Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском
Бишкек шаары, Јкмјт Ійі
2007-жылдын18-апрели, №43

           КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

     «Мамлекеттик пенсиялык социалдык камсыздандыруу жјніндј»
        Кыргыз Республикасынын Мыйзамына јзгјртіілјр
               киргизіі тууралу
                   
  2007 - жылдын 26 – мартында     Кыргыз Республикасынын Жогорку
                    Кењеши тарабынан кабыл алынган
  
  1-статья. «Мамлекеттик пенсиялык социалдык камсыздандыруу жӨнүндӨ»
Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кењешинин
Ведомосттору, 1997-ж., № 8, 392 - ст.) тӨмӨнкүдӨй ӨзгӨртүүлӨр киргизилсин:
  1. 9 - статьяда:
  1 - пункттун биринчи абзацы тӨмӨнкүдӨй редакцияда баяндалсын:
  «1. Кураты боюнча пенсияга жашы тӨмӨнкүдӨй куракка толгон адамдар
укуктуу:
  
                    эркектер    аялдар
  2006 – жылдын 1 – январынан     62 жашка    57 жашка
  тартып 2006 - жылдын 31 – декабрына
  чейин
  2007 – жылдын 1 – январынан     61 жашка    56 жашка
  тартып 2007 - жылдын 31 – декабрына
  чейин
  2008-жылдын 1-январынан       60 жашка    55 жашка»;
  тартып
  
  
  2 - пунктта:
  
  - «а» пунктчасынын экинчи абзацындагы «50 жаш 4 айга» деген сӨздӨр «52
жашка» деген сӨздӨр менен алмашылсын;
  - «а» пунктчасынын учүнчү абзацындагы «45 жаш 4 айга» деген сӨздӨр «47
жашка» деген сӨздӨр менен алмашылсын;
  - «б» пунктчасынын экинчи абзацындагы «55 жаш 4 айга» деген сӨздӨр «57
жашка» деген сӨздӨр менен алмашылсын;
  - «б» пунктчасынын үчүнчү абзацындагы «50 жаш 4 айга» деген сӨздӨр «52
жашка» деген сӨздӨр менен алмашылсын;
  - «б» пунктчасынын тӨртүнчү абзацындагы «50 жаш 4 айга» деген сӨздӨр
«52 жашка» деген сӨздӨр менен алмашылсын;
  
  3 - пунктта:
  
  - «а» пунктчасынын экинчи абзацындагы «50 жаш 4 айга» деген сӨздӨр «52
жашка» деген сӨздӨр менен алмашылсын;
  - «а» пунктчасынын үчүнчү абзацындагы «45 жаш 4 айга» деген сӨздӨр «47
жашка» деген сӨздӨр менен алмашылсын;
  - «б» пункгчасынын экинчи абзацындагы «55 жаш 4 айга» деген сӨздӨр «57
жашка» деген сӨздӨр менен алмашылсын;
  - «б» пунктчасынын үчүнчү абзацындагы «50 жаш 4 айга» деген сӨздӨр «52
жашка» деген сӨздӨр менен алмашылсын;
  
  5 пунктта:
  
  - «а» пунктчасындагы «55 жаш 4 айга» жана «50 жаш 4 айга» деген сӨздӨр
тиешелүүлүгүнӨ жараша «57 жашка» жана «52 жашка» деген сӨздӨр менен
алмашылсын;
  - «б» пунктчасындагы «45 жаш 4 айга» деген сӨздӨр «47 жашка» деген
сӨздӨр менен алмашылсын;
  - 6 —пункттун биринчи жана экинчи абзацтарындагы «50 жаш 4 айга» деген
сӨздӨр «52 жашка» деген сӨздӨр менен алмашылсын;
  
  7 - пунктта:
  
  - экинчи абзацтагы «58 жаш 4 айга» деген сӨздӨр «60 жашка» деген
сӨздӨр менен алмашылсын;
  -үчүнчү абзацтагы «53 жаш 4 айга» деген сӨздӨр «55 жашка» деген сӨздӨр
менен алмашылсын;
  8 - пункт тӨмӨнкүдӨй редакцияда баяндалсын:
  
  «8. 2006 - жылдын 1 - январынан тартып 2008 - жыддын 31-декабрына
чейин ушул статьянын 2, 3, 5, 6, 7 – пункттарында кӨрсӨтүлгӨн адамдарга
пенсияга чыгуу курагы жыл сайын 1 жылга тӨмӨндӨтүлӨт.».
  
  2. 12 - статьяда: 1 - пунктта:
  - «б» пунктчасынын экинчи жана үчүнчү абзацтарындагы «55 жаш 4 айга»
жана «50 жаш 4 айга» деген сӨздӨр тиешелүүлүгүнӨ жараша «57 жашка» жана
«52 жашка» деген сӨздӨр менен алмашылсын;
  - «в» пунктчасынын экинчи жана үчүнчү абзацтарындагы «55 жаш 4 айга»
жана «50 жаш 4 айга» деген сӨздӨр тиешелүүлүгүнӨ жараша «57 жашка» жана
«52 жашка» деген сӨздӨр менен алмашылсын»;
  
  4 - пункт тӨмӨнкүдӨй редакцияда баяндалсын:
  «4. 2006 - жылдын 1 - январынан тартып 2008 - жылдын 31 - декабрына
чейин ушул статьянын 1 - пунктунун «б» жана «в» пунктчаларында кӨрсӨтүлгӨн
адамдарга пенсияга чыгуу курагы жыл сайын бир жылга тӨмӨндӨтүлӨт.».
  3. 33-1-статьянын экинчи бӨлүгүнүн тӨртүнчү абзацындагы «2002 - 2007 -
жылдарда» деген сӨздӨр «2002 - 2005 - жылдарда» деген сӨздӨр менен
алмашылсын.
  2-статъя. Ушул Мыйзам 2006 - жылдын 1 - январынан тартып күчүнӨ кирет.
  
  Кыргыз Республикасыны
  Президенти                     К.Бакиев