Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском
Бишкек шаары
2007-жылдын 13-июну № 86

          КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

        Кыргыз Республикасынын Жогорку Кењешинин
         ишин мамлекеттик жалпыга маалымдоо
            каражаттарында чагылдыруу
              тартиби жөнүндө

  (КР 2013-жылдын 19-февралындагы №22 Мыйзамынын редакциясына ылайык)
 2007-жылдын 24-апрелинде      Кыргыз Республикасынын Жогорку
                     Кењеши тарабынан кабыл алынган


   1-статья. Ушул Мыйзам жөнгө салуучу жагдай

   Ушул Мыйзам Кыргыз Республикасынын Жогорку Кењешинин иши жөнүндөгү
материалдарды же кабарларды мамлекеттик жалпыга маалымдоо каражаттарын-
да таратууга байланыштуу келип чыгуучу мамилелерди жөнгө салат.

   2-статья. Ушул Мыйзамда колдонулуучу негизги түшүнүктөр

   Ушул Мыйзамда төмөнкүдөй негизги түшүнүктөр пайдаланылат:
   мамлекеттик жалпыга маалымдоо каражаты - уюштуруучусу мамлекеттик
бийлик органы болгон жалпыга маалымдоо каражаты;
   мамлекеттик региондук жалпыга маалымдоо каражаты - областтык, ша-
ардык жана райондук мамлекеттик бийлик органдары менен бирге мамлекет-
тик бийлик органдары же болбосо областтык, шаардык жана райондук мамле-
кеттик бийлик органдары гана уюштуруучусу болгон жалпыга маалымдоо ка-
ражаты;
   мамлекеттик бийлик органдары - Кыргыз Республикасынын Президенти,
Кыргыз Республикасынын Жогорку Кењеши, Кыргыз Республикасынын Өкмөтү,
жергиликтүү  мамлекеттик  администрациялар,  Кыргыз Республикасынын 
Жогорку сотунун Конституциялык палатасы, Кыргыз Республикасынын Жогорку
соту, укук сотунун системасынын соттору жана судьялары; маалымат программалары - автордук маалымат-аналитикалык программа- ларын кошпогондо, кун сайын берилүүчү жањылыктардын теле жана радиоп- рограммалары; аналитикалык программалар - окуяларга талдоо жүргүзүүчү, узактыгы 20 мүнөттөн кем болбогон апта сайын берилүүчү теле жана радиопрограмма- лар. (КР 2013-жылдын 19-февралындагы №22 Мыйзамынын редакциясына ылайык)
   3-статья. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кењешинин ишин чагылдыруу

   Кыргыз Республикасынын Жогорку Кењешинин Басма сөз кызматы Кыргыз
Республикасынын Жогорку Кењешинин бардык расмий иш чараларын аудио -
жана видеотартмаларды жүргүзүп, ал материалдарды беш жыл бою архивде
сактайт.
   Жалпыга маалымдоо каражаттарынын журналисттери жабык жыйналыштарды
тартып алууларды кошпогондо, тартып алынгандар менен таанышууга жана
алардын көчүрмөлөрүн алууга укуктуу.
   Ушул статья аккредиттелген журналисттердин жыйналыштарда жана баш-
ка ачык расмий иш-чараларда өзүнүн аудио-видеотартмаларын алуу укугун
чектебейт.
   Журналисттерди аккредиттештирүүнү Кыргыз Республикасынын Жогорку
Кењешинин Төрагасы бекиткен Жалпыга маалымдоо каражаттарынын журналист-
терин аккредиттештирүү тартибине ылайык Кыргыз Республикасынын Жогорку
Кењешинин Басма сөз кызматы жүргүзөт.
   Уктуруунун тартиби Кыргыз Республикасынын Жогорку Кењешинин тие-
шелүү комитеттери жана комиссиялары жана теле-радиоуктуруу мекемелери-
нин редакцияларынын жетекчилери менен макулдашуу боюнча Кыргыз Респуб-
ликасынын Жогорку Кењешинин Басма сөз кызматы тарабынан иштелип чыгат,
андан кийин теле-радио программаларын уктуруу сеткасына кошулат.

   4-статья. Милдеттүү телекөрсөтүү жана радиопрограммалар

   Мамлекеттик телекөрсөтүү жана радиоуктуруу мекемелери тийиштүү те-
лекөрсөтүү жана радиопрограммаларды уктуруунун бекитилген сеткасына
ылайык толук көлөмдө, бирок төмөнкүдөй окуялар болгон учурдан тартып
жыйырма сааттан кечиктирбей жайылтууну камсыз кылууга милдеттүү:
   - алып уктуруу - көрсөтүү Кыргыз Республикасынын Жогорку Кењеши
тарабынан каралган Кыргыз Республикасынын Жогорку Кењешинин кайрылуула-
ры жана билдирүүлөрү;
   - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кењешинин биринчи жыйналышынын
ачылышы;
   - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кењешинин жыйналышын толук чагыл-
дыруу үчүн Жогорку Кењештин депутаттарынын көпчүлүгү добуш берген жый-
налыштары ошол күндөгү уктуруунун сеткасы тарабынан бекитилген бардык
берүүлөр эфирге чыккандан кийин.
   Кыргыз Республикасынын Жогорку Кењешинин жыйналыштарын чагылдыруу
мамлекеттик жана расмий тилдерде жүзөгө ашырылат.

   5-статья. Маалымат программалары

   Мамлекеттик телекөрсөтүү жана радиоуктуруу мекемелери маалымат
программаларына төмөнкүдөй билдирүүлөрдү (окуяларды) киргизет:
   - Кыргыз Республикасынын Конституциясы тарабынан Кыргыз Республи-
касынын Жогорку Кењешинин карамагына берилген маселелер боюнча эњ маа-
нилүү чечимдери жана иш-аракеттери жөнүндө;
   - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кењешинин билдирүүлөрү жана кай-
рылуулары жөнүндө,
   - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кењешинин жыйналыштарында Кыргыз
Республикасынын Президентинин, Кыргыз Республикасынын Премьер-министри-
нин чыгып сүйлөшү тууралу;
   - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кењешинин Төрагасынын, Кыргыз
Республикасынын Жогорку Кењешинин депутаттарынын жана депутаттык бирик-
мелеринин (фракциялардын, депутаттык топтордун) пресс-конференциялары
жөнүндө;
   - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кењешинин чечимдери менен аныкта-
луучу Кыргыз Республикасынын Жогорку Кењешинин ишинин дагы башка коом-
дук мааниге ээ болгон фактылары жөнүндө.
   Мамлекеттик телекөрсөтүү жана радиоуктуруу мекемелери Кыргыз Рес-
публикасынын Жогорку Кењешинин делегацияларынын чет өлкөлөргө жасаган
расмий визиттери жөнүндө, ошондой эле расмий адамдардын Кыргыз Респуб-
ликасынын Жогорку Кењешине жасаган визити жөнүндө калкты жана жарандык
коомду ыкчам кабардар кылууну камсыз кылууга тийиш.
   Кыргыз Республикасынын Жогорку Кењешинин жыйналыштары өткөрүлбөгөн
убакыттан тышкары учурда, мамлекеттик телекөрсөтүү жана радиоуктуруу
мекемелери Кыргыз Республикасынын Жогорку Кењешинин, анын комитеттери
менен комиссияларынын ишинин жыйынтыктары, парламенттик угуулардын
өткөрүлүшү, кыргыз жана четөлкөлүк парламентаризмдин тарыхы жана иш
тажрыйбасы жөнүндө узактыгы бир сааттан кем болбогон маалымат-агартуу
жагынан обзордук программаларды апта сайын эфирге чыгарып турууга ти-
йиш.
   Кыргыз Республикасынын Өкмөтү Кыргыз  Республикасынын  Жогорку
Кењешинин иши жөнүндөгү маалымат программаларын Кыргыз Республикасынын
бүткүл аймагына трансляцияланышын жана ретрансляцияланышын камсыз кылу-
уга тийиш.

   6-статья. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кењешинин депутаттарынын
        мамлекеттик жалпыга маалымдоо каражаттарында чыгып
        сүйлөшү

   Мамлекеттик телекөрсөтүү жана радиоуктуруу мекемелери Кыргыз Рес-
публикасынын Жогорку Кењешинин депутаттык бирикмелеринин (фракциялардын
жана депутаттык топтордун) жазуу жүзүндөгү кайрылуулары боюнча респуб-
ликалык теле- жана радио канал боюнча жылына эки жолудан ашык эмес жана
регионалдык теле- жана радио каналдан теле жана радиопрограммалардын
уктуруу сеткасына ылайык үч айда бир жолу чыгып сүйлөө мүмкүнчүлүгүн
берүүгө тийиш.
   Чыгып сүйлөө жөнүндөгү жазуу жүзүндөгү өтүнүч эфирге чыгуудан мур-
да эки жумадан кечиктирбей берилүүгө тийиш.
   Берүү алдын ала жазып алуусуз ("түз эфирде") жүзөгө ашырылышы
мүмкүн.
   Кыргыз Республикасынын Жогорку Кењешинин депутаттары журналисттер-
дин Кыргыз Республикасынын Жогорку Кењешинин иши жөнүндө берүүлөрдү да-
ярдоо процессине кийлигишүүгө акысы жок.
   Бир теле-  жана радио берүүгө Кыргыз Республикасынын Жогорку
Кењешинин бир нече депутаттары катыша алышат.

   7-статья. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кењешинин депутаттык
        топторунун өкүлдөрүнүн телекөрсөтүү жана радио
        талаш-талкуулары

   Мамлекеттик телекөрсөтүү жана радиоуктуруу мекемелери Кыргыз Рес-
публикасынын Жогорку Кењешинин депутаттык бирикмелеринин (фракциялардын
жана депутаттык топторунун) өкүлдөрүнүн талаш-талкуулар программаларын
уктуруу сеткасына ылайык кварталына кеминде бир жолу эфирге чыгарууга
тийиш.
   Мындай ар бир теле жана радиопрограмманын узактыгы отуз мүнөттөн
ашпоого тийиш.
   Жалпыга маалымдоо каражаттарынын журналистинин (журналисттеринин)
мындай программаларга катышуусуна чектөө коюлбайт.
   Алып баруучу журналист талаш-талкуулардын катышуучулары үчүн бир-
дей шартты камсыз кылууга милдеттүү.
   Талаш-талкуулардын катышуучулары этиканы сактоого, бири-бирине жа-
на алып баруучу журналистке (журналисттерге) акарат келтирүүгө жол
бербөөгө жана өздөрү кабыл алган талаш-талкууларды өткөрүү эрежелерин
сактоого милдеттүү.
   Кыргыз Республикасынын Жогорку Кењешинин Басма сөз кызматы Кыргыз
Республикасынын Жогорку Кењешинин бардык депутаттык бирикмелеринин
(фракциялардын жана депутаттык топторунун) өкүлдөрү менен биргеликте
телекөрсөтүү жана радио талаш-талкууларга катышуу кезегин Кыргыз Рес-
публикасынын Жогорку Кењешинин депутаттык бирикмелеринин (фракциялардын
жана депутаттык топторунун) өкүлдөрүнүн катышуусу менен аныктайт.

   8-статья. Жалпыга маалымдоо каражаттарынын кесиптик жардамы

   Мамлекеттик телекөрсөтүү жана радиоуктуруу мекемелери ар кандай
программаларда алардын каналынан чыгып сүйлөй турган Кыргыз Республика-
сынын Жогорку Кењешинин депутатына эфирге чыгаар алдында даярдык
жүргүзүп, зарыл болгон кесиптик жардамды камсыз кылууга тийиш.

   9-статья. Жалпыга маалымдоо каражаттарында материалдарды жарыялоо 
        тартиби

   "Эркинтоо" гезити Кыргыз Республикасынын Жогорку Кењешинин депу-
таттарына айына бир жолу А3 форматындагы бир беттин төрттөн бир бөлүгүн
берүүгө тийиш.
   Мамлекеттик региондук жалпыга маалымдоо каражаттары Кыргыз Респуб-
ликасынын Жогорку Кењешинин аймактык округу боюнча шайланган депутаты-
нын өтүнүчү боюнча шайланган жериндеги жасаган иштери тууралу жарыялоо
мүмкүнчүлүгүн түзүп, квартал сайын А3 форматындагы бир беттин төрттөн
бир бөлүгүн берүүгө тийиш.

   10-статья. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кењешинин иши жөнүндө
        программаларды алып уктуруунун-көрсөтүүнүн шарттары

   Кыргыз Республикасынын Жогорку Кењешинин  иши  жөнүндөгү  те-
лекөрсөтүү жана радиоуктуруу мекемелеринин тематикалык телекөрсөтүү жа-
на радиоуктуруу программалары жарнак материалдар же билдирүүлөр менен
токтотулбоого тийиш.

   11-статья. Укукка сыйбаган аракеттерге даттануу

   Мамлекеттик жалпыга маалымдоо каражаттарында Кыргыз Республикасы-
нын Жогорку Кењешинин ишин чагылдыруунун ушул Мыйзамда белгиленген тар-
тибин бузган аракеттер боюнча сотко даттанууга болот.

   12-статья. Ушул Мыйзамды бузгандык үчүн жоопкерчилик

   Ушул Мыйзамдын бузулушуна күнөөлүү болгон адамдар Кыргыз Республи-
касынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартышат.

   13-статья. Ушул Мыйзамдын күчүнө кирүү тартиби жөнүндө

   Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

   Кыргыз Республикасынын Президенти         К.Бакиев