Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

      КР 2016-жылдын 16-декабрындагы № 207 Мыйзамына ылайык
                         КҮЧҮН ЖОГОТОТ

 

Бишкек шаары, Өкмөт Үйү

2005-жылдын 10-марты № 47

 

                    КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

 

                 "Банкттарды консервациялоо, жоюу жана

              банкроттоо жөнүндө" Кыргыз Республикасынын

                Мыйзамына толуктоолор жана өзгөртүүлөр

                           киргизүү тууралу

 

     2005-жылдын 20-январында           Кыргыз Республикасынын Жогорку

                                        Кењешинин Мыйзам чыгаруу жыйыны

                                        тарабынан кабыл алынган

 

     1-статья.

 

     "Банкттарды консервациялоо,  жоюу жана банкроттоо жөнүндө"  Кыргыз

Республикасынын Мыйзамына (2004-ж.,  № 5, 235-ст.) төмөнкүдөй толуктоо-

лор жана өзгөртүүлөр киргизилсин:

     1. 2-статья төмөнкүдөй мазмундагы абзац менен толукталсын:

     "кредиторлор комитети - өзүнүн ишинин Кыргыз Республикасынын  Мый-

замдарынын талаптарына ылайык жүзөгө ашырган кредиторлордун чогулушунун

ыйгарым укук берилген органы.".

     2. 10-статьянын  5-пункту  "Улуттук банктын" деген сөздөрдөн кийин

"жана кредиторлор комитетинин" деген сөздөр менен толукталсын.

     3. 11-статьянын  1-пункту төмөнкүдөй мазмундагы экинчи абзац менен

толукталсын:

     "Дайындалган консерватор  кредиторлордун чогулушун чакыруу жөнүндө

жарыялоого милдеттүү.".

     4. 28-статьяда:

     - статьянын аталышы "Юридикалык жактарды"  деген  сөздөрдөн  кийин

"жана банкроттук жөнүндөгү иштер боюнча органды" деген сөздөр менен то-

лукталсын;

     - 1-пункт төмөнкүдөй мазмундагы экинчи абзац менен толукталсын:

     "Атайын администратор ушундай эле маалыматты банкроттук  жөнүндөгү

иштер боюнча мамлекеттик органга да жөнөтүүгө милдеттүү.".

     5. 31-статьянын 2-пунктунун экинчи  абзацы  "жана  кызматкерлерин"

деген  сөздөрдөн кийин "же жүргүзүп жаткан процесске тартылган каражат-

тардын сметасын бекиткен кредиторлор комитети менен макулдашылган адам-

дарын" деген сөздөр менен толукталсын.

     6. 35-статьянын 1-пункту төмөнкүдөй  мазмундагы  16-пунктча  менен

толукталсын:

     "16) кредиторлордун чогулушун чакыруу жөнүндө жарыялайт.".

     7. 55-статьяда:

     - 1-пункттагы "чакырылышы мүмкүн" деген сөздөр  "чакырылат"  деген

сөз менен алмаштырылсын;

     - 2-пункт төмөнкүдөй мазмундагы экинчи абзац менен толукталсын:

     "Кредиторлор комитети 3 кишиден 7 кишиге чейинки курамда шайланат.

Банктын, финансылык-кредиттик мекемелердин акционерлери (катышуучулары)

жана кызматкерлери,  ошондой эле жалдоо келишими боюнча банкроттук про-

цедурасынын чегинде иш аткарышкан адамдар кредиторлор кењешинин  мүчөсү

болууга укуксуз.";

     - 3-пункт төмөнкүдөй мазмундагы экинчи жана үчүнчү абзацтар  менен

толукталсын:

     "Кредиторлордун биринчи чогулушун уюштуруу жана өткөрүү банкроттук

процедурасын колдонууга жараша кредиторлор, карызкорлор, консерваторлор

же администраторлор тарабынан жүзөгө ашырылат.

     Кредиторлордун чогулушун  чакырган  адам чогулушту чакыруу жөнүндө

кредиторлор чогулушу өткөрүлүүчү датага чейин он күн мурда  республика-

лык  газетада бир жолу кулактандыруу жарыялоого жана эмгек акынын эњ аз

ставкасынын жүз же андан ашуун өлчөмүндө карызы бар өзү  билген  креди-

торлорго  тапшырылгандыгы жөнүндө маалымдоо менен буйрутма кагазга кат-

тарды жөнөтүү же болбосо аларга чогулуш өткөрүлгөн датага чейин кеминде

он  күн  мурда  кол  койдуруп тапшыруу жолу менен маалымат берүүгө мил-

деттүү.  Ошол эле учурда кредиторлордун чогулушун талаптагыдай  чакыруу

үчүн бир буйрутма катты жөнөтүү жетиштүү болот.";

     - статья төмөнкүдөй мазмундагы 4-8-пункттар менен толукталсын:

     "4. Кредиторлордун  биринчи  чогулушу  өткөрүлгөндөн кийин кийинки

чогулуштарды чакыруу укугуна кредиторлор чогулушу (комитети), консерва-

торлор, администраторлор, же Улуттук банк ээ болот.

     5. Кредиторлордун биринчи чогулушуна  добуш  укугу  менен  катышуу

үчүн  кредиторлор  чогулуш башталганга чейин календардык жети күн мурда

мындай чогулушту козгогон адамга же администраторго өзүнүн талабын (до-

оматын) берүүгө милдеттүү.

     6. Кредиторлордун чогулушуна добуш укугу менен катышуу  үчүн  жана

добуш берүү максатында күрөө менен камсыз болгон кредитор күрөө предме-

тинин наркын (баалаган наркын) баалоого жана ал жөнүндө  кредиторлордун

биринчи чогулушунда жарыялоого тийиш.

     Күрөө менен камсыз болгон кредитордун добуш берүү укугу күрөө  ме-

нен  камсыз болгон кредитордун талаптарынын суммасы менен күрөө предме-

тинин бааланган наркынын ортосундагы айырма катары аныкталат.

     Күрөө менен  камсыз  болгон  кредитор өзүнүн камсыз кылуу укугунан

баш тартууга укуктуу. Мындай учурда күрөө менен камсыз болгон кредитор-

дун  добуш берүү укугу анын талаптарынын наркы катары аныкталат жана ал

кийин кабыл алынган чечимден баш тартууга укуксуз болот.

     Администратор күрөө  менен камсыз болгон кредитордун күрөө предме-

тин бааланган наркы боюнча сатып алууга укуктуу.

     7. Кредиторлордун чогулушу,  эгерде кредиторлордун чогулушу (коми-

тети) тарабынан башкача белгиленбесе, карызкордун турган жеринде үч ай-

да кеминде бир жолу өткөрүлөт.

     Кредиторлордун чогулушунун чечими чогулуштун протоколу  менен  жол

жоболоштурууга жана ага чогулуштун төрагасы кол коюуга тийиш.

     8. Кредиторлордун комитети өзүнүн  иш  милдеттерин  жүзөгө  ашыруу

үчүн:

     - карызкордун финансылык абалы жөнүндө маалыматты;

     - банкроттук процессинин жүрүшү жөнүндө маалыматты талап кылууга;

     - сунуштар берүүгө;

     - администраторго (консерваторго) ишеним көрсөтпөөгө укуктуу";

     4-пункт 9-пункт деп эсептелсин жана төмөнкүдөй  мазмундагы  сүйлөм

менен толукталсын:

     "Добуштар тењ болгон учурда  кредиторлор  комитетинин  төрагасынын

добушу чечүүчү добуш болуп эсептелет.".

 

     2-статья.

 

     Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

 

     Кыргыз Республикасынын Президенти               А.Акаев