Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

    КР 2017-жылдын 19-июлундагы № 128 Мыйзамына ылайык
                       КҮЧҮН ЖОГОТТУ

 

Бишкек шаары,

Окмот Уйу 2004-жылдын 17-июлу № 92

 

                    КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

 

     Электрондук документ жана электрондук цифралык колтамга жөнүндө

 

  (КР 2009-жылдын 2-ноябрындагы № 290 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

 

  2004-жылдын   18-майында            Кыргыз   Республикасынын Жогорку

                                       Кењешинин Мыйзам чыгаруу жыйыны

                                               тарабынан кабыл алынган

 

                        I Глава. Жалпы жоболор

 

  1-статья. Ушул Мыйзамдын максаттары жана колдонуу чойросу

 

  1.Ушул Мыйзамдын максаттары төмөнкүлөр болуп эсептелет:

  - электрондук документтерди колдонуунун укуктук негиздерин белгилөө;

  - электрондук документтерге коюлуучу негизги талаптарды аныктоо;

  - электрондук билдирүүлөр менен алмашуу процессинде электрондук циф-

ралык колтамгаларды пайдалануу үчүн укуктук шарттарды   камсыз  кылуу,

алар сакталганда электрондук цифралык колтамга өз колу менен  коюлган

колтамга катары таанылат;

  - электрондук цифралык колтамгаларды күбөлөндүрүү боюнча кызматтарды

көрсөтүүнүн укуктук шарттарын камсыз кылуу;

  - электрондук документтерди жүргүзүү чөйрөсүндө пайда  болуучу  укук

мамилелерине катышуучулардын укуктарын, милдеттерин жана жоопкерчили-

гин белгилөө.

  2.  Ушул  Мыйзамдын колдонулушу мамлекеттик бийлик органдарына  жана

жергиликтуу  озалдынча  башкаруу  органдарына,  ошондой   эле   Кыргыз

Республикасынын юрисдикциясына караштуу юридикалык жана жеке  жактарга

да жайылтылат.

   Мамлекеттик органдар жана өз алдынча башкаруу органдары бири-бирине

маалыматтарды электрондук алмашуу аркылуу акысыз берип турушат.

  3.  Ушул Мыйзамдын колдонулушу оз колу менен коюлган колтамгалардын,

дагы   башка  электрондук  окшоштуктарына,  анын  ичинде  жеке  озунун

колтамгасынын   цифралык   чагылдырылышына,   ошондой    эле    Кыргыз

Республикасынын резиденттери эларалык макулдашууларга ылайык  катышкан

эларалык сертификаттардын негизинде пайдаланылуучу эларалы Кыргыз Рес-

публикасы катышуучу болуп эсептелген, мыйзамдарда белгиленген тартипте

күчүнө кирген эларалык келишимдерге тутумдарга жайылтылбайт.

  4. Электрондук цифралык колтамгаларды пайдалануу ушул Мыйзам, Кыргыз

Республикасынын  дагы  башка ченемдик укуктук  актылары,  ошондой  эле

тараптардын макулдашуулары менен жөнгө салынат.

 (КР 2009-жылдын 2-ноябрындагы № 290 Мыйзамынын редакциясына ылайык)   

 

  2-статья. Ушул Мыйзамда пайдаланылуучу тушунуктор

 

  Ушул Мыйзамда томондогудой тушунуктор пайдаланылат:

  электрондук  билдируу  - электрондук эсептоо техникасын,  маалыматты

даярдоо,  сактоо  жана беруунун дагы башка электрондук  каражаттарынын

адам  тарабынан  бир  гана  мааниде кабыл алынышына  ылайыктуу  туруно

озгортуп  тузулушу мумкун болгон терилген элементтер турундо  берилген

маалымат;

  электрондук турундо чагылдырылган документ (электрондук документ)  -

аны документ катары идентификациялоо учун белгилери болгон электрондук

билдируу;

  электрондук   цифралык  колтамга  (ЭЦК)  -  ЭЦКнын   жабык   ачкычын

пайдалануу  менен  баштапкы  маалыматтын  кайра  озгортулгонунон  улам

алынган    символдордун   ырааттуулугу,   ал   ЭЦКнын   ачык   ачкычын

пайдаланууга,   ошондой  эле  ЭЦКнын  жабык   ачкычынын   ээсине   бул

мааламаттын  бутундугун  жана  озгортулбостугун  аныктоого   мумкундук

берет;

  ЭЦКнын каражаты - ЭЦКны иштеп чыгуу жана анын аныктыгын текшеруу иш-

милдетин  ишке  ашырган  программалык  жана  техникалык  каражаттардын

жыйындысы;

  ЭЦКнын  ачык  ачкычы - ЭЦКны текшерууго арналган символдордун  жалпы

пайдалануудагы ырааттуулугу;

  ЭЦКнын  жабык ачкычы - ЭЦКны иштеп чыгууга арналган жана кол  койгон

адамга гана белгилуу болгон символдордун ырааттуулугу;

  ЭЦКнын  ачык ачкычын пайдалануучу - ЭЦКнын ачык ачкычын пайдалануучу

жеке же юридикалык жак;

  ЭЦКнын ачык ачкычынын сертификаты (колтамга ачкычынын сертификаты) -

куболондуруучу борбор тарабынан берилген жана ырасталган, ЭЦКнын  ачык

ачкычынын белгилуу бир адамга таандык экендигин тастыктаган документ;

  колтамга  ачкычынын сертификатынын ээси (сертификат ээси) - колтамга

ачкычынын сертификаты берилген жана сертификатта корсотулгон  тиешелуу

ачык  ачкычка  шайкеш келген ЭЦКнын жабык ачкычына ээлик  кылган  жеке

адамдын аты же юридикалык жак;

  кол  коюучу  жак - электрондук билдируулордо ЭЦКны тузуучу  жеке  же

юридикалык  жак  - колтамга ачкычынын сертификатынын  ээси  же  ЭЦКнын

жабык ачкычы ишенип берилген анын окулу;

  ЭЦКнын  аныктыгын куболондуруу боюнча борбор (куболондуруучу борбор)

-  ЭЦКнын  айкын  ачык ачкычынын сертификат ээсине  таандык  экендигин

куболондуруу  ыйгарым укугуна ээ болгон юридикалык жак  же  юридикалык

жактын озгочолонгон   каражаттарына   сертификат  -   сертификаттоонун  

тиешелуу   тутумунун  эрежелери боюнча берилген, бул каражаттын атайын

талаптарга шайкештигин  куболондургон жана колдонуудагы  белгилуу  бир 

мооноттун ичинде  ал  каражаттын ЭЦКсын иштеп чыгуу жана текшеруу аспабы 

катары пайдалануу мумкундугун кепилдеген документ;

  ЭЦКнын   аныктыгын   тастыктоо  -  ЭЦКнын   каттоодон   откон   жана

сертификатталган ачык ачкычын пайдалануу менен алынган,  ага  тиешелуу

ЭЦКнын жабык ачкычын колдонуу аркылуу баштапкы маалыматтарынан ыйгарым

укуктуу жак тарабынан иштелип чыккан, ЭЦКнын тууралыгын текшеруунун он

натыйжасы;

  убакыт  моору-  электрондук цифралык колтамга коюлган  электрондук

билдируудогу  электрондук цифралык колтамгага байланыштуу  болгон  бул

белгини  киргизуучу ыйгарым укуктуу адам тарабынан жасала турган  жана

анын  электрондук  цифралык колтамгасы менен  куболондурулгон  кундун,

убакыттын жана жактын киргизилиши.

  машиналык сактагыч - маалыматтарды техникалык каражаттардын жардамы

менен жазуу жана сактоо үчүн колдонулуучу материалдык сактагычтар;

  электрондук документтерди жүргүзүү - маалыматтык жана коммуникациялык

технологияларды колдонуу менен электрондук документтерди  түзүү,  иштеп

чыгуу, жөнөтүү, берүү, алуу, сактоо, өзгөртүү, жок кылуу процесстеринин

жыйындысы;

  маалыматтык система - электрондук документтерди түзүү,  иштеп  чыгуу,

жөнөтүү, алуу, сактоо, бүтүндүгүн текшерүү үчүн  колдонулуучу  програм-

малык, программалык-аппараттык жана аппараттык каражаттардын, методдор-

дун жана жол-жоболордун комплекси

(КР 2009-жылдын 2-ноябрындагы № 290 Мыйзамынын редакциясына ылайык)    

 

   21-статья. Электрондук документти айландыруу чөйрөсү

 

1.  Электрондук документ маалыматтарды түзүү, иштеп чыгаруу, жөнөтүү,

алуу жана сактоо үчүн зарыл болгон программалык жана техникалык каражат-

тар колдонулган иштин бардык чөйрөсүндө  жеке  жана  юридикалык  жактар

тарабынан пайдаланышы мүмкүн. Электрондук документтердин жардамы  менен

бүтүмдөр түзүлүшү, финансылык  эсептөөлөр  жүргүзүлүшү,  кат  алышуулар

жүзөгө ашырылышы жана документтер жана башка маалыматтар берилиши мүмкүн.

2.  Электрондук документтердин колдонулушун чектөө Кыргыз Республика-

сынын мыйзамдарында каралган учурларда белгилениши мүмкүн.

3.  Электрондук документтер байланыштын бардык каражаттарынын, эгерде

бул анын ичинде Кыргыз Республикасынын мыйзамына каршы келбесе,  маалы-

маттык системалардын жана түйүндөрдүн жардамы менен  жөнөтүлүшү  мүмкүн.

   (КР 2009-жылдын 2-ноябрындагы № 290 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

 

22-статья. Электрондук документтерди пайдалануу жаатында

            мамилелерди укуктук жөнгө салуу

 

1.  Ушул Мыйзам электрондук документтерди айландыруу чөйрөсүндө укук-

тук мамилелерге катышуучулардын укуктарын, милдеттерин жана  мыйзамдуу

кызыкчылыктарын камсыздоого, аны  түзүүдө,  иштеп  чыгарууда,  берүүдө,

алууда, сактоодо маалыматтарды коргоону камсыздоого жана башка максат-

тарга багытталган.

2.  Кыргыз Республикасынын Өкмөтү электрондук документти пайдалануу

жана электрондук цифралык колтамга жаатында механизмдерди жүзөгө  ашы-

рууга жана ишке киргизүүгө багытталган чараларды көрөт.

(КР 2009-жылдын 2-ноябрындагы № 290 Мыйзамынын редакциясына ылайык)     

 

                          I-1 глава

                  Электрондук документ

        (Глава КР 2009-жылдын 2-ноябрындагы № 290 Мыйзамынын

                   редакциясына ылайык)

 

23-статья. Электрондук документке коюлуучу негизги талаптар

 

   Электрондук документ төмөнкү талаптарга ылайык болушу керек:

  программалык жана техникалык каражаттардын жардамы  менен  түзүлүүгө,

иштелип чыгууга, берүүгө, алууга, сактоого жана жок кылууга;

  ушул Мыйзам менен белгиленген түзүмгө ээ болууга жана аны идентифика-

циялоого мүмкүндүк берүүчү реквизиттерди камтууга;

  Конституцияга жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына каршы келбөөгө.

(КР 2009-жылдын 2-ноябрындагы № 290 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

 

24-статья. Электрондук документтин түзүмү

 

1.  Электрондук документ жалпы жана өзгөчө  болуп  ажыратылгыс  эки

бөлүктөн турат.

2.  Электрондук документтин жалпы бөлүгү документтин  мазмунун  жана

алуучу тууралу маалыматты түзгөн информациядан турат.

3.  Электрондук документтин өзгөчө  бөлүгү  ушул  Мыйзамда  каралган

шарттарга жана талаптарга ылайык келген бир жана бир нече ЭЦКдан турат.

(КР 2009-жылдын 2-ноябрындагы № 290 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

 

25-статья. Электрондук документти берүү формасы

 

   1. Электрондук документ ички жана сырткы формада берилиши мүмкүн.

   2. Электрондук документти ички формада  берүү  машиналык  сактагычта

жазылган электрондук документти түзүүчү маалыматтар болуп эсептелет.

4.  Электрондук документти сырткы формада берүү электрондук документти

дисплейдин экранында, кагаз бетинде же адамдын кабыл алуусу үчүн түшүнүк-

түү болгон түрдө (кошумча техникалык каражаттарсыз) жана формада машина-

лык сактагычтан көз менен көрө алгыдай башка  материалдык  объектте  көз

алдыга келтирүүсү болуп эсептелет.

(КР 2009-жылдын 2-ноябрындагы № 290 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

 

26-статья. Электрондук документтин түп нускасы

 

1.  Электрондук документтин түп нускасы  машиналык  сактагычта  гана

болот. Электрондук колтамга коюлган, машиналык сактагычта жазылган бири

экинчисине окшош болгон электрондук документтин баардык  нускалары  түп

нуска болуп эсептелет жана бирдей юридикалык күчкө ээ.

2.  Мазмуну боюнча окшош документтер кагаз бетинде  жана  электрондук

документ түрүндө бир жак тарабынан түзүлгөн учурда, эки документ тең өз

алдынча документ болуп таанылат.

3.  Электрондук документ төмөнкүлөрдүн түп нускасы катары  колдонула

албайт:

 1) мураска ээ болуу укугу жөнүндө күбөлүктүн;

 2) мурас кагаздын;

 3) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык  бир  гана  түп  нускада

түзүлө турган документтин, буга аталган электрондук документтердин  түп

нускаларын борбордук сактоо жайдын болушу каралган учурлар кирбейт;

 4) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган башка учурларда.

(КР 2009-жылдын 2-ноябрындагы № 290 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

 

27-статья. Электрондук документтин көчүрмөлөрү жана аларды

           күбөлөндүрүү

 

1.  Электрондук документтин көчүрмөлөрү электрондук документтин сырткы

көрүнүш формасын кагаз бетине түшүрүү аркылуу түзүлөт.

2.  Кагаз бетине  түшүрүлгөн  электрондук  документтердин  көчүрмөсүндө

тиешелүү электрондук документтин  көчүрмөсү  экендиги  көрсөтүлүшү  керек

жана кагаз бетине түшүрүлгөн  документтердин  көчүрмөлөрүн   күбөлөндүрүү

үчүн мыйзамдарда белгиленген тартипте күбөлөндүрүлүүгө тийиш.

(КР 2009-жылдын 2-ноябрындагы № 290 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

 

28-статья. Электрондук документтин юридикалык күчү

 

1.  Машиналык сактагычтагы электрондук документ кагаз бетиндеги докумен-

тке теңештирилет жана бирдей юридикалык күчкө ээ.

2.  Эгерде Кыргыз Республикасынын мыйзамдары документтин  жазуу  жүзүндө

таризделишин талап кылса, анда электрондук документ ушул талаптарга ылайык-

туу деп эсептелет.

3.  Электрондук документтердин түп нускалары жана алардын кагаз бетинде-

ги көчүрмөлөрү ушул Мыйзамдын 27-статьясынын талаптарына  ылайык  бирдей

юридикалык күчкө ээ.

4.  Эгерде электрондук документти Кыргыз  Республикасынын  мыйзамдарына

ылайык нотариалдык күбөлөндүрүү жана (же) мамлекеттик каттоо талап кылынса,

мындай күбөлөндүрүүгө жана (же) мамлекеттик каттоодон өтүүгө  электрондук

документтин өзү, ошондой эле анын кагаз бетиндеги көчүрмөсү тийиштүү болот.

(КР 2009-жылдын 2-ноябрындагы № 290 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

 

29-статья. Электрондук документтерди сактоо

 

1.  Электрондук документтерди сактоо электрондук документтерди айланды-

руунун катышуучулары жана архив ишин жана документтештирилген маалыматты

сактоо боюнча ишти жүзөгө ашыруучу уюмдар тарабынан жүргүзүлөт.

2.  Электрондук документтерди сактоо мөөнөтү ушул сыяктуу  документтер

үчүн кагаз бетинде мыйзамдарда каралган мөөнөттөн аз болбошу керек.

3.  Электрондук документтерди сактоонун тартиби, шарттары жана өзгөчө-

лүктөрү Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен аныкталат.

(КР 2009-жылдын 2-ноябрындагы № 290 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

 

210-статья. Электрондук документти коргоо

 

1.  Электрондук документтерди түзүү, иштеп чыгуу, берүү, алуу жана сак-

тоо менен алектенген жактар ушул документтерди  коргоонун з арыл  болгон

деңгээлин камсыздоочу программалык жана техникалык каражаттарды пайдала-

нышы керек.

2.  Электрондук документтерди жана анда камтылган маалыматты коргоонун

зарыл деңгээли электрондук документтерди айландырууну уюштуруу үчүн  маа-

лыматтык системаларды жана тармактарды пайдаланууда  ошол  системалардын

жана тармактардын ээси тарабынан камсыздалат.

3.  Маалыматтык системалардын жана тармактардын коопсуздугун камсыздоо

боюнча негизги шарттар Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен аныкталат.

(КР 2009-жылдын 2-ноябрындагы № 290 Мыйзамынын редакциясына ылайык

 

211-статья. Жайылтууга тыюу салынган же чектелген маалыматтарды

             камтуучу электрондук документтер

 

1.  Электрондук документтер жайылтууга тыюу салынган же чектелген мам-

лекеттик, кызматтык же коммерциялык сыр болуп эсептелген маалыматты кам-

тышы мүмкүн.Мындай маалыматтарды колдонуу эрежелери жана коргоо чаралары

Кыргыз Республикасынын мыйзамдары тарабынан белгиленет.

2.  Ушул статьянын 1-пунктунда көрсөтүлгөн маалыматты камтуучу элект-

рондук документтер менен иш жүргүзүү функциясына ээ мамлекеттик  орган-

дар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жана юридикалык  жактар,

алардын кызмат адамдары, ошондой эле жеке жактар аны  коргоонун  зарыл

чараларын Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык  камсыздоого мил-

деттүү.

(КР 2009-жылдын 2-ноябрындагы № 290 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

 

212-статья. Банк аралык иштерде электрондук документтерди

              айландыруу чөйрөсүндөгү укуктук мамилелер

 

1.  Банк аралык иштерде электрондук документтерди айландыруу чөйрө-

сүндөгү укуктук мамилелердин субъекти  болуп  Кыргыз  Республикасынын

Улуттук  банкы, ошондой эле банктар жана финансы-кредиттик  мекемелер

эсептелет.

2.  Банк аралык иштерде электрондук документтерди айландыруу чөйрө-

сүндө субъекттердин ортосундагы мамилелер макулдашуулардын негизинде

түзүлөт.

3.  Кыргыз Республикасынын аймагында банк аралык системаларда банк-

тардын жана финансы-кредиттик мекемелердин электрондук документтерди

пайдалануу тартиби Кыргыз Республикасынын  Улуттук  банкы  тарабынан

белгиленет.

(КР 2009-жылдын 2-ноябрындагы № 290 Мыйзамынын редакциясына ылайык

 

          II Глава.Электрондук цифралык колтамганы пайдалануу

                       принциптер жана шарттары

 

  3-статья.

 

  Электрондук цифралык колтамгага жуктолгон милдет жана укуктук режим.

  1.  ЭЦК  кол  койгон адамдын жеке озунун колтамгасы катары  таанылат

жана   электрондук   билдируу   турундо  берилуучу   кайсыл   болбосун

маалыматтын   бутундугун   жана   озгортулбостугун   тастыктоо    учун

пайдаланылат.   Кол   коюп   жаткан  жактын   Кыргыз   Республикасынын

мыйзамдарында  белгиленген тартипте сатып алынган  ЭЦКнын  чектелбеген

сандагы жабык ачкычы болушу мумкун.

  2.  ЭЦКнын  кол коюлган электрондук билдируулорунун бардык нускалары

туп нусканын кучуно ээ.

  3.  ЭЦК Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарынын ченемдерин

сактоо менен жеке жана юридикалык жактар, мамлекеттик бийлик органдары

жана  жергиликтуу  озалдынча башкаруу органдары тарабынан  колдонулушу

мумкун.

  4.   ЭЦКны   колдонуу  чойросун  чектоонун жалпы   тартиби   Кыргыз

Республикасынын мыйзамдары менен белгиленет.

  5. Келишимдик мамилелерде ЭЦКны пайдаланууга чек коюулар тараптардын

келишимдеринде белгилениши мумкун.

  6. Ушул Мыйзамдын, Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарынын

жана  (же)  тараптардын келишимдеринин талаптары сакталган учурда  ЭЦК

жеке  адамдын, ошондой эле юридикалык жактын ыйгарым укуктуу  окулунун

оз колу менен койгон колтамгасы менен бирдей деп таанылат, эгерде:

  -  анын  аныктыгы  куболондуруучу борбордун колтамгасынын  ачкычынын

сертификатына  ээ болгон ЭЦКнын ачык ачкычынын жардамы менен  аныктыгы

текшеруудон откон болсо;

  -  кол койгон жак ЭЦКны тузуу учун пайдаланылган жабык ачкычка ээлик

кылуу укугуна ээ болсо;

  - колтамганын ачкычынын сертификаты кол койгон учурда кучундо болсо.

  7.   Жашы  жетпеген  жарандар  Кыргыз  Республикасынын  колдонуудагы

мыйзамдарынын  ченемдерин  сактоо  менен  ЭЦКны  пайдалануу,  колтамга

ачкычынын  сертификатын алуу жана ЭЦК каражаттарын сатып алуу  укугуна

ээ болот.

  8.  Юридикалык  жакты куболондуруучу колтамга ачкычынын  сертификаты

ушул  ачкычты  пайдаланууга ыйгарым укуктуу кызмат адамынын  аты-жонун

корсотуусуз   эле   мыйзамдын   же   юридикалык   жактын   уюмдаштыруу

документтеринин  кучуно  ылайык  анын  атынан  иш  алып  барган  жакты

кубондургон сертификат болуп саналат.

 

  4-статья. Электрондук цифралык колтамганын каражаттары

 

  1.  ЭЦКнын  каражаттары маалыматтардын купуялуулугун  камсыз  кылган

каражаттарга кирбейт.

  2.   Эгерде   Кыргыз  Республикасынын  мыйзамдарында  башка   тартип

белгиленбесе,  ЭЦКнын  ачкычтарын тузуу ЭЦКнын  каражаттарынын  ээлери

тарабынан жузого ашырылат.

  3.   ЭЦКнын   каражаттарын  сертификаттоо  товарларды  жана   кызмат

корсотуулорду    сертификаттоо   жонундогу   Кыргыз    Республикасынын

мыйзамдарына ылайык жузого ашырылат.

  4.  ЭЦКнын сертификатталбаган каражаттарын пайдаланууга жол берилет.

Мында  ЭЦКнын  сертификатталбаган каражаттарына ээлик  кылуучу  (жабык

ачкыч ээси) сертификатталбаган каражат тарабынан тузулуучу ЭЦКнын ачык

ачкычынын   жоктугу   тууралу   бардык  пайдалануучуларга   билдирууго

милдеттуу.

  Муну  жасабаган учурда ЭЦКнын сертификатталбаган каражаттарына ээлик

кылуучу   аны   тузуу  учун  ЭЦКнын  сертификатталбаган   каражаттарын

пайдалануунун   кесепетинен  ачык  ачкычты   пайдалануучулар   тарткан

чыгымдар учун жоопкерчилик тартат.

  Билдирилген   ЭЦКнын  сертификатталбаган  каражаттарын   пайдаланган

учурда  чыгаша тобокелдигин жабык ачкыч ээси жана ЭЦКнын ачык  ачкычын

пайдалануучу тартат.

 

  5-статья. Электрондук цифралык колтамганын ачык ачкычын

             пайдалануучунун жана жабык ачкычынын ээсинин

                       укуктары жана милдеттери

 

  1.  ЭЦКнын  ачык ачкычын пайдалануучу томондогулорду тастыктап  алуу

учун колтамганын ачкычынын сертификатын берген куболондуруучу борборго

кайрылууга укуктуу:

  - колтамга ачкычынын ушул сертификатында камтылган маалыматтарды;

  - ЭЦКнын аныктыгын.

  2.   ЭЦКнын   ачык   ачкычын  пайдалануучу  Кыргыз   Республикасынын

мыйзамдарына  жана  Кыргыз Республикасы  катышуучу  болуп  эсептелген,

мыйзамдарда белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдерге

ылайык  колтамганын  бул ачкычынын  сертификатында   камтылган   жеке 

маалыматтардын  корголушун камсыз кылууга милдеттуу.

  3. ЭЦКнын жабык ачкычына ээлик кылуучу жабык ачкычтын тиешелуу турдо

корголбошунун  кесепетинен жабык ачкычты санкцияланбаган пайдалануудан

улам  келип  чыккан  чыгашалар  учун ачкычты  пайдалануучунун  алдында

жоопкерчилик тартат.

  4.  ЭЦКнын  жабык  ачкычына  ээлик кылуучу,  эгерде  жабык  ачкычтан

пайдаланууга  чек  коюучу  режимди бузууга  жол  берилгендиги  жонундо

билген болсо же жол берилди деп болжолдосо, сертификаттын колдонулушун

токтото  турууну  же  аны  жок  кылууну  колтамга  ачкычынын  тиешелуу

сертификатын берген куболондуруучу борбордон талап кылууга милдеттуу.

  (КР 2009-жылдын 2-ноябрындагы №290 Мыйзамынын редакциясына ылайык)                                  

 

  6-статья. Колтамга ачкычынын сертификаты

 

  1.  Колтамга  ачкычынын сертификатында милдеттуу турдо  корсотулууго

тийиш болгон томондогу маалыматтар камтылууга тийиш:

  -   юридикалык  жактын  аталышы  же  ЭЦКнын  жабык  ачкычына   ээлик

кылуучунун - жеке жактын аты-жону же жашыруун аты;

  - ЭЦКнын ачык ачкычы;

  -  колтамга  ачкычынын сертификатынын номери, анын колдонуу  мооноту

башталган жана буткон кун;

  -  ЭЦКны  анын ошол ачык ачкычы менен кошо пайдаланууга боло  турган

ЭЦК  каражаттарынын  аталышы,  бул  каражатка  берилген  сертификаттын

номери   жана   анын   колдонуу  мооноту,  ушул  сертификатты   берген

сертификаттоо борборунун аталышы жана юридикалык дареги;

  -  колтамга  ачкычынын сертификатын берген куболондуруучу  борбордун

аталышы жана юридикалык дареги;

  -  колтамга  сертификатын берген куболондуруучу борбордун  ЭЦКсынын

ачык  ачкычын куболондуруу ыйгарым укугу берилген мамлекеттик органдын

аталышы жана юридикалык дареги;

  -  ЭЦКнын  туруно  же колдонуу чойросуно коюлган  чектоолор  тууралу

маалыматтар;

  -   сертификаттын   ээсинин  окулунун  ыйгарым  укуктары   жонундогу

маалыматтар;

  -   колтамга  ачкычынын  ошол  сертификаты  катталган  сертификаттар

ээсинин  жалпыга  жеткиликтуу реестрин жана  ошол  реестр  жарыяланган

жерди идентификциялоого мумкундук беруучу маалыматтар;

  -     ушул    Мыйзамдын    16-статьясынын    3-пунктунда    каралган

жоопкерчиликтерди чектоолор.

  2.  Тараптардын  жалпы макулдугу болгон учурда ЭЦКнын  ачык  ачкычын

пайдалануучуларга   берилуучу   колтамга   ачкычынын    сертификатында

камтылган маалыматтардын тизмеги кыскартылышы мумкун.

  3.  Сертификаттын  ээси  жонундогу дагы башка  маалыматтар  колтамга

ачкычынын  сертификатына анын жазуу жузундогу  макулдугунун  негизинде

гана киргизилиши мумкун.

 

  7-статья. Колтамга ачкычынын сертификаттарын сактоо мооноттору

 

  Колтамга ачкычынын сертификаттарын куболондуруучу борборлордо сактоо

мооноту Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарында белгиленет,

бирок ал беш жылдан кем болбоого тийиш.

  Эгерде  колтамга  ачкычынын сертификаты жокко чыгарылса,  ал  ЭЦКнын

ачык  ачкычы  менен кошо архивге сакталганга берилет.  Сактоо  мооноту

Кыргыз Республикасынын архив мыйзамдарына ылайык белгиленет.

 

      III Глава.Электрондук цифралык колтамганын ачык ачкычтарын

               куболондуруучу борборлор

 

  8-статья. Куболондуруучу борборлордун укуктук статусу

 

  1.  Кыргыз  Республикасынын мыйзамдарына ылайык тузулгон  юридикалык

жактар   куболондуруучу борбор  боло  алат.  ЭЦКнын  ачык  ачкычтарын

куболондуруу юридикалык жактын ишинин башка турлору менен  катар  эле

жузого ашырылышы мумкун.

  2.   ЭЦКнын   ачык   ачкычтарын  куболондуруу боюнча   иш   Кыргыз

Республикасынын мыйзамдарына ылайык жузого ашырылат.

  3.  Тиешелуу ыйгарым укуктарга ээ болбогон жактар тарабынан берилген

колтамга ачыкычынын сертификаты жараксыз болуп саналат.

  4.  Куболондуруучу борбордо оз ишин, ал тарабынан берилген  колтамга

ачкычынын  сертификатына  ниеттенишкен  жактардын  колтамга  ачкычынын

сертификатынын  мазмунунун так эместигинин кесепетинен аталган  жактар

тарта   турган   чыгымдар   учун   тартышы   мумкун   болгон   мулктук

жоопкерчиликти  жузого ашыруу учун жетиштуу болгон  финансы  ресурстар

(анын ичинде озунун капиталы, карыздык каражаттар ж.б.) болууга тийиш.

  Жогоруда  белгиленген финансылык ресурстардын эн  аз  олчому  Кыргыз

Республикасынын мыйзамдары менен аныкталат.

  5.  Куболондуруучу борбордун ага тиешелуу  болгон  ЭКЦнын  ачкычына

сертификаты  болууга  тийиш,  борбор аны  менен  колтамга  ачкычтарына

берилуучу сертификаттарды куболондурот.

  Борбордун ачык ачкычына сертификат ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган

тарабынан  берилет.  Ыйгарым  укуктуу мамлекеттик  орган,  кайсыл  жак

болбосун  жалпы  пайдалануудагы телекоммуникациялык каналдар  же  дагы

башка  жолдор менен бул орган тарабынан берилген колтамга ачкычтарынын

сертификаттарын  текшеруу мумкунчулугуно ээ  болуусун  камсыз  кылууга

милдетуу.

  6.  Ыйгарым  укуктуу  мамлекеттик орган куболондуруучу  борборлордун

колтамга ачкычтарынын сертификаттарынын мамлекеттик жалпы колдонуудагы

бирдиктуу  реестрин жургузууго жана бул реестрден чектоосуз пайдалануу

мумкунчулугун камсыз кылууга милдеттуу.

  Куболондуруучу борборлордун колтамга ачкычтарынын сертификаттарынын

реестринде куболондуруучу борборлордун даректери жана алардын колтамга

ачкычтарынын  сертификаттары,  ошондой  эле  блокировкаланып  салынган

сертификаттар,    кайсы    бир   куболондуруучу    борбордун    ишинин

токтотулгандыгы жонундо маалыматтар камтылууга тийиш.

 

  9-статья. Куболондуруучу борборлордун иши

 

  1.  Куболондуруучу борбор колтамга ачкычынын сертификатын беруу жолу

менен ЭЦКнын ачык ачкычынын айкын жакка таандык экендигин тастыктайт.

  Куболондуруучу борбор  ЭЦКнын ачык ачкычынын аныктыгын  тастыктоого

укуктуу.

  2.  Куболондуруучу  борбордо  ЭЦК жабык  ачкычынын  ээсин  каттоодон

откоруу  жана  колтамга  ачкычынын сертификатын  беруу  жазуу  жузундо

тузулгон табыштаманын негизинде жургузулот.

  Табыштамада   билдируучу  -  юридикалык  жак  же   жаран   жонундогу

маалыматтар  бул  борбордун оз милдеттерин аткаруу учун  керек  болгон

коломдо   камтылууга  тийиш.  Мында  куболондуруучу  борбор   тиешелуу

маалыматтардын  аныктыгын  тастыктоону  билдируучудон  талап   кылууга

укуктуу.

  3.  Колтамга  ачкычынын  сертификатын берген  учурда  куболондуруучу

борбор ттомондогудой кепилдиктерди берет:

  - сертификатта камтылган маалыматтардын аныктыгына;

  -  сертификаттын  ушул  Мыйзамдын жана Кыргыз  Республикасынын  дагы

башка  мыйзам  актыларынын  талаптарына ылайык  келишин,  анын  ичинде

сертификатта анын ынанымдуулугу учун ото маанилуу болгон ушул Мыйзамда

каралган  маалыматтардын  болушун  же  маалыматтарды  шилтеме  турундо

сертификатка киргизилишине;

  -  сертификаттын  ЭЦКнын  жабык ачкычынын мыйзамдуу  ээси  тарабынан

алынышына;

  -  ЭЦКнын  жабык ачкычынын сертификатын берген учурда жабык ачкычтын

ээси тарабынан тастыкталган ачык ачкычка шайкеш келишине;

  -   куболондуруучу  борбордо  сертификатты  алуучу  жонундогу   ушул

Мыйзамда каралган бардык маалыматтардын болушуна.

  4.  Куболондуруучу борбордун ушул статьяда белгиленген кепилдиктерди

беруудон  баш тартуусун караштырган же аларды чектеген кандай болбосун

келишим жараксыз болуп саналат.

  5.  Жабык  ачкычтын  ээсинин же анын ыйгарым  укуктуу  окулунун,  же

болбосо  жабык  ачкычты  пайдалануучунун талабы боюнча  куболондуруучу

борбор  электрондук  билдирууну  жабык  ачкычтын  ээси  тарабынан  кол

коюлган убакыт моору менен камсыз кылууга милдеттуу.

  6.  Куболондуруучу борбор  колтамга  ачкычтарынын  сертификаттарынын

жалпыга  жеткиликтуу реестрине сертификат ээси жонундогу маалыматтарды

киргизууго  жана  бул  реестрден  чектоосуз  пайдалануу  мумкунчулугун

камсыз кылууга милдеттуу.

Куболондуруучу борбор бул реестрди озалдынча жургузууго же ушул ишти

жузого ашыруу учун учунчу жактын кызматынан пайдаланууга укуктуу.

  7.  Куболондуруучу борбор кайсыл болбосун жакка телекоммуникациялык

каналдарды  же  дагы  башка жолдорду пайдалануу менен  жабык  ачкычтын

ээсине  (сертифкат  ээсине) ЭЦКнын ачык ачкычынын тиешелуу  экендигине

ынануу мумкунчулугун берууго милдетуу.

  8.  Куболондуруучу борбор анын ачык ачкычына,  ошол  куболондуруучу

борбор   тарабынан  колтамга  ачкычынын  сертификаты   берилген,   ЭЦК

тарабынан   кол  коюлган  билдируулордун  кагаз  жузундогу  кочурмосун

ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын жана соттун талабы боюнча берууго

жана  куболондурууго милдеттуу. Мында куболондурулгон  жер  жана  куну

корсотулот.  Кагаз жузундогу кочурмо куболондуруучу  борбордун  кызмат

адамынын кол камгасы жана моору менен куболондурулот.

 

  10-статья. Куболондуруучу борбордун колтамга ачкычынын

             сертификатын берген учурдагы милдеттенмелери

 

  Куболондуруучу борбор колтамга ачкычынын сертификатын  берип  жатып,

анын ээсинин алдында озуно томондогудой милдеттенмелерди кабыл алат:

  -  колтамга ачкычынын сертификатын колдонууну токтото туруу же жокко

чыгаруу  учун  ушул  Мыйзамдын жоболоруна  ылайык  тиешелуу  денгээлде

аракет жасоого;

  -  куболондуруучу  борборго, сертификат чыгарган колтамга  ачкычынын

юридикалык  кучко  ээ  болушуна олуттуу таасирин  тийгизуучу  белгилуу

болгон  бардык  фактылар  жонундо ылайыктуу моонот  ичинде  сертификат

ээсине билдирууго.

 

  11-статья. Колтамга ачкычынын ээсинин сертификатын кабыл алып

                      жаткандагы милдеттенмелери

 

  Куболондуруучу   борбор   тарабынан  берилген   колтамга   ачкычынын

сертификатын кабыл алып жатып, анын ээси томонодогудой милдеттенмелерди

кабыл алат:

  -  ал  тарабынан  колтамга ачкычынын сертификатын  беруу  максатында

берилген маалыматтардын аныктыгына кепил болууга;

  - колтамга ачкычынын сертификатында ккорсотулгон ЭЦКнын ачык ачкычына

шайкеш келген жабык ачкычка укук чегинде ээ болууга жана пайдаланууга;

  - ушул Мыйзамдын жоболорун сактаганда жабык ачкычтын пайдаланылышына

контролду  камсыз кылууга жана ЭЦКны тузууго ыйгарым укугу жок  учунчу

жактар тарабынан анын ачылышына алдын ала чара корууго.

 

  12-статья. Колтамга ачкычынын сертификатынын колдонулушун

                             токтото туруу

 

  1. Эгерде куболондуруучу борбор менен сертификат ээсинин ортосундагы

макулдашууда   башкасы  каралбаса,  сертификат  берген  куболондуруучу

борбор  сертификат ээсинин же анын ыйгарым укуктуу окулунун корсотмосу

боюнча сертификаттын колдонулушун токтото турат.

  Куболондуруучу  борбор  ошондой  эле  ыйгарым  укуктуу   мамлекеттик

органдын   же   соттун  тиешелуу  актысы  боюнча  колтамга   ачкычынын

сертификатынын колдонулушун токтото алат.

  Колтамга ачкычынын сертификатын колдонууну токтото туруунун  мооноту

токтото турууга корсотмо берген жак тарабынан аныкталат. Бул моонот он

жумуш кунунон ашпоого тийиш.

  2. Колтамга ачкычынын сертификатынын колдонулушу токтотула тургандан

кийин   дароо   эле  куболондуруучу  борбор  сертификатта  корсотулгон

реестрде  сертификаттын  колдонулушу  токтотула  тургандыгы  жонундогу

маалыматты  жарыялайт,  ошондой  эле бул  тууралуу  сертификат  ээсине

кабарлайт.

  3.  Куболондуруучу  борбор  ушул статьянын  1-пунктунда  корсотулгон

жактардын  арызы боюнча колтамга ачкычынын сертификатынын колдонулушун

кайтадан  баштайт. Эгерде корсотулгон моонот буткондон кийин  колтамга

ачкычынын  сертификатынын колдонулушун кайтадан  баштоо  жонундо  арыз

келип тушпосо, ал жок кылынууга тийиш.

  4.   Куболондуруучу   борбор   колтамга   ачкычынын   сертификатынын

колдонулушу  токтотула  турган мезгилге ушул  Мыйзамдын  9-статьясында

каралган  сертификаттын токтотула турушуна тиешелуу болгон милдеттерди

аткарууну токтото турат.

 

  13-статья. Колтамга ачкычынын сертификатын жокко чыгаруу

 

  1.  Колтамга  ачкычынын  сертификатын берген  куболондуруучу  борбор

сертификатта  корсотулгон  ЭЦКнын  ачкычынын  мыйзамдуу   ээсинин   же

тиешелуу  денгээлде  жокко  чыгарууга ыйгарым  укуктуу  анын  окулунун

талабы боюнча сертификатты жокко чыгарууга милдеттуу.

  Куболондуруучу  борбор  ошондой  эле  ыйгарым  укуктуу   мамлекеттик

органдын же соттун тиешелуу актысынын негизинде колтамга ачкычына  озу

берген сертификатты жокко чыгарууга милдеттуу.

  Куболондуруучу  борбор  колтамга ачкычынын  сертификатын  сертификат

ээсинин  же  анын  ыйгарым  укуктуу окулунун  жазуу  жузундогу  арызын

алгандан  кийин  же  болбосо ыйгарым укуктуу мамлекеттик  органдын  же

соттун тиешелүү актысы боюнча бир жумуш күнүнүн ичинде жокко чыгарат.

  2.  Куболондуруучу  борбор  колтамга  ачкычынын  сертификатын  жокко

чыгарууга  же  сертификатта  корсотулгон  колтамга  ачкычынын  ээсинин

макулдугунан   көз  карандысыз  анын  колдонулушун   токтото   турууга

милдеттуу, эгерде куболондуруучу борбор:

  -   сертификат  ээсинин  дуйнодон  кайткандыгы  жонундо   куболуктун

нотариалдык   жактан  куболондурулгон  кочурмосун  же  анын   дуйнодон

кайтканын тастыктаган дагы башка далилдерин алса;

  -   юридикалык  жак  болуп  саналган  сертификат  ээсинин   кайрадан

уюшулганын  же  жоюлганын тастыктаган документтерди же  анын  кайрадан

уюшулганынын же жоюлганынын фактысынын дагы башка далилдерин алса;

  -  сертификат  ээсинин  ушул  Мыйзамдын 11-статьясында  каралган  оз

милдеттенмелерин  аткарбай  койгондугун  же  тиешелуу  турдо  аткарбай

жаткандыгын аныктаса.

  3.  Колтамга  ачкычынын сертификатын жокко чыгаруу кучуно  киргенден

кийин куболондуруучу борбор бул тууралу сертификатта корсотулгон ачкыч

ээсине  токтоосуз кабарлоого жана ал сертификатты озу турган реестрден

алып салуу тууралу элдин козунчо айтууга милдеттуу.

 

  14-статья. Куболондуруучу борборлордун ишинин токтотулушу

 

  1.  ЭЦКнын  ачык  ачкычын куболондуруу боюнча ишин токтотуу  жонундо

чечим  кабыл  алынган  учурда  юридикалык  жак  бул  тууралу  алдынала

колтамга  ачкычынын  сертификатын берген ыйгарым  укуктуу  мамлекеттик

органга,  ошондой  эле ушул куболондуруучу борбор  тарабынан  берилген

колтамга  ачкычтарынын  сертификаттарынын бардык  ээлерине  билдирууго

милдеттуу.

  2.  ЭЦКнын ачык ачкычтарын куболондуруу боюнча ишти токтотуу жонундо

чечим  кабыл  алынган учурда куболондуруучу борбор тарабынан  берилген

колтамга  ачкычтарынын  сертификаттары  ушул  Мыйзамга  ылайык   жокко

чыгарылат,  ал эми ЭЦКнын ачык ачкычтары, сертификат ээлери  жонундогу

маалыматтар  жана  куболондуруучу борбордун  дагы  башка  документтери

мамлекеттик  архивге  сактаганга өткөрүп  берилет,  бул  тууралу  ачык

ачкычтарды пайдалануучуларга ачык айтылат.

 

  15-статья. Жекече маалыматтарды коргоо

 

  1. Куболондуруучу борбор билдируучу тарабынан берилген документтерде

камтылган  сертификат  ээсине  тиешелуу жекече  маалыматтардын  Кыргыз

Республикасынын   жекече   маалыматтарды  коргоого   тиешелуу   болгон

мыйзамдуу талаптарына ылайык коргоого алынышын камсыз кылат.

  2. Куболондуруучу борбор тарабынан колтамга ачкычынын сертификатынын

ээсине тиешеуу маалыматтарды ачыкка чыгарууга алардын макулдугу менен

гана же укук коргоо органдарынын укук ченемдуу талаптарына ылайык  жол

берилет.

  3.  ЭЦКнын  жабык  ачкычынын ээси жашыруун ат менен каттоодон  откон

учурда  куболондуруучу  борбор жашыруун ат  менен  сертификат  ээсинин

бирдейлигин  укук коргоо органдарынын талабы боюнча аларга  билдирууго

тийиш,  мында  эгерде  Кыргыз  Республикасынын  мыйзамдарында  башкасы

каралбаса, куболондуруучу борбор жашыруун ат белгилуу болуп калгандыгы

тууралу сертификат ээсине билдирууго милдеттуу.

 

  16-статья. Куболондуруучу борборлордун жоопкерчиликтери

 

  1.  Куболондуруучу  борбор  текшерууго  жана  тастыктоого  милдеттуу

болгон   колтамга  ачкычынын  сертификатында  берилген   маалыматтарга

ишенгендигинин  натыйжасында  тарткан чыгымдар  учун  чыныгы  чыгымдын

көлөмүндө жоопкерчилик тартат.

  Куболондуруучу  борбордун жоопкерчиликтерине томондогулор кирбейт:

  - айыптык санкциялар;

  - алынбай калган пайдалардын ордун толтуруу;

  - моралдык жактан тарткан зыяндын ордун толтуруу.

  2.  Эгерде  Мыйзамда же келишимде башкасы каралбаса, женууго  мумкун

болбогон  кучтордун  кесепетинен улам оз  милдеттерин  тиешелуу  турдо

аткаруу  мумкун  болбогондугун далилдей албаса, куболондуруучу  борбор

жоопкерчилик тартат.

  3. Куболондуруучу борбор томондогулор учун жоопкерчилик тартпайт:

  - эгерде куболондуруучу борбор жараксыз же жасалма ЭЦКга карата ушул

Мыйзамдын  бардык  олуттуу  талаптарын  аткарган  болсо,  жараксыз  же

жасалма  цифралык  колтамгага ишенуунун натыйжасында тарткан  чыгымдар

учун;

  -  куболондуруучу  борбор  текшерууго жана куболондуруу  милдеттуу

болгон сертификатта берилген маалыматтарга ишенип коюунун натыйжасында

колтамга  ачкычынын сертификатында ишенимдин белгилинген  чеги  катары

көрсөтүлгөн суммадан ашыкча тарткан чыгымдары учун.

 

      IV Глава.Электрондук цифралык колтамганы пайдалануу тартиби

 

  17-статья. Мамлекеттик башкаруу чойросундо электрондук цифралык

                         колтамганы пайдалануу

 

  1.  Мамлекеттик бийлик органдары жана жергиликтуу озалдынча башкаруу

органдары  тарабынан  озунун компетенциясына  ылайык  иштелип  чыгуучу

кандай   болбосун  документгердеги  маалыматтарды  маалымат  тутумдары

боюнча   берген  учурда  же  маалыматгардын  электрондук   базаларында

сактаган учурда ЭЦК колдонулат.

  2.  ЭЦК  тарабынан кол коюлган электрондук билдируулорду  жонотушкон

мамлекеттик  бийлик  органдарынын жана жергиликтуу озалдынча  башкаруу

органдарынын  куболондуруучу  борбор  тарабынан  белгиленген  тартипте

берилген колтамга ачкычынын сертификаты болууга тийиш.

  3.  Мамлекеттик бийлик органдары жана жергиликтуу озалдынча башкаруу

органдары   ушул  Мыйзамга  ылайык  куболондуруучу  борбор   тарабынан

берилген  жеке жана юридикалык жактар тарабынан жонотулгон ЭЦКдан  кол

коюлган  алардын  колтамга ачкычынын сертификаты  болгон  учурда  гана

электрондук билдируулорду кабыл алышат.

  4.  Мамлекеттик бийлик органдары жана жергиликтуу озалдынча башкаруу

органдары  тарабынан ЭЦКны пайдалануу шарттары Кыргыз  Республикасынын

мыйзамдары менен белгиленет.

  5.   Мамлекеттик  бийлик  органдарынын  жана  жергиликтуу  озалдынча

башкаруу    органдарынын   кызмат   адамдарынын   ЭЦКсынын   аныктыгы

куболондуруу   учун   колтамга   ачкычынын   сертификаттарын   беруучу

мамлекеттик куболондуруучу борборлор тузулот.

  Кыргыз  Республикасынын мыйзамдары менен мамлекеттик  куболондуруучу

борборлордун,  анын  ичинде  оз статусуна жараша  ЭЦКны  пайдаланышкан

кызмат  адамдарынын ЭЦКсынын ачкычын тузуунун жана ЭЦК  тарабынан  кол

коюлган билдируулорду алуучуларга ачык ачкычтарды беруунун кошумча иш-

милдеттери белгилениши мумкун.

 

  18-статья. Корпоративдик маалымат тутумдарында электрондук

                    цифралык колтамганы пайдалануу

 

  Корпоративдик   маалымат   тутумдарында   ЭЦКны   пайдалануу    ушул

тутумдардын  ички  документтери, тутумдун  катышуучуларынын  ортосунда

түзүлгөн  же  тутумдун  ээси  менен пайдалануучулардын  (кардарлардын)

ортосундагы макулдашуу менен регламенттелет.

  Аталган    ченемдик    документтерде   же   макулдашууларда    ЭЦКны

пайдаланышкан  жактардын укуктары, милдеттери  жана  жоопкерчиликтери,

ошондой   эле   такталбаган  ЭЦКны  пайдаланган  учурдагы  тобокелдиги

тутумдун  катышуучуларынын  ортосунда болуштуруу  жонундогу  жоболордо

камтылууга тийиш.

 

  19-статья. Электрондук цифралык колтамганы Кыргыз Республикасынын

                      толоо тутумунда пайдалануу

 

  Электрондук   цифралык  колтамганын  Кыргыз  Республикасынын   толоо

тутумунда  пайдаланылышы Кыргыз Республикасынын  тиешелуу  мыйзамдары,

Кыргыз  Республикасынын  Улуттук банкынын ченемдик  укуктук  актылары,

ошондой эле толоо тутумунун катышуучуларынын ортосундагы макулдашуулар

менен жонго салынат.

  Кыргыз  Республикасынын  Улуттук банкы банктардын  жана  дагы  башка

финансы-кредиттик  мекемелердин  ишин  жонго  салууну   куболондуруучу

борбор болуп саналат.

 

                       V Глава.Корутунду жоболор

 

  20-статья. Электрондук цифралык колтамганын ачык ачкычына чет

                олколордон берилген куболукторду таануу

 

  Кыргыз  Республикасы мындай куболукторду таануу  жонундо  аны  менен

Кыргыз Республикасы катышуучу болуп эсептелген, мыйзамдарда белгиленген

тартипте күчүнө кирген эларалык келишимдерге болгон же Кыргыз Республи-

касынын  электрондук билдируулордун бирдей коопсуздугун камсыз кылуучу

дагы башка  Кыргыз Республикасы катышуучу болуп эсептелген, мыйзамдарда

белгиленген тартипте күчүнө кирген эларалык келишимдерге болгон  мамле-

кет  тарабынан берилген ЭЦКнын ачык ачкычы бар чет олко куболугуно  ээ

ачык ачкыч менен текшерилиши мумкун болгон ЭЦК ушул Мыйзамга ылайык циф-

ралык колтамга менен бирдей эле таанылат.

  Куболондуруучу  борбор  менен  сертификат  ээсинин  ортосунда  келип

чыккан  укуктук мамилелерге карата сертификат берген олконун  укуктары

колдонулат.

 (КР 2009-жылдын 2-ноябрындагы № 290 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

 

  21-статья. Электрондук цифралык колтамгага коюлган электрондук

            билдируулорду соттук териштируудо далил катары

                              пайдалануу

 

  Талаш-тартыш   келип   чыккан  учурда   ЭЦКга   кол   коюлган   жана

куболондуруучу  борбор  тарабынан  ушул  Мыйзамга  жана  аны   аткаруу

максатында    чыгарылган    ченемдик    укуктук    актыларга    ылайык

куболондурулгон   электрондук  билдируулорду  сотко   корсотууго   жол

берилет.

  Электрондук документ  өзүнүн  маанилүүлүгү  боюнча  жазуу  жүзүндөгү

далилдерге бирдей болгон далил болуп таанылат.

  Сот системасында электрондук документтерди далил катары колдонуунун

тартиби процесстик мыйзамдар менен жөнгө салынат.

(КР 2009-жылдын 2-ноябрындагы № 290 Мыйзамынын редакциясына ылайык)                                  

 

  22-статья. Электрондук документтерди айландыруу жана электрондук

             цифралык колтамгаларды колдонуу чөйрөсүндөгү

             мыйзамдарды бузгандык үчүн жоопкерчилик

 

1.  Электрондук документтерди айландыруу чөйрөсүндөгү укуктук мами-

лелердин субъекттери - юридикалык жана жеке жактар Кыргыз Республика-

сынын аймагында алектенген иштеринин мүнөзүнө жана менчигинин форма-

сына карабастан Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык  электрон-

дук документтерди айландыруу жөнүндө мыйзамдарды бузгандык үчүн жооп-

керчилик тартат.

2.  Электрондук документтерди айландыруу чөйрөсүндө  кызмат  көрсө-

түүчү юридикалык жана жеке жактар кардарларга кызматтарды көрсөтпөгөн-

дүгү же ал кызматтардын тийиштүү эмес сапаты үчүн, ошондой  эле ушуну

менен келтирген зыян үчүн Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында карал-

ган жоопкерчилик тартышат.

3.  Электрондук документтерде жайылтууга тыюу салынган же чектелген

маалыматка өзүнүн кызматтык милдеттери боюнча жетүүгө мүмкүнчүлүгү бар

адамдар аны мыйзамсыз жайылткандыгы үчүн Кыргыз Республикасынын мыйзам-

дарына ылайык жоопкерчилик тартышат.

4.  Башка адамдын ЭЦКсын мыйзамсыз колдонуучу адамдар,  анын  ичинде

жабык ачкычты мыйзамсыз алуу жана (же) тийиштүү ыйгарым укугусуз башка

адамдын ЭЦКсын коюу үчүн Кыргыз  Республикасынын  мыйзамдарына  ылайык

жоопкерчилик тартышат.

5.  ЭЦКнын жабык ачкычынын ээсинин күнөөсү боюнча ЭЦКнын жабык ачкы-

чына мыйзамсыз кирүүдөн улам ЭЦКнын  ачык  ачкычынын  пайдалануучусуна

зыян келтирилген учурда күнөөлүү адам зыяндын ордун толтурушу керек.

 (КР 2009-жылдын 2-ноябрындагы № 290 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

 

  23-статья. Талаш-тартыштарды чечуу

 

  ЭЦКны  пайдаланууга, ошондой эле анын аныктыгын таанууга байланыштуу

укуктук   мамилелерден   улам  келип  чыккан  талаш-тартыштар   Кыргыз

Республикасынын мыйзамдарына ылайык сот тартибинде чечилууго тийиш.

 

  24-статья. Ченемдик укуктук актыларды ушул Мыйзамга ылайык

                               келтируу

 

  Кыргыз Республикасынын Окмоту:

  - озунун ченемдик укуктук актыларын ушул Мыйзамга ылайык келтирсин;

  -  ушул  Мыйзамдын  ишке ашырылышын камсыз кылуучу ченемдик  укуктук

актыларды кабыл алсын.

 

  25-статья. Мыйзамдын кучуно кириши

 

  Ушул Мыйзам расмий жарыяланган кундон тартып кучуно кирет.

 

  Кыргыз Республикасынын Президенти                 А.Акаев