Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском
Бишкек шаары
2008-жылдын 25-апрели № 65

          КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

            Кыргыз Республикасынын
            администрациялык-аймактык
              түзүлүшү тууралуу

   1-глава.  Жалпы жоболор
   2-глава.  Администрациялык-аймактык түзүлүш маселелерин чечүүдө
        мамлекеттик бийлик жана жергиликтүү өзалдынча башкаруу
        органдарынын ыйгарым укуктары
   3-глава.  Администрациялык-аймактык бирдиктердин жана калктуу
        конуштарды атоо, кайра атоо, эсепке алуу жана каттоо


   Ушул Мыйзам  Кыргыз  Республикасынын  администрациялык-аймактык
түзүлүшүнүн (мындан ары - администрациялык-аймактык түзүлүш) түшүнүгүн,
принциптерин,  администрациялык-аймактык  түзүлүшүнүн  маселелерин
чечүүнүн тартибин, администрациялыкаймактык бирдиктерди түзүүдө жана
жоюуда, алардын чегараларын аныктоодо жана өзгөртүүдө, администрация-
лык-аймактык жана аймактык бирдиктерди эсепке алуу жана каттоо маселе-
лерин, ошондой эле администрациялык-аймактык түзүлүшкө байланышкан баш-
ка маселелерди чечүүдө мамлекеттик бийлик жана жергиликтүү өзалдынча
башкаруу органдарынын ыйгарым укуктарын аныктайт.

                1-глава
               Жалпы жоболор

   1-берене. Ушул Мыйзамда колдонулган негизги түшүнүктөр

   Ушул Мыйзамда төмөнкү негизги түшүнүктөр колдонулат:
   Кыргыз Республикасынын администрациялык-аймактык түзүлүшү - бул
натыйжалуу мамлекеттик башкарууну жана жергиликтүү өзалдынча башкарууну
уюштуруу максаттарында аймактарды администрациялык-аймактык бирдиктерге
бөлүштүрүү;
   администрациялык-аймактык бирдик - бул мамлекеттик бийлик же жер-
гиликтүү өзалдынча башкаруу органдары тиешелүүлүгүнө жараша мамлекеттик
башкарууну же өзалдынча башкарууну жүзөгө ашыруучу, өз ичине бир же бир
нече калктуу конуштардын жана башка калк отурукташпаган аймактарды кам-
тыган, мыйзам тарабынан аныкталган аймактар;
   калктуу конуштар - Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгилен-
ген тартипте уюштурулган шаарлар, шаар тибиндеги кыштактар, айылдар жа-
на башка калктуу конуштар;
   калктуу конуштардын категориялары - мыйзамда белгиленген белгилүү
статуска ээ болгон администрациялык-аймактык бирдиктердин жыйындысы;
   область - жергиликтүү коомчулуктун кызыкчылыктарын жана жерги-
ликтүү өзалдынча башкаруу органдарынын компетенцияларын эске алуу менен
мамлекеттик башкаруу жүзөгө ашырылуучу областтык маанидеги шаарлардын
аймактарын, ошондой эле ушул областын аймагында жайгашкан райондордун
аймактарын бириктирүүчү администрациялык-аймактык бирдик;
   район - жергиликтүү коомчулуктун кызыкчылыктарын жана жергиликтүү
өзалдынча башкаруу органдарынын компетенцияларын эске алуу менен мамле-
кеттик башкаруу жүзөгө ашырылуучу, ушул райондун белгиленген чектеринде
жайгашкан айылдарды, кыштактарды жана/же райондук маанидеги шаарларды
бириктирүүчү администрациялыкаймактык бирдик;
   шаар - бул жергиликтүү коомчулук Кыргыз Республикасынын Конститу-
циясында жана мыйзамдарында белгиленген тартипте жергиликтүү өзалдынча
башкарууну жүзөгө ашыруучу республикалык, областтык жана райондук маа-
нидеги шаарлар, ошондой эле шаар тибиндеги кыштактар түрүндөгү админс-
трациялык-аймактык бирдик;
   айылдык округ - бул жергиликтүү коомчулук Кыргыз Республикасынын
Конституциясында жана мыйзамдарында белгиленген тартипте жергиликтүү
өзалдынча башкарууну жүзөгө ашыруучу бир же бир нече айылдан турган ад-
министрациялык-аймактык бирдик;
   шаар тибиндеги кыштак (кыштак) - бул аймагында экономикалык маа-
нилүү объекттери (өнөржай ишканалары, курулуштар, темиржол станциялары
ж.б.) жайгашкан, ошондой эле эгерде бул калктуу конуштар ыњгайлуулук-
тардын белгилүү дењгээлине жетишсе, калкынын саны 2 мињ адамдан кем
эмес болсо, дарылык мааниге ээ жерлерде жайгашкан калктуу конуш;
   айыл - ыњгайлуулуктардын белгилүү дењгээлине жетишкен, калкынын
саны 50 адамдан кем эмес, айыл чарба өндүрүшүндө алектенишкен жана
алардын үй-бүлөө мүчөлөрү калктын санынын жарымынан көбүн түзгөн калк-
туу конуш.

   2-берене. Администрациялык-аймактыктузулуштун түшүнүгү

   Администрациялык-аймактык түзүлүш - бул натыйжалуу мамлекеттик
башкарууну жана жергиликтүү өзалдынча башкарууну уюштуруу, мыйзамдуу-
лукту жана укук тартибин камсыз кылуу, Кыргыз Республикасынын жаранда-
рынын эркиндиктерин, укуктарын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын ишке ашы-
руу максаттарында Кыргыз Республикасынын аймагынын администрациялык-ай-
мактык бирдиктерге бөлүнүшү.

   3-берене. Администрациялык- аймактык түзүлүштүн негизги
        принциптери

   Администрациялык-аймактык түзүлүш төмөнкү принциптерге негизделет:
   Кыргыз Республикасынын аймагынын бирдиктүүлүгү жана ажыратылгысты-
гы;
   жалпы мамлекеттик кызыкчылыктар менен тийиштүү аймакта жашаган
калктын кызыкчылыктарынын шайкештиги;
   мамлекеттик бийлик жана жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдары-
нын өз ыйгарым укуктарын тийиштүү администрациялык-аймактык бирдиктер-
дин чекараларынын чегинде жүзөгө ашыруусу;
   администрациялык-аймактык бирдиктердин өнүгүүсүнүн тењ салмактуу-
лугу жана комплекстуулугу;
   бир кыйла ири администрациялык-аймактык бирдиктердин аймактарынын
курамына бир кыйла кичирээк администрациялык-аймактык бирдиктердин ай-
мактарынын кошулуусу;
   администрациялык-аймактык бирдиктердин укуктук статусун алардын
багыттарына, жергиликтүү өзгөчөлүктөргө, социалдык-экономикалык өнүгүү
дењгээлине жана башка факторлорго ылайык аныктоо;
   администрациялык-аймактык түзүлүш маселелерин чечүүдө ачык-айкын-
дык жана коомдук пикирди эске алуу.

   4-берене. Администрациялык-аймактык бирдиктер

   Администрациялык-аймактык бирдик мамлекеттик бийлик же жергиликтүү
өзалдынча башкаруу органдары бир же бир нече калктуу конуштардын же
башка калк отурукташпаган аймактардьш чектеринде мамлекеттик башкарууну
же өзалдынча башкарууну жүзөгө ашырган алардын аймактарынан турат.
   Администрациялык-аймактык бирдиктерге:
   область;
   район;
   шаар;
   айылдык округ кирет.
   Область - бул жергиликтүү коомчулуктун кызыкчылыктарын жана жерги-
ликтүү өзалдынча башкаруу органдарынын компетенцияларын эске алуу менен
мамлекеттик башкаруу жүзөгө ашырылуучу областтык маанидеги шаарлардын
аймактарын, ошондой эле ушул областью аймагында жайгашкан райондордун
аймактарын бириктирген администрациялык-аймактык бирдик.
   Район - бул жергиликтүү коомчулуктун кызыкчылыктарын жана жерги-
ликтүү өзалдынча башкаруу органдарынын компетенцияларын эске алуу менен
мамлекеттик башкаруу жүзөгө ашырылуучу, ушул райондун белгиленген чек-
теринде жайгашкан айылдарды, кыштактарды жана/же райондук маанидеги ша-
арларды бириктирген администрациялык-аймактык бирдик.
   Шаар - бул жергиликтүү коомчулук Кыргыз Республикасынын Конститу-
циясында жана мыйзамдарында белгиленген тартипте жергиликтүү өзалдынча
башкарууну жузвгв ашыруучу республикалык, областтык жана райондук маа-
нидеги шаарлар, ошондой эле шаар тибиндеги кыштактар түрүндөгү админс-
трациялык-аймактык бирдик.
   Айылдык округ - бул жергиликтүү коомчулук Кыргыз Республикасынын
Конституциясында жана мыйзамдарында белгиленген тартипте жергиликтүү
өзалдынча башкарууну жүзөгө ашыруучу бир же бир нече айылдан турган ад-
министрациялык-аймактык бирдик.
   Тийиштүү мамлекеттик бийлик жана жергиликтүү өзалдынча башкаруу
органдарынын компетенциясынын мейкиндиктик чектерин аныктоо максатта-
рында ар бир администрациялык-аймактык бирдик үчүн аталышы, чегарасы
жана администрациялык борбору белгиленет.
   Республикалык маанидеги  шаарлардын аймагы жарандардын социал-
дык-маданий жана тиричиликтик керектөөлөрүн канааттандырууга, укук тар-
тибин жана мыйзамдуулукту сактоого байланышкан чечимдердин аткарылышын
ургалдуу уюштуруу максаттарында зарылдыгына жараша өз алдынча админист-
рациялык-аймактык бирдик болуп эсептелбеген райондорго бөлүнөт.

   5-берене. Калктуу конуштар

   Жарандардын туруктуу жашоочу орду болуп эсептелген, жарандардын
турмуш-тиричилигин камсыздоо үчүн зарыл керектүү турак жайы жана куру-
луштары, өзүнүн аталышы жана тийиштүү тартипте аныкталган аймактык чек-
тери бар, ошондой эле Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген
тартипте эсепке алынган жана катталган Кыргыз Республикасынын аймагынын
калк тыгыз отурукташкан бөлүгү калктуу конуш болуп саналат.
   Калктуу конуштар шаардык жана айылдык болуп бөлүнөт.
   Шаардык калктуу конуштарга шаарлар (республикалык, областтык жана
райондук маанидеги, шаар тибиндеги кыштактар), айылдыкка - алардын ад-
министрациялык баш ийүүсүнө карабастан, айылдар кирет.
   Убактылуу маанидеги жана калкынын курамы туруктуу болбогон же кыз-
маттык багыттагы объекттер болуп саналган, анча чоњ эмес конуштар (то-
койчулардын үйлөрү, талаа стандар, метеостанциялар, жол оњдоочулардын
үйлөрү, алыскы жайыттардагы чабан үйлөрү ж.у.с), ошондой эле жалгыз
үйлөр өз алдынча калктуу конуш болуп эсептелбейт жана чарбалык, адми-
нистрациялык жана аймактык жактан байланышкан калктуу конуштардын эсе-
бине киргизилет.
   Калктуу конуштар жашаган калкынын санына жана өнүгүү дењгээлине,
өндүрүшүнүн жана социалдык-маданий инфратүзүмүнүн адистештирилгенине
жараша белгилүү категорияларга кирет.
   Тийиштүү администрациялык-аймактык бирдикти башкарууну жүзөгө ашы-
руу ыйгарым укугу берилген мамлекеттик бийликтин жана жергиликтүү өзал-
дынча башкаруунун органдары жайгашкан калктуу конуштар администрация-
лык-аймактык бирдиктердин администрациялык борбору болуп саналат.

   6-берене. Калктуу конуштардын категориялары

   Мамлекеттик өзгөчө мааниге ээ же өнүккөн өндүрүштүү жана социалдык
инфратузумдуу, калкынын саны 250 мињ адамдан кем болбогон республикалык
маанидеги администрациялык, экономикалык же маданий борбор болуп санал-
ган калктуу конуш республикалык маанидеги шаар категориясына киргизили-
ши мүмкүн. Мындай шаарлар да жергиликтүү өзалдынча башкарууну уюштуруу-
нун өзгөчө ыкмасы белгилениши мүмкүн. Жергиликтүү өзалдынча башкаруу
органдарынын ыйгарым укуктары башка калктуу конуштардагы жергиликтүү
өзалдынча башкаруу органдарынын ыйгарым укуктарынан айырмаланышы ыкты-
мал жана алардын мамлекеттик бийлик органдары менен мамилелери өзгөчө
мүнөзгө ээ болот.
   Республикалык маанидеги шаардын статусу мыйзам менен аныкталат.
   Администрациялык, экономикалык жана маданий борбор болуп саналган,
өнөржай ишканалары, коммуналдык чарбасы жана турак жай фонду бар,
өнүккөн окуу, маданийагартуу, дарылоо жана соода мекемелерине ээ, кал-
кынын саны 20 мињден кем болбогон калктуу конуш областтык маанидеги ша-
ар категориясына киргизилиши мүмкүн.
   Администрациялык, экономикалык жана маданий борбор болуп саналган,
өндүрүштүк жана социалдык инфратүзүмгө, өнүккөн окуу, маданий-агартуу,
дарылоо жана соода мекемелерине ээ, калкынын саны 10 адамдан кем болбо-
гон калктуу конуш райондук маанидеги шаар категориясына киргизилиши
мүмкүн.
   Аймагында экономикалык маанилүү объекттер (өнөржай ишканалары, ку-
рулуштар, темиржол станциялары ж.б.) жайгашкан, ошондой эле эгерде бул
калктуу конуштар ыњгайлуулуктардын белгилүү дењгээлине жетишсе, калкы-
нын саны 2 мињ адамдан кем болбосо, дарылык мааниге ээ жерлерде жайгаш-
кан калктуу конуштар шаар тибиндеги кыштактардын категориясына киргизи-
лиши мүмкүн.
   Өзгөчө учурларда калкынын саны азыраак, бирок администрациялык,
экономикалык жана маданий борбор болуп саналган жана андан аркы эконо-
микалык өсүшү жана калкынын саны көбөйүшү жакынкы келечекте боло турган
калктуу конуштар тийиштүү маанидеги шаарлар, шаар тибиндеги кыштактар
категориясына киргизилиши мүмкүн.
   Ыњгайлуулуктардын белгилүү дењгээлине жетишкен, калкынын саны 50
адамдан кем болбогон, айыл чарба өндүрүшүндө алектенишкен жана алардын
үй-бүлөө мүчөлөрү калктын санынын жарымынан көбүн түзгөн калктуу конуш-
тар айыл категориясына киргизилиши мүмкүн. Айылдын курамында кыштактар
жана конуштар уюштурулушу мүмкүн.
   Өзгөчө учурларда алыс жака баруу кыйын болгон, калкынын саны аз
конуштар айыл категориясына киргизилиши мүмкүн.

   7-берене. Аймактык бирдиктер

   Мамлекеттик бийликтин же жергиликтүү өзалдынча башкаруунун орган-
дары түзүлбөгөн калктуу конуштар, ошондой эле пайдалануунун атайын ре-
жиминдеги аймактар (коруктар, улуттук парктар, заказчиктер, тарыхый эс-
теликтердин жана жаратылыш эстеликтеринин аймактары, коргонуу маанисин-
деги аймактар жана башкалар) аймактык бирдиктер болуп саналышат.

   8-берене. Администрациялык-аймактык бирдиктерде аймактык
        өнүктүрүүнү пландоо

   Администрациялык-аймактык бирдиктердин чектеринде Кыргыз Республи-
касынын мыйзамында белгиленген тартипте, түзүлгөн социалдык, экономика-
лык, экологиялык, шаар куруу жана башка шарттарды комплекстүү эске алу-
унун негизинде калктуу конуштарды жана жалпы эле администрациялык-ай-
мактык бирдиктерди өнүктүрүүнү пландоо жүзөгө ашырылат.

                2-глава
          Администрациялык-аймактык түзүлүш
        маселелерин чечүүдө мамлекеттик бийлик
         жана жергиликтүү өзалдынча башкаруу
           органдарынын ыйгарым укуктары

   9-берене. Жогорку Кењештин ыйгарым укуктары

   Жогорку Кењештин компетенциясына:
   - администрациялык-аймактык бирдиктерди түзүү жана жоюу;
   - алардын администрациялык борборлорун белгилоо жана которуу;
   - администрациялык-аймактык бирдиктердин чегараларын белгилөө жана
өзгөртүү;
   - калктуу конуштардын категорияларьш аныктоо;
   - администрациялык-аймактык бирдиктердин аталыштарын жана кайра
аталыштарын бекитүү кирет.

   10-берене. Өкмөттүн ыйгарым укуктары

   Өкмөт:
   - Жогорку Кењешке администрациялык-аймактык бирдиктерди жана калк-
туу конуштарды түзүү жана жоюу, алардын администрациялык борборлорун
белгилөө жана которуу, чегараларын белгилөө жана өзгөртүү, калктуу ко-
нуштардын категорияларын, администрациялык-аймактык бирдиктердин жана
калктуу конуштардын аталыштарын жана кайра аталыштарын аныктоо тууралу
сунуштарды киргизет;
   -Жогорку Кењешке калктуу конуштарды республикалык, областтык жана
райондук маанидеги шаарлардын категориясына киргизүү тууралу сунуштарды
киргизет;
   -Өкмөттүн алдында администрациялык-аймактык түзүлүш боюнча комис-
сия түзөт;
   -Өкмөттүн алдындагы администрациялык-аймактык түзүлүш боюнча ко-
миссиянын корутундуларынын негизинде тийиштүү жергиликтүү кењештердин
пикирин эске алуу менен Жогорку Кењешке Кыргыз Республикасынын адми-
нистрациялык-аймактык түзүлүш маселелери боюнча сунуштарды киргизет.

   11-берене. Жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын ыйгарым
        укуктары

   Областтын жергиликтүү мамлекеттик администрациясы:
   - тийешелүү жергиликтүү кењештердин пикирин эске алуу менен,
өкмөткө тийиштүү областтын чектеринде администрациялык-аймактык бирдик-
терди жана калктуу конуштарды түзүү жана жоюу, алардын чегараларын бел-
гилөө жана өзгөртүү, алардын администрациялык борборлорун белгилөө жана
которуу, калктуу конуштардын категорияларын, алардын аталыштарын жана
кайра аталыштарын, ошондой эле алардын аталыштарынын транскрипцияларын
аныктоо боюнча сунуштарды киргизет;
   - ушул беренеге ылайык райондордун жергиликтүү мамлекеттик адми-
нистрацияларынын сунуштарын карайт.
   Райондун жергиликтүү мамлекеттик администрациясы тийешелүү жерги-
ликтүү кењештердин пикирин эске алуу менен, областтын жергиликтүү мам-
лекеттик администрациясына тийиштүү райондун чектеринде админстрация-
лык-аймактык бирдиктерди жана калктуу конуштарды түзүү жана жоюу, алар-
дын чегараларын белгилөө жана өзгөртүү, алардын администрациялык бор-
борлорун белгилөө жана которуу, калктуу конуштардын категорияларын, ад-
минстрациялык-аймактык бирдиктердин жана калктуу конуштардын аталышын
жана кайра аталышын, ошондой эле алардын аталыштарынын транскрипцияла-
рын аныктоо боюнча сунуштарды киргизет;

   12-берене. Жергиликтүү кењештердин ыйгарым укуктары

   Жергиликтүү кењештер:
   - жергиликтүү жамааттын пикирин эске алуу менен өкмөткө тийешелүү
жергиликтүү өзалдынча башкаруунун чектеринде админстрациялык-аймактык
бирдиктерди, калктуу конуштарды түзүү жана жоюу, алардын чегараларын
белгилөө жана өзгөртүү, администрациялык борборун белгилөө жана кото-
руу, калктуу конуштардын категорияларын, админстрациялык-аймактык бир-
диктердин жана калктуу конуштардын аталышын жана кайра аталышын анык-
тоо, ошондой эле алардын аталыштарынын транскрипцияларын өзгөртүү боюн-
ча сунуштарды киргизет;
   - ушул Мыйзамдын 11-беренесине ылайык областтын же райондун жерги-
ликтүү мамлекеттик администрациясына өз сунуштарын киргизет.

   13-берене. Кыргыз Республикасынын администрациялык-аймактык
        түзүлүш маселелерин кароо үчүн зарыл керектүү
        документтер жана материалдар

   Кыргыз Республикасынын администрациялыкаймактык түзүлүш маселеле-
рин кароо үчүн Өкмөт Жогорку Кењешке:
   - киргизилип жаткан сунуштун максатка ылайыктуулугунун тийиштүү
негиздемесин жана сунуштамасын, өзгөртүлчү аймактын өлчөмү, ушул аймак-
та жашап жаткан калктын саны, негизги ишканаларынын, мекемелеринин жана
уюмдарынын тизмеги, алардын өндүрүштүк көрсөткүчтөрү, ар биринде иште-
гендердин саны, жергиликтүү өкүлчүлүктүү жана аткаруучу органдардын
түзүмү жана штаттык саны, кайра уюштурууга байланыштуу  алардагы
өзгөрүүлөр жөнүндө маалыматтарды, аталышынын жана кайра аталышынын ма-
селелерин, ошондой эле маселени мањыздуу чечүү үчүн керектүү бардык
башка маалыматтарды жана каралып жаткан маселе боюнча тийиштүү жерги-
ликтүү кењештердин пикирлерин камтыган сунуштаманы;
    - администрациялык-аймактык бирдиктердин жањы чегаралары, масе-
лени мањыздуу чечүү үчүн мааниси бар башка географиялык маалыматтар
көрсөтүлгөн схемалык картаны. Картага өкмөттүн өкүлү, ошондой эле ай-
макты кабыл алуучу жана өткөрүүчү өкүлчүлүктүү жана аткаруучу органдар-
дын жетекчилери кол коюшат, коюлган колдор мөөрлөр менен ырасталат;
   - жүргүзүлүп жаткан кайра түзүүлөрдүн жана кайра атоолордун илимий
калысбаасынын жана экономикалык эсептөөлөрүнүн актысын тапшырат.

                3-глава
        Администрациялык-аймактык бирдиктердин
        жана калктуу конуштарды атоо, кайра атоо,
            эсепке алуу жана каттоо

   14-берене. Администрациялык-аймактык бирдиктерди жана калктуу
        конуштарды атоо жана кайра атоо

   Администрациялык-аймактык бирдиктерди жана башка калктуу конуштар-
ды атоо жана кайра атоо жалпы мамлекеттик кызыкчылыктарды, география-
лык, тарыхый, улуттук, турмуш-тиричиликтик жана башка шарттарды эске
алуу менен "Кыргыз Республикасындагы географиялык аталыштар жөнүндө"
Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык жүзөгө ашырылат.

   15-берене. Администрациялык-аймактык бирдиктерди жана калктуу
        конуштарды эсепке алуу жана каттоо, аларды эсептик
        маалыматтардан чыгаруу

   Өзүнө бекитилген аймагы жана анда туруктуу жашаган калкы бар адми-
нистрациялык-аймактык бирдиктер жана калктуу конуштар эсепке алынууга
жана каттоого алынууга жатат.
   Администрациялык-аймактык бирдиктерди жана  калктуу  конуштарды
эсепке алуу жана каттоого алуу, ошондой эле аларды эсептик маалыматтар-
дан чыгаруу ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан жүргүзүлөт.
   Шаарлардын, кыштактардын же айылдардын курамына кошулган жана
алардын бөлүгү болуп калган калктуу конуштар, ошондой эле тургундары
кетип калган же жер которуп кетишкен конуштар өзалдынча администрация-
лыкаймактык бирдик статусун жоготушат жана эсептик маалыматтардан чыга-
рылып салынат.
   Администрациялык-аймактык жана аймактык бирдиктерди эсепке алуу
жана каттоо үчүн көрсөтүлүүчү документтердин тартиби жана тизмеги Өкмөт
тарабынан аныкталат.

   16-берене. Администрациялык-аймактык жана аймактык бирдиктердин
        статистикалык эсеби

   Администрациялык-аймактык жана аймактык бирдиктердин статистикалык
эсебин администрациялыкаймактык жана аймактык бирдиктерин эсепке алуу
маалыматтарынын негизинде мамлекеттик статистика органдары жүргүзүшөт.

   17-берене. Ушул Мыйзамдын күчүнө кириши

   Ушул Мыйзам жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.
   Ушул Мыйзам күчүнө кирген учурдан тартып айылдык кењештердин ад-
минстрациялык-аймактык бирдиктери айылдык округдардын админстрация-
лык-аймактык бирдиктери болуп эсептелсин.
   Өкмөт бир айлык мөөнөттүн ичинде өзүнүн ченемдик укуктук актыларын
ушул Мыйзамга ылайык келтирсин.
   "Кыргыз ССРинин администрациялык-аймактык түзүлүшүнүн маселелерин
чечүүнүн тартиби жөнүндө" Кыргыз ССР Жогорку Советинин Президиумунун
1981-жылдын 22-сентябрындагы № 1808-Х Указы (Кыргыз ССР Жогорку Совети-
нин Ведомосттору, 1981-ж., № 18, 151-ст.) күчүн жоготту деп таанылсын.

   Кыргыз Республикасынын Президенти         К.Бакиев

   2008-жылдын 6-мартында       Кыргыз Республикасынын Жогорку
                     Кењеши тарабынан кабыл алынган