмөл жүргүзүлүшү үчүн башка документтерди жөнөтөт.

98. Кардардын сот тарабынан жүктөлгөн айрым милдеттерди ага көз карандысыз жагдайлар боюнча аткаруусу мүмкүн болбогон жана ага кошумча милдеттерди жүктөө зарылдыгы пайда болгон учурда пробациянын аймактык органы сотко мурда белгиленген милдеттерди толук же жарым-жартылай алып салуу же аларды толуктоо жөнүндө сунушту жиберет.

99. Кардар үчүн сот тарабынан белгиленген пробациялык көзөмөлдүн мөөнөтүнүн жарымы өткөндөн кийин пробациянын аймактык органы пробациялык көзөмөлдүн шарттарын ак ниет аткаргандыгын, түзөтүүдө жана кайра социалдаштырууда оң натыйжаларга жетишкендигин, зыяндын ордун толтуруу боюнча чараларды көргөндүгүн эске алуу менен, сотко кардарга карата мурда белгиленген милдеттерди жарым-жартылай же толугу менен алып салуу жөнүндө сунушту жиберет.

Пробациянын аймактык органы сунушта толук же жарым-жартылай алып салуу сунушталган милдеттердин түрүн көрсөтөт.

100. Кардарга дайындалган жазадан бошотуу жөнүндө маселени чечүү үчүн пробациянын аймактык органы пробациялык көзөмөлдүн мөөнөтү аяктаганда сотко анын жүрүм-турумун мүнөздөгөн материалдарды тиркөө менен анын пробациялык көзөмөлдөн өткөндүгү жөнүндө корутундуну жөнөтөт.

101. Кардар тарабынан пробациялык көзөмөлдүн шарттары бузулган учурда пробациянын аймактык органы ушул Тартиптин 38-пунктунда каралган чараларды көрөт.

 § 8. Пенитенциардык пробацияны ишке ашыруу тартиби

102. Пенитенциардык пробация кардарын эсепке алуу максатында түзөтүү мекемесинин администрациясы соттолгонду болжолдонгон бошотууга чейин бир жыл мурун ал жөнүндө пробациянын борбордук органын кабарлайт.

103. Пробациянын борбордук органы пенитенциардык пробация кардарларын пробациянын аймактык органдары боюнча кардардын болжолдуу жашаган жерин эске алуу менен бөлүштүрөт.

104. Пробациянын аймактык органы пенитенциардык пробация кардарларын эсепке алуу журналына жана пробация кардарларынын маалыматтык базасына кардардын маалыматтарын киргизүү аркылуу аны эсепке алат.

105. Пробациянын аймактык органы кардарга пробация кызматкерин бекитет.

106. Пробациянын аймактык органынын өкүлү кардардын маалыматтарын алган күндөн тартып он жумуш күндүн ичинде түзөтүү мекемесинин администрациясы менен макулдашуу боюнча кардарды чакырат, анын процессинде:

- кардардын өздүк ишин иликтейт;

- сүйлөшөт;

- кардардын жүрүм-туруму, анын коомго интеграцияланышына мүмкүндүк берген түзөтүүнүн жана кайра социалдаштыруунун жыйынтыктары, өнөкөт тобокелдиктери, криминогендик муктаждыктары жана кайра социалдашуу келечеги, жаза өтөө мезгилиндеги эмгекке жана окууга болгон мамилеси, кылмыш менен келтирилген зыяндын ордун толтуруу боюнча чараларды көрүүсү, психологиялык абалы, социалдык муктаждыктары, реабилитациялык программаларга катышкандыгы жөнүндө маалыматты, ошондой эле ал соттолгонго чейинки анын ким экендигин мүнөздөгөн башка маалыматтарды жашаган, иштеген жана окуган жеринен чогултат.

Пробациянын аймактык органы кардар кармалган түзөтүү мекемесинен алыс жайгашкан учурда пробациянын жакынкы аймактык органынын өкүлү бара алат, ал алынган материалдарды кардар бөлүнгөн пробациянын аймактык органына өткөрүп берет.

107. Ушул Тартиптин 106-пунктунда белгиленген иш-чараларды жүргүзүүнүн жыйынтыгы боюнча пробациянын аймактык органынын өкүлү 10 календарлык күндүн ичинде социалдык изилдөө жүргүзөт жана корутунду чыгарат.

108. Кардарды бошонууга даярдоо максатында ушул Тартиптин 107-пунктунда көрсөтүлгөн корутундунун негизинде жазык-аткаруу системасынын түзөтүү мекемесинин тарбиялоо кызматы пробация кызматкеринин катышуусу менен Программа иштеп чыгат, ага пенитенциардык пробациянын чегинде чогулган материалдар кошулат.

109. Программа жазык-аткаруу системасынын түзөтүү мекемесинин администрациясы, пробациянын аймактык органы, мамлекеттик органдар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан "Пробация жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 11-беренесинин 2-бөлүгүндө белгиленген иш-чараларды ишке ашыруу аркылуу жүзөгө ашырылат. Программаны ишке ашырууга башка уюмдар да катыша алат.

110. Кардардын ким экендигин социалдык изилдөөнүн корутундусу жана кардардын Программадан өтүүсүнүн жыйынтыктары пробациянын аймактык органы тарабынан жазык-аткаруу системасынын түзөтүү мекемесинин администрациясына төмөнкүлөргө чейин 10 календардык күн мурун жиберилет:

- шарттуу-мөөнөтүнөн мурда бошотулууга тийиш соттолгонго карата материал сотко жөнөтүлгөнгө чейин;

- соттолгондун жаза мөөнөтүнүн аякташына чейин.

111. Пробациянын аймактык органы тарабынан шарттуу-мөөнөтүнөн мурда бошотулган кардар менен жүргүзүлүүчү иш-чаралар постпенитенциардык пробация мезгилинде улантылат.

§ 9. Постпенитенциардык пробацияны ишке ашыруунун тартиби

112. Постпенитенциардык пробация кардары жазык-аткаруу системасынын түзөтүү мекемесинен бошотулган күндөн тартып беш күндүк мөөнөттө ушул Тартиптин 103-пунктунда белгиленген пробациянын аймактык органына келүүгө милдеттүү.

113. Пробациянын аймактык органы күчүнө кирген соттун чечимин алган учурдан тартып ушул Тартиптин 13 жана 14-пункттарына ылайык өздүк ишти тариздейт.

114. Кардардын келиши менен пробациянын аймактык органы аны менен ушул Тартиптин 9-пунктуна ылайык иш-чараларды жүргүзөт.

115. Пробациянын аймактык органы мамлекеттик органдардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын, башка уюмдардын жана коомдук бирикмелердин колдоосунда, өтөлбөгөн мөөнөтүнүн ичинде кардарды кайра социалдаштыруу максатында анын жүрүм-турумун көзөмөлдөө боюнча иш-чараларды жүргүзөт.

116. Кардардын сот тарабынан жүктөлгөн пробациялык милдеттерди аткаруусун контролдоо байланыш каражаттарын пайдалануу, суроо-талаптарды жөнөтүү, жашаган, иштеген, окуган жерине баруу аркылуу пробациянын аймактык органы тарабынан ишке ашырат, бул тууралуу Планга белги коюлат.

117. Кардар тарабынан бузуулар аныкталган учурда пробациянын аймактык органы ушул Тартиптин 38-пунктунда каралган чараларды көрөт.

7-глава. Ювеналдык пробацияны ишке ашыруу өзгөчөлүктөрү

§ 1. Жашы жете элек кардарларга карата коомдон обочолонтуу менен байланышпаган жазалар жана жазык-укуктук таасир этүүнүн мажбурлоо чаралары

118. Жашы жете элек кардарга карата пробациянын артыкчылыгы анын бакубаттыгын жана эң маанилүү кызыкчылыктарын камсыз кылуу болуп саналат.

119. Пробациянын аймактык органдары жашы жете электерге карата коомдон обочолонтуу менен байланышпаган төмөнкүдөй жазаларды, тарбиялоо мүнөзүндөгү мажбурлоо чараларын жана жазык-укуктук таасир этүүнүн мажбурлап кызыктыруучу чараларын аткарат:

- коомдук иштер;

- эркиндигин чектөө;

- түзөтүү иштери;

- пробациялык көзөмөл;

- эскертүү менен жүрүм-турумун чектөө.

120. Жашы жете электерге карата белгилүү бир кызмат орундарын ээлөө же белгилүү бир иш менен алектенүү укугунан ажыратуу түрүндөгү жазанын кошумча түрү колдонулушу мүмкүн.

121. Жашы жете электерге карата пробациянын аймактык органынын иши ушул Тартиптин 9-пунктуна ылайык, төмөнкүлөрдү эске алуу менен ишке ашырылат:

- ата-энесинин же башка мыйзамдуу өкүлдөрүнүн, ал эми зарыл болгон учурда - пробация органынын адистеринин, педагогдун, же башка балдарды коргоо боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын өкүлүнүн, ички иштер органынын жашы жете электердин иши боюнча бөлүмүнүн кызматкеринин милдеттүү катышуусун;

- квартал сайын камкорчулук жана көзөмөлчүлүк органынын өкүлдөрү менен биргеликте жашы жете элек кардардын турак жай-тиричилик шарттарына тийиштүү актыны түзүү менен текшерүүнү;

- жашы жете элек кардар менен башка кардарлардан өзүнчө купуялуулук принцибин эске алуу менен жеке иштерди жүргүзүү;

- жашы жете элек кардардын окуусунан же негизги жумушунан бош болгон убактысында коомдук иштер түрүндөгү жазаны аткаруусун, окуган же иштегендер үчүн күнүнө узактыгы 2 сааттан ашык эмес иштерди аткаруу, ал эми калгандар үчүн - күнүнө 4 сааттан ашык эмес;

- эскертүү менен жүрүм-турумун чектөө түрүндө жашы жете элек кардарга карата тарбиялоо мүнөзүндөгү мажбурлоо чараларын аткарууда жалпы кабыл алынган моралдык-этикалык жана укуктук ченемдердин кардарлар тарабынан сакталышы боюнча иштерди жүргүзүү.

§ 2. Жашы жете электерге карата пробациялык көзөмөлдүн өзгөчөлүктөрү

122. Пробациянын аймактык органы жашы жете элек кардарды эсепке алууда ушул Тартиптин 9, 13, 14-пункттарына ылайык чаралардын комплексин ишке ашырат.

123. Жашы жете элек кардар тарабынан пробациялык көзөмөлдүн шарттары жүйөлүү себептерсиз бузулган учурда пробациянын аймактык органы аны кайрадан укук бузганда мүмкүн болуучу кесепеттер жөнүндө (жазуу жүзүндө) эскертет.

124. Жашы жете элек кардар тарабынан бир жылдын ичинде жазуу жүзүндөгү эскертилгенден кийин пробациялык көзөмөлдүн шарттары жүйөлүү себептерсиз кайрадан бузулган учурда пробациянын аймактык органы сотко ага карата мурда белгиленген милдеттерге кошумча милдет киргизүү жөнүндө сунушту жиберет.

125. Жашы жете элек кардар тарабынан бир жылдын ичинде пробациялык көзөмөлдүн шарттары жүйөлүү себептерсиз эки же андан ашык жолу бузулган учурда пробациянын аймактык органы сотко пробациялык көзөмөлдү алып салуу жана сот дайындаган жазаны өтөөсү жөнүндө сунушту жиберет.

126. Жүктөлгөн пробациялык милдеттерин аткарган жана жаңы кылмыш жасабаган жашы жете элек кардарга карата пробациянын аймактык органы пробациялык көзөмөлдүн мөөнөтү аяктаганда сотко аны дайындалган жазадан бошотуу жөнүндө сунушту жиберет.

§ 3. Эскертүү менен жүрүм-турумун чектөө түрүндө тарбиялоо мүнөзүндөгү мажбурлоо чараларын ишке ашыруу тартиби

127. Пробациянын аймактык органы жашы жете элек кардар тарабынан сот белгилеген төмөнкү тыюу салуулардын жана милдеттенмелердин сакталышын жана аткарылышын контролдойт:

- белгилүү бир жайларга барууну;

- аныкталган убакыттын аралыгында турак-жайдан чыгууну;

- белгилүү бир адамдар менен баарлашуудан алыс болууну;

- эс алуунун айрым формаларын колдонууну;

- билим берүү мекемесинде окуусун кайрадан баштоону;

- сот белгилеген мөөнөттө ишке орношууну.

128. Пробациянын аймактык органы ыйгарым укуктуу орган менен биргеликте жашы жете элек кардарга карата ушул Тартиптин 9, 13, 14-пункттарына ылайык иш-чараларды аткарат.

129. Жашы жете элек белгиленген тыюу салууларды жана милдеттенмелерди аткарбаган учурда ага карата тарбиялоо мүнөзүндөгү кыйла катуу мажбурлоо чарасы же жазык жазасы колдонулары жөнүндө эскертилет.

130. Жашы жете эле кардар тарабынан тыюу салуулардын жана милдеттенмелердин сакталышын жана аткарылышын текшерүү боюнча иш-чаралар Планга (айына бир жолудан кем эмес) киргизилет.

Текшерүүнү жүргүзүүнүн мезгилдүүлүгү кардардын жүрүм-турумуна жараша өзгөрүшү мүмкүн.

131. Жашы жете элек кардар тарбиялоо мүнөзүндөгү мажбурлоо чараларын өтөө тартибин жана шарттарын дайыма бузган же башка укук бузууну жасаган учурда пробация органы ушул Тартиптин 10-тиркемесине ылайык сотко ага карата тарбиялоо мүнөзүндөгү кыйла катуу мажбурлоо чарасын же жазык жазасын колдонуу жөнүндө сунушту жиберет.

8-глава. Пробация волонтерлору

132. Пробациянын ишине волонтерлор - жашы 18ге толгон, толук жалпы орто, орто кесиптик же жогорку билими, учурдагы же акыркы окуган же иштеген жеринен жакшы сунуштамасы бар адамдар тартылат.

133. Волонтерлорду тартуу жалпыга маалымдоо каражаттары, социалдык тармактар аркылуу, жергиликтүү мамлекеттик администрацияларда жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында маалыматтык кампанияларды жүргүзүү, пробациянын борбордук органынын сайтына маалыматтарды жайгаштыруу аркылуу побация органы тарабынан ишке ашырылат. Бул кампаниянын алкагында "Пробация жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 30-беренесине ылайык волонтерлукка талапкерлерге карата талаптар жөнүндө маалыматтар, ошондой эле типтүү формасы пробациянын борбордук органынын чечими менен бекитилүүчү анкетаны жайгаштыруу жөнүндө маалыматтар жайгаштырылат.

134. Пробациянын аймактык органдары талапкерлерден келип түшкөн анкеталарды жогоруда аталган талаптарга шайкеш келишин текшеришет жана алар менен кийинки аңгемелешүүнү өткөрүү үчүн талапкерлерди тандашат.

135. Тандалып алынган талапкерлер менен аңгемелешүү комиссиялык түрдө жүргүзүлөт, комиссиянын курамына пробациянын аймактык органынын жетекчиси жана эки кызматкери кирет.

136. Аңгемелешүү процессинде төмөнкү маселелер каралат:

- буга чейинки волонтерлук же коомдук иштеги тажрыйбасы;

- кызыкчылыктары, кызыгуулары, көндүмдөрү;

- адамдар менен жеке жана топ болуп, анын ичинде калктын аялуу категориялары менен иштөө көндүмдөрү;

- волонтер катары 1 жылдан кем эмес иштөөгө даярдыгы;

- билими боюнча адистиги;

- психоэмоционалдык туруктуулугу ж.б.

137. Аңгемелешүүнүн жыйынтыгы боюнча тандалып алынган талапкерлер пробация органына психоневрологиялык жана наркологиялык диспансерлерде каттоодо турбагандыгы жөнүндө, соттолбогондугу жөнүндө маалымкаттарды жана билими тууралуу документтердин көчүрмөлөрүн беришет.

138. Тандалып алынган талапкерлер атайын окуудан өтүшөт, ал өзүнө волонтерлуктун негиздерин, пенитенциардык спецификаны, пробациялык ишти, жазык-аткаруу иши жана калкты социалдык коргоо чөйрөсүндөгү ченемдик укуктук актыларды камтыйт.

139. Окутуу мамлекеттик органдардын окуу борборлорунун базасында, ал эми мындай мүмкүнчүлүк болбогон учурда - пробациянын аймактык органдарында пробация органдарынын кызматкерлеринин ичинен атайын дайындалган тренерлер тарабынан жүргүзүлөт.

140. Өткөрүлгөн окутуулардын жыйынтыгы боюнча талапкер менен пробациянын аймактык органынын жетекчисинин ортосунда кызматташтык жөнүндө келишим түзүлөт, ал тиешелүү эсепке алуу журналына катталат. Келишимдин жана эсепке алуу журналынын типтүү формалары пробациянын борбордук органынын чечими менен бекитилет.

141. Волонтер катары ишке уруксат пробациянын борбордук органынын чечими менен таризделет, анын негизинде формасы пробациянын борбордук органынын чечими менен бекитилген волонтердун күбөлүгү берилет.

9-глава. Жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын алдындагы пробация кеңеши

142. Жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын алдындагы пробация кеңеши (мындан кийин - Кеңеш) жергиликтүү деңгээлде пробацияны ишке ашыруу маселелери боюнча кеңешүүчү жана консультациялык орган болуп саналат.

143. Кеңеш өз ишинде Кыргыз Республикасынын Конституциясын, "Пробация жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамын, башка ченемдик укуктук актыларды жана ушул Тартипти жетекчиликке алат.

144. Кеңеш төмөнкү аймактык мамлекеттик органдардын өкүлдөрүнөн түзүлөт:

- иш менен камсыз кылуу жана социалдык коргоо органдарынын;

- билим берүү органдарынын;

- саламаттык сактоо органдарынын;

- ички иштер органдарынын;

- калкты каттоо органдарынын.

Кеңештин курамына коомчулуктун өкүлдөрү да (аксакалдар сотторунун, эл аралык жана өкмөттүк эмес уюмдардын, эмгек жамааттарынын же бизнес коомчулуктун) кире алышат. Кеңештин курамы 11 кишиден ашпашы керек.

145. Кеңеш өзүнүн ишин пландык негизде ишке ашырат жана кварталына бир жолудан кем эмес жыйын өткөрөт.

146. Кеңештин жетекчиси болуп Жергиликтүү мамлекеттик администрациянын башчысы саналат. Кеңештин жетекчиси Кеңештин ишин уюштурат, Кеңештин ишине тиешелүү арыздар жана билдирүүлөр менен чыгат, Кеңештин мүчөлөрүнүн ортосунда милдеттерди бөлүштүрөт.

147. Кеңештин жеке курамы жергиликтүү мамлекеттик администрациянын башчысынын чечими менен бекитилет.

148. Кеңештин катчылыгынын функцияларын пробациянын аймактык органы аткарат.

149. Кеңештин катчылыгы:

- жыйын өткөрүлүүчү датага чейин үч күндөн кечиктирбестен жыйын өтүүчү убакыт жана жер, кароого киргизилген маселелердин тизмеси жөнүндө Кеңештин мүчөлөрүнө маалымдайт;

- Кеңештин жыйындарынын протоколдорун жүргүзөт;

- Кеңештин жыйындарында кабыл алынган документтерди Кеңештин мүчөлөрүнө жиберүүнү камсыз кылат;

- Кеңештин чечимдерин иштеп чыгуу жана ишке ашыруу процессин координациялайт;

- Кеңештин иши менен байланышкан маалыматты жалпылайт.

150. Кеңеш Кеңештин жалпы санынын квалификациялуу көпчүлүгү болгон, жыйынга анын курамынын 2/3ү милдеттүү катышкан учурда чечимдерди кабыл алууга укуктуу.

151. Кеңештин жыйынынын процессинде аныкталган пробация маселелерин ыкчам чечүү максатында жергиликтүү мамлекеттик администрациянын башчысы тарабынан тиешелүү чечим (токтом, буйрук) чыгарылат.

152. Кеңеш төмөнкү принциптердин негизинде иштейт:

- мыйзамдуулукту сактоо;

- ар бир аймактык мамлекеттик органдын макулдашылган чечимдерди аткарууда өзүнө берилген ыйгарым укуктардын чегинде өз алдынчалуулугу;

- макулдашылган чечимдерди аткарууда аткаруучулардын жеке жоопкерчилиги;

- маалыматтын ачыктыгы жана жеткиликтүүлүгү;

- кызыкчылыктардын кагылышын болтурбоо.

153. Кеңештин негизги максаты мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын, коомчулуктун жана башка катышуучулардын пробациялык ишти жүзөгө ашырууга жана өнүктүрүүгө багытталган чараларын координациялоо жана күч аракеттерин бириктирүү болуп саналат.

154. Кеңештин негизги милдеттери пробациялык ишти жүзөгө ашыруу жана өнүктүрүү боюнча ар жылдык пландарды иштеп чыгуу жана ушул Тартиптин 144-пунктунда белгиленген мамлекеттик органдар жана башка уюмдар тарабынан анын ишке ашырылышын контролдоо болуп саналат.

155. Кеңеш максатка жетүү жана милдеттерди ишке ашыруу үчүн төмөнкү функцияларды аткарат:

- аймактык пробация органы тарабынан берилген пробацияны ишке ашыруу жаатындагы абалдын кырдаалын талдоо жана анын өзгөрүү динамикасы жөнүндө маалыматты угат;

- жергиликтүү деңгээлдеги пробация системасына кирген мамлекеттик органдардын жетекчилеринин отчетторун, ошондой эле пробация жөнүндө мыйзамдардын аткарылышы менен байланышкан көйгөйлүү маселелерди угат;

- кардарлардын социалдык адаптациялануусуна, кайра социалдашуусуна жардам көрсөтүү (билим алуу, ишке орноштуруу, медициналык тейлөө; реабилитациялык программаларга катышуу, кардарларды социалдык мекемелерге бөлүштүрүү, документтерин жана жоготулган укуктарын калыбына келтирүү ж.б.) жана кардарлардын арасында укук бузуулардын алдын алуу боюнча пробациялык иш-чараларды жүзөгө ашыруунун алкагында мамлекеттик органдардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын, коомчулуктун натыйжалуу өз ара аракеттенүүсүн камсыз кылат;

- реалдуу өнөктөштүк мамилелер принциптеринде иш алып барат жана бардык мүчөлөрдү чечимдерди кабыл алуу процессинде катышууга жана өз пикирин айтууга толук укугу бар бирдей өнөктөш катары карайт.

156. Кеңеш өзүнүн функцияларын аткаруу үчүн мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынан пробация маселелери боюнча анын иши үчүн зарыл болгон маалыматтарды белгиленген тартипте суроого жана алууга укуктуу.

 

 

 

Пробацияны колдонуу жана кардарларды эсепке алуу тартибине
1-тиркеме

 

Форма

Пробация кардарын каттоону эсепке алуу бланкы

___________________________________________________________________
(аты-жөнү)

 

Каттоо күнү жана убактысы

Пробация кардарынын колу

Каттоо жүргүзгөн кызматкердин колу

Каттоо жүргүзгөн кызматкердин аты-жөнү

Эскертүү (жашы жете элек кардардын мыйзамдуу өкүлүнүн колу жана аты-жөнү)

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

Пробацияны колдонуу жана кардарларды эсепке алуу тартибине
2-тиркеме

 

Форма

Социалдык-укуктук жардам көрсөтүүнүн
жеке программасы

1. Кардардын аты-жөнү _________________________________________________________

2. Кардардын жеке маалыматтары:

2.1. Туруктуу же убактылуу жашаган жеринин дареги:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

2.2. Байланыш маалыматтары (телефону жана электрондук дареги):

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

2.3. Окуган жана/же иштеген жери жөнүндө маалымат:

_____________________________________________________________________________

2.4. Үй-бүлөсү, башка социалдык байланыштары жөнүндө маалымат:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

2.5. Үй-бүлөлүк үзүлгөн байланыштары жөнүндө маалымат:

_____________________________________________________________________________

2.6. Берилгендиги жана адаттары жөнүндө маалымат:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

2.7. Ден соолугунун абалы жөнүндө маалымат:

_____________________________________________________________________________

2.8. Психикалык абалы:

_____________________________________________________________________________

                                              (психологдун баасы, корутундусу)

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

2.9. Психоактивдүү заттарга көз карандылыгы жөнүндө маалымат (алкоголь,
баңгизаттары, психотроптук заттар): ___________________________________________

_____________________________________________________________________________

2.10. Социалдык-тиричилик шарттары жөнүндө маалымат:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

                (турак-жайынын бар экендиги, аз камсыз болгон статусунда ҮБКБда
                                                          каттоодо тургандыгы ж.б.)

2.11. Жоготулган укуктары жөнүндө маалымат: ___________________________________

_____________________________________________________________________________

                                         (менчик, мурастоо, турак-жайга ээ болуу ж.б. укуктары)

2.12. Документтердин жоктугу жана жоголгондугу жөнүндө маалымат:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

                          (паспорт, туулгандыгы жөнүндө күбөлүк, пенсиялык жана айдоочулук
                                                    күбөлүк, билими жөнүндө диплом ж.б.)

2.13. Билими жөнүндө маалымат: ______________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

                                (билими жок, негизги жалпы, орто жалпы, орто-кесиптик, жогорку)

2.14. Кесиптик көндүмдөрү: ___________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

2.15. Социалдык муктаждыктары жөнүндө маалымат: ____________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Ким экендигин жана муктаждыктарын иликтөөнүн, ошондой эле пробация кардары жөнүндө
башка маалыматтардын жыйынтыктары боюнча төмөнкү иш-чаралар пландалды:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

                       (социалдык кызматкердин жана психологдун катышуусу жөнүндө маалымат)

Эскертүү.

Пробация кардарынын жүрүм-турумунун өзгөрүшүнө жана анын аталган программаны
жана пробациялык көзөмөлдөө планын аткаруусуна жараша программага өзгөртүүлөр
жана кошумчалар киргизилиши мүмкүн.

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

карата социалдык-укуктук жардам көрсөтүү жеке программасын түзүштү:

 

Пробация кызматкери: _______________________________________________________

                                                                          (пробация органынын аталышы)

 

______________________________
(кызматы)

_________________
(колу)

___________________________
(аты-жөнү)

 

Социалдык-укуктук жардам көрсөтүү жеке программасы менен тааныштым жана макулмун:

__________________________________________________________________________

                                                          (кардардын колу, аты-жөнү)

"__" ______________ 20__-ж.

Пробация кардарынын Социалдык-укуктук жардам көрсөтүү жеке программасынан өткөндүгүнүн жыйынтыктары жөнүндө
корутунду

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Эскертүү.

Корутунду эркин формада таризделет, анда пробация органдары жана коммерциялык эмес
уюмдар тарабынан берилген реабилитациялык жана башка программалардан кардардын
өткөндүгү жөнүндө маалымат жазылат, ошондой эле көрсөтүлгөн социалдык жардам жана
Программанын иштөө мөөнөтүн улантуу зарылдыгы, аны улантуунун себептери жөнүндө
маалымат көрсөтүлөт жана конкреттештирилет.

 

Корутундуну пробация органынын кызматкери түздү:

_____________________________________________________________________________

                                                       (пробация органынын аталышы)

 

_______________________________
(кызматы)

__________________
(колу)

___________________________
(аты-жөнү)

 

 

 

Пробацияны колдонуу жана кардарларды эсепке алуу тартибине
3-тиркеме

 

Форма

Пробациялык баяндама

Пробациялык баяндама даярдоо жөнүндө соттун талаптарын алган күнү

_____________________________
               (түзүлгөн орду)

 

______________________________
     (түзүлгөн күнү жана убактысы)

 

________________________________________________________________________________

             (пробациялык баяндама түзгөн пробация органынын кызматкеринин кызматы, аты-жөнү)

Жашоо шартын, социалдык-психологиялык, демографиялык жана криминологиялык мүнөздөмөсүн,
ошондой эле башка өзгөчөлүктөрүн иликтөөнүн жыйынтыктары боюнча

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

                                       (баяндама даярдалган айыпталуучу адамдын аты-жөнү)

                                                                         АНЫКТАЛДЫ:

1. Айыпталуучу жөнүндө маалымат:

1.1. Туулган датасы _____________________________________________________________

1.2. Туулган жери _______________________________________________________________

1.3. Жарандыгы ________________________________________________________________

1.4. Билими ____________________________________________________________________

1.5. Үй-бүлөлүк абалы ___________________________________________________________

1.6. Анын багуусунда адамдардын бар экендиги _____________________________________

______________________________________________________________________________

                           (балдары, карыган ата-энеси, эмгекке жарамсыз жакын туугандары)

1.7. Жашаган жери: _____________________________________________________________

______________________________________________________________________________

                                                    (туруктуу же убактылуу жашаган жери)

1.8. Иштеген, окуган жери: _______________________________________________________

2. Айыпталуучунун мүнөздөмөсү.

2.1. Ар түрдүү мамлекеттик органдардан, мекемелерден, уюмдардан, юридикалык жактардан
алынган маалыматтар _________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

                      (кызмат өтөгөн, иштеген, окуган жеринен, жактоочусунан жана мыйзамдуу
                     өкүлдөрүнөн мүнөздөмөлөр жана пикирлер, мурда соттолгондугу, жаза өтөө
                                                  мөөнөтү, сыйлыктары жана жазалары)

2.2. Айыпталуучу адамды мүнөздөгөн жеке жактардан алынган башка маалыматтар

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

                      (күйөөсүнөн (аялынан), жакын туугандарынан, досторунан, тааныштарынан,
                    коңшуларынан анын турмуштагы жүрүм-туруму, кызыкчылыктары, кызыгуулары,
                        хоббиси, жашоо-тиричилик шарты ж.б. жөнүндө мүнөздөмө жана пикирлер)

3. Айыпталуучунун социалдык, психологиялык жана физикалык абалы жөнүндө маалымат:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

            (социалдык, психологиялык (ден соолугунун психикалык жана физикалык абалы) абалы
                    жөнүндө, психоактивдүү заттарга (алкоголь, баңгизат, психотроптуу заттар)
              көз карандылыгы жөнүндө, берилгендиги жана адаттары жөнүндө, үй-бүлөсү жөнүндө,
               үй-бүлөлүк үзүлгөн байланыштары жана укуктары (мүлккө, мурастоого, турак-жайга ээ
                     болуу ж.б.), аз камсыз болгон статусунда ҮБКБда каттоодо тургандыгы жөнүндө,
                       документтеринин бардыгы же жоктугу жана жоголгон документтери (паспорт,
                       туулгандыгы жөнүндө күбөлүк, пенсиялык жана айдоочулук күбөлүк, билими
                           жөнүндө диплом ж.б.), кесиптик көндүмдөрү жөнүндө жана социалдык
                        муктаждыктары жөнүндө пробация офицеринин тапшырмасынын негизинде
                  социалдык кызматкер жана психолог тарабынан даярдалган корутунду түрүндөгү
                                                                   баалоочу маалыматтар)

4. Кардарга социалдык-укуктук жардам көрсөтүү боюнча пробация органынын аткарылган
(аткарылып жаткан) иш-чараларынын жыйынтыктары жөнүндө маалыматтар:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

                  (мамлекет тарабынан кепилденген кеңеш берүүчү-укуктук жана квалификациялуу
                      юридикалык жардамды алууга көмөк көрсөтүү, модератордун (медиациянын)
                          жардамы менен жабырлануучу тарап менен элдештирүү жол-жоболорун
                                                              аткарууга көмөк көрсөтүү)

5. Айыпталуучунун жеке жыйынтыктары менен көз караштары жана анын жорукка/кылмыштык
укук бузууга карата мамилеси:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

                  (кардар тарабынан мурда жасалган жоруктар/кылмыштык укук бузуулар жөнүндө,
                   ошондой эле бул жорук/кылмыштык укук бузуу боюнча маалымат, жорук жасоого
                    жана кылмыштык укук бузууга түрткү болгон себептер жана шарттар, кардардын
                                                       жасаган ишине карата мамилеси)

6. Корутунду:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

             (пробация органынын адамды социалдык-психологиялык жактан изилдөөнүн, кылмыш
              жасоого таасир эткен социалдык-тиричилик шарттарынын жана башка кырдаалдардын
                   жыйынтыгы жана коомдон обочолонтуу жана кылмыштык-укуктук таасир этүүчү
             мажбурлоочу чаралары менен байланышпаган кылмыш жазасын колдонуу мүмкүндүгү
                                                жөнүндө тыянактар боюнча корутундусу)

________________________________________________ карата пробациялык баяндаманы

                                 (айыпталуучунун аты-жөнү)

______________________________________________________________________________

                                                      (пробация органынын аталышы)

пробация органынын кызматкери түздү.

 

_______________________________
(кызматы)

__________________
(колу)

__________________________
(аты-жөнү)

 

(М.О.)                                          

 

 

 

Пробацияны колдонуу жана кардарларды эсепке алуу тартибине
4-тиркеме

 

Форма

Пробациялык көзөмөлдүн планы

1. Кардардын аты-жөнү: _________________________________________________________

2. Кардардын жеке маалыматтары:

2.1. Туруктуу же убактылуу жашаган жеринин дареги: ________________________________

______________________________________________________________________________

2.2. Байланыш маалыматтары (телефон номери, электрондук дареги ж.б.)

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

2.3. Окуган жана/же иштеген жери жөнүндө маалымат (эгер болсо)

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

3. КР ЖжКнын, ЖКнын беренелери:

______________________________________________________________________________

4. Сот дайындаган жазанын же мажбурлоо чараларынын түрү, жаза мөөнөтү:

______________________________________________________________________________

5. Пробация кардарына сот белгилеген пробациялык милдеттер, көзөмөлдөө талаптары

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

6. Пробация органы белгилеген милдеттер, көзөмөлдөө талаптары:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

7. Сот жана пробация органы белгилеген пробациялык милдеттерди, көзөмөлдөө талаптарын
пробация кардарынын аткаргандыгы жөнүндө белги: ________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

8. Соттолгонго чейин реабилитациялык программаларга катышуусу (мисалы, алкоголго жана
башкаларга көз каранды адамдар үчүн программаларга): ____________________________

9. Пробация органы көрсөтүп жаткан социалдык-укуктук жардам:

______________________________________________________________________________

9.1. Жеке программанын болушу _________________________________________________

9.2. Жеке программанын шарттары жана ишке ашыруунун тартиби:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

9.3. Кардардын жеке программадан өтүүсүнүн жыйынтыктары:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

9.4. Жеке программаны ишке ашырууга катышкан адамдар

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

                                   (социалдык кызматкер, психолог же коомчулуктун өкүлдөрү)

10. Кардардын жеке программадан ийгиликтүү өткөндүгү же аткаруу мөөнөтүн узарткандыгы
жөнүндө маалымат: ____________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

11. Кардардын аракечтиктен, баңгиликтен, токсикоманиядан же башка адамдардын
ден соолугуна коркунуч туудурган оорулардан мажбурлап дарылоодон өткөндүгү жөнүндө
маалымат ____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

12. Кардардын Пробациялык көзөмөл планын аткаргандыгынын жыйынтыктары жөнүндө
маалымат:

12.1. Кардардын пробация органына профилактикалык маектешүү жана каттоону эсепке
алуу бланкын толтуруу үчүн келген күндөрү: _______________________________________

______________________________________________________________________________

12.2. Кардар менен алгачкы маектешүүнүн мазмуну _________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

12.3. Келүүлөрдүн санын көбөйтүү ________________________________________________

______________________________________________________________________________

               (көбөйтүүнүн саны жана негизи - жүрүм-туруму, рецидивдин потенциалдуу коркунучу,
                                                           кылмыштуу муктаждыктары)

12.4. Сот жүктөгөн пробациялык милдеттерди жана көзөмөлдөө талаптарын кардардан толук
же жарым-жартылай алып салуу жөнүндө сотко сунуштама жөнөтүү түрүндө сыйлоо:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

12.5. Кардардын жаза өтөө тартибин бузгандыгы жөнүндө маалымат:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

12.6. Сот жүктөгөн пробациялык милдеттерди жана көзөмөлдөө талаптарын кардардын
аткарбагандыгы жөнүндө маалымат: _____________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

                   (жөнсүз себептер менен келбей калуу, Планды жана/же Программаны аткарбоо,
                     пробация органын кабарландырбай туруп жашаган жерин, аты-жөнүн өзгөртүү,
                                                            административдик укук бузуу)

13. Кардарды жоопкерчиликке тартуу жөнүндө маалымат:

13.1. Кардарга карата жазуу жүзүндө берилген эскертүүлөрдүн саны:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

13.2. Кардарга кошумча пробациялык милдеттерди жана көзөмөлдөө талаптарын жүктөө
жөнүндө сотко сунуштама жөнөтүү тууралуу маалымат:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

                    (жазуу жүзүмдөгү эскертүүдөн кийин бир жылдын аралыгында кардар тарабынан
                          көзөмөлдөө талаптарын жүйөсүз себептер менен кайрадан бузган учурда)

13.3. КР ЖжКга, ЖКга ылайык белгиленген жазаны жокко чыгаруу жана алмаштыруу жөнүндө
сотко сунуштама жөнөтүү тууралуу маалымат

______________________________________________________________________________

                               (жүйөсүз себептер менен кардар көзөмөлдөө талаптарын бузса)

13.4. Кардардын жашаган, окуган, иштеген жери боюнча келүүсүнүн саны жөнүндө маалымат:

- милдеттүүлөрү _______________________________________________________________

______________________________________________________________________________

               (мүмкүндүгүнүн чектелгендигине, ден соолугунун абалына байланыштуу кардардын
                                          келүүгө мүмкүндүгү болбосо, келүү тартибин бузса)

- тандап алынгандары __________________________________________________________

______________________________________________________________________________

                                           (пробация кызматкеринин чечими боюнча)

14. Суралган жана алынган информация жөнүндө маалымат:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

                      (жашаган, иштеген, окуган жеринен, реабилитациялык программалар менен
                  камсыз кылган уюмдардан, мамлекеттик органдардан жана башка мекемелерден)

15. Кардарга волонтерду бекитүү жөнүндө маалымат:

15.1. Кардарга бекитилген волонтер жөнүндө маалыматтар:

______________________________________________________________________________

15.2. Планды ишке ашыруу боюнча волонтердун функциялары:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

15.3. Кардардын жана волонтердун өз ара мамилесинин тартиби:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

15.4. Волонтер жасаган иштердин жыйынтыктары жөнүндө маалымат: _________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

16. Мыйзамдарда каралган башка иш-чараларды жүзөгө ашыруу:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

17. Пландын аткарылышын мониторингдөө жана баалоо боюнча иш-чаралар:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

18. Пайдаланылган байланыш каражаттары, жөнөтүлгөн сурамдар, уюмга, жашаган жерине
баруулар жөнүндө маалымат: ___________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

19. Планды ишке ашырууга катышкан жеке, юридикалык жактар жана башка органдар
тууралуу маалымат ____________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

20. Планга пробация кызматкери киргизген өзгөртүүлөр жана толуктоолор ______________

______________________________________________________________________________

                (кардардын жүрүм-турумуна жана анын Планды жана/же Программаны аткаруусуна
                                                               жараша киргизилет)

 

Планды пробация органынын кызматкери түздү:

______________________________________________________________________________

                                                         (пробация органынын аталышы)

 

_________________________________
(кызмат орду)

__________________
(колу)

__________________________
(аты-жөнү)

 

(М.О.)                                       

 

Пробациялык көзөмөлдөө планы менен тааныштым жана макулмун:

______________________________________________________________________________

                                                 (пробация кардарынын колу, аты-жөнү)

"__" ______________ 20__-ж.

 

Пландын аткарылышы жөнүндө пробация органынын аралык жана жыйынтыктоочу
корутундусу:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

 

Корутундуну пробация органынын кызматкери түздү

______________________________________________________________________________

                                                         (пробация органынын аталышы)

 

__________________________________
(кызмат орду)

_________________
(колу)

____________________________
(аты-жөнү)

 

(М.О.)                                 

 

 

 

Пробацияны колдонуу жана кардарларды эсепке алуу тартибине
5-тиркеме

 

Форма

Эскертүү
(Планды жана/же Программаны кардардын аткарбагандыгы, жаза өтөө тартибин же жазык-укуктук таасир этүүнүн мажбурлоо чараларын бузгандыгы, сот белгилеген пробациялык милдеттерди жана көзөмөлдөө талаптарын аткарбагандыгы жана укук бузгандыгы үчүн)

__________________________________________________________________________ боюнча

                                                     (кардар жол берген бузуунун түрү)

Мен, ____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ тарабынан

                (кызмат орду, аймактык пробация органынын аталышы, пробация органынын
                                                      кызматкеринин аты-жөнү)

20__-ж. "__" _____________ пробация кардары ________________________________________

                                                                                                            (аты-жөнү)

чакырылды, ал ___________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

                 (кардардын сот тарабынан ага жүктөлгөн көзөмөлдөө талаптарын жана пробациялык
                 милдеттерди бузгандыгынын, аткарбагандыгынын же жол берилген укук бузуулардын
                                               датасы жана конкреттүү далилдери көрсөтүлөт)

______________________________________________________________________ жол берген.

Баяндалгандарга байланыштуу жана төмөнкү беренелерди жетекчиликке алып,

________________________________________________________________________________

                       (Кыргыз Республикасынын тиешелүү кодексинин: ЖжКнын, ЖКнын, ЖАКтын
                                                              беренелери көрсөтүлөт)

пробациянын кардары ____________________________________________________________

                                                                                          (аты-жөнү)

кайрадан бузууга жол берсе, ал Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык
жоопкерчиликке тартылары жөнүндө эскертилди.

 

______________________________
(кызмат орду)

 

____________________________________
(пробация органынын аталышы)

_______________
(колу)

___________________________
(аты-жөнү)

 

20__-ж. "__" _________________

 

Ушул эскертүү мага жарыяланды:

________________________________________
(кардардын аты-жөнү)

 

_____________________
(колу)

 

20__-ж. "__" __________________

 

 

 

Пробацияны колдонуу жана кардарларды эсепке алуу тартибине
6-тиркеме

 

 

 

__________________________________________
(ишкананын, уюмдун, мекеменин аталышы)

__________________________________________
__________________________________________
(дареги)

 

Форма

Коомдук иштерди аткаруу үчүн объекттин уюмуна келүү зарылдыгы жөнүндө
БАГЫТТАМА-МААЛЫМКАТ

Кыргыз Республикасынын __________________________________________________ беренеси

                                                                        (ЖжКнын, ЖКнын беренеси, аталышы)

боюнча ________________________________________ тарабынан 20__-жылдын "__" ________

                                                (соттун аталышы)

___________________________________________________ сааттык мөөнөткө коомдук иштерге

                         (сааттын санын жазуу жүзүндө көрсөтүү)

соттолгон _________________________________________________________________________

                                                                                    (аты-жөнү)

__________________________________________________________________________________

пробация кардары коомдук иштер түрүндө жаза өтөө үчүн жөнөтүлөт, ал 20__-жылдын
"__" _ ___________ жумушка киришүүсү керек.

Сизден Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык төмөнкүлөрдү камсыздооңузду суранам:

- пробация кардарын жумушка алуу жөнүндө буйрук (тескеме) чыгаруу;

- аны уюмдун, мекеменин ички тартип эрежелери менен кол койдуруп, тааныштыруу;

- эмгек мыйзамына ылайык коопсуз эмгек шарты менен камсыздоо;

- пробация кардарынын өзү үчүн аныкталган иштерди аткаруусун контролдоо;

- иштеген убагын эсепке алуу табелин жүргүзүү, пробация органына ушул айдын акыркы күнүнөн
кечиктирбей аткарган иштеринин актын түзүү жана жиберүү;

- пробация кардарынын жүрүм-туруму жана/же коомдук иштерди аткаруудан качуусу жөнүндө
пробация органдарына маалымдоо жана билдирүү;

- пробация кардары көрсөтүлгөн саатты иштеп бүткөндөн кийин пробация органына тиешелүү
маалыматты жиберүү.

 

 

 

Пробацияны колдонуу жана кардарларды эсепке алуу тартибине
7-тиркеме

 

 

 

___________________________________________
(ишкананын, уюмдун, мекеменин аталышы)
________________
___________________________
_________________
__________________________
(дареги)

 

Форма

БИЛДИРҮҮ

Сизге соттун чечимин (өкүмүн, аныктамасын, токтомун) аткаруу үчүн Кыргыз  
Республикасынын _________________________________________________ беренеси боюнча

                                                         (ЖжКнын, ЖКнын беренеси, аталышы)

__________________________________ тарабынан 20__-жылдын "__" ______ белгилүү кызмат

                              (соттун аталышы)

орундарын ээлөө же белгилүү иш менен алектенүү укугунан ажыратууга ___________________

                                                                                                                  (жаза мөөнөтү көрсөтүлөт)

соттолгон _____________________ дареги боюнча жашаган ______________________________

                                                                                                                           (аты-жөнү)

карата өкүмдүн (аныктаманын, токтомдун) _____________________________________________

__________________________________________________________ көчүрмөсүн жиберебиз.

 

______________________________________

(кызмат орду)

 

 

 

______________________________________
(пробация органынын аталышы)

_______________
(колу)

_________________________
(аты-жөнү)

Эскертүү.

Билдирүү пробация органы тарабынан соттун тиешелүү буйругу келип түшкөн күндөн тартып
беш күндүн аралыгында жөнөтүлөт:

- кардарды ээлеген кызматынан же ал алектенүү укугунан ажыраган эмгектин түрүнөн бошотуу
жөнүндө кардардын жумуш же кызмат ордуна;

- иштин тиешелүү түрү менен алектенүүгө уруксат берүүнү жокко чыгарууга укуктуу органдарга.

 

 

 

Пробацияны колдонуу жана кардарларды эсепке алуу тартибине
8-тиркеме

 

 

 

_____________________________________________
(ишкананын, уюмдун, мекеменин аталышы)
_____________________________________________
_____________________________________________
(дареги)

 

Форма

БИЛДИРҮҮ

Сизге соттун чечимин (өкүмүн, аныктамасын, токтомун) аткаруу үчүн Кыргыз Республикасынын

______________________________________________ беренеси боюнча ___________________

            (ЖжКнын, ЖКнын беренеси, аталышы)

________________________ тарабынан 20__-жылдын "__" ________ _______________________

         (соттун аталышы)                                                                              (жаза мөөнөтү көрсөтүлөт)

жыл түзөтүү иштерине соттолгон _____________________________________________________

                                                                                          пробация кардарынын аты-жөнү)

карата ___________________________________________________________________________

                                                                             (соттун аталышы)

өкүмүнүн (аныктамасынын, токтомунун) көчүрмөсүн жөнөтөбүз.

Сизден Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык төмөнкүлөр менен камсыздоону
суранам:

- эмгек мыйзамына ылайык коопсуз эмгек шарты менен камсыздоо;

- пробация органына кардардын иштеген убактысын эсепке алуу табелинин көчүрмөлөрүн,
кармалган суммалар жөнүндө маалыматтар менен эмгек акысы тууралуу маалымкаттарды
жөнөтүү;

- пробация кардарынын жүрүм-туруму жана/же коомдук иштерди аткаруудан качуусу жөнүндө
пробация органдарына маалымдоо жана билдирүү.

Эскертүү:

Билдирүү пробация органы тарабынан соттун тиешелүү буйругу келип түшкөн күндөн тартып
10 күндүн аралыгында кардардын иштеген жерине соттун өкүмүнүн, аныктамасынын, токтомунун
көчүрмөсүн тиркөө менен жөнөтүлөт.

Түзөтүү иштерин өтөө мөөнөтүнүн башталышы болуп соттун өкүмү мыйзамдуу күчүнө киргенден
кийин кардардын жумушка чыккан күнү саналат.

Түзөтүү иштеринин мөөнөтү аяктаган күнү пробация органы уюмдун же мекеменин
администрациясына кардардын эмгек акысынан кармап калууларды токтотуу жөнүндө билдирет.

Кардар башка негиздер боюнча бошотулган учурда пробация органы тиешелүү документтерди
алгандан кийин уюмду же мекемени кийинки жумуш күнүнөн кечиктирбей кабарландырат.

 

____________________________________
(кызмат орду)

 

 

 

_____________________________________
(пробация органын атылышы)

_______________
(колу)

______________________
(аты-жөнү)

 

 

 

Пробацияны колдонуу жана кардарларды эсепке алуу тартибине
9-тиркеме

 

Форма

Түзөтүү иштери түрүндөгү жазаны өтөп жаткан пробация кардарына өз каалоосу боюнча бошотууга уруксат берүүдөн баш тартуу жөнүндө
ТОКТОМ

_________________________
                 (орду)

 

_____________________________
            (күнү жана убактысы)

 

Мен, ____________________________________________________________________________

                                            (кызмат орду, аймактык пробация органынын аталышы)

________________________________________________________________________________

                                                   (пробация органынын кызматкеринин аты-жөнү)

20__-жылдын "__" _________ Кыргыз Республикасынын ________________________________

                                                                                                (ЖжКнын, ЖКнын беренеси, бөлүгү, пункту)

беренеси боюнча _______________________________________________________ тарабынан

                                                                     (аймактык соттун аталышы)

20__-жылдын "__" _________ _______________________________________________________

                                                                                           (жаза мөөнөтү)

түзөтүү иштерине соттолгон ________________________________________________________

                                                                                  (пробация органынын аталышы)

________________________________________________________ жазык-укуктук таасир этүүчү

жаза же мажбурлоо чарасын өтөп жаткан пробация органынын кардарына _________________

_________________________________________________________________________________

                                                  (кардардын аты-жөнү, туулган датасы)

_________________________________________________________________________________

                                                (уюмдун, мекеменин, ишкананын аталышы)

өз каалоосу боюнча бошотууга уруксат берүү жөнүндө арызын карап чыгып,

                                                                        АНЫКТАДЫМ:

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

                (кардардын иштеген жери, кызматка дайындоо жөнүндө буйруктун номери, кардардын
               иштеген жеринен өндүрүштүк мүнөздөмө, анын жумуш убагында эмгек тартибин бузууга
                жол бергендиги, кармалган сумма, эмгек акынын суммасы, социалдык камсыз болуусу
                     тууралуу, үй-бүлөсүнүн курамы, багуусундагы адамдар ж.б. жөнүндө маалымат,
                   ошондой эле кардардын уюмдан, мекемеден, ишканадан бошонуу жүйөлөрү жана
                                                                    себептери көрсөтүлөт)

Баяндалгандардын негизинде жана Кыргыз Республикасынын ЖАКтын 53-беренесинин
2-бөлүгүн жетекчиликке алып,

                                                                     ТОКТОМ КЫЛАМ:

1. Пробация кардарына ____________________________________________________________

                                                                                             (аты-жөнү)

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

                                                    (уюмдун, мекеменин, ишкананын аталышы)

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

                 (уюмдан, мекемеден же ишканадан өз каалоосу боюнча бошотууга уруксат берүүдөн
                                                    баш тарткан учурда себептери көрсөтүлөт)

өз каалоосу боюнча бошотууга уруксат берилбесин.

2. Өз каалоосу боюнча бошотууга уруксат берүүдөн баш тартуу жөнүндө токтомдун көчүрмөсү
уюмдун, мекеменин, ишкананын кадрлар бөлүмүнө жөнөтүлсүн.

3. Токтом Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган тартипте даттанылышы мүмкүн.

 

___________________________________
(кызмат орду)

 

 

 

____________________________________
(пробация органынын аталышы)

________________
(колу)

________________________
(аты-жөнү)

 

(М.О.)                                          

Өз каалоом боюнча бошонууга уруксат берүүдөн баш тартуу жөнүндө токтом менен
таанышып чыктым:

 

_________________________________
(пробация кардарынын аты-жөнү)

 

______________________________
(пробация кардарынын колу)

 

20__-ж. "__" _________________

 

 

 

Пробацияны колдонуу жана кардарларды эсепке алуу тартибине
10-тиркеме

 

 

 

___________________________________________
(соттун аталышы)
___________________________________________
(дареги)

 

Форма

Пробациянын жашы жете элек кардарына карата тарбиялоо мүнөзүндөгү кыйла катуу чараны же жазык жазасын колдонуу жөнүндө
СУНУШ

Мен _____________________________________________________________________________

                                            (кызмат орду, аймактык пробация органынын аталышы)

___________________________________________________ 20__-жылдын "__" _____________

                   (пробация органынын кызматкеринин аты-жөнү)

_________________________________________________________________ беренеси боюнча

                               (КР ЖКнын тиешелүү беренеси, бөлүгү жана пункту)

______________________________________________ тарабынан 20__-жылдын "__" ________

                               (аймактык соттун аталышы)

_______________________________ соттолгон, эскертүү менен жүрүм-турумун чектөө түрүндө

                         (жаза мөөнөтү)

тарбиялоо мүнөзүндөгү мажбурлоо чарасын өтөп жаткан ________________________________

___________________________________________________________ дареги боюнча жашаган

                                 (иш жүзүндө жашаган жеринин дареги)

пробациянын жашы жете элек кардары ______________________________________________

________________________________________________________________________________

                                                  (кардардын аты-жөнү, туулган датасы)

өздүк ишин карап чыгып, мажбурлоо чарасынын мөөнөтүнүн башталышы: ________________

мөөнөтүнүн аякташы: ______________________________

                                                                             АНЫКТАДЫМ:

________________________________________________________________________________

                                                               (кардардын аты-жөнү)

________________________________________________________________________________

                    (өтөө тартибин бузуу, сот белгилеген тыюу салууларды жана милдеттенмелерди
                                                                    бузуу көрсөтүлөт)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

эскертүү менен жүрүм-турумун чектөө түрүндө тарбиялоо мүнөзүндөгү мажбурлоо чарасын
өтөө тартибин бузууга жол берген.

Мындан тышкары, ________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

                  (кардар буга чейин эскертүү менен тарбиялоо мүнөзүндөгү жүрүм-турумун чектөө
                       түрүндөгү мажбурлоо чарасын өтөө тартибин бузууга жол бергендиги, сот
                   тарабынан белгиленген тыюу салууларды жана милдеттенмелерди бузгандыгы,
                 анын Пробациялык көзөмөлдөө планын жана Социалдык-укуктук жардам көрсөтүү
                   программасын аткарбагандыгы жөнүндө, берилген эскертүүлөрдүн чыгарылган
                      күнүн жана бузуулардын кыскача фабуласын көрсөтүү менен алардын саны
                     тууралуу, кардардын окууга же эмгекке карата мамилеси, анын жүрүм-туруму
                                                       жөнүндө маалымат ж.б. көрсөтүлөт)

Баяндалгандардын негизинде жана Кыргыз Республикасынын ЖКнын 105-беренесинин
4-бөлүгүн, Кыргыз Республикасынын ЖАКтын 151-беренесинин 6-бөлүгүн жетекчиликке алып,

________________________________________________________________________________

                                                        (пробация кардарынын аты-жөнү)

карата тарбиялоо мүнөзүндөгү кыйла катуу мажбурлоо чарасын же Кыргыз Республикасынын
мыйзамдарына ылайык жазык жазасын колдонуу жөнүндө

                                                                             ӨТҮНӨМ:

____________________________________
(кызмат орду)

 

 

 

______________________________________
(пробация органынын аталышы)

__________________
(колу)

________________________
(аты-жөнү)

 

(М.О.)