Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

Бишкек шаары

2007-жылдын 15-августу N 152

 

                    КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

 

       "Электр жана почта байланышы жөнүндө" жана "изин суутпай

        издөө иши жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамдарына

           жана Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодексине

              толуктоолор жана өзгөртүү киргизүү тууралуу

 

   (КР 2017-жылдын 24-январындагы № 10 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

 

     2007-жылдын 29-июнунда              Кыргыз Республикасынын Жогорку

                                         Кењеши тарабынан кабыл алынган

 

     1-статья.

 

     "Электр жана  почта байланышы жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мый-

замына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кењешинин Ведомосттору, 1998-ж.,

N 8, 230а-ст.) төмөнкүдөй толуктоолор жана өзгөртүү киргизилсин:

     1. 2-статья төмөнкүдөй мазмундагы жетинчи жана онунчу абзацтар ме-

нен толукталсын:

     "Мобилдик түзүлүштөрдүн  эл  аралык идентификатору - уюлдук байла-

нышка ар  бир  кайрылууда  жана өтүнүч жасоодо түзүлүштө ишенимдүү таа-

нып-билүүнү камсыз  кылууга мүмкүнчүлүк түзгөн мобилдик түзүлүштү чыга-

руучу тарабынан  орнотулган  мобилдик  телефондогу же коммутатордогу 15

орундуу (4 блоктон турган) өзгөчөлүү номер;

     мобилдик уюлдук  байланыштын оператору - электр байланыштар тарма-

гын эксплуатация  кылган жана кошо алып жүрүүчү радиотелефон байланышы-

нын кызматын көрсөткөн ар кандай юридикалык же жеке жак.".

     2. Мыйзам төмөнкүдөй мазмундагы 21-1-статья менен толукталсын:

     "21-1-статья. Изин суутпай издөө жүргүзүүдө жана тергөө

                   аракеттерин жүзөгө ашырууда байланыш операторлорунун

                   милдеттери жана байланыш кызматынан

                   пайдалануучулардын укуктарын чектөө

 

     1. Байланыш  операторлору  изин суутпай издөө ишин жүзөгө ашыруучу

ыйгарым укуктуу  мамлекеттик  органдарга алар байланыш кызматын көрсөт-

көндүгү тууралуу  жана  байланыш  кызматынан  пайдалануучулар тууралуу,

ошондой эле  Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген учурларда

бул органдарга жүктөлгөн милдеттерди аткаруу үчүн зарыл болгон башка ар

кандай маалыматтарды берүүгө милдеттүү.

     2. Байланыш  операторлору  изин  суутпай издөө ишин жүзөгө ашырган

мамлекеттик ыйгарым  укуктуу  органдардын макулдугу боюнча изин суутпай

издөө иш  чараларын жүргүзүү үчүн байланыш тармактарына жана каражатта-

рына, ошондой эле көрсөтүлгөн иш чараларды өткөрүүдө уюштуруучулук жана

тактикалык ыкмаларды  ачууга  мүмкүнчүлүк бербөө боюнча байланыш тарма-

гында борбордук аткаруу бийлик органы тарабынан белгиленгендерди жүзөгө

ашырууну камсыз кылууга милдеттүү.

     3. Юридикалык жана жеке жактарга байланыш кызматын көрсөтүүнү ток-

тотуу изин суутпай издөө иши жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдары-

на ылайык  изин суутпай издөө ишин жүзөгө ашырган органдын жетекчилери-

нин биринин кат жүзүндөгү жүйөөлүү чечимдеринин негизинде байланыш опе-

раторлору тарабынан ишке ашырылат.

     Мобилдик уюлдук  байланыштын  операторлору,  эгерде анын эл аралык

идентификатору Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан белгиленген тар-

типте Кыргыз Республикасынын Ички иштер органдары тарабынан жүргүзүлгөн

уурдалган мобилдик  түзүлүштөрдүн  реестрине  киргизген болсо, мобилдик

түзүлүштүн иштөөсүн токтотууга милдеттүү.

     Байланыш операторлору байланыш кызматын көрсөтүүнү токтотуу туура-

луу чечимди кабыл алган изин суутпай издөө ишин жүзөгө ашырган органдын

жетекчилеринин биринин кат жүзүндөгү жүйөөлүү чечиминин же соттун чечи-

минин негизинде  байланыш  кызматын көрсөтүүнү калыбына келтирүүгө мил-

деттүү.

     4. Байланыш операторлорунун изин суутпай издөө ишин жүзөгө ашырган

мамлекеттик ыйгарым  укуктуу  органдар  менен өз ара аракетинин тартиби

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан белгиленет.".

     3. 24-статья төмөнкүдөй мазмундагы бөлүктөр менен толукталсын:

     "Мобилдик уюлдук  байланыштын оператору байланыш кызматын көрсөтүү

иш чарасында мобилдик түзүлүштүн байланыш кызматын пайдалануучу колдон-

гон, эл  аралык идентификаторду чыгаруучу тарабынан белгиленген аныкта-

маны өз алдынча ишке ашырууга милдеттүү жана Кыргыз Республикасынын Өк-

мөтү тарабынан  белгиленген  тартипте Кыргыз Республикасынын ички иштер

органдары тарабынан жүргүзүлгөн уурдалган мобилдик түзүлүштөрдүн реест-

ри менен аны тактоо жүргүзөт.

     Мобилдик уюлдук байланыштын оператору мобилдик түзүлүштүн байланыш

кызматын керектөөчү тарабынан колдонулган эл аралык идентификатору уур-

далган мобилдик  түзүлүштөрдүн реестирине туура келген учурда ушул мый-

замдын 21-1-статьясынын  3-пунктунун  экинчи абзацында каралган аракет-

терди жүргүзүүгө милдеттүү.

     Мобилдик уюлдук  телефондордун  эл аралык идентификаторлорун анык-

тоого зарыл  болгон программалык-техникалык каражаттар менен камсыз кы-

луу жана аларды уурдалган мобилдик түзүлүштөрдүн Реестри менен салышты-

рууга байланышкан  мобилдик  уюлдук кызматтын операторлорунун чыгымдары

мобилдик уюлдук  байланыштын операторлорунун жеке каражаттарынын эсеби-

нен камсыз кылынат.".

 

     2-статья.

 

     "Изин суутпай издөө иши жөнүндө" Кыргыз Республикасынын  Мыйзамына

(Кыргыз Республикасынын Жогорку Кењешинин Ведомосттору,  1999-ж.,  N 2,

79-ст.) төмөнкүдөй толуктоо киргизилсин:

     18-статьянын 1-бөлүгү  төмөнкүдөй  мазмундагы 2-пункт менен толук-

талсын:

     "2) Мобилдик  уюлдук  байланыштын операторлорунан,  эгерде анын эл

аралык идентификатору Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан белгилен-

ген  тартипте  Кыргыз  Республикасынын  Ички  иштер органдары тарабынан

жүргүзүлгөн уурдалган мобилдик түзүлүштөрдүн реестрине киргизилген бол-

со мобилдик түзүлүштүн ишин токтотууну талап кылууга;".

     2-4-пункттар 3-5-пункттар деп эсептелсин;

 

     3-статья.

 

    (КР  2017-жылдын  24-январындагы № 10 Мыйзамына  ылайык 2019-жылдын

1-январынан тартып күчүн жоготот)

 

     4-статья.

 

     Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

 

     Кыргыз Республикасынын Президенти                 К.Бакиев