Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

Бишкек шаары

2007-жылдын 11-июну № 82

 

                    КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

 

                   Кыргыз Республикасындагы Юбилейлик

                          иш-чаралар жөнүндө

 

    (КР 2009-жылдын 30-апрелиндеги N 147, 2013-жылдын 19-февралындагы №22
 Мыйзамдарынын редакцияларына  ылайык)

 

 

    Ушул Мыйзам Кыргыз Республикасында юбилейлик иш-чараларды аныктоо-

нун негиздерин жана өткөрүү тартибин белгилейт.

 

     1-статья. Ушул Мыйзамда пайдаланылуучу негизги түшүнүктөр

 

     Ушул Мыйзамда төмөнкүдөй түшүнүктөр пайдаланылат:

     юбилей - кимдир бирөөнүн же бир нерсенин (адамдын, мекеменин) тур-

мушунун,  ишинин же кандайдыр бир окуянын жылдыгы (көбүнчө  он  жылдык,

жыйырма беш жылдык ж.б.);

     юбилейлик иш-чаралар - элдин жана мамлекеттин турмушундагы  өзгөчө

маанилүү тарыхый окуяларды, эл, мамлекет, адамзат алдында өзгөчө эмгеги

сињген адамдардын туулган күњдөрүн (юбилейлик жылдагы) майрамдоого бай-

ланышкан иш - чаралар.

     Юбилейлик иш-чараларга:  салтанаттуу  чогулуштар,  конференциялар,

майрамдык жүрүштөр, демонстрациялар, концерттер, конкурстар, мелдештер,

юбилейди майрамдоо менен байланышкан жана башка иш-чаралар кирет;

     эл аралык  маанидеги  юбилейлик  иш-чаралар - эл аралык уюмдардын,

делегациялардын катышуусунда эл  аралык  маанидеги  тарыхый  окуяларды,

адамзат,  цивилизация  алдында өзгөчө эмгеги сињген адамдардын юбилейин

майрамдоо менен байланышкан иш-чаралар;

     жалпы улуттук  маанидеги юбилейлик иш-чаралар - жалпы улуттук маа-

нидеги тарыхый окуялар,  ошондой эле Кыргыз Республикасынын масштабында

юбилейди майрамдоо менен байланышкан иш-чаралар;

     региондук маанидеги юбилейлик иш-чаралар  -  областтын,  райондун,

шаардын,  айыл өкмөтүнүн масштабында юбилейди өткөрүү менен байланышкан

иш-чаралар;

     корпорациялык маанидеги  юбилейлик иш-чаралар - уюмдун,  мекеменин

чегиндеги юбилей менен байланышкан иш-чаралар.

 

     2-статья. Юбилейлик иш-чараларды каржылоо

 

     Эгерде чыгымдар мыйзамда белгиленген тартипте Кыргыз Республикасынын

мамлекеттик  бюджетинде  бекитилсе, эл  аралык, жалпы  улуттук, региондук

маанидеги юбилейлик иш-чаралар мамлекеттик бюджеттин эсебинен өткөрүлөт.

     Юбилейлик  иш-чаралар  жеке  жана юридикалык   жактардын, эл  аралык

уюмдардын демөөрчүлүк жардамынын, ыктыярдуу салымдарынын жана кайрымдуу-

луктарынын  каражаттарынын  эсебинен толук же  жарым-жартылай каржыланышы

мүмкүн.

(КР 2009-жылдын 30-апрелиндеги N 147 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

 

 

     3-статья. Эл аралык маанидеги юбилейлик иш-чаралар

 

      Эл аралык маанидеги юбилейлик иш-чараны өткөрүү жөнүндөгү чечим эл
аралык уюмдардын чечимдерин жана Кыргыз Республикасы катышуучусу болуп
саналган, белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдерди эске
алуу менен, Кыргыз Республикасынын Президенти тарабынан кабыл алынат.

     Эл аралык маанидеги юбилейлик иш-чаралардын уюштуруу комитети жана

тизмеси Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан бекитилет.

     Эл аралык маанидеги юбилейлик  иш-чаралардын  тизмеси  каржылоонун

көлөмү көрсөтүлүү менен кийинки бюджеттик жылга карата аныкталат.

(КР 2013-жылдын 19-февралындагы №22 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

 

     4-статья. Жалпы улуттук маанидеги юбилейлик иш-чаралар

 

     Жалпы улуттук  маанидеги  юбилейлик иш-чараларды өткөрүү жөнүндөгү

чечим Кыргыз Республикасынын Президенти же Кыргыз  Республикасынын  Жо-

горку Кењеши тарабынан кабыл алынат.

     Жалпы улуттук маанидеги юбилейлик иш-чаралардын уюштуруу  комитети

жана тизмеси Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан бекитилет.

     Жалпы улуттук маанидеги юбилейлик иш-чаралардын тизмеси  каржылоо-

нун көлөмү көрсөтүлүү менен кийинки бюджеттик жылга карата аныкталат.

     Жалпы улуттук маанидеги юбилейлик иш-чаралар үчүн 25 жыл,  50 жыл,

60 жыл, 70 жыл ж.у.с. юбилейлик дата болуп эсептелинет.

 

     5-статья. Региондук маанидеги юбилейлик иш-чаралар

 

     Региондук маанидеги  юбилейлик  иш-чараны  өткөрүү жөнүндөгү чечим

жергиликтүү мамлекеттик администрациянын жана  жергиликтүү  өз  алдынча

башкаруунун сунушу боюнча Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан кабыл

алынат.

     Региондук маанидеги юбилейлик иш-чаралардын уюштуруу комитети жана

тизмеси жергиликтүү өзалдынча башкаруунун тийиштүү өкүлчүлүктүү  органы

тарабынан бекитилет.

 

     6-статья. Корпорациялык маанидеги юбилейлик иш-чаралар

 

     Корпорациялык маанидеги юбилейлик иш-чаралар тийиштүү уюмдун,  ме-

кеменин атайын же өзүнүн каражаттарынын эсебинен каржыланат.

     Корпорациялык маанидеги юбилейлик иш-чараларды өткөрүүгө байланыш-

кан уюштуруучулук, каржылык жана башка маселелер Кыргыз Республикасынын

мыйзамдарынын,  ошондой эле өзүнүн Уставынын негизинде тийиштүү уюмдун,

мекеменин администрациясы тарабынан чечилет.

 

     7-статья. Юбилейлик иш-чараларды өткөрүү жөнүндө сунуш

               киргизүү укугу

 

     Юбилейлик иш-чараларды өткөрүү жөнүндө сунуштар Кыргыз Республика-

сынын Өкмөтүнө Кыргыз Республикасынын  Жогорку  Кењешинин  депутаттары,

Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасы,  Кыргыз
Республикасынын Жогорку соту, Кыргыз Республикасынын министрликтери, мам-
лекеттик комитеттери жана администрациялык ведомстволору, жергиликтүү өз
алдынча башкаруунун өкүлчүлүктүү органдары, ошондой эле коомдук бирикме-
лердин атынан алардын республикалык органдары тарабынан киргизилет.

 (КР 2013-жылдын 19-февралындагы №22 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

    

     8-статья. Юбилейлик иш-чараларды өткөрүүдөгү чектөөлөр

 

     Кыргыз Республикасынын  Жогорку  Кењешинин жана жергиликтүү кењеш-

тердин депутаттарын,  ошондой эле  Кыргыз  Республикасынын  Президентин

шайлоо  алдындагы үч айда жана шайлоо мезгилинде юбилейлик иш-чараларды

уюштурууга жол берилбейт.

 

     9-статья. Көз каранды эместик күнү

 

     Кыргыз Республикасынын көз каранды эместик күнү  ар  бир  5  жылда

юбилейлик деп эсептелинсин.

 

     10-статья. Айкелдик, архитектуралык жана башка мемориалдык

                курулуштарды куруу (орнотуу)

 

     Тарыхый окуяларды жана көрүнүктүү  адамдарды  түбөлүккө  эскерүүчү

айкелдик,  архитектуралык жана башка мемориалдык курулуштарды жана объ-

екттерди курууга (орнотууга) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык

тийиштүү  жергиликтүү өз алдынча башкаруунун өкүлчүлүктүү органынын  жа-
на архитектура органдарынын уруксаты менен жол берилет.

 (КР 2013-жылдын 19-февралындагы №22 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

    

     11-статья. Ушул Мыйзамдын күчүнө кириши

 

     Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирсин.

     Кыргыз Республикасынын  Өкмөтү  өзүнүн  чечимдерин үч айлык мөөнөт

ичинде ушул Мыйзамга ылайык келтирсин.

 

     Кыргыз Республикасынын Президенти                    К. Бакиев