Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

      КР 2016-жылдын 16-декабрындагы № 207 Мыйзамына ылайык
                        КҮЧҮН ЖОГОТОТ

 

Бишкек шаары

2006-жылдын 21-августу № 176

 

                    КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

 

            "Банктарды консервациялоо, жоюу жана банкроттоо

               жөнүндө" Кыргыз Республикасынын мыйзамына

                     өзгөртүүлөр жана толуктоолор

                           киргизүү тууралуу

 

     2006-жылдын 6-июнунда               Кыргыз Республикасынын Жогорку

                                         Кењеши тарабынан кабыл алынган

 

     1-статья.

 

     "Банктарды консервациялоо,  жоюу жана банкроттоо  жөнүндө"  Кыргыз

Республикасынын  Мыйзамына  (Кыргыз  Республикасынын  Жогорку Кењешинин

Жарчысы, 2004-ж., № 5, 235-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор

киргизилсин:

     1. 2-статьяда:

     - отуз экинчи абзац төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

     "реабилитациялоо - банктын төлөө жөндөмдүүлүгүн калыбына  келтирүү

максатында банкроттоо процессинде колдонулуучу жол-жоболоштуруу. Реаби-

литациялоо соттук жана соттук эмес тартипте жүргүзүлөт;";

     статья төмөнкүдөй мазмундагы отуз үчүнчү абзац менен толукталсын:

     "реструктуралаштыруу - атайын администрациялоо жол-жобосунун мето-

ду,  ал кредиторлордун жана банкты жоюу кызыкчылыгында кийин сатуу үчүн

банктын активдеринин базасында жањы бир же  бир  нече  жањы  юридикалык

жактарды түзүүнү караштырат;";

     - отуз үчүнчү - отуз тогузунчу абзацтар тиешелүүлүгүнө жараша отуз

төртүнчү - кыркынчы абзацтар деп эсептелсин.

     2. Мыйзам төмөнкүдөй мазмундагы 14-1-статья менен толукталсын:

     "14-1-статья. Банкты реструктуралаштыруу

 

     1. Реструктуралаштыруу - атайын администрациялоо жол-жобосунун ме-

тоду,  ал кредиторлордун жана банкты жоюу  кызыкчылыгында  кийин  сатуу

үчүн  банктын активдеринин базасында жањы бир же бир нече жањы юридика-

лык жактарды түзүүнү караштырат.

     2. Эгерде    атайын   администратор   банкта   реструктуралаштыруу

жүргүзүүнү максатка ылайык деп тапса, анда ал муну жањы бир же бир нече

жањы юридикалык жактарды түзүү жолу менен жасоого укуктуу.  Мында салым

катары уставдык капиталга атайын администратор банктын  активдерин  өзү

каалагандай төлөйт.  Жањыдан түзүлгөн юридикалык жак же жактар кийинче-

рээк сатылууга, ал эми алынган каражаттар кредиторлордун талаптарын ка-

нааттандырууга жумшалууга тийиш.

     Мында атайын администратор өзү каалагандай,  жањы юридикалык жакка

же жактарга банктын активдери менен карыздарын берет,  аларды ал Кыргыз

Республикасынын Өкмөтүнүн жана Кыргыз Республикасынын Улуттук  банкынын

ченемдик  укуктук  актылары менен каралган жол-жоболорго ылайык өткөрүп

берүүнү зарыл деп эсептейт.

     3. Реструктуралаштыруу  максаты  үчүн түзүлгөн жањы юридикалык жак

акционердик коом түрүндө гана уюштурулушу мүмкүн. Жањы юридикалык жакты

түзгөндө  жана каттоодон өткөргөндө атайын администратор уюштуруучу ка-

тары аракеттенет.  Жањы юридикалык жактын уюштуруу документтеринде  бул

жөнүндө белги болууга тийиш.

     4. Банктын атайын администратору тарабынан жањы  юридикалык  жакка

же жактарга берилген карыздарды жана активдерди кошпогондо, жањы юриди-

калык жак же жактар карызкор банктын карыздары жана  активдери  боюнча,

анын   ичинде  бюджетке  жана  бюджетке  кирбеген  фонддорго  милдеттүү

төлөмдөр боюнча укук мураскору болуп  саналбайт.  Атайын  администратор

тарабынан  жањы  юридикалык жакка өткөрүп берилбеген карыздар менен ак-

тивдер банкта калат.

     Мамлекеттик бийликтин, жергиликтүү өзалдынча башкаруунун органдары

жана сот органдары банктын карыздарын тындыруу  үчүн,  жањы  юридикалык

жактын активдерин, анын ичинде акча каражаттарын алып коюуга укугу жок.

     5. Атайын администратор мүлк комплекси катары жањы юридикалык жак-

ты бүтүндөй, же ал өзү түзгөн жањы юридикалык жактын капиталынын акция-

ларын же үлүшүн сатууга жана мындай сатуудан түшкөн каражаттарды  банк-

тын кредиторлору менен эсептешүүгө жумшоого укуктуу.

     6. Атайын администратордун жањы  юридикалык  жакты  уюштуруу  жана

каттоо менен байланышкан негиздүү бардык чыгымдары банкроттоо процесси-

нин чыгымдары болуп саналат.

     7. Банктын дебиторлору жањыдан түзүлгөн юридикалык жактын дебитор-

лору болуп калат. Карыздарды өткөрүп берүү үчүн банктын кредиторлорунун

макулдугу талап кылынбайт.".

     3. 3-бөлүм төмөнкүдөй мазмундагы 19-1-19-10-статьялар менен толук-

талсын:

     "19-1-статья. Карызкор банкты реабилитациялоонун жана атайын

                   администрациялоонун жол-жобосу

 

     1. Банкты  реабилитациялоонун  жол-жобосу "Банкроттук (кудуретсиз-

дик) жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын жоболоруна  ылайык  сот

же соттон тышкаркы тартипте жүргүзүлөт.

     2. Реабилитациялоо жол-жобосу ар кандай этапта атайын  администра-

циялоо  жол-жобосуна  төмөндөгүдөй адамдардын демилгеси боюнча айланышы

мүмкүн:

     1) атайын   администратор   тарабынан  -  банктын  реабилитациялоо

жол-жобосун токтотуу жана атайын  администрациялоо  жол-жобосун  баштоо

жөнүндөгү өтүнмө менен сотко (соттун катышуусу менен реабилитациялоодо)

же кредиторлордун тиешелүү түрдө чакырылган чогулушуна (соттун катышуу-

суз реабилитациялоодо) кайрылуу жолу менен;

     2) кредиторлор тарабынан - тиешелүү өтүнмө менен сотко (соттун ка-

тышуусу  менен реабилитациялоодо) кайрылуу жолу менен же кредиторлордун

тиешелүү түрдө чакырылган чогулушунун мындай чечимин  кабыл  алуу  жолу

менен.  Жогоруда  аталган аракеттер үчүн карызкор банктын кабыл алынган

реабилитациялоо планынын аткарбагандыгы же тиешелүү түрдө аткарбаганды-

гы  бирден-бир  негиз  болушу  мүмкүн.  Банк  бул чечимге 7 календарлык

күндүн ичинде даттанууга жана мурдагы чечимди калыбына келтирүү жөнүндө

сотко өтүнмө билдирүүгө укуктуу;

     3) соттун өзүнүн демилгеси боюнча (соттун катышуусу менен реабили-

тациялоодо) карызкор банк реабилитациялоо планын аткарбаган же тиешелүү

түрдө аткарбаган учурда тиешелүү чечим кабыл алуу жолу менен.

     3. Ар  кандай  стадияда карызкор банкты атайын администрациялоонун

жол-жобосу мына бул жактардын демилгеси боюнча реабилитациялоо  жол-жо-

босуна айландырылышы мүмкүн:

     1) атайын администратор тарабынан - тиешелүү чечим кабыл алуу үчүн

кредиторлордун  тиешелүү  түрдө  чакырылган  чогулушуна реабилитациялоо

планын иштеп чыгуу жана берүү жолу менен;

     2) сот тарабынан - соттун катышуусу менен атайын администрациялоо-

до карызкор банк реабилитациялоо маселесин  кароо  үчүн  кредиторлордун

чогулушунун  чакырылгандыгы  жөнүндө жана чогулушта кабыл алынган чечим

тууралу сотко маалымдоого тийиш.  Эгерде реабилитациялоо жөнүндө  чечим

кабыл  алынса,  ушул бөлүмдүн бардык талаптары сакталган учурда сот бул

чечимди бекитет.

 

     19-2-статья. Карызкор банкты реабилитациялоо жол-жобосун козгоо

 

     1. Карызкор банкты реабилитациялоо жол-жобосу атайын администратор

же кредиторлордун тобу тарабынан - (кредиторлордун жалпы санынын кемин-

де үчтөн экисинин саны менен) сотко өтүнмө берүү жолу менен  же  креди-

торлордун чогулушун чакыруу жолу менен козголушу мүмкүн.

     2. Карызкор банк тарабынан реабилитациялоо жол-жобосунун козголушу

үчүн  анын  канааттандыралбай турган балансы болууга же аларды тындыруу

мөөнөтү келгенден кийин өз карыздарын тындырууга кудурети болбоого  ти-

йиш, мында карыздын эњ аз суммасы талап кылынбайт.

     3. Карызкор   банкка   карата   реабилитациялоо   жол-жобосу   аны

жүргүзүүнү  Кыргыз  Республикасынын  Улуттук  банкы тарабынан алдын ала

жактырылышы менен колдонулат.

     4. Атайын  администратор  Кыргыз  Республикасынын  Улуттук банкына

кайрылуу жолу менен карызкор банкты калыбына келтирүү жол-жобосуна  де-

милгечи боло алат.

     5. Калыбына  келтирүү   жол-жобосу   "Банкроттук   (кудуретсиздик)

жөнүндө"    Кыргыз   Республикасынын   Мыйзамынын   жоболоруна   ылайык

жүргүзүлөт.

 

     19-3-статья. Карызкор банкты реабилитациялоо жол-жобосун

                  жүргүзүүнүн шарттары

 

     1. Ушул Мыйзамга ылайык реабилитациялоо жүргүзүү жөнүндө чечим ка-

был алынгандан кийин карызкор банк төмөнкүлөргө милдеттүү:

     1) өзүнүн  негизги турган жерине эњ жакын региондогу республикалык

жана областтык (же жергиликтүү) газетага кулактандыруу жарыялоого.  Бул

кулактандыруу  кеминде  10 календарлык күндүк тыныгуу менен кеминде эки

жолу  жарыяланууга  тийиш.  Кулактандырууда  кредиторлордун   чогулушун

өткөрүүнүн убактысы, датасы, орду жана максаты көрсөтүлүүгө тийиш;

     2) эњ аз эмгек акынын 100 өлчөмүндө жана  андан  ашык  карызы  бар

бардык белгилүү кредиторлорго:

     а) кредиторлордун чогулушунун убактысы,  датасы, орду жана максаты

жөнүндө кабарлама;

     б) аларга тиешелүү сумманы көрсөтүү менен бардык  белгилүү  креди-

торлордун  тизмесин,  ошондой  эле болжолдуу финансы маалыматты (мындай

маалыматты берүүнүн тартиби банкроттук боюнча ченемдик укуктук  актылар

менен аныкталат);

     в) реабилитациялоонун болжолдуу планын жиберүүгө;

     3) ушул  пункттун  2-пунктчасында көрсөтүлгөн акыркы кулактандыруу

жарыялангандан жана жазуу жүзүндөгү материалдар жөнөтүлгөндөн кийин  14

календарлык  күндөн  өткөрбөй  кулактандырууда  көрсөтүлгөн  жерде жана

убакта кредиторлордун чогулушун өткөрүүгө.

     2. Кредиторлордун  биринчи  чогулушунда  карызкор банк өзү жөнүндө

толук финансы маалыматын жана реабилитациялоонун жазуу жүзүндөгү планын

берүүгө милдеттүү.

 

     19-4-статья. Кредиторлордун чогулушунун чечимдери

 

     1. Карызкор  банктын  кредиторлору  биринчи чогулушта төмөнкүлөрдү

чечиши мүмкүн:

     1) реабилитациялоо планын кабыл алууну;

     2) планга өзгөртүүлөр менен толуктоолор киргизүүгө жана аларды ка-

рызкор банкка сунуш кылууга тийиш, ал өзгөртүлгөн планды 14 календарлык

күндүн ичинде кабыл алууга же четке кагууга тийиш. Өзгөртүлгөн план ка-

рызкор  банк тарабынан четке кагылган учурда реабилитациялоо жол-жобосу

ушул Мыйзамга  ылайык  атайын  администрациялоо  жол-жобосуна  айланышы

мүмкүн;

     3) зарыл болгондо өз чечимин он төрт  календарлык  күндөн  ашпаган

мөөнөткө кийинкиге калтырууну.  Бул мөөнөт аяктагандан кийин экинчи чо-

гулуш чакырылат;

     4) реабилитациялоо планын четке кагууну;

     5) реабилитациялоо планын четке кагууну жана атайын администрация-

лоо жол-жобосун козгоону.

     2. Эгерде чогулушка катышкан бардык кредиторлор жана карызкор банк

бир  добуштан  добуш  берсе,  соттон  тышкары  тартипте реабилитациялоо

жол-жобосун жүргүзүү жөнүндө маселе боюнча чечим кабыл алынды деп эсеп-

телинет. Андай болбогон учурда реабилитациялоо жол-жобосу сот тартибин-

де гана жүргүзүлүүгө тийиш.

     Эгерде кредиторлордун  биринчи же андан кийинки ар кандай чогулуш-

тарынын башка маселелери боюнча чечими карызкор банктын карызынын чогу-

лушуна  катышкандарга  тиешелүү  суммасынын 60 жана андан ашык пайызына

талапкер болгон кредиторлор добуш беришсе,  кабыл алынды деп  эсептели-

нет. Чогулушка катышпаган адамдардын карызынын суммасы эч кандай маани-

ге ээ болбойт.

     3. Кредиторлор "Банкроттук (кудуретсиздик) жөнүндө" Кыргыз Респуб-

ликасынын Мыйзамына ылайык кредиторлор комитетин түзүүгө укуктуу.

     4. Карызкор банк же ар кандай кредитор 7 календарлык күндүн ичинде

кредиторлордун чогулушунун чечимине сотко даттанууга укуктуу. Бул учур-

да  арыз берүүчү арызга реабилитациялоо планынын текстин жана кредитор-

лордун чогулушунун протоколун тиркөөгө тийиш.

     5. Кредиторлордун  андан кийинки чогулуштары карыздын жалпы сумма-

сынын 20 же андан ашык пайызын талап кылган банктын атайын  администра-

тору же кредиторлор тарабынан козголушу мүмкүн. Кийинки чогулуштар реа-

билитациялоо жол-жобосун атайын  администрациялоого  айландыруу  планын

өзгөртүү үчүн же башка мыйзамдуу себептер боюнча чакырылышы мүмкүн.

 

     19-5-статья. Карызкор банкты реабилитациялоо планынын сот

                  тарабынан бекитилиши

 

     1. Атайын администратор кредиторлордун чогулушу тарабынан реабили-

тациялоо  планы кабыл алынган учурдан тартып 5 күндүк мөөнөттө реабили-

тациялоо планын бекитип берүү жөнүндө сотко арыз берүүгө тийиш.

     2. Арызга:

     1) реабилитациялоо планынын тексти;

     2) кредиторлордун чогулушунун протоколу;

     3) кредиторлордун даректерин жана карыздарынын  суммасын  көрсөтүү

менен алардын тизмеси;

     4) реабилитациялоо планынын кабыл алынышына добуш берүүгө катышпа-

ган  же ага каршы добуш берген (эгерде андайлар бар болсо) кредиторлор-

дун жазуу жүзүндөгү каршы пикирлери тиркелүүгө тийиш.

     3. Сот  арызды  сотко  арыз  келип түшкөн учурдан тартып 10 күндүн

ичинде карайт. Көрсөтүлгөн мөөнөт узартылышы мүмкүн эмес. Реабилитация-

лоо  планын кароонун датасы жөнүндө сот реабилитациялоого катышуучу ка-

рызкор банкка,  кредиторлорго,  үчүнчү жактарга кабарлайт.  Кабарланган

адамдардын келбей коюшу ишти кароого тоскоолдук кылбайт.

 

     19-6-статья. Карызкор банкты реабилитациялоо планын бекитүүдөн баш

                  тартуу

 

     1. Сот төмөндөгүдөй учурларда  реабилитациялоо  планын  бекитүүдөн

баш тартат:

     1) реабилитациялоо планында күрөө менен камсыз болгон айрым креди-

торлордун  артыкчылыктарын  же укуктары менен мыйзамдуу таламдарын кем-

синткен шарттар камтылса,  күрөө менен камсыз болгон кредитордун макул-

дугу болгон учурларды кошпогондо;

     2) реабилитациялоо планында  күрөө  менен  камсыз  болгон  үчүнчү,

төртүнчү  жана бешинчи кезектеги кредиторлордун артыкчылыктарын же мый-

замдуу укуктары менен таламдарын  кемсинткен  шарттар  камтылса,  айрым

кредиторлордун макулдугу болгон учурларды кошпогондо;

     3) реабилитациялоо планында үчүнчү жактардын укуктары  менен  мый-

замдуу таламдарын кемсинткен шарттар камтылса,  үчүнчү жактардын макул-

дугу болгон учурларды кошпогондо;

     4) эгерде  "Банкроттук (кудуретсиздик) жөнүндө" Кыргыз Республика-

сынын Мыйзамы менен белгиленген банкроттоо процессинин чыгымдарынын ор-

дун толтуруунун тартиби бузулса;

     5) эгерде реабилитациялоо планына коюлуучу талаптар сакталбаса  же

"Банкроттук (кудуретсиздик) жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы жа-

на ушул Мыйзам менен белгиленген реабилитациялоо планын  кабыл  алуунун

тартиби бузулса;

     6) эгерде Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын дагы башка талапта-

ры бузулса.

     2. Сот реабилитациялоо планын бекитүүдөн баш тартуу жөнүндө  анык-

тама чыгарат,  ал даттанылышы мүмкүн.  Сот тарабынан мындай аныктаманын

чыгарылышы реабилитациялоонун жањы планынын иштелип чыгышына жана кабыл

алынышына тоскоолдук кылбайт.

 

     19-7-статья. Карызкор банкты реабилитациялоо планы

 

     1. Карызкор  банкты реабилитациялоо планы "Банкроттук (кудуретсиз-

дик) жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 104-статьясынын  талап-

тарына ылайык келүүгө тийиш.

     2. Карызкор банкты реабилитациялоо планы анын  жоюлушун  болтурбоо

максатында  карызкор  банктын  төлөө жөндөмдүүлүгүн калыбына келтирүүгө

багытталган ар кандай кайра уюштуруу, уюштуруу-чарбалык, финансы-эконо-

микалык,   укуктук,  техникалык,  инвестициялык  чараларды  караштырышы

мүмкүн, анын ичинде:

     1) карызкор  банк  тарабынан активдердин баарынын же бир бөлүгүнүн

сакталып калышын;

     2) карызкор-банктын активдеринин ар кандай бөлүгүн сатууну (ээлик-

тен ажыратууну) же бөлүштүрүүнү;

     3) карызкор банкты мыйзамдарга ылайык кайра уюштурууну;

     4) карызкор банк тарабынан мурда түзүлгөн келишимдердин  шарттарын

кайра каралышын, пайыздык ставкаларды өзгөртүүнү кошо алганда;

     5) башкарууну (менеджментти) өзгөртүүнү;

     6) карызды,  өтмө укук акысынын төлөнүшүн кечүү, милдеттенмелердин

жањыланышы же болбосо милдеттенмелердин аткарылышын кийинкиге  калтыруу

же мөөнөтүн узартуу,  карыз жењилдиктери же жарандык мыйзамдарда карал-

ган дагы башка ыкмалар аркылуу карызкор банктын милдеттенмелерин токто-

тууну;

     7) карызкор банктын милдеттенмелерин үчүнчү жактардын аткарышын;

     8) иштеп жаткан карызкор банктарга карата колдонулуучу Кыргыз Рес-

публикасынын Улуттук банкынын ченемдерин 12 айдын  аралыгында  карызкор

банктын аткарышы боюнча милдеттенмени;

     9) мыйзамдарга карама-каршы келбей турган дагы башка чараларды.

     3. Атайын администратор реабилитациялоо планын аткарган учурда ка-

рызкор банктын жападан-жалгыз өкүлү болуп саналат.

 

     19-8-статья. Соттун чечими боюнча банк операцияларын жүргүзүү

                  лицензиясын калыбына келтирүү

 

     1. Сот  тарабынан  реабилитациялоо  планы бекитилген учурда Кыргыз

Республикасынын Улуттук банкы 10 күндүк мөөнөттө аны  чакыртып  алганга

чейин  колдонулган  карызкор банктын операцияларын жүргүзүү лицензиясын

калыбына келтирүүгө милдеттүү.

     2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы карызкор банктын операция-

ларын жүргүзүү лицензиясын калыбына келтирүү менен бирге  реабилитация-

лоо  планында каралган бардык талаптар карызкор банк тарабынан аткарыл-

ганга чейин бул лицензияны колдонууну токтото туруу тууралуу чечим  ка-

был алууга укуктуу.

     3. Реабилитациялоо планында каралган бардык талаптар банк  тарабы-

нан аткарылгандан кийин Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы бул банкка

банк операцияларын жүргүзүүгө толук лицензия берүүгө же андан ар кандай

чектөөлөрдү алып салууга укуктуу.

 

     19-9-статья. Банк операцияларын жүргүзүү лицензиясын соттук эмес

                  тартипте калыбына келтирүү

 

     1. Атайын администратор реабилитациялоо планы менен Кыргыз Респуб-

ликасынын Улуттук банкына кайрылган учурда Кыргыз Республикасынын Улут-

тук банкы документтер берилген учурдан тартып 30 күндүк мөөнөттө берил-

ген  документтерди  карап чыгууга жана эгерде берилген план "Банкроттук

(кудуретсиздик) жөнүндө" Кыргыз Республикасынын  Мыйзамынын  талаптарын

канааттандыра  турган  болсо,  аны  жактырууга  жана аны чакыртып алган

учурда карызкор банкта болгон банк операцияларын  жүргүзүү  лицензиясын

карызкор банкка кайтарып берүүгө милдеттүү.

     2. Эгерде берилген документтер коюлган  талаптарга  жооп  бербесе,

анда  Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы документтер берилген учурдан

тартып 30 күндүк мөөнөттө баш тартуунун себептерин түшүндүргөн  жүйөлүү

баш тартууну берүүгө милдеттүү.

     Эгерде документтерди алган учурдан тартып 30 күндүк мөөнөттө  Кыр-

гыз  Республикасынын  Улуттук банкы баш тартуунун жүйөсүн бербей турган

болсо,  анда атайын администратор реабилитациялоо планын  бекитүү  жана

сот  тартибинде  банк  операцияларын жүргүзүү лицензиясын калыбына кел-

тирүү үчүн сотко кайрылууга укуктуу.

     Эгерде атайын  администратор Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы-

нын жүйөлүү баш тартуусу менен макул болбосо, анда атайын администратор

сот  тартибинде  реабилитациялоо планын бекитүү жана банк операцияларын

жүргүзүү лицензиясын калыбына келтирүү үчүн сотко кайрылууга укуктуу.

     3. Кыргыз   Республикасынын   Улуттук   банкы  банк  операцияларын

жүргүзүү лицензиясын калыбына келтирүү менен бирге реабилитациялоо пла-

нында каралган бардык талаптарды карызкор банк аткарганга чейин бул ли-

цензиянын колдонулушун токтото туруу тууралуу чечим кабыл алууга  укук-

туу.

     4. Реабилитациялоо планында каралган бардык талаптар карызкор банк

тарабынан  аткарылгандан  кийин  Кыргыз  Республикасынын  Улуттук банкы

аталган банкка банк операцияларын жүргүзүүгө толук лицензияны 10 кален-

дарлык күндүн ичинде берүүгө же андан ар кандай чектөөлөрдү алып салуу-

га милдеттүү.

 

     19-10-статья. Банкты кайра уюштуруу

 

     1. Карызкор банкты финансы жагынан жөнгө салуу  максатында  Кыргыз

Республикасынын  Улуттук  банкы  аны кайра уюштуруу жөнүндө талап коюшу

мүмкүн.

     Карызкор банкты кайра уюштуруу банк эрежелерин жана Кыргыз Респуб-

ликасынын жарандык мыйзамдарында жана  Кыргыз  Республикасынын  Улуттук

банкынын  ченемдик  укуктук актыларында белгиленген түрдө жүзөгө ашыры-

лат.

     Банкты ыктыярдуу  кайра  уюштуруу  Кыргыз  Республикасынын Улуттук

банкынын макулдугу болгондо гана жүргүзүлүшү мүмкүн.

     2. Кайра  уюштуруу жөнүндө Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын

талабын алган учурда карызкор банктын жетекчиси аны алган учурдан  тар-

тып  3 жумуш күнүнүн ичинде карызкор банкты кайра уюштуруунун зарылдыгы

жөнүндө чечим кабыл алуу максатында банктын Директорлор Кењешине акцио-

нерлердин  кезексиз  чогулушун  чакыруу жөнүндө өтүнмө менен кайрылууга

милдеттүү.  Карызкор банкты кайра уюштуруу маселеси боюнча акыркы чечим

банктын директорлор кењеши тарабынан кабыл алынат.".

     4. 24-статьянын 6-пункту алып салынсын.

     5. 31-статьянын  2-пунктунун  биринчи абзацы төмөнкүдөй редакцияда

баяндалсын:

     "2. Банктын  атайын  администратору  Банктарды кайра уюштуруу жана

карыздарды реструктуралаштыруу боюнча агенттиги гана боло алат.".

     6. 31-статьянын  7-пунктунун  экинчи сүйлөмү төмөнкүдөй редакцияда

баяндалсын:

     "Атайын администраторду алмаштыруу тартибинде сот тарабынан дайын-

далган адамдар Улуттук банк тарабынан сотко сунуш кылынган талапкерлер-

дин арасынан тандалып алынышы мүмкүн.".

     7. 53-статья алып салынсын.

     8. 102-статьянын 2-пунктунун экинчи абзацы алып салынсын.

 

     2-статья.

 

     Ушул Мыйзам расмий жарыяланган учурдан тартып күчүнө кирсин.

     Кыргыз Республикасынын  Өкмөтү жана Кыргыз Республикасынын Улуттук

банкы өздөрүнүн ченемдик укуктук актыларын бир айлык мөөнөттө ушул Мый-

замга ылайык келтирсин.

 

     Кыргыз Республикасынын

     Президенти                                            К.Бакиев