Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском
Бишкек шаары
2006-жылдын 6-февралы № 34

          КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

     "Жергиликтүү өзалдынча башкаруу жана жергиликтүү 
        мамлекеттик администрация жөнүндө" жана 
     "Жергиликтүү кењештердин депутаттарынын статусу 
      жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамдарына 
      толуктоолор жана өзгөртүүлөр киргизүү тууралу

2005-жылдын 13-декабрында      Кыргыз Республикасынын Жогорку
                  Кењеши тарабынан кабыл алынган

   1-статья. "Жергиликтүү өзалдынча башкаруу жана жергиликтүү мамле-
кеттик администрация жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз 
Республикасынын Жогорку Кењешинин Жарчысы, 2002-ж., № 1,10-ст.) төмөн-
күдөй толуктоолор жана өзгөртүүлөр киргизилсин:
   1. 2-статьянын алтынчы абзацы "шаарларда" деген сөздөн кийин ", 
райондордо" деген сөз менен толукталсын.
   2. 17-статьяда:
   биринчи бөлүк төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:
   "Жергиликтүү кењештер - ушул Мыйзамда, шайлоо жөнүндө жана жерги-
ликтүү кењештердин депутаттарынын статусу жөнүндө мыйзамдарда белгилен-
ген тартипте төрт жылдык мөөнөткө түзүлүүчү жергиликтүү өз алдынча баш-
каруунун өкүлчүлүктүү органдары.".
   статья төмөнкүдөй мазмундагы экинчи жана үчүнчү бөлүктөр менен то-
лукталсын:
   "Айылдык, шаарчалык жана шаардык кењештер жашыруун добуш берүү ме-
нен жалпыга тењ, бирдей жана тике шайлоо укугунун негизинде шайланган
депутаттардан турат. Айылдык, шаарчалык жана шаардык кењештердин депу-
таттарын шайлоону өткөрүү тартиби Кыргыз Республикасынын шайлоо жөнүндө
Кодекси менен аныкталат.
   Райондук кењештер тиешелүү аймактагы айылдык, шаарчалык, райондук
маанидеги шаардык кењештин депутаттарынан турат.";
   экинчи бөлүк төртүнчү бөлүк деп эсептелсин.
   3. 18-статьяда:
   статья төмөнкүдөй мазмундагы экинчи бөлүк менен толукталсын:
   "Райондук кењештерге тиешелүү аймактагы айылдык, шаарчалык,
райондук маанидеги шаардык кенештердин бардык депутаттары кирет.";
   экинчи бөлүк үчүнчү бөлүк деп эсептелсин жана "жергиликтүү" деген
сөз "Айылдык, шаарчалык, шаардык" деген сөздөр менен алмаштырылсын.
   4. 19-статья алып салынсын.
   5. 20-статьянын биринчи бөлүгүндөгү "шаардык" деген сөз "жерги-
ликтүү" деген сөз менен алмаштырылсын.
   6. 21-статьяда:
   экинчи бөлүктүн биринчи сүйлөмү "кечиктирилбестен" деген сөздөн
кийин ", ал эми райондук дењгээлде - бир айлык мөөнөттөн кечиктирилбес-
тен" деген сөздөр менен толукталсын;
   үчүнчү бөлүктөгү "үчтөн экисинин" деген сөздөр "үчтөн биринин" де-
ген сөздөр менен алмаштырылсын.
   7. 22-статьяда:
   биринчи бөлүктө "областта" деген сөздөн кийин ", райондо" деген
сөз менен толукталсын, ал эми "борбордук" деген сөздөн кийинки "шайлоо"
деген сөз алып салынсын;
   статья төмөнкүдөй мазмундагы үчүнчү бөлүк менен толукталсын:
   "Райондук кењештин биринчи сессиясы Кыргыз Республикасынын Шайлоо
жана референдум өткөрүү боюнча Борбордук комиссиясы тарабынан айылдык,
шаарчалык, шаардык кењештер түзүлгөн күндөн тартып бир айлык мөөнөттөн
кечиктирилбестен чакырылат.";
   үчүнчү бөлүк төртүнчү бөлүк деп эсептелсин.
   8. 23-статьяда:
   экинчи бөлүктөгү тогузунчу жана онунчу абзацтар алып салынсын;
   статья төмөнкүдөй мазмундагы үчүнчү бөлүк менен толукталсын:
   "Ушул статьянын экинчи бөлүгүнүн төртүнчү, бешинчи, сегизинчи жана
он биринчи абзацтарынын жоболору райондук кењештерге жайылтылбайт.".
   9. 27-статьянын биринчи бөлүгүндөгү "Бишкек шаардык, шаардык" де-
ген сөздөр "Бишкек жана Ош шаардык, райондук жана областтык маанидеги
шаардык" деген сөздөр менен алмаштырылсын.
   10. Мыйзам төмөнкүдөй мазмундагы 29-1-статья менен толукталсын:
   "29-1-статья. Райондук кењештердин кошумча ыйгарым укуктары

   Райондук кењештер кошумча түрдө төмөнкүдөй ыйгарым укуктарга ээ:
   - жергиликтүү мамлекеттик администрациянын башчысын дайындоого ма-
кулдук берүүгө;
   - депутаттардын жалпы санынын үчтөн эки көпчүлүк добушу менен тие-
шелүү аймактын жергиликтүү мамлекеттик администрациясынын башчысына
ишеним көрсөтпөөгө.
   Көрсөтулгөн маселелер боюнча бюллетендерди пайдалануу менен жашы-
руун добуш берүү өткөрүлөт. Добуш берүү Кыргыз Республикасынын Шайлоо
жана референдум өткөрүү боюнча Борбордук комиссиясы тарабынан уюштуру-
лат.".
   11. 31-статьяда:
   биринчи бөлүктө:
   - "Бишкек" деген сөздөн мурунку "Областтык" деген сөз алып салын-
сын;
   - бөлүк "шаардык кењештин" деген сөздөрдөн кийин "жергиликтүү
кењештердин" деген сөздөр менен толукталсын;
   статья төмөндөгүдөй мазмундагы үчүнчү бөлүк менен толукталсын:
   "Райондук кењештердин төрагалары жана алардын орунбасарлары өз
милдеттерин коомдук башталыштарда аткарышат.";
   үчүнчү бөлүк алып салынсын.
   12. 33-статья төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:
   "33-статья. Жергиликтүү кењештердин ыйгарым укуктарын токтотуу

   Айылдык, шаарчалык, шаардык кењештердин ыйгарым укуктары жањы ку-
рамдагы кењештин түзүлгөнүнө (калыптанышына); кењешти мөөнөтүнөн мурда
таратууга байланыштуу токтотулат.
   Райондук кењештердин депутаттарынын ыйгарым укуктары  райондук
кењештерди түзгөн айылдык, шаарчалык жана шаардык кењештердин ыйгарым
укуктары токтотулган учурда, ошондой эле Кыргыз Республикасынын мыйзам-
дарында каралган башка учурларда токтотулат.
   Райондук кењештердин ыйгарым укуктары кийинки чакырылыштагы айыл-
дык, шаарчалык, шаардык кењештердин кеминде үчтөн экисинин көпчүлүгүндө
биринчи сессия ачылган күндөн тартып токтотулат.
   Айылдык, шаарчалык, шаардык кењештер тиешелүү жергиликтүү кењеш-
тердин депутаттарынын жалпы санынын кеминде үчтөн экисинин көпчүлүк до-
бушу менен кабыл алынган чечим боюнча, болбосо ушул Мыйзамдын 10-стать-
ясында каралган негиздер боюнча Кыргыз Республикасынын Президенти тара-
бынан, же тиешелүү администрациялык аймактык бирдиктин шайлоочуларынын
жарымынан көбүнүн сунушу боюнча мөөнөтүнөн мурда таркатылышы мүмкүн.".
   13. 44-статьянын биринчи бөлүгү жана 45-статьянын экинчи абзацы
алып салынсын.
   14. 62-статьяда:
   экинчи бөлүк төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:
   "Райондук мамлекеттик администрация башчылары Кыргыз Республикасы-
нын Премьер-министринин сунушу боюнча жана тиешелүү жергиликтүү кењеш-
тин макулдугу менен Кыргыз Республикасынын Президенти тарабынан дайын-
далат.";
   статья төмөнкүдөй мазмундагы алтынчы бөлүк менен толукталсын:
   "Райондун мамлекеттик администрация башчысына ишеним көрсөтпөө
жөнүндө чечим тиешелүү дењгээлдеги жергиликтүү кењештин депутаттарынын
жалпы санынын бештен бир бөлүгүнүн демилгеси менен киргизилет жша тие-
шелүү дењгээлдеги жергиликтүү кењештин депутаттарынын жалпы санынын ке-
минде үчтөн экисинин көпчүлүк добушу менен жашыруун добуш берүү аркылуу
кабыл алынат. Кыргыз Республикасынын Президенти бир айдын ичинде бул
маселе боюнча чечим кабыл алат жана ал жөнүндө тиешелүү дењгзэлдеги
жергиликтүү кењешке билдирет.",

   2-статья. "Жергиликтүү кењештердин депутаттарынын статусу жөнүндө" 
Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кење-
шинин Жарчысы, 2000-ж., № 5, 228-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүү жана толуктоо 
киргизилсин:
   1. 3-статьянын биринчи бөлүгүнүн төртүнчү абзацы ", буга ушул Мый-
замда жана "Жергиликтүү өзалдынча башкаруу жана жергиликтүү мамлекеттик
администрация жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамында каралган учур-
лар кирбейт" деген сөздөр менен толукталсын.
   2. 5-статьяда:
   үчүнчү бөлүктөгү "жергиликтүү кењештин депутаты" деген сөздөр
"айылдык, шаарчалык же шаардык кењештин депутаты" деген сөздөр менен
алмаштырылсын;
   статья төмөнкүдөй мазмундагы төртүнчү бөлүк менен толукталсын:
   "Айылдык, шаарчалык, райондук маанидеги шаардык кењештин депутаты
өзүнүн ыйгарым укуктарына ээ болуу менен бир эле учурда райондук кењеш-
тин депутаты болуп саналат.".

   3-статья. Ушул Мыйзамда каралган райондук кењештер мурдагы район-
дук жана областтык кењештердин укугун мурастоочулар болуп саналат, 
мурда иштеген райондук жана областтык кењештердин карамагында жана 
пайдалануусунда болгон жайларга, жабдууларга, оргтехникага жана башка 
материалдык-техникалык каражаттарга ээлик кылат, аларды тескейт жана 
пайдаланат.
   2003-жылы шайланган райондук кењештердин депутаттары өз ыйгарым
укуктарын алар шайланган мөөнөт аяктаганга чейин сакташат.
   2003-жылы түзүлгөн райондук кењештер өз ыйгарым укуктарын депутат-
тардын ыйгарым укуктарынын мөөнөтүнө чейин сакташат.
   2003-жылы түзүлгөн райондук кењештердин ыйгарым укуктары аяктаган-
га чейин айылдык, шаарчалык жана райондук маанидеги шаардык кењештердин
депутаттарына ушул Мыйзамдын жоболору ушул статьяда көрсөтүлгөн район-
дук кењештерди түзүү жагына жайылтылбай тургандыгы белгиленсин.
   Ушул Мыйзам күчүнө кирген учурдан тартып он күндүн ичинде "Жерги-
ликтүү кењештердин депутаттарынын статусу жөнүндө" Мыйзамдын 5-стать-
ясында көрсөтүлгөн кызмат ордун ээлеп турган депутаттардын ыйгарым
укуктары токтотулат.
   Райондук кењештин ишин уюштуруу жана методикалык жактан камсыз кы-
луу "Жергиликтүү өзалдынча башкаруу жана жергиликтүү мамлекеттик адми-
нистрация жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынан "Жергиликтүү өзал-
дынча башкаруу жана жергиликтүү мамлекеттик администрация жөнүндө" Кыр-
гыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралу" Кыргыз
Республикасынын 2005-жылдын 2-февралындагы Мыйзамы менен алып салынган
райондук кењештердин аппараттарына жүктөлсүн.

   4-статья. Кыргыз Республикасынын Өкмөтү Кыргыз Республикасынын 
Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча Борбордук комиссиясынын катышуусу 
менен Кыргыз Республикасынын мыйзам актыларына ушул Мыйзамдан келип 
чыккан өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө сунуштарды 
Кыргыз Республикасынын Жогорку Кењешинин кароосуна үч айлык мөөнөттө 
киргизсин.

   5-статья. Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө 
кирет.

   Кыргыз Республикасынын
   Президенти                     К.Бакиев