Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

 

Тиркеме

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Министрле Кабинетинин
20
22-жылдын 7-октябрындагы
№ 552 токтомуна

Кыргыз Республикасында билим берүү ишин лицензиялоо тартиби жөнүндө
УБАКТЫЛУУ ЖОБО

1-глава. Жалпы жоболор

1. Бул Кыргыз Республикасында билим берүү ишин лицензиялоо тартиби жөнүндө убактылуу жобо (мындан ары - Жобо) билим берүү жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан (мындан ары - ыйгарым укуктуу орган) билим берүү ишин (транспорт каражаттарынын айдоочуларын даярдоо (кайра даярдоо) боюнча билим берүү ишин кошпогондо) жүзөгө ашырууга лицензияларды берүү, кайра тариздөө, таануу, токтотуп туруу, кайра жаңылоо жана жокко чыгаруу тартибин регламенттейт.

2. Уюштуруучулук-укуктук формасына жана менчигинин түрүнө карабастан юридикалык жактар (мектепке чейинки, башталгыч жалпы, негизги жалпы жана орто жалпы билим берүү, мектептен тышкаркы билим берүү программаларын ишке ашыруучу мамлекеттик жана муниципалдык билим берүү уюмдарынан тышкары) билим берүү ишин жүзөгө ашыруу үчүн "Кыргыз Республикасындагы лицензиялык-уруксат берүү тутуму жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамында жана ушул Жободо белгиленген тартипте лицензия алууга милдеттүү.

3. Билим берүү ишине лицензия мөөнөтсүз жана ээликтен ажыратылгыс болуп саналат.

2-глава. Лицензия алуу үчүн зарыл болгон документтер

4. Билим берүү ишине лицензия алуу үчүн арыз ээси ыйгарым укуктуу органга төмөнкү документтерди берет:

1) ушул Жобонун 1-тиркемесине ылайык форма боюнча лицензия алууга арыз;

2) төмөнкүлөрдүн көчүрмөлөрүн:

- юридикалык жакты мамлекеттик каттоо (кайра каттоо) жөнүндө күбөлүктүн;

- арызды кароо жана лицензия берүү үчүн мамлекеттик алымдын төлөнгөндүгүн ырастоочу документтин;

- Билим берүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 10-беренесине ылайык ыйгарым укуктуу орган менен макулдашылган юридикалык жактын уставынын;

- түзүмдүк бөлүм жөнүндө жобонун (эгерде юридикалык жактын түзүмдүк бөлүмүндө билим берүү программаларын ишке ашыруу пландалып жатса);

- билдирилген билим берүү программалары боюнча билим берүү ишин жүзөгө ашыруу үчүн имараттарга, жайларга, курулмаларга, полигондорго, аймактарга жана жер участокторуна менчик, оперативдүү башкаруу, чарба жүргүзүү, ижара же акысыз пайдалануу укугун ырастоочу документтердин же аларды акысыз пайдаланууга берүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин чечиминин;

- мамлекеттик билим берүү стандарттарына ылайык негизги билим берүү программалары үчүн бекитилген окуу пландарынын же кошумча жана кошумча кесиптик, ЖОЖдон кийинки кесиптик билим берүү үчүн окуу программаларынын;

- саламаттык сактоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын билдирилген билим берүү программаларына ылайык билим берүү ишин жүзөгө ашыруу үчүн зарыл болгон имараттардын, жайлардын жана курулмалардын санитардык ченемдерге жана эрежелерге ылайык келүүсү жөнүндө корутундусунун;

- жарандык коргонуу, өрт коопсуздугу, суу объекттеринде адамдардын коопсуздугу, мамлекеттик материалдык резервдин системасын башкаруу, өрт коопсуздугун камсыз кылуу боюнча мамлекеттик көзөмөлдөө жана контролдоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын билдирилген билим берүү программалары боюнча билим берүү ишин жүзөгө ашыруу үчүн зарыл болгон имараттардын, жайлардын жана курулмалардын өрт коопсуздугунун талаптарынын сакталышы жөнүндө корутундусунун;

3) төмөнкү маалыматтарды:

- билдирилген билим берүү программалары боюнча юридикалык жактын билим берүү ишин материалдык-техникалык камсыздоо жөнүндө ушул Жобонун 2-тиркемесине ылайык форма боюнча;

- ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдардын билим алуусу үчүн атайын шарттардын болушу жөнүндө ушул Жобонун 3-тиркемесине ылайык форма боюнча;

- билдирилген билим берүү программалары боюнча юридикалык жактын билим берүү ишинин кадрлар менен камсыздалышы жөнүндө ушул Жобонун 4-тиркемесине ылайык форма боюнча.

Башталгыч, негизги, орто жалпы билим берүү, башталгыч, орто, жогорку, ЖОЖдон кийинки кесиптик билим берүү программалары боюнча билим берүү ишин жүзөгө ашырууга лицензия алууда арыз ээсинде педагогикалык кызматкерлердин билими тууралуу документинин жана эмгек китепчесинин нотариалдык күбөлөндүрүлгөн көчүрмөлөрүн тиркөө менен биринчи жылга билим берүү ишин жүзөгө ашырууга эмгек келишимин түзүүгө жазуу жүзүндөгү макулдугу болушу керек.

Арыз ээси билим берүү ишин кийинки класстарга/курстарга жүзөгө ашырууну пландаган учурда педагогикалык кызматкерлердин да бул жылдарга жазуу жүзүндөгү макулдугу керек;

- юридикалык жактын билдирилген билим берүү программалары боюнча билим берүү ишинин окуу-методикалык камсыздалышы жөнүндө ушул Жобонун 5-тиркемесине ылайык форма боюнча;

4) макулдашуучу ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын ушул Жобонун 6-тиркемесине ылайык форма боюнча төмөнкүлөр боюнча корутундусу:

- дин иштери боюнча - диний уюмдардын (бирикмелердин) билим берүү программасынын мазмунунда бир диндин экинчисинен артыкчылыгын пропагандалоонун, диндерди сындоонун, этностор аралык жана конфессиялар аралык кастыкка, радикализмге, экстремизмге чакыруунун жоктугу, билим берүү ишин кадрдык жана окуу-методикалык камсыз кылуу боюнча;

- саламаттыкты сактоо чөйрөсүндө медициналык жана фармацевтикалык кадрларды даярдоо, клиникалык базанын ушул Жободо белгиленген талаптарга ылайык келүүсү жөнүндө;

5) эгерде арыз арыз ээсинин өкүлү аркылуу берилсе, анда мыйзамда белгиленген тартипте берилген ишеним кат да берилиши керек.

5. Документтер арыз ээси тарабынан мамлекеттик же расмий тилде, кагаз же электрондук түрдө берилет. Арызды электрондук каттоодо документтердин түп нускасы арыз ээсинде сакталат.

6. Арыз ээси маалыматтык технологиялар аркылуу лицензия алуу жөнүндө кайрылган учурда, арыз ээси ыйгарым укуктуу органдын сайтында же Электрондук кызмат көрсөтүүлөр мамлекеттик порталында белгиленген формадагы арызды ыйгарым укуктуу органдын сайтын же Электрондук кызмат көрсөтүүлөр мамлекеттик порталын пайдалануу эрежелеринде белгиленген тартипте толтурат.

7. Арыз ээси арызда электрондук лицензия берүү жөнүндө көрсөтүү менен бул тууралуу ыйгарым укуктуу органга кайрыла алат.

8. Арыз ээси берилген документтердин аныктыгы жана мыйзамдуулугу үчүн толук жоопкерчилик тартат.

3-глава. Лицензиянын мазмуну

9. Лицензияда төмөнкүлөр көрсөтүлөт:

1) ыйгарым укуктуу органдын аталышы;

2) юридикалык жактын толук жана кыскартылган аталышы (эгер болсо), анын ичинде фирмалык аталышы жана уюштуруу-укуктук формасы, юридикалык жакты, филиалды (өкүлчүлүктү) мамлекеттик каттоо (кайра каттоо) жөнүндө күбөлүктүн номери, арыз ээсинин юридикалык дареги жана иш жүзүндөгү программаларды ишке ашыруу дареги;

3) иштин лицензиялануучу түрү (лицензиатка билим берүү ишин жүзөгө ашырууга укук берилген билим берүү программаларын көрсөтүү менен (билим берүү программаларынын шифрлери жана аталыштары, алардын ченемдик мөөнөттөрү жана өздөштүрүүнүн формалары);

4) лицензия берилген дата жана каттоо номери;

5) салык төлөөчүнүн идентификациялык номери;

6) билим берүү ишин жүзөгө ашыруу аймагы (иш жүзүндөгү билим берүү ишин жүзөгө ашыруу дареги).

10. Лицензия ушул Жобонун 7-тиркемесине ылайык форма боюнча кагаз жүзүндө же электрондук форматта таризделет.

Лицензиялардын бланктары так эсепке алуу документтери болуп саналат.

11. Лицензия Лицензиялардын автоматташтырылган (электрондук) бирдиктүү реестрине ушул Жобонун 4-главасында белгиленген тартипте киргизилет.

4-глава. Лицензиялардын реестри

12. Лицензиялардын автоматташтырылган (электрондук) бирдиктүү реестри (мындан ары - реестр) берилген лицензиялардын бар экендигин жана алардын укуктук статусун ырастоочу бирден-бир булак болуп саналат.

13. Ыйгарым укуктуу орган реестрдин маалыматтарынын аныктыгын камсыз кылат жана аны "Кыргыз Республикасындагы лицензиялык-уруксат берүү тутуму жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык ушул Жобонун 8-тиркемесине ылайык форма боюнча кагаз жүзүндө жана электрондук форматта жүргүзөт.

14. Реестр төмөнкүлөрдү камтыйт:

1) Кыргыз Республикасында билим берүү ишине берилген, ошондой эле Кыргыз Республикасынын аймагында таанылган чет мамлекеттердин ыйгарым укуктуу органдары тарабынан берилген бардык лицензиялар жөнүндө маалыматтарды, ошондой эле:

- салык төлөөчүнүн идентификациялык номерин;

- юридикалык жактын толук жана кыскартылган аталышын (эгерде бар болсо), анын ичинде фирмалык аталышын жана уюштуруу-укуктук формасын, юридикалык дарегин;

- иштин лицензиялануучу түрүн (билим берүү программаларынын тизмеги, алардын шифрлери, окутуунун ченемдик мөөнөттөрү жана өздөштүрүүнүн формалары көрсөтүлөт);

- билим берүү ишин жүзөгө ашыруу аймагын (иш жүзүндөгү билим берүү программаларын ишке ашыруу дарегин);

- лицензияны колдонуу мөөнөтүн;

- лицензия берилген датаны жана каттоо номерин;

- лицензиянын колдонулушун токтото туруунун жана кайра жаңылоонун негизин жана мөөнөтүн;

- лицензиянын колдонулушун токтотуунун негизин жана датасын;

- билим берүү программаларын ишке ашыруу дарегинин өзгөргөндүгү жөнүндө маалыматтарды;

- лицензиянын дубликатын берүүнүн негизин жана датасын;

- лицензияны кайра тариздөөнүн негизин жана датасын;

2) маалыматтык бөлүктү:

- билим берүү ишине берилген лицензиялардын тизмегин;

- лицензия алуу тартибин аныктоочу ченемдик укуктук актылардын тизмегин жана ченемдик укуктук актыларга шилтемелерди;

- лицензияларды алуу үчүн зарыл болгон документтердин тизмегин;

- лицензияларды алууга арыз ээлерине карата талаптарды;

- лицензияларды алууга арыздарды берүү жана кароо жол- жоболорунун сыпаттамасын;

- лицензияны берүүдөн баш тартуу үчүн негиздерди;

- лицензиялоочу органдардын чечимдерин даттануу жол-жоболорунун сыпаттамасын;

- лицензияларды берүүнү, даттанууларды кароону жүзөгө ашыруучу органдардын, анын ичинде региондук бөлүмдөрдүн аталышын, жайгашкан жерин жана иштөө режимин;

- мамлекеттик алымды төлөөнүн өлчөмүн жана тартибин;

- Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети тарабынан аныкталуучу башка маалыматтарды.

Маалыматтык бөлүктү түзгөн маалыматтардын аныктыгы ыйгарым укуктуу орган тарабынан камсыз кылынат.

15. Кызыкдар тараптарды тааныштыруу үчүн ыйгарым укуктуу органдын расмий сайтында милдеттүү түрдө төмөнкүдөй маалыматтар жайгаштырылат:

1) лицензиялоо маселелерин регламенттөөчү ченемдик укуктук актылардын тексттери;

2) лицензияларды берүү, кайра тариздөө, колдонулушун токтотуу жөнүндө арыздардын формалары;

3) лицензия алуу арызга тиркелүүчү документтердин тизмеги, арыздарды кароо мөөнөттөрү, арыздарды кароочу аткаруучулар (аты-жөнү, жумуш телефону, электрондук дареги), лицензиялоочу органдын жана анын аймактык бөлүмдөрүнүн иштөө убактысы жөнүндө толук маалыматтар;

4) лицензиялардын реестри.

5-глава. Ыйгарым укуктуу органдын ыйгарым укуктары

16. Ыйгарым укуктуу орган төмөнкү ыйгарым укуктарды жүзөгө ашырат:

- лицензияларды берүү;

- лицензиялардын дубликаттарын берүү;

- чет мамлекеттердин ыйгарым укуктуу органдары тарабынан берилген лицензияларды таануу;

- лицензияларды кайра тариздөө;

- лицензиялык контроль жүргүзүү;

- эскертүү, айып пул түрүндө таасир этүү чараларын көрүү жана лицензиялардын колдонулушун токтото туруу;

- лицензиялардын колдонулушун кайра жаңылоо;

- лицензиялардын колдонулушун токтотуу;

- лицензияларды жокко чыгаруу жөнүндө маселени кароо үчүн сот органдарына доо арыз берүү;

- лицензияларды берүүдөн баш тартуу.

6-глава. Арызды кароонун, лицензияны берүүнүн жана кайра тариздөөнүн тартиби жана мөөнөттөрү

17. Ыйгарым укуктуу орган бардык зарыл болгон документтери менен арыз берилген күндөн тартып отуз календардык күндөн кечиктирбестен лицензия берүү же берүүдөн баш тартуу жөнүндө чечим кабыл алат.

18. Арыз катталган күндөн тартып 3 жумуш күндүн ичинде ыйгарым укуктуу орган берилген документтердин толуктугу жана туура таризделиши боюнча текшерет.

Документтерди текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча ыйгарым укуктуу орган төмөнкүдөй чечим кабыл алат:

1) документтер ушул Жободо белгиленген талаптарга ылайык келбеген учурда аларды арыз ээсине кайтаруу жөнүндө;

2) .документтер ушул Жободо белгиленген талаптарга ылайык келген учурда аларды кароого кабыл алуу жөнүндө.

Документтерди арыз ээсине кайтаруу жөнүндө чечим кабыл алынган учурда, ыйгарым укуктуу орган бул чечим кабыл алынган күндөн кийин 3 жумуш күндүн ичинде кайтаруунун себептерин негиздөө менен ага төмөнкүдөй жол менен жазуу жүзүндө билдирет:

- билдирүүнү түздөн-түз арыз ээсине берүү;

- тапшырылгандыгы жөнүндө кабарлоо менен заказдык почта аркылуу билдирүү жөнөтүү;

- арыз ээсине ушул пункттун 1 жана 2-пунктчаларында көрсөтүлгөн ыкмалар менен билдирүү мүмкүн болбогон учурда же арыз ээсинин өтүнүчү боюнча мыйзамдарда каралган башка ыкмалар менен (электрондук почта, факс, смс билдирүү ж.б.).

Документтерди арыз ээсине кайтаруу же документтерди кароого кабыл алуу жөнүндө билдирүүнү жөнөтүү тартиби ыйгарым укуктуу орган тарабынан аныкталат.

19. Арызда жана документтерде ушул Жобонун 2-главасынын талаптарына ылайык келбөөлөр аныкталган учурда аларды четтетүү үчүн арыз ээсине 5 жумуш күн берилет.

Арыз ээси тарабынан ушул Жобонун 2-главасынын талаптары 5 жумуш кундун ичинде четтетилбеген учурда ыйгарым укуктуу орган ушул Жобонун 18-пунктуна ылайык арызды кайтаруу жөнүндө билдирүү жөнөтөт.

20. Документтер маңызы боюнча кароого кабыл алынган учурда ыйгарым укуктуу орган арыз ээсинин белгиленген лицензиялык талаптарга ылайык келүүсүн текшерүү үчүн билим берүү чөйрөсүндөгү квалификациялуу адистерди тартуу менен лицензияга чейинки текшерүүнү жүргүзүү боюнча комиссия (мындан ары - Комиссия) түзүү жөнүндө буйрук чыгарат.

Комиссия түзүү жөнүндө ыйгарым укуктуу органдын буйругунда төмөнкүлөр көрсөтүлөт:

- арыз ээсинин толук жана кыскартылган (эгерде болсо) аталышы;

- эксперттердин аты-жөнү жана ээлеген кызмат орундары (Комиссиянын төрагасын аныктоо менен);

- лицензияга чейинки текшерүү башталган жана аяктаган дата;

- лицензияга чейинки текшерүү барагын ыйгарым укуктуу органга берген дата;

- лицензияга чейинки текшерүүнү жүргүзүү үчүн Комиссиянын жоопкерчилиги.

21. Лицензияга чейинки текшерүүнү жүргүзүү тартиби ушул Жобонун 8-главасында белгиленген.

22. Лицензия берүү же берүүдөн баш тартуу жөнүндө чечим ыйгарым укуктуу органдын Лицензиялоо боюнча кеңеши тарабынан кабыл алынат. Лицензия берүү же берүүдөн баш тартуу жөнүндө чечим ыйгарым укуктуу органдын буйругу менен таризделет.

Ыйгарым укуктуу органдын Лицензиялоо боюнча кеңеши лицензияларды берүү же берүүдөн баш тартуу, колдонулушун токтото туруу жана кайра жаңылоо, лицензияларды жокко чыгарууну демилгелөө, лицензияларды таануу, таасир этүү чараларын көрүү жөнүндө көз карандысыз жана объективдүү чечим кабыл алуу максатында түзүлгөн коллегиалдуу орган болуп саналат.

Лицензиялоо боюнча кеңештин курамы 5тен кем эмес адамдан турат жана төмөнкүлөр кирет:

- ыйгарым укуктуу органдын жетекчисинин тейлөөчү орун басары - Кеңештин төрагасы;

- ыйгарым укуктуу органдын билим берүү ишин лицензиялоо маселелери боюнча түзүмдүк бөлүмүнүн жетекчиси;

- билим берүү уюмдарынын өкүлдөрү.

Лицензиялоо боюнча кеңештин катчысы (добуш берүү укугусуз) ыйгарым укуктуу органдын билим берүү ишин лицензиялоо маселелери боюнча түзүмдүк бөлүмүнүн адиси болуп саналат.

Лицензиялоо боюнча кеңештин чечими ыйгарым укуктуу органдын буйругу менен таризделет.

Лицензиялоо боюнча кеңештин иштөө тартиби ыйгарым укуктуу орган тарабынан аныкталат.

23. Ыйгарым укуктуу орган лицензияларды берүү үчүн белгиленген мөөнөттөрдө арыз ээсине лицензия берүү же берүүдөн баш тартуу жөнүндө чечим кабыл алынгандыгы тууралуу жазуу жүзүндө же электрондук почта аркылуу кабарлоого милдеттүү.

24. Лицензия расмий түрдө берилди деп бул жөнүндө маалыматтар реестрге киргизилген күндөн тартып эсептелет. Ыйгарым укуктуу орган лицензия берүү жөнүндө маалыматты ал берилген күнү реестрге киргизет.

25. Эгерде ыйгарым укуктуу орган лицензия берүү үчүн белгиленген мөөнөттөрдө арыз ээсине лицензияны берүүдөн баш тартуу жөнүндө жазуу жүзүндө кабарлабаса, лицензия берилди деп эсептелет. Ыйгарым укуктуу орган лицензия берүү үчүн мөөнөт аяктаган датадан тартып кийинки күндөн кечиктирбестен лицензия берүү жөнүндө маалыматты реестрге киргизүүгө жана арыз ээсине суралган лицензияны берүүгө милдеттүү.

26. Арыз ээси белгиленген мөөнөттөрдө лицензия берүүдөн жазуу жүзүндөгү баш тартууну албаган же лицензиянын өзүн албаган учурда лицензия берүү үчүн белгиленген мөөнөт аяктаган күндөн тартып 30 календардык күндүн ичинде ыйгарым укуктуу органга ал билдирген иштин түрүн жүзөгө ашыруу башталгандыгы жөнүндө жазуу жүзүндө кабарлайт.

27. Лицензияны кайра тариздөө "Кыргыз Республикасындагы лицензиялык-уруксат берүү тутуму жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 23-беренесинде белгиленген учурларда ишке ашырылат.

28. Лицензияны кайра тариздөө үчүн негиздер пайда болгон учурда лицензиат ыйгарым укуктуу органга ушул Жобонун 9-тиркемесине ылайык форма боюнча лицензияны кайра тариздөө жөнүндө арыз менен кайрылууга милдеттүү.

Тиешелүү өзгөрүүлөрдү ырастоочу документтерди тиркөө менен лицензияны кайра тариздөө үчүн негиздерди жана жаңы маалыматтарды көрсөтүү менен кайра тариздөө жөнүндө арыз лицензиат тарабынан кайра тариздөө үчүн негиздер пайда болгон күндөн тартып 15 жумуш күндөн кечиктирилбестен берилет.

29. Лицензияны кайра тариздөө ыйгарым укуктуу орган тиешелүү арызды алган күндөн тартып 5 жумуш күндүн ичинде жүзөгө ашырылат. Лицензияны кайра тариздөөдө ыйгарым укуктуу орган реестрге тиешелүү өзгөртүүлөрдү киргизет.

30. Лицензия жоголгон, бузулган учурда лицензиат ушул Жобонун 10-тиркемесине ылайык форма боюнча жазуу жүзүндөгү арыздын негизинде лицензиянын дубликатын алууга укуктуу. Лицензия бузулган учурда арызга бузулган лицензия тиркелет.

Жоголгон, бузулган лицензиялар лицензиат арыз берген күндөн тартып жараксыз деп таанылат.

Ыйгарым укуктуу орган арыз берилген күндөн тартып 10 жумуш күндүн ичинде жогорку оң бурчунда "Дубликат" деген жазуусу менен лицензиянын дубликатын берүү жөнүндө чечим кабыл алат. Лицензиянын дубликатын берүү тартиби ыйгарым укуктуу орган тарабынан аныкталат.

Лицензиат ыйгарым укуктуу органдын лицензиянын дубликатын берүүдөн баш тартуу жөнүндө чечимин сот тартибинде даттанууга укуктуу.

31. Лицензияны кайра тариздөөдө жана лицензиянын дубликатын берүүдө Кыргыз Республикасынын Салыктык эмес кирешелер жөнүндө кодексине ылайык бир жолку мамлекеттик алым алынат.

32. Лицензиат "Кыргыз Республикасындагы лицензиялык-уруксат берүү тутуму жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 23-беренесинде каралган, лицензия жана (же) уруксат берүү жөнүндө арызга тиркелген документтерде көрсөтүлгөн, лицензияны кайра тариздөө үчүн негиздер болуп саналбаган маалыматтардын бардык өзгөрүүлөрү жөнүндө лицензиарга кабарлоого милдеттүү.

33. Кабарлоо өзгөрүүлөр пайда болгондон кийин он жумуш күндүн ичинде көрсөтүлгөн өзгөрүүлөрдү ырастоочу документтердин түп нускалары же алардын көчүрмөлөрү (салыштыруу үчүн түп нускаларын берүү менен) менен жазуу жүзүндө берилет.

34. Ыйгарым укуктуу орган билим берүү ишин жүзөгө ашыруу жеринин өзгөргөндүгү жөнүндө кабарлоону алган учурда ыйгарым укуктуу орган билим берүү уюмун кийинки жылга пландуу текшерүүлөрдү жүргүзүү планына киргизет.

35. Лицензиар кабарлоо келип түшкөн күндөн тартып үч жумуш күндүн ичинде реестрге тиешелүү өзгөртүүлөрдү киргизет.

7-глава. Лицензияны берүүдөн баш тартуу

36. Лицензияны берүүдөн баш тартуу үчүн негиздер болуп төмөнкүлөр саналат:

1) арыз ээсине билим берүү ишин жүзөгө ашырууга тыюу салуучу соттун чечиминин болушу;

2) арыз ээси тарабынан ушул Жободо каралган анык эмес же толук эмес маалыматтардын берилиши;

3) арыз ээси тарабынан берилген документтердин "Кыргыз Республикасындагы лицензиялык-уруксат берүү тутуму жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамында жана ушул Жободо белгиленген талаптарга ылайык келбөөсү;

4) лицензияны кароо жана берүү үчүн мамлекеттик алымдын төлөнбөгөндүгү.

37. Ыйгарым укуктуу орган баш тартуунун толук негиздерин жана себептерин баяндоо менен жазуу жүзүндөгү баш тартууну бир гана жолу берүүгө укуктуу.

38. Лицензия берүүдөн баш тартуу жөнүндө чечим арыз ээсине баш тартуунун себептерин көрсөтүү менен лицензия берүү үчүн белгиленген мөөнөттөрдө жазуу жүзүндө жиберилет.

39. Ушул Жобонун 36-пунктунун 2-4-пунктчаларында көрсөтүлгөн лицензия берүүдөн баш тартуу үчүн негиздер четтетилген учурда арыз кайра каралууга тийиш. Ошол эле учурда арызды кароо жана лицензия берүү мөөнөтү кайра кароого арыз берилген күндөн тартып эсептелет.

Арыз ээсинин мурда каралган документтери боюнча баш тартууга жол берилбейт.

40. Арыз ээси лицензия берүүдөн баш тартууга сот тартибинде даттанууга укуктуу.

8-глава. Лицензиялык контроль

41. Лицензиялык контроль ыйгарым укуктуу орган тарабынан лицензиаттын "Кыргыз Республикасындагы лицензиялык-уруксат берүү тутуму жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамында жана ушул Жободо белгиленген лицензиялык талаптарды сактоосун текшерүү максатында жүргүзүлөт.

Лицензиялык контроль ыйгарым укуктуу орган тарабынан лицензиялык текшерүү формасында жүргүзүлөт.

42. Лицензиялык текшерүүлөр төмөнкүлөргө бөлүнөт:

1) лицензияга чейинки текшерүүлөр;

2) лицензиядан кийинки текшерүүлөр (пландуу текшерүүлөр);

3) пландан тышкары текшерүүлөр.

43. Лицензияга чейинки текшерүүлөр арыз ээси лицензия алганга чейин арыз ээсинин ушул Жобонун 20-пунктунда көрсөтүлгөн Комиссия тарабынан билим берүү ишин жүзөгө ашыруу пландалган жерге баруу менен арыз ээсинин ушул Жободо белгиленген лицензиялык талаптарга ылайык келүүсү боюнча жүргүзүлөт.

44. Лицензияга чейинки текшерүүнүн жыйынтыктары Комиссиянын мүчөлөрү кол койгон тиешелүү негиздемелери менен лицензия берүү же берүүдөн баш тартуу жөнүндө сунуштарды көрсөтүү менен ушул Жобонун 19-тиркемесине ылайык форма боюнча лицензиялык текшерүү барагы түрүндө таризделет.

Лицензияга чейинки текшерүүнү жүргүзүү мөөнөтү 5 жумуш күндөн ашпоого тийиш.

45. Лицензиатты лицензиядан кийинки текшерүүлөр (пландуу текшерүүлөр) ыйгарым укуктуу органдын чечими менен бекитилүүчү пландуу текшерүүлөрдү жүргүзүүнүн ар жылдык планынын негизинде жүргүзүлөт.

Текшерүүлөр планына билим берүү ишин жүзөгө ашырууга лицензия алган лицензиат киргизилет.

46. Лицензиар лицензиатка текшерүү жүргүзүү күнүнө чейин 10 (он) календардык күндөн кечиктирбестен лицензиялык талаптардын сакталышын пландуу текшерүү жүргүзүү жөнүндө жазуу жүзүндө кабарлоо жөнөтөт.

Билдирүү төмөнкүдөй жолдор менен жиберилет:

1) түздөн-түз лицензиаттын ыйгарым укуктуу өкүлүнө тапшыруу;

2) тапшырылгандыгы жөнүндө кабарлоо менен заказдык почта аркылуу;

3) мыйзамдарда каралган башка ыкмалар менен (электрондук почта, факс, смс билдирүү ж.б.).

47. Пландуу текшерүүнү жүргүзүү мөөнөтү 15 (он беш) жумуш күндөн ашпайт.

48. Лицензиатты пландан тышкаркы текшерүү төмөнкүдөй негиздер боюнча жүргүзүлөт:

1) лицензиялоочу орган тарабынан мурда берилген аныкталган лицензиялык талаптарды бузууларды четтетүү жөнүндө тиешелүү актыны лицензиат тарабынан аткаруу мөөнөтүнүн аяктагандыгы;

2) лицензиялоочу органга лицензиат тарабынан лицензиялык талаптардын бузулуусу жөнүндө маалыматтарды ырастоочу документтерди жана материалдарды тиркөө менен лицензиат тарабынан лицензиялык талаптардын бузулгандыгы жөнүндө жарандардан, анын ичинде жеке ишкерлерден, юридикалык жактардан кайрылуулардын, арыздардын, мамлекеттик бийлик органдарынан, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынан, жалпыга маалымдоо каражаттарынан маалыматтардын келип түшкөндүгү;

3) лицензиянын колдонулушу токтотулган мөөнөттүн аякташы;

4) аныкталган лицензиялык талаптарды бузууларды мөөнөтүнөн мурда четтетүү фактысын аныктоо максатында лицензиялоочу орган тарабынан пландан тышкаркы текшерүү жүргүзүү жөнүндө лицензиаттын өтүнүч катынын болушу.

Лицензиялоочу орган ушул пунктта көрсөтүлгөн негиздер боюнча лицензиатка алдын ала кабарлоо жөнөтпөстөн пландан тышкаркы текшерүү жүргүзүүгө укуктуу.

49. Лицензиаттын (жеке ишкерлердин, юридикалык жактардын) лицензиялык талаптарды сактоосун пландуу же пландан тышкары текшерүү ыйгарым укуктуу органдын чечими менен түзүлгөн жана ыйгарым укуктуу органдын кызмат адамдарынан жана билим берүү жаатындагы квалификациялуу адистерден турган комиссия тарабынан билим берүү ишин жүзөгө ашыруу жерине баруу менен жүргүзүлөт.

50. Пландуу же пландан тышкары текшерүү формаларындагы лицензиялык контроль ыйгарым укуктуу орган тарабынан билим берүүнүн деңгээлине жараша ушул Жобонун 19-тиркемесине ылайык форма боюнча лицензиялык текшерүү барагын милдеттүү түрдө колдонуу менен жүргүзүлөт.

51. Ылайык келүүсүн лицензиялык текшерүү барагы эки нускада түзүлөт жана ага лицензиялык текшерүүнү жүргүзгөн адамдар, арыз ээси, лицензиат же ыйгарым укуктуу өкүлү кол коёт.

52. Лицензиялык контролду жүргүзүүгө байланышкан чыгымдар республикалык бюджеттин каражаттарынын эсебинен төлөнөт.

53. Лицензиялык талаптар аткарылбаган учурда ыйгарым укуктуу орган лицензиатка төмөнкүдөй таасир этүү чараларын колдоно алат:

1) эскертүү;

2) айып пул;

3) лицензиянын колдонулушун токтото туруу;

4) лицензияны жокко чыгаруу жөнүндө маселени кароо үчүн сот органдарына доо арыз берүү.

Лицензиялык талаптарды бир жолу бузгандыгы үчүн ыйгарым укуктуу орган эскертүү берүү түрүндөгү таасир этүү чарасын колдонууга укуктуу.

Лицензиялык талаптарды эки жолу бузгандыгы үчүн ыйгарым укуктуу орган айып пул салуу түрүндөгү таасир этүү чарасын колдонууга укуктуу.

Айып пул салуу түрүндөгү таасир этүү чарасы Кыргыз Республикасынын Укук бузуулар жөнүндө кодексине ылайык жүзөгө ашырылат.

Айып пул салуудан түшкөн каражаттар республикалык бюджеттин кирешесине жиберилет.

9-глава. Лицензиянын колдонулушуп токтотуп туруу, токтотуу жана жокко чыгаруу

54. Ыйгарым укуктуу орган лицензиянын колдонулушун төмөнкү учурларда токтотуп турат:

1) бир жылдын ичинде лицензиялык талаптар үч жолу бузулганда;

2) ыйгарым укуктуу органдын жазуу жүзүндөгү эскертүүсүндө көрсөтүлгөн лицензиялык талаптарды бузуулар лицензиат тарабынан белгиленген мөөнөттөрдө четтетилбесе;

3) лицензиат тарабынан туура эмес маалыматтары менен документтер берилген фактылар аныкталганда;

4) лицензиат тарабынан адамдардын өмүрүнө, ден соолугуна, айлана-чөйрөгө, менчикке, коомдук жана мамлекеттик коопсуздукка зыян келтирүүнү алдын алуучу лицензиялык талаптар бузулганда.

Ушул пункттун 1-4-пунктчаларында каралган учурларда лицензиялардын колдонулушу укук бузуулардын себептери четтетилгенге чейин токтотулуп турат.

Лицензиянын колдонулушу токтотулган учурдан тартып билим берүү процесси токтотулат. Лицензиат окуучулардын арызы боюнча аларды башка билим берүү уюмуна тиешелүү билим берүү программасына которууну камсыз кылууга милдеттүү.

Билим берүү уюмдары лицензиянын колдонулушу токтотулган учурда которуу жана калыбына келтирүү тартибин жөнгө салуучу ченемдик укуктук актыларда белгиленген мөөнөттөргө карабастан которууга укуктуу.

Лицензиат токсон календардык күндүн ичинде ушул пункттун 1-4-пунктчаларында каралган бузууларды четтетүүгө милдеттүү.

55. Лицензиат лицензиянын колдонулушун токтото турууга алып келген лицензиялык талаптарды бузуулар четтетилгендиги жөнүндө ыйгарым укуктуу органга жазуу жүзүндө кабарлоого милдеттүү.

56. Эгерде лицензиат белгиленген мөөнөттө лицензиянын колдонулушун токтото турууга алып келген лицензиялык талаптарды бузууларды четтетпесе, лицензия "Кыргыз Республикасындагы лицензиялык-уруксат берүү тутуму жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 32-беренесинде каралган тартипте жокко чыгарылат.

57. Лицензиат лицензиянын колдонулушун токтото туруу жөнүндө чечимге "Административдик иштин негиздери жана административдик жол-жоболор жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамында белгиленген тартипте даттанууга укуктуу.

58. Лицензиянын колдонулушу төмөнкү учурларда токтотулат:

1) юридикалык жакты жоюу жөнүндө лицензиат расмий кабарлаганда;

2) билим берүү ишин жүзөгө ашырууну ыктыярдуу түрдө токтоткон учурда лицензиат (лицензиаттын укук улантуучусу) арыз бергенде;

3) лицензияны жокко чыгаруу жөнүндө соттун чечими мыйзамдуу күчүнө киргенде.

59. Лицензиянын колдонулушун токтотуу жөнүндө маалыматтар лицензиянын колдонулушун токтотуу жөнүндө чечим кабыл алынган күндөн тартып 5 жумуш күндүн ичинде реестрге киргизилет. Реестрге маалыматтар киргизилген датадан тартып лицензиянын колдонулушу токтотулду деп таанылат.

60. Лицензиянын колдонулушун токтотуу жөнүндө маалыматтар реестрге киргизилген датадан тартып лицензиаттагы кагаз жүзүндөгү лицензия жараксыз деп эсептелет.

10-глава. Лицензиянын колдонулушун кайра жаңылоо

61. Лицензиянын колдонулушу лицензиат тарабынан лицензиялык талаптарды бузуулар четтетилген шартта лицензиянын колдонулушу токтотулган мөөнөт аяктаган күндөн кийинки күндөн тартып же болбосо лицензиат тарабынан лицензиялык талаптарды бузуулар мөөнөтүнөн мурда четтетилген учурда лицензиянын колдонулушу токтотулган белгиленген мөөнөт аяктаганга чейин ыйгарым укуктуу орган тарабынан кайра калыбына келтирилет.

Аныкталган лицензиялык талаптарды бузуулар мөөнөтүнөн мурда четтетилген учурда лицензиат бул тууралуу ыйгарым укуктуу органга жазуу жүзүндө кабарлайт жана лицензиялык текшерүүнү демилгелейт.

Ыйгарым укуктуу орган лицензиянын колдонулушу токтотулган мөөнөт аяктагандан кийин отуз күндүк мөөнөттө же болбосо лицензиаттын бузууларды мөөнөтүнөн мурда четтетүү жөнүндө кабарлоосун алган күндөн тартып беш жумуш күндөн кечиктирбестен аныкталган бузуулардын четтетилгендигин лицензиялык текшерүүнү жүргүзөт жана текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча лицензиатка лицензиянын колдонулушун кайра жаңылоо же тийиштүү негиздеме менен аны кайра жаңылоодон баш тартуу жөнүндө жазуу жүзүндө чечимди жиберет жана тийиштүү маалыматтарды реестрге киргизет.

Лицензиат "Административдик иштин негиздери жана административдик жол-жоболор жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык лицензиянын колдонулушун кайра жаңылоодон баш тартуу жөнүндө ыйгарым укуктуу органдын чечимине даттанууга укуктуу.

62. Лицензиянын колдонулушу кайра жаңылангандыгы жөнүндө маалыматтар реестрге киргизилген датадан тартып ал кайра жаңыланды деп эсептелет.

63. Лицензиат ыйгарым укуктуу органдын лицензиянын колдонулушун кайра жаңылоодон баш тартуу жөнүндө чечимине сот тартибинде даттанууга укуктуу.

11-глава. Лицензиялык талаптар

64. Билим берүү ишин жүзөгө ашыруу үчүн төмөнкүдөй лицензиялык талаптар белгиленет:

1) билдирилген билим берүү программаларынын юридикалык жактын ишинин максаттарына жана түрлөрүнө ылайык келүүсү;

2) арыз ээсинин материалдык-техникалык базасынын билим берүү программаларынын (окутуу формалары жана технологиялары боюнча) мазмунуна ылайык келүүсү:

- орто кесиптик, жогорку кесиптик жана ЖОЖдон кийинки кесиптик билим берүү программаларын ишке ашыруучу арыз ээсинде билдирилген билим берүү программалары боюнча билим берүү ишин жүзөгө ашыруу үчүн имараттарга, жайларга, курулмаларга, полигондорго, аймактарга жана жер участокторуна менчик, оперативдүү башкаруу, чарба жүргүзүү, ижара же акысыз пайдалануу укугун ырастоочу документтердин же аларды акысыз пайдаланууга берүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин чечиминин болушу;

- орто кесиптик, жогорку кесиптик жана ЖОЖдон кийинки кесиптик билим берүү программаларын ишке ашыруучу билим берүү уюмдары үчүн ижарага же менчик, оперативдүү башкаруу же чарба жүргүзүү укугундагы жайлардын аянтынан ашпаган аянттагы кошумча турак эмес жайларды 2 жылдан кем эмес мөөнөткө акысыз пайдаланууга жол берилет;

- орто, жогорку, дипломдон кийинки, ЖОЖдон кийинки жана кошумча кесиптик медициналык жана фармацевтикалык билим берүү программаларын ишке ашыруу үчүн ушул Жобонун 11-тиркемесине ылайык белгиленген минималдуу талаптардан төмөн эмес клиникалык базанын болушу.

Ошол эле учурда мамлекеттик билим берүү уюмдары үчүн клиникалык база саламаттык сактоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын чечими менен бекитилип берилет.

Мамлекеттик эмес билим берүү уюмдарынын менчик же оперативдүү башкаруу укугунда медициналык ишти жүзөгө ашырууга тийиштүү лицензиясы бар клиникалык базасы болууга тийиш:

- мектепке чейинки, башталгыч жалпы, негизги жалпы жана орто жалпы билим берүүчү, башталгыч кесиптик, кошумча жана кошумча кесиптик билим берүү программаларын ишке ашыруучу арыз ээсинде менчик, оперативдүү башкаруу укугунда билдирилген программалар боюнча билим берүү ишин жүзөгө ашыруу үчүн ижарага алынган же 2 жылдан кем эмес мөөнөткө акысыз пайдалануу жөнүндө келишимдин негизинде жабдылган имараттардын, жайлардын, курулмалардын, машыгуу аянтчаларынын, аймактардын жана жерлердин болушу.

Билим берүү ишин жүзөгө ашыруу үчүн пайдалуу аянт бир окуучуга 3 кв.м түзөт;

3) арыз ээсинин окуу-методикалык базасынын билим берүү программаларынын мазмунуна ылайык келүүсү:

- арыз ээсинде башталгыч кесиптик, орто кесиптик, жогорку кесиптик жана ЖОЖдон кийинки медициналык кесиптик билим берүүнү жүзөгө ашыруу үчүн мамлекеттик билим берүү стандарттарына ылайык билдирилген билим берүү программалары боюнча окуу, окуу-методикалык адабияттардын, башка китепканалык-маалыматтык ресурстардын болушу;

- арыз ээсинде ЖОЖдон кийинки кесиптик, кошумча кесиптик жана кошумча билим берүүнү ишке ашыруу үчүн программанын мазмунуна ылайык окуу, окуу-методикалык адабияттардын жана башка китепканалык-маалыматтык ресурстардын болушу;

- арыз ээсинде аралыктан окутуу технологияларын колдонуу тартибине жана мамлекеттик билим берүү стандарттарына ылайык аралыктан окутуу технологияларын колдонуу менен билим берүү программаларын ишке ашыруу үчүн шарттардын болушу;

- арыз ээсинде мектепке чейинки, башталгыч жалпы, негизги жалпы жана орто жалпы билим берүү программаларын ишке ашыруу үчүн окуу китептеринин жана окуу-методикалык адабияттардын болушу;

4) педагогикалык кадрлардын квалификациясынын жана арыз ээсинин штаттарынын комплекттелүүсүнүн билим берүү программасынын мазмунуна төмөнкүдөй ылайык келүүсү:

- билдирилген билим берүү программалары боюнча мамлекеттик билим берүү стандартынын/программанын мазмунуна талаптарга ылайык саны жана квалификациясы билим берүү ишин жүзөгө ашырууну камсыз кылган окутуучу предметтерди көрсөтүү менен педагогикалык кызматкерлердин штатта болушу же арыз ээси тарабынан башка мыйзамдуу негизде тартылышы;

5) мектепке чейинки, башталгыч жалпы, негизги жалпы, орто жалпы, башталгыч кесиптик, орто кесиптик, жогорку кесиптик жана ЖОЖдон кийинки кесиптик медициналык билим берүү программалары боюнча мамлекеттик стандарттарга ылайык иштелип чыккан жана бекитилген окуу пландарынын/кошумча, кошумча кесиптик билим берүү, ЖОЖдон кийинки кесиптик билим берүү программаларынын болушу;

6) ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелүү окуучулардын билим алуусу үчүн атайын шарттардын болушу (ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелүү адамдарды окутууга мүмкүндүк бербеген окуучулардын ден соолугунун абалы боюнча конкреттүү талаптар каралган адистиктерден, даярдоо багыттарынан жана кесиптерден тышкары);

7) диний уюмдардын (бирикмелердин) билим берүү программасынын мазмунунда жана ишинде бир диндин башка динден артыкчылыгын пропагандалоо, диндерди сындоо, этностор аралык жана конфессионалдык аралык касташууга, радикализмге, экстремизмге чакыруу белгилеринин жоктугу.

65. Билим берүү ишин жүзөгө ашыруу үчүн арыз ээси ушул Жобонун 50-пунктунда аныкталган лицензиялык талаптарды аткаруу менен катар билим берүү программаларын ишке ашыруу үчүн төмөнкүдөй кошумча лицензиялык талаптарды аткарууну камсыз кылууга милдеттүү:

1) ушул Жобонун 12-тиркемесине ылайык мектепке чейинки билим берүү;

2) ушул Жобонун 13-тиркемесине ылайык башталгыч жалпы, негизги жалпы жана орто жалпы билим берүү;

3) ушул Жобонун 14-тиркемесине ылайык башталгыч кесиптик билим берүү;

4) ушул Жобонун 15-тиркемесине ылайык орто кесиптик билим берүү;

5) ушул Жобонун 16-тиркемесине ылайык жогорку кесиптик билим берүү (бакалавр, адис);

6) ушул Жобонун 17-тиркемесине ылайык кошумча жана кошумча кесиптик билим берүү;

7) ушул Жобонун 18-тиркемесине ылайык жогорку кесиптик (магистр), ЖОЖдон кийинки кесиптик жана ЖОЖдон кийинки медициналык кесиптик билим берүү.

66. Ушул Жободо белгиленген лицензиялык талаптарды сактоо үчүн жоопкерчиликти билим берүү уюмунун жетекчиси тартат.

12-глава. Чет мамлекеттердин ыйгарым укуктуу органдары берген лицензияларды таануу

67. Чет мамлекеттердин ыйгарым укуктуу органдары берген лицензияларды Кыргыз Республикасынын аймагында таануу "Кыргыз Республикасындагы лицензиялык-уруксат берүү тутуму жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык жүзөгө ашырылат.

Чет мамлекеттин ыйгарым укуктуу органы берген лицензияны Кыргыз Республикасынын аймагында өз ара же бир тараптуу таануу тартибинде таануу жол-жобосу үчүн Кыргыз Республикасынын салыктык эмес төлөмдөр чөйрөсүндөгү мыйзамдарына ылайык мамлекеттик алым алынат.

13-глава. Мыйзамдарды бузуу үчүн жоопкерчилик

68. Лицензиат тарабынан лицензиялык талаптар аткарылбаган учурда ыйгарым укуктуу орган лицензиатка "Кыргыз Республикасындагы лицензиялык-уруксат берүү тутуму жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык таасир этүү чараларын көрөт.

69. Арыз ээси, лицензиат ыйгарым укуктуу органдын, ыйгарым укуктуу органдын кызмат адамдарынын аракеттерин, аракетсиздигин "Административдик иштин негиздери жана административдик жол-жоболор жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамында белгиленген тартипте даттанууга укуктуу.

 

 

 

Кыргыз Республикасында билим берүү ишин лицензиялоо тартиби жөнүндө убактылуу жобого
1-тиркеме

 

Форма

 

 

 

Кыргыз Республикасынын
Билим берүү жана илим министрлиги

 

АРЫЗ

______________________________________________________________________________________________

                                               (юридикалык жактын толук аталышы көрсөтүлөт)

берүү ишин жүзөгө ашырууга лицензия берүүнү өтүнөм.

Уюштуруу-укуктук формасы ______________________________________________________________________

Менчигинин түрү _______________________________________________________________________________

Юридикалык дареги ____________________________________________________________________________

                                                                       (юридикалык жактын катталган дареги көрсөтүлөт)

Жайгашкан жери _______________________________________________________________________________

                                                          (юридикалык жактын иш жүзүндө жайгашкан дареги көрсөтүлөт)

______________________________________________________________________________________________

Салык төлөөчүнүн идентификациялык номери (СИН) _________________________________________________

Юридикалык жактын ОКПО коду __________________________________________________________________

Юридикалык жак катталган (кайра катталган) дата __________________________________________________

Лицензиялоо үчүн билим берүү программалары (керектүүсүн көрсөтүү керек):

1. Жалпы билим берүү: _________________________________________________________________________

                                                                  (окутуу формасын көрсөтүү менен мектепке чейинки,

_____________________________________________________________________________________________

                                                       башталгыч жалпы, негизги жалпы, орто жалпы)

2. Кесиптик: ___________________________________________________________________________________

                                                    (башталгыч кесиптик, орто кесиптик, жогорку кесиптик)

3. Кошумча кесиптик билим берүү:

______________________________________________________________________________________________

                      (программанын аталышы, окутуунун мөөнөтү жана формасы, окуучулардын саны)

Саламаттык сактоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын корутундусунун
реквизиттери (медициналык кадрларды даярдоо боюнча программаларды ишке ашыруу үчүн):

_____________________________________________________________________________________________

Диний уюмдардын (бирикмелердин) билим берүү ишине дин иштери боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик
органдын корутундусунун реквизиттери:

_____________________________________________________________________________________________

Мамлекеттик алымдын төлөнгөндүгүн ырастоочу документтин реквизиттери:

_____________________________________________________________________________________________

Ушул арыз менен ушул юридикалык жактын жетекчисине жана кызматкерине билим берүү ишин
жүргүзүүгө тыюу салган соттун чечиминин жок экендигин ырастайм.

Арыз ээсинин телефон (факс) номери жана электрондук почтасынын дареги:

_____________________________________________________________________________________________

 

Толтурулган дата: 20___-жылдын "___" ______________

 

М.О.

 

Жетекчинин аты-жөнү

 

 

________________________________

 

 

(колу)

 

 

 

 

Кыргыз Республикасында билим берүү ишин лицензиялоо тартиби жөнүндө убактылуу жобого
2-тиркеме

 

Форма

Билим берүү ишин материалдык-техникалык камсыздоо жөнүндө
МААЛЫМАТТАР
____________________________________________________________________
(юридикалык жактын аталышы)
____________________________________________________________________
(билим берүү программасынын шифри/коду жана аталышы)

Жайгашкан дареги

Жалпы аянты (м2)

Ээлик кылуу формасы

Техникалык паспортунун идентификациялык коду

Кыймылсыз мүлктүн менчик ээси

Жабдылган жайлардын, аймактардын, полигондордун жана жер участокторунун түрлөрү

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эскертүү: жабдылган жайлар - бул окуу класстарынын, аудиториялардын, кабинеттердин, бөлмөлөрдүн, лабораториялардын, лекция жайларынын жана башка залдардын түрлөрү.

 

Толтурулган дата: 20___-жылдын "___" _____________

 

М.О.

 

Жетекчинин аты-жөнү

 

 

________________________________
(колу)

 

 

 

Кыргыз Республикасында билим берүү ишин лицензиялоо тартиби жөнүндө убактылуу жобого
3-тиркеме

 

Форма

Ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдардын билим алуусу үчүн атайын шарттардын болушу жөнүндө
МААЛЫМАТТАР

Пандустардын, кармоочтордун, кеңейтилген эшиктердин, лифттердин болушу (барларын көрсөтүү керек)

Атайын (адаптацияланган) билим берүү программаларынын болушу (бар/жок)

Атайын окуу китептеринин, окуу куралдарынын жана дидактикалык материалдардын болушу (бар/жок)

Жамааттык жана жеке колдонулуучу атайын техникалык окутуу каражаттарынын болушу (барларын көрсөтүү керек)

Сурдо котормочулардын жана тифло-сурдо котормочулардын кызматтарын көрсөтүү мүмкүндүгү (бар/жок)

Башка атайын шарттар (кайсылар экенин көрсөтүү керек)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20___-жылдын "___" __________________

М.О.

 

Жетекчинин аты-жөнү

 

 

_____________________________
(колу)

 

 

 

Кыргыз Республикасында билим берүү ишин лицензиялоо тартиби жөнүндө убактылуу жобого
4-тиркеме

 

Форма

Билим берүү ишинин кадрлар менен камсыздалышы жөнүндө
МААЛЫМАТТАР
_____________________________________________________________
(юридикалык жактын аталышы)
_____________________________________________________________
(билим берүү программасынын шифри/коду жана аталышы)

Аты-жөнү

Циклдер/окуу жылдары боюнча окуу планынын (программасынын) сабактарынын аталышы

Билими (кайсы жожду аяктаган, адистиги жана квалификациясы, билими жөнүндө документтин реквизиттери)

Окумуштуулук даражасы жана окумуштуулук наамы

Иш стажы

Эмгек шарттары (штат/айкалыштыруу), эмгек келишиминин реквизиттери/эмгек китепчесинин номери

Бардыгы

Педагогикалык

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эскертүү: ар бир билим берүү программасына өзүнчө таблица толтурулат.

20___-жылдын "___" __________________

М.О.

 

Жетекчинин аты-жөнү

 

 

________________________________
(колу)

 

 

 

Кыргыз Республикасында билим берүү ишин лицензиялоо тартиби жөнүндө убактылуу жобого
5-тиркеме

 

Форма

Билим берүү ишинин окуу-методикалык камсыздалышы жөнүндө
МААЛЫМАТТАР
____________________________________________________________________
(юридикалык жактын аталышы)
____________________________________________________________________
(билим берүү программасынын шифри/коду, аталышы)

Циклдер/окуу жылдары боюнча окуу планынын сабактарынын аталышы

Окутуу формалары жана колдонулуучу технологиялар

Окуучулардын саны

Окуу китептеринин саны

Катуу мукабадагы окуу китептеринин жана башка материалдардын реквизиттери (автору, аталышы, басылган жылы)

Электрондук окуу китептеринин жана электрондук материалдардын реквизиттери (шилтеме)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эскертүү: Мамлекеттик билим берүү стандарттарынын талаптарына же окуу программасынын мазмунуна ылайык билим берүү программаларынын окуу китептери жана окуу-методикалык адабияттары.

20___-жылдын "___" __________________

М.О.

 

Жетекчинин аты-жөнү

 

 

________________________________
(колу)

 

 

 

Кыргыз Республикасында билим берүү ишин лицензиялоо тартиби жөнүндө убактылуу жобого
6-тиркеме

 

Форма

 

 

 

Кыргыз Республикасынын
Билим берүү жана илим министрлиги

 

__________________________________________________________________________________________

                       (макулдашуучу ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын толук аталышы көрсөтүлөт)

жүргүзүлгөн экспертизанын негизинде _________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

                                     (юридикалык жактын/арыз ээсинин - толук аталышы көрсөтүлөт)

төмөнкү билим берүү программасын (керектүүсүн көрсөтүү керек) ишке ашыруу боюнча билим берүү
ишине лицензия берүүгө каршы эмес/каршы экендигин билдирет:

- жалпы билим берүү:

__________________________________________________________________________________________

                              (окутуу формасын көрсөтүү менен мектепке чейинки, башталгыч жалпы,
                                                         негизги жалпы, орто жалпы билим берүү программалары)

- кесиптик

__________________________________________________________________________________________

                                 (окутуу формасын көрсөтүү менен башталгыч кесиптик, орто кесиптик,
                                                                жогорку кесиптик билим берүү программалары)

Шифр

Программанын аталышы

Кесиптик билим берүүнүн деңгээли

Окутуунун формасы

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

- кошумча/кошумча кесиптик билим берүү

__________________________________________________________________________________________

           (окутуу формасын көрсөтүү менен кошумча/кошумча кесиптик билим берүү программалары)

 

Жетекчинин аты-жөнү

 

______________________________
(колу)

 

 

 

Кыргыз Республикасында билим берүү ишин лицензиялоо тартиби жөнүндө убактылуу жобого
7-тиркеме

 

Форма

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА ИЛИМ МИНИСТРЛИГИ

Билим берүү ишин жүргүзүү укугуна
ЛИЦЕНЗИЯ

Каттоо номери № _______ 20___-жылдын "___" ____________

Юридикалык жактын аталышы: ________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Уюштуруу-укуктук формасы: __________________________________________________________________

Юридикалык дареги: _________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Юридикалык жакты мамлекеттик каттоо (кайра каттоо) жөнүндө күбөлүктүн номери:

___________________________________________________________________________________________

Салык төлөөчүнүн идентификациялык номери: __________________________________________________

Лицензиянын колдонуу мөөнөтү: _______________________________________________________________

Лицензия тиркемесиз (тиркемелерсиз) жараксыз

 

Министрдин орун басары ___________________________________

 

М.О.

Лицензиянын сериялык номери:

Аныктыгын текшерүү:

 

 

Каттоо № ____________________

 

 

Лицензиянын № _______________

 

 

Тиркемесинин № ______________

__________________________________________________________________________________________
                                                               юридикалык жактын аталышы

__________________________________________________________________________________________
                                                   билим берүү ишин жүзөгө ашыруу аймагы

__________________________________________________________________________________________
                                        (иш жүзүндөгү билим берүү ишин жүзөгө ашыруу дареги)

төмөнкү билим берүү программалары боюнча билим берүү иштин жүзөгө ашырууга укуктуу:

 

 

Билим берүү программасынын аталышы

Окутуу формасы

Окутуу мөөнөтү

A. Мектепке чейинки билим берүү

 

 

 

 

B. Башталгыч, негизги жана орто жалпы билим берүү

 

 

 

 

E. Кошумча билим берүү

 

 

 

 

I. Кошумча кесиптик билим берүү

 

 

 

 

 

Шифр

Билим берүү программасынын аталышы

Окутуу формасы

Окуу мөөнөтү

H. Башталгыч кесиптик билим берүү

 

 

 

 

 

C. Орто кесиптик билим берүү

 

 

 

 

 

D. Жогорку кесиптик билим берүү

 

 

 

 

 

G. ЖОЖдон кийинки кесиптик билим берүү

Негизи: _________________________________________________________________________________

Министрдин орун басары __________________________________________________________________

Лицензиянын сериялык номери: _____________________________________________________________

 

 

 

Кыргыз Республикасында билим берүү ишин лицензиялоо тартиби жөнүндө убактылуу жобого
8-тиркеме

 

Форма

Билим берүү ишине берилген лицензиялардын
РЕЕСТРИ

Лицензиянын каттоо номери

Юридикалык жактын аталышы

Салык төлөөчүнүн идентификациялык номери

Юридикалык дареги

Программаларды ишке ашыруу дареги

Билим берүү программасынын шифри

Билим берүү программасынын аталышы

Окуучулардын саны

Окутуу формасы

Лицензияны берүү негизи

Лицензия берилген дата

Лицензиянын бланкынын номери жана сериясы

Лицензиянын колдонулушун токто туруунун негизи жана мөөнөтү

Лицензиянын колдонулушун кайра жаңылоонун негизи жана датасы

Лицензияны колдонулушун токтотуунун негизи жана датасы

Дарегинин өзгөргөндүгү жөнүндө маалыматтар

Дубликатты берүүнүн негизи жана датасы

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасында билим берүү ишин лицензиялоо тартиби жөнүндө убактылуу жобого
9-тиркеме

 

Форма

 

 

 

Кыргыз Республикасынын
Билим берүү жана илим министрлиги

 

АРЫЗ

____________________________________________________________________________________________

                                                                 (юридикалык жактын толук аталышы)

билим берүү ишин жүзөгө ашырууга 20__-жылдын "___" _____________ № ________________ лицензияны

Уюштуруу-укуктук формасы ____________________________________________________________________

Менчигинин түрү _____________________________________________________________________________

Юридикалык дареги __________________________________________________________________________

                                                                              (юридикалык жактын катталган дареги)

Жайгашкан жери _____________________________________________________________________________

                                                       (юридикалык жактын иш жүзүндө жайгашкан жеринин дареги)

Салык төлөөчүнүн идентификациялык номери (СИН)

___________________________________________________________________________________________

Юридикалык жактын ОКПО коду _______________________________________________________________

Юридикалык жак катталган (кайра катталган) дата

___________________________________________________________________________________________

- юридикалык жактын аталышы өзгөргөндүгүнө;

- юридикалык жак кайра уюштурулгандыгына;

- юридикалык жактын түзүмү өзгөргөндүгүнө

байланыштуу (керектүүсүн/керектүүлөрүн калтыруу керек) кайра тариздөөнү өтүнөм.

Лицензияны кайра тариздөө үчүн лицензиялык алымдын төлөнгөндүгүн ырастоочу документтин
реквизиттери

___________________________________________________________________________________________

Телефон номери жана электрондук почтанын дареги: ____________________________________________

 

20___-жылдын "___" ______________

М.О.

 

Жетекчинин аты-жөнү

 

 

_______________________________
(колу)

 

 

 

 

Кыргыз Республикасында билим берүү ишин лицензиялоо тартиби жөнүндө убактылуу жобого
10-тиркеме

 

Форма

 

 

 

Кыргыз Республикасынын
Билим берүү жана илим министрлиги

 

АРЫЗ

___________________________________________________________________________________________

                                                     (юридикалык жактын толук аталышы көрсөтүлөт)

билим берүү ишин жүзөгө ашырууга 20__-жылдын _________ берилген № _______, (сериясы ___________)
лицензиясынын дубликатын берүүнү өтүнөм.

Уюштуруу-укуктук формасы __________________________________________________________________

Менчигинин түрү ____________________________________________________________________________

Юридикалык дареги _________________________________________________________________________

                                                                                   (юридикалык жактын катталган дареги)

Жайгашкан жери ____________________________________________________________________________

                                                        (юридикалык жактын иш жүзүндө жайгашкан жеринин дареги)

Салык төлөөчүнүн идентификациялык номери (СИН)

___________________________________________________________________________________________

Юридикалык жактын ОКПО коду ______________________________________________________________

Юридикалык жак катталган (кайра катталган) дата

___________________________________________________________________________________________

төмөнкүгө байланыштуу (керектүүсүн/керектүүлөрүн калтыруу керек):

- жоголгондугуна;

- бузулгандыгына.

Лицензияны кайра тариздөө үчүн лицензиялык алымдын төлөнгөндүгүн ырастоочу документтин
реквизиттери ______________________________________________________________________________

Телефон номери жана электрондук почтанын дареги: ___________________________________________

 

20___-жылдын "___" _______________

М.О.

 

Жетекчинин аты-жөнү

 

 

_____________________________
(колу)

 

 

 

 

Кыргыз Республикасында билим берүү ишин лицензиялоо тартиби жөнүндө убактылуу жобого
11-тиркеме

 

Форма

Орто, жогорку, дипломдон кийинки, ЖОЖдон кийинки жана кошумча кесиптик медициналык жана фармацевтикалык билим берүү программаларын ишке ашыруу үчүн клиникалык базага
ЛИЦЕНЗИЯЛЫК ТАЛАПТАР

Көрсөткүчтөрдүн аталышы

1

Кабыл алуу бөлүмү:

- каттоочу жай;

- отуруучу орундары бар күтүү залы (фойе);

- адистиктер боюнча жабдылган кароочу кабинет (терапевт, хирург, гинеколог, педиатр);

- жабдылган процедуралык кабинет;

- ооруларды аныктоо үчүн кабинет (эндоскопия, рентгенология, ЭКГ, УДИ)

2

Адистиктер боюнча стационардык бөлүм (терапиялык, хирургиялык):

- врачтар жана ординаторлор үчүн кабинеттер;

- кезметчи медайымдын посту;

- орто жана кенже медициналык персонал үчүн кабинеттер;

- процедуралык кабинеттер;

- кароо жана дарылоо процедураларын жүргүзүү үчүн хирургиялык кабинеттер

- оорулуулар үчүн палаталар (хирургиялык, терапиялык багыттагы);

- жабдууларды, инвентарды жана медициналык техниканы сактоо үчүн көмөкчү жайлар;

- тамак-аш үчүн жай;

- санитардык түйүн

3

Операциялык блок:

- видеокамера менен жабдылган операциялык блок (студенттер үчүн операциялык залдан тышкары операциянын жүрүшүнө байкоо жүргүзүү);

- медициналык персонал үчүн жана операция жасалуучу оорулуу үчүн операцияга чейинки бөлмө;

- инструменттерди иштетүү жана стерилдөө үчүн жай

4

Реанимация бөлүмү:

- жабдылган интенсивдүү терапия бөлмөлөрү;

- врачтар жана ординаторлор үчүн кабинеттер;

- кезметчи медайымдын посту;

- орто жана кенже медициналык кызматкерлер үчүн кабинеттер

5

Профилдик багыттар боюнча лабораториялар:

- лабораториялык изилдөөлөрдү жүргүзүү үчүн биологиялык материалдарды алуу бөлмөсү;

- анализ жүргүзүү бөлмөсү (атайын жабдуулар);

- биоматериалдарды сактоо бөлмөсү

6

Адистиктер (хирургия, терапия, акушердик жана гинекология, анестезиология, реанимация жана интенсивдүү терапия) боюнча окутууда практикалык билгичтиктин жана көндүмдөрдүн өнүгүүсүн калыптандыруу үчүн окуу симуляторлору менен жабдылган симуляция борбору

7

Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин алдындагы Республикалык соттук-медициналык экспертиза борбору менен келишим

8

Стоматологдорду даярдоо үчүн клиникалык базага кошумча талаптар, төмөнкүлөрдүн болушу:

- терапиялык, хирургиялык, ортодонтиялык жана ортопедиялык профилдеги бейтаптар менен иштөө үчүн стоматологиялык жабдуулар менен жабдылган стоматологиялык кабинеттердин;

- денталдык жана панорамалык сүрөттөр үчүн рентгенологиялык аппараттардын;

- бет-жаак хирургиясы бөлүмүнүн;

- тиш-техникалык лабораториянын

9

Фармацевттерди даярдоо үчүн программаларды ишке ашырууга кошумча талаптар, төмөнкүлөрдүн болушу:

- дары каражаттарын ички дарыканалык даярдоо үчүн бардык жабдуулар менен жабдылган фармацевтикалык технологиялар боюнча лабораториялардын;

- дары формаларынын бардык түрлөрүн өндүрүү үчүн өндүрүштүк же моделдик жабдуулары бар өнөр жай технологиясы боюнча лабораториялардын (эритмелерди, экстракттык препараттарды, таблеткаларды өндүрүү үчүн, дары өсүмдүк сырьесун майдалоо үчүн жабдуулар);

- виварийдин (дендрарий)

Эскертүү: бардык жеке клиникалык мекемелердин медициналык жана фармацевтикалык билим берүү программалары үчүн медицина ишине тиешелүү лицензиясы болууга тийиш.

 

 

 

Кыргыз Республикасында билим берүү ишин лицензиялоо тартиби жөнүндө убактылуу жобого
12-тиркеме

 

Форма

Мектепке чейинки билим берүү программасын ишке ашыруу үчүн
КОШУМЧА ЛИЦЕНЗИЯЛЫК ТАЛАПТАР

Көрсөткүчтөрдүн аталышы

Ченемдик маанилер

1

Штаттагы тарбиячылар жана тарбиячылардын комплекттелиши

Топтун тарбиячыларынын саны - кеминде 1;

Топтун тарбиячыларынын жардамчыларынын саны - кеминде 1

2

Жабдылган имараттардын, жайлардын, курулмалардын, аймактардын жана жер участокторунун болушу

Санитардык ченемдерге жана эрежелерге, мамлекеттик билим берүү стандарттарынын талаптарына ылайык

3

Окуу-методикалык материалдардын болушу

Мамлекеттик билим берүү стандарттарынын талаптарына ылайык

 

 

 

Кыргыз Республикасында билим берүү ишин лицензиялоо тартиби жөнүндө убактылуу жобого
13-тиркеме

 

Форма

Башталгыч, негизги жана орто жалпы билим берүү программаларын ишке ашыруу үчүн
КОШУМЧА ЛИЦЕНЗИЯЛЫК ТАЛАПТАР

Көрсөткүчтөрдүн аталышы

Ченемдик маанилер

1

Штаттык педагогикалык кадрлар менен комплекттелиши: башталгыч жалпы, негизги жалпы жана орто жалпы билим берүү

Ар бир параллелдүү класс-комплектте:

1-55%дан төмөн эмес;

2-72%дан төмөн эмес;

3-80%дан ашык жана андан төмөн эмес

2

Жабдылган имараттардын, жайлардын, курулмалардын, аймактардын жана жер участокторунун болушу

Санитардык ченемдерге жана эрежелерге, мамлекеттик билим берүү стандарттарынын жана предметтик стандарттардын талаптарына ылайык

3

Окуу китептеринин жана окуу-методикалык материалдардын болушу

Мамлекеттик билим берүү стандарттарынын талаптарына жана базистик окуу планына ылайык

Эскертүү: окуучуларды сырттан жана күндүзгү-сырттан (кечки) окуу формалары боюнча окутууга күндүзгү окуу формасы болгон учурда гана уруксат берилет.

 

 

 

Кыргыз Республикасында билим берүү ишин лицензиялоо тартиби жөнүндө убактылуу жобого
14-тиркеме

 

Форма

Башталгыч кесиптик билим берүү программаларын ишке ашыруу үчүн
КОШУМЧА ЛИЦЕНЗИЯЛЫК ТАЛАПТАР

Көрсөткүчтөрдүн аталышы

Ченемдик маанилер

1

Штаттык педагогикалык кадрлар менен комплекттелиши

60%дан кем эмес

Педагогикалык кадрлардын квалификациялары

Мамлекеттик билим берүү стандарттарынын талаптарына ылайык

2

Жабдылган имараттардын, жайлардын, курулмалардын, полигондордун, аймактардын жана жер участокторунун болушу

Санитардык ченемдерге жана эрежелерге, мамлекеттик билим берүү стандарттарынын талаптарына ылайык

3

Окуу китептеринин жана окуу-методикалык материалдардын болушу

Мамлекеттик билим берүү стандарттарынын талаптарына ылайык

 

 

 

Кыргыз Республикасында билим берүү ишин лицензиялоо тартиби жөнүндө убактылуу жобого
15-тиркеме

 

Форма

Орто кесиптик билим берүү программаларын ишке ашыруу үчүн
КОШУМЧА ЛИЦЕНЗИЯЛЫК ТАЛАПТАР

Көрсөткүчтөрдүн аталышы

Ченемдик маанилер

1

Билим берүү программасынын окутуучуларынын жалпы санына карата штаттык окутуучулардын үлүшү

60%дан кем эмес

Педагогикалык кадрлардын квалификациялары

Мамлекеттик билим берүү стандарттарынын талаптарына ылайык

2

Жабдылган имараттардын, жайлардын, курулмалардын, полигондордун, аймактардын жана жер участокторунун болушу

Санитардык ченемдерге жана эрежелерге, мамлекеттик билим берүү стандарттарынын талаптарына ылайык

3

Окуу китептеринин жана окуу-методикалык материалдардын болушу

Мамлекеттик билим берүү стандарттарынын талаптарына ылайык

4

Күндүзгү окуу формасындагы студенттердин санына карата сырттан жана күндүзгү-сырттан (кечки) окуу формасындагы студенттердин саны

1:1

Эскертүү: студенттерди сырттан жана күндүзгү-сырттан (кечки) окуу формасында окутууга күндүзгү окуу формасындагы студенттер болгон учурда гана уруксат берилет.

 

 

 

Кыргыз Республикасында билим берүү ишин лицензиялоо тартиби жөнүндө убактылуу жобого
16-тиркеме

 

Форма

Жогорку кесиптик билим берүү программаларын (бакалавр, адис) ишке ашыруу үчүн
КОШУМЧА ЛИЦЕНЗИЯЛЫК ТАЛАПТАР

Көрсөткүчтөрдүн аталышы

Ченемдик маанилер

1. Кадрдык потенциал

1

Сабактар окумуштуулук даражалары же окумуштуулук наамдары бар окутуучулар тарабынан өткөрүлгөн сабактардын үлүшү.

Окутуучулардын квалификациясынын жана базалык билиминин ылайык келиши

Мамлекеттик билим берүү стандарттарынын талаптарына ылайык

2

Билим берүү программасынын окутуучуларынын жалпы санына карата штаттык окутуучулардын үлүшү

60%дан кем эмес

3

Жабдылган имараттардын, жайлардын, курулмалардын, полигондордун, аймактардын жана жер участокторунун болушу

Санитардык ченемдерге жана эрежелерге, мамлекеттик билим берүү стандарттарынын талаптарына ылайык

4

Окуу китептеринин жана окуу-методикалык материалдардын болушу

Мамлекеттик билим берүү стандарттарынын талаптарына ылайык

5

Күндүзгү окуу формасындагы студенттердин санына карата сырттан жана күндүзгү-сырттан (кечки) окуу формасындагы студенттердин саны

1:1

Эскертүү: студенттерди сырттан жана күндүзгү-сырттан (кечки) окуу формасында окутууга күндүзгү окуу формасы болгон учурда гана уруксат берилет.

 

 

 

Кыргыз Республикасында билим берүү ишин лицензиялоо тартиби жөнүндө убактылуу жобого
17-тиркеме

 

Форма

Кошумча жана кошумча кесиптик билим берүү программаларын (квалификацияны жогорулатуу курстарын жана кадрларды кайра даярдоо) ишке ашыруу үчүн
КОШУМЧА ЛИЦЕНЗИЯЛЫК ТАЛАПТАР

Көрсөткүчтөрдүн аталышы

Ченемдик маанилер

1

Педагогикалык кадрлар менен комплекттелиши

50%

2

Окутуучулардын квалификациясынын жана базалык билиминин ылайык келиши

100%

3

Жабдылган имараттардын, жайлардын, курулмалардын, полигондордун, аймактардын жана жер участокторунун болушу

Санитардык ченемдерге жана эрежелерге, мамлекеттик билим берүү стандарттарынын талаптарына ылайык

4

Окуу-китептеринин жана окуу-методикалык материалдардын болушу

Окуу программасынын мазмунуна ылайык 100%

Эскертүү: башталгыч кесиптик билим берүү программалары боюнча билим берүү ишине лицензиясы болгон учурда билим берүү уюмдары кошумча билим берүү программалары боюнча арыздын жана тиешелүү документтердин негизинде лицензияга чейинки текшерүүсүз билим берүү ишин жүзөгө ашырууга лицензия ала алат (Мисалы "Тигүүчү" адистиги боюнча башталгыч кесиптик билим берүү программасы боюнча билим берүү ишин жүзөгө ашырууга лицензиясы болгон учурда "Тигүүчү" кошумча билим берүү программасы боюнча билим берүү ишин жүзөгө ашырууга лицензия лицензияга чейинки текшерүүлөрдү жүргүзбөстөн берилет).

 

 

 

Кыргыз Республикасында билим берүү ишин лицензиялоо тартиби жөнүндө убактылуу жобого
18-тиркеме

 

Форма

Жогорку кесиптик (магистр), ЖОЖдон кийинки кесиптик жана ЖОЖдон кийинки медициналык билим берүү программаларын ишке ашыруу үчүн
КОШУМЧА ЛИЦЕНЗИЯЛЫК ТАЛАПТАР

Көрсөткүчтөрдүн аталышы

Ченемдик маанилер

1

ЖОЖдон кийинки медициналык кесиптик билим берүү (ординатура) билим берүү программаларынын окутуучуларынын жалпы санына окумуштуулук даражасы жана/же окумуштуулук наамы бар окутуучулардын үлүшү

20%дан кем эмес

2

Лекциялар докторлук же кандидаттык даражалары бар окутуучулар тарабынан окулган сабактардын үлүшү. Окутуучулардын квалификациясынын жана базалык билиминин (магистр) ылайык келиши

Мамлекеттик билим берүү стандарттарынын талаптарына ылайык

3

ЖОЖдон кийинки кесиптик билим берүү (аспирантура, PhD) билим берүү программасынын окутуучуларынын жалпы санына окумуштуулук даражасы жана/же окумуштуулук наамы бар окутуучулардын үлүшү. Окутуучулардын квалификациясынын жана базалык билиминин ылайык келиши

90%дан кем эмес

4

ЖОЖдон кийинки медициналык кесиптик билим берүү (ординатура) программалары боюнча иштегендердин жалпы санына штаттагы окутуучулардын үлүшү

10%дан кем эмес

5

Окуу программасы боюнча окутуучуларынын жалпы санына (аспирантура, PhD) штаттагы окутуучулардын үлүшү

50%дан кем эмес

6

Окуу программасынын (магистр) окутуучуларынын жалпы санына штаттык окутуучулардын үлүшү

50%дан кем эмес

7

Билим берүү программасын ишке ашыруу үчүн зарыл болгон жабдылган имараттардын, жайлардын, курулмалардын, аймактардын жана жер участокторунун болушу

Санитардык ченемдерге жана эрежелерге, мамлекеттик билим берүү стандарттарынын талаптарына ылайык

8

Окуу китептеринин жана окуу-методикалык материалдардын болушу

Мамлекеттик билим берүү стандарттарынын талаптарына/окуу программалардын мазмунуна ылайык

9

Күндүзгү окуу формасындагы студенттердин санына карата сырттан жана күндүзгү-сырттан (кечки) окуу формасындагы студенттердин саны

1:1

 

 

 

Кыргыз Республикасында билим берүү ишин лицензиялоо тартиби жөнүндө убактылуу жобого
19-тиркеме

 

Форма

 

Лицензиялык текшерүү барагы

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин

_________________________________________________________________________________ буйругунун

                                               буйруктун жылы, айы, күнү жана номери

негизинде түзүлгөн төмөнкү курамдагы комиссия:

Төрагасы

__________________________________________________________________________________________

                                                                        Аты-жөнү, кызматы

Мүчөлөрү:

1. ________________________________________________________________________________________

                                                                         Аты-жөнү, кызматы

2. ________________________________________________________________________________________

                                                                         Аты-жөнү, кызматы

билим берүү уюмунун

__________________________________________________________________________________________

билим берүү программаларынын аталыштары (жогорку кесиптик, орто кесиптик башталгыч кесиптик,
башталгыч жалпы, негизги жалпы жана орто жалпы, мектепке чейинки, кошумча)

программасынын лицензиялык талаптарга ылайык келүүсү боюнча лицензиялык текшерүү жүргүздү.

Жалпы маалыматтар

Билим берүү уюмунун аталышы

__________________________________________________________________________________________

                                         уюмдун толук жана кыскартылган аталышы (эгер болсо)

__________________________________________________________________________________________

укуктук формасы ___________________________________________________________________________

Юридикалык дареги ________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Жайгашкан дареги

__________________________________________________________________________________________

                                                  билим берүү иши жүзөгө ашырылып жаткан дарек

__________________________________________________________________________________________

Юридикалык жакты мамлекеттик каттоо (кайра каттоо) жөнүндө күбөлүктүн каттоо
номери ___________________________________________________________________________________

Салык төлөөчүнүн идентификациялык номери

__________________________________________________________________________________________

Каттоо күнү

__________________________________________________________________________________________

                                             юридикалык жакты түзүү жөнүндө жазуу киргизилген дата

Уюмдун жетекчиси _________________________________________________________________________

                                                                аты-жөнү, телефон номери, электрондук почтасы

__________________________________________________________________________________________

Уюмдун уюмдаштыруучулары _______________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

            аты-жөнү толугу менен (эгерде юридикалык жак болсо юридикалык жактын толук аталышы)

_________________________________________________________________________________________

Билим берүү уюмуна берилген лицензиялар жөнүндө маалыматтар

 

 

Лицензиянын каттоо номери

Билим берүү программасынын аталышы

Окуу формасы

Окуу мөөнөтү

Окуучулардын саны

 

 

 

 

 

 

Билим берүү уюмунун төмөнкү программалар боюнча билим берүү ишин жүзөгө ашыруу
үчүн лицензиялык талаптарга ылайык келүүсү жөнүндө маалыматтар:

*(керектүүсүн тандаңыз)

- Мектепке чейинки билим берүү;

- Башталгыч, негизги жана орто жалпы билим берүү;

- Башталгыч кесиптик билим берүү;

- Орто кесиптик билим берүү;

- Жогорку кесиптик билим берүү (бакалавр, адис);

- Кошумча жана кошумча кесиптик билим берүү (квалификацияны жогорулатуу жана кадрларды кайра даярдоо курстары);

- Жогорку кесиптик билим берүү (магистр);

- ЖОЖдон кийинки кесиптик жана ЖОЖдон кийинки медициналык билим берүү

Лицензиялык талаптар

Ылайык келүүсү

Эскертүүлөр
(эгерде ылайык келбесе, кемчиликтер жазылышы керек)

Билдирилген билим берүү программаларынын юридикалык жактын ишинин максаттарына жана түрлөрүнө ылайык келүүсү

____________________

ылайык келет/келбейт

 

Арыз ээсинин материалдык-техникалык базасынын билим берүү программаларынын (окуу формалары жана технологиялары боюнча) мазмунуна ылайык келүүсү

____________________

ылайык келет/келбейт

 

*саламаттык сактоо чөйрөсүндө

орто, жогорку, дипломдон кийинки, ЖОЖдон кийинки жана кошумча кесиптик медициналык жана фармацевтикалык билим берүү программаларын ишке ашыруу үчүн ушул Жобонун 11-тиркемесине ылайык белгиленген минималдуу талаптардан төмөн эмес клиникалык базанын болушу

____________________

бар/жок

 

Билим берүү ишин жүзөгө ашыруу үчүн зарыл болгон санитардык ченемдерге жана эрежелерге, өрт коопсуздугунун талаптарына ылайык келүүчү жабдылган имараттардын, жайлардын, курулмалардын, машыгуу аянтчаларынын, аймактардын жана жерлердин болушу

____________________

ылайык келет/келбейт

 

арыз ээсинин окуу-методикалык базасынын билим берүү программаларынын мазмунуна ылайык келиши

____________________

ылайык келет/келбейт

 

арыз ээсинде аралыктан окутуу технологияларын колдонуу тартибине жана мамлекеттик билим берүү стандарттарына ылайык аралыктан окутуу технологияларын колдонуу менен билим берүү программаларын ишке ашыруу үчүн шарттардын болушу

*мектепке чейинки билим берүүдөн тышкары

____________________

ылайык келет/келбейт

 

арызда көрсөтүлгөн билим берүү программалары боюнча педагогикалык кадрлардын квалификациясынын жана штаттык санынын билим берүү программасынын мазмунуна ылайык келүүсү

____________________

ылайык келет/келбейт

 

мамлекеттик стандарттарга ылайык бекитилген окуу пландарынын/программасынын мазмунуна ылайык бекитилген окутуу программаларынын болушу

____________________

ылайык келет/келбейт

 

ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелүү окуучулардын билим алуусу үчүн атайын шарттардын болушу (ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелүү адамдарды окутууга мүмкүндүк бербеген окуучулардын ден соолугунун абалы боюнча конкреттүү талаптар каралган адистиктерден, даярдоо багыттарынан жана кесиптерден тышкары)

____________________

ылайык келет/келбейт

 

*дин иштери боюнча

диний уюмдардын (бирикмелердин) билим берүү программасынын мазмунунда жана ишинде бир диндин башка динден артыкчылыгын пропагандалоо, диндерди сындоо, этностор аралык жана конфессионалдык аралык касташууга, радикализмге, экстремизмге чакыруу белгилеринин жоктугу

____________________

ылайык келет/келбейт

 

_______________________________________________________________________________________

                                                       билим берүү уюмунун аталышы

кошумча лицензиялык талаптардын аткарылышы төмөнкү көрсөткүчтөргө ээ экендиги аныкталды:

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Мектепке чейинки билим берүү программасын ишке ашыруу үчүн
КОШУМЧА ЛИЦЕНЗИЯЛЫК ТАЛАПТАР

Лицензиялык талаптар

Ылайык келүүсү

Эскертүүлөр
(эгерде ылайык келбесе, кемчиликтер жазылышы керек)

Көрсөткүчтөрдүн аталышы

Ченемдик маанилер

 

 

1

Штаттык тарбиячылар жана тарбиячылардын жардамчылары менен комплекттелиши

Топтун тарбиячыларынын саны - кеминде 1;

Топтун тарбиячыларынын жардамчыларынын саны - кеминде 1

___________________

талаптарга ылайык келет/келбейт

 

2

Жабдылган имараттардын, жайлардын, курулмалардын, аймактардын жана жер участокторунун болушу

Санитардык ченемдерге жана эрежелерге, мамлекеттик билим берүү стандарттарынын жана предметтик стандарттардын талаптарына ылайык

___________________

талаптарга ылайык келет/келбейт

 

3

Окуу-методикалык материалдардын болушу

Окуу планына ылайык

___________________

талаптарга ылайык келет/келбейт

 

Башталгыч, негизги жана орто жалпы билим берүү программаларын ишке ашыруу үчүн
КОШУМЧА ЛИЦЕНЗИЯЛЫК ТАЛАПТАР

Лицензиялык талаптар

Ылайык келүүсү

Эскертүүлөр
(эгерде ылайык келбесе, кемчиликтер жазылышы керек)

Көрсөткүчтөрдүн аталышы

Ченемдик маанилер

1

Штаттык педагогикалык кадрлар менен комплекттелиши:

башталгыч жалпы, негизги жалпы жана орто жалпы билим берүү

Ар бир параллелдүү класс-комплектте:

- 1-55%дан төмөн эмес;

- 2-72%дан төмөн эмес;

- 3-80%дан ашык жана андан дан төмөн эмес

_____________________

талаптарга ылайык келет/келбейт

 

Башталгыч жалпы, негизги жалпы жана орто жалпы билим берүү программасын ишке ашыруу үчүн зарыл болгон жабдылган имараттардын, жайлардын, курулмалардын, аймактардын жана жер участокторунун болушу

Санитардык ченемдерге жана эрежелерге, мамлекеттик билим берүү стандарттарынын жана предметтик стандарттардын талаптарына ылайык

_____________________

талаптарга ылайык келет/келбейт

 

Окуу китептеринин жана окуу-методикалык материалдардын болушу

Базистик окуу планына ылайык

_____________________

талаптарга ылайык келет/келбейт

 

Эскертүү: студенттерди сырттан жана күндүзгү-сырттан (кечки) окуу формасында окутууга күндүзгү окуу формасындагы студенттер болгон учурда гана уруксат берилет.

Башталгыч кесиптик билим берүү программаларын ишке ашыруу үчүн
КОШУМЧА ЛИЦЕНЗИЯЛЫК ТАЛАПТАР

Лицензиялык талаптар

Ылайык келүүсү

Эскертүүлөр
(эгерде ылайык келбесе, кемчиликтер жазылышы керек)

Көрсөткүчтөрдүн аталышы

Ченемдик маанилер

1

Штаттык педагогикалык кадрлар менен комплекттелиши

60%дан кем эмес

_____________________

талаптарга ылайык келет/келбейт

 

Педагогикалык кадрлардын квалификациялары

Мамлекеттик билим берүү стандарттарынын талаптарына ылайык

_____________________

талаптарга ылайык келет/келбейт

 

2

Жабдылган имараттардын, жайлардын, курулмалардын, полигондордун, аймактардын жана жер участокторунун болушу

Санитардык ченемдерге жана эрежелерге, мамлекеттик билим берүү стандарттарынын талаптарына ылайык

_____________________

талаптарга ылайык келет/келбейт

 

3

Окуу китептеринин жана окуу-методикалык материалдардын болушу

Мамлекеттик билим берүү стандарттарынын талаптарына ылайык

_____________________

талаптарга ылайык келет/келбейт

 

Орто кесиптик билим берүү программаларын ишке ашыруу үчүн
КОШУМЧА ЛИЦЕНЗИЯЛЫК ТАЛАПТАР

Лицензиялык талаптар

Ылайык келүүсү

Эскертүүлөр
(эгерде ылайык келбесе, кемчиликтер жазылышы керек)

Көрсөткүчтөрдүн аталышы

Ченемдик маанилер

1

Билим берүү программасынын окутуучуларынын жалпы санына карата штаттык окутуучулардын үлүшү

60%дан кем эмес

_____________________

талаптарга ылайык келет/келбейт

 

Педагогикалык кадрлардын квалификациялары

Мамлекеттик билим берүү стандарттарынын талаптарына ылайык

_____________________

талаптарга ылайык келет/келбейт

 

2

Жабдылган имараттардын, жайлардын, курулмалардын, полигондордун, аймактардын жана жер участокторунун болушу

Санитардык ченемдерге жана эрежелерге, мамлекеттик билим берүү стандарттарынын талаптарына ылайык

_____________________

талаптарга ылайык келет/келбейт

 

3

Окуу китептеринин жана окуу-методикалык материалдардын болушу

Мамлекеттик билим берүү стандарттарынын талаптарына ылайык

_____________________

талаптарга ылайык келет/келбейт

 

4

Күндүзгү окуу формасындагы студенттердин санына карата сырттан жана күндүзгү-сырттан окуу формасындагы студенттердин саны(*)

1:1

_____________________

талаптарга ылайык келет/келбейт

 

Эскертүү: студенттерди сырттан жана күндүзгү-сырттан (кечки) окуу формасында окутууга күндүзгү окуу формасындагы студенттер болгон учурда гана уруксат берилет.

Жогорку кесиптик билим берүү программаларын (бакалавр, адис) ишке ашыруу үчүн
КОШУМЧА ЛИЦЕНЗИЯЛЫК ТАЛАПТАР

Лицензиялык талаптар

Ылайык келүүсү

Эскертүүлөр
(эгерде дал келбесе, кемчиликтер жазылышы керек)

Көрсөткүчтөрдүн аталышы

Ченемдик маанилер

1

Лекциялар докторлук же кандидаттык даражалары бар окутуучулар тарабынан окулган сабактардын үлүшү. Окутуучулардын квалификациясынын жана базалык билиминин ылайык келиши

Мамлекеттик билим берүү стандарттарынын талаптарына ылайык

_____________________

талаптарга ылайык келет/келбейт

 

2

Билим берүү программасынын окутуучуларынын жалпы санына карата штаттык окутуучулардын үлүшү

60%дан кем эмес

_____________________

талаптарга ылайык келет/келбейт

 

3

Жабдылган имараттардын, жайлардын, курулмалардын, полигондордун, аймактардын жана жер участокторунун болушу

Санитардык ченемдерге жана эрежелерге, мамлекеттик билим берүү стандарттарынын талаптарына ылайык

_____________________

талаптарга ылайык келет/келбейт

 

4

Окуу китептеринин жана окуу-методикалык материалдардын болушу

Мамлекеттик билим берүү стандарттарынын талаптарына ылайык

_____________________

талаптарга ылайык келет/келбейт

 

5

Күндүзгү окуу формасындагы студенттердин санына карата сырттан жана күндүзгү-сырттан (кечки) окуу формасындагы студенттердин саны(*)

1:1

_____________________

талаптарга ылайык келет/келбейт

 

Эскертүү: студенттерди сырттан жана күндүзгү-сырттан (кечки) окуу формасында окутууга күндүзгү окуу формасы болгон учурда гана уруксат берилет.

Кошумча жана кошумча кесиптик билим берүү программаларын (квалификацияны жогорулатуу курстарын жана кадрларды кайра даярдоо) ишке ашыруу үчүн
КОШУМЧА ЛИЦЕНЗИЯЛЫК ТАЛАПТАР

Лицензиялык талаптар

Ылайык келүүсү

Эскертүүлөр
(эгерде ылайык келбесе, кемчиликтер жазылышы керек)

Көрсөткүчтөрдүн аталышы

Ченемдик маанилер

1

Педагогикалык кадрлар менен комплекттелиши

50%

______________________

талаптарга ылайык келет/келбейт

 

2

Окутуучулардын квалификациясынын жана базалык билиминин ылайык келүүсү

100%

______________________

талаптарга ылайык келет/келбейт

 

3

Жабдылган имараттардын, жайлардын, курулмалардын, полигондордун, аймактардын жана жер участокторунун болушу

Санитардык ченемдердин жана эрежелердин талаптарына, окуу программасынын мазмунуна ылайык

______________________

талаптарга ылайык келет/келбейт

 

4

Окуу китептеринин жана окуу-методикалык материалдардын болушу

Билим берүү программасынын мазмунуна ылайык 100%

______________________

талаптарга ылайык келет/келбейт

 

Жогорку кесиптик (магистр), ЖОЖдон кийинки кесиптик жана ЖОЖдон кийинки медициналык билим берүү программаларын ишке ашыруу үчүн
КОШУМЧА ЛИЦЕНЗИЯЛЫК ТАЛАПТАР

Лицензиялык талаптар

Ылайык келүүсү

Эскертүүлөр
(эгерде дал келбесе, кемчиликтер жазылышы керек)

Көрсөткүчтөрдүн аталышы

Ченемдик маанилер

1

Дипломдон кийинки медициналык кесиптик билим берүү (ординатура) билим берүү программасынын окутуучуларынын жалпы санына окумуштуулук даражасы жана/же окумуштуулук наамы бар окутуучулардын үлүшү

40%дан кем эмес

______________________

талаптарга ылайык келет/келбейт

 

2

Лекциялар докторлук же кандидаттык даражалары бар окутуучулар тарабынан окулган сабактардын үлүшү. Окутуучулардын квалификациясынын жана базалык билиминин ылайык келиши

Мамлекеттик билим берүү стандарттарынын талаптарына ылайык

______________________

талаптарга ылайык келет/келбейт

 

3

Дипломдон кийинки жана ЖОЖдон кийинки кесиптик билим берүүнүн билим берүү программасынын (аспирантура, PhD) окутуучулардын жалпы санына окумуштуулук даражасы жана/же окумуштуулук наамы бар окутуучулардын үлүшү. Окутуучулардын квалификациясынын жана базалык билиминин ылайык келиши

90%дан кем эмес

______________________

талаптарга ылайык келет/келбейт

 

4

ЖОЖдон кийинки медициналык кесиптик билим берүү (ординатура) билим берүү программасы боюнча иштегендердин жалпы санына штаттан тышкаркы окутуучулардын үлүшү

10%дан кем эмес

______________________

талаптарга ылайык келет/келбейт

 

5

Окуу программасындагы окутуучуларынын жалпы санына (аспирантура, PhD) штаттык окутуучулардын үлүшү

50%дан кем эмес

______________________

талаптарга ылайык келет/келбейт

 

6

Окуу программасындагы окутуучуларынын жалпы санына (магистр) штаттык окутуучулардын үлүшү

60%дан кем эмес

______________________

талаптарга ылайык келет/келбейт

 

7

Билим берүү программасын ишке ашыруу үчүн зарыл болгон жабдылган имараттардын, жайлардын, курулмалардын, аймактардын жана жер участокторунун болушу

Санитардык ченемдердин жана эрежелердин талаптарына/окуу программасынын мазмунуна ылайык

______________________

талаптарга ылайык келет/келбейт

 

8

Окуу-методикалык материалдар менен камсыздалышы

Мамлекеттик билим берүү стандарттарынын талаптарына/окуу программалардын мазмунуна ылайык

______________________

талаптарга ылайык келет/келбейт

 

9

Күндүзгү жана күндүзгү-сырттан (кечки) окуу формасындагы студенттердин саны(*)

1:1

______________________

талаптарга ылайык келет/келбейт

 

Эскертүү: студенттерди сырттан жана күндүзгү-сырттан (кечки) окуу формасында окутууга күндүзгү окуу формасындагы студенттер болгон учурда гана уруксат берилет.

Сунуштар

1. _____________________________________________________________________________________________

2. _____________________________________________________________________________________________

3. _____________________________________________________________________________________________

Корутунду

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

 

Комиссиянын төрагасы

_____________________________________________

Комиссиянын мүчөлөрү

_____________________________________________

_____________________________________________

Лицензиялык текшерүү барагы менен тааныштым

______________________________________________________

             Уюмдун жетекчисинин же өкүлүнүн аты-жөнү

Орто, жогорку, дипломдон кийинки, ЖОЖдон кийинки жана кошумча кесиптик медициналык билим берүү программаларын ишке ашыруу үчүн клиникалык базага
ЛИЦЕНЗИЯЛЫК ТАЛАПТАР

Көрсөткүчтөрдүн аталышы

Ченемдик маанилер

Билим берүү уюмунун көрсөткүчтөрү

1

Кабыл алуу бөлүмү:

- каттоочу жай;

- отуруучу орундары бар күтүү залы (фойе);

- адистиктер боюнча жабдылган кароочу кабинет (терапевт, хирург, гинеколог, педиатр);

- жабдылган процедуралык кабинет;

- ооруларды аныктоо үчүн кабинет (эндоскопия, рентгенология, ЭКГ, УДИ)

_______________________

ылайык келет/келбейт

 

2

Адистиктер боюнча стационардык бөлүм (терапиялык, хирургиялык):

- врачтар жана ординаторлор үчүн кабинеттер;

- кезметчи медайымдын посту;

- орто жана кенже медициналык персонал үчүн кабинеттер;

- процедуралык кабинеттер;

- кароо жана дарылоо процедураларын жүргүзүү үчүн хирургиялык кабинеттер;

- оорулуулар үчүн палаталар (хирургиялык, терапиялык багыттагы);

- жабдууларды, инвентарды жана медициналык техниканы сактоо үчүн көмөкчү жайлар;

- тамак-аш үчүн жай;

- санитардык түйүн

_______________________

ылайык келет/келбейт

 

3

Операциялык блок:

- видеокамера менен жабдылган операциялык блок (студенттер үчүн операциялык залдан тышкары операциянын жүрүшүнө байкоо жүргүзүү);

- медициналык персонал үчүн жана операция жасалуучу оорулуу үчүн операцияга чейинки бөлмө;

- инструменттерди иштетүү жана стерилдөө үчүн жай

_______________________

ылайык келет/келбейт

 

4

Реанимация бөлүмү:

- жабдылган интенсивдүү терапия бөлмөлөрү;

- врачтар жана ординаторлор үчүн кабинеттер;

- кезметчи медайымдын посту;

- орто жана кенже медициналык кызматкерлер үчүн кабинеттер

_______________________

ылайык келет/келбейт

 

5

Профилдик багыттар боюнча лабораториялар:

- лабораториялык изилдөөлөрдү жүргүзүү үчүн биологиялык материалдарды алуу бөлмөсү;

- анализ жүргүзүү бөлмөсү (атайын жабдуулар);

- биоматериалдарды сактоо бөлмөсү

_______________________

ылайык келет/келбейт

 

6

Адистиктер (хирургия, терапия, акушердик жана гинекология, анестезиология, реанимация жана интенсивдүү терапия) боюнча окутууда практикалык билгичтиктин жана көндүмдөрдүн өнүгүүсүн калыптандыруу үчүн окуу симуляторлору менен жабдылган симуляция борбору

_______________________

ылайык келет/келбейт

 

7

Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин алдындагы Республикалык соттук-медициналык экспертиза борбору менен келишим

_______________________

ылайык келет/келбейт

 

Стоматологдорду даярдоо үчүн клиникалык базага кошумча талаптар, төмөнкүлөрдүн болушу:

8

- терапиялык, хирургиялык, ортодонтиялык жана ортопедиялык профилдеги бейтаптар менен иштөө үчүн стоматологиялык жабдуулар менен жабдылган стоматологиялык кабинеттердин;

- денталдык жана панорамалык сүрөттөр үчүн рентгенологиялык аппараттардын;

- бет-жаак хирургиясы бөлүмүнүн;

- тиш-техникалык лабораториянын

_______________________

ылайык келет/келбейт

 

Фармацевттерди даярдоо боюнча клиникалык базага кошумча талаптар, төмөнкүлөрдүн болушу:

9

- дары каражаттарын ички дарыканалык даярдоо үчүн бардык жабдуулар менен жабдылган фармацевтикалык технологиялар боюнча лабораториялардын;

- дары формаларынын бардык түрлөрүн өндүрүү үчүн өндүрүштүк же моделдик жабдуулары бар өнөр жай технологиясы боюнча лабораториялардын (эритмелерди, экстракттык препараттарды, таблеткаларды өндүрүү үчүн, дары өсүмдүк сырьесун майдалоо үчүн жабдуулар);

- виварийдин (дендрарий)

_______________________

ылайык келет/келбейт

 

Эскертүү: бардык жеке клиникалык мекемелердин медициналык ишке тиешелүү лицензиясы болушу керек.

*Медициналык жана фармацевтикалык билим берүү программалары үчүн.".