Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

        КР 2016-жылдын 16-декабрындагы № 207 Мыйзамына ылайык
                           КҮЧҮН ЖОГОТОТ

 

 

Бишкек шаары

2008-жылдын 16-майы № 88

 

                    КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

 

            "Кыргыз Республикасындагы банктар жана банк иши

               жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына

            өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизүү тууралуу

 

 2008-жылдын 4-апрелинде                 Кыргыз Республикасынын Жогорку

                                         Кењеши тарабынан кабыл алынган

     1-берене.

 

     "Кыргыз Республикасындагы  банктар  жана  банк иши жөнүндө" Кыргыз

Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кењешинин Ве-

домосттору, 1997-ж.,  №  10, 471-ст.) төмөндөгүдөй өзгөртүүлөр жана то-

луктоолор киргизилсин:

     1. 1-статьянын 2-пункту төмөндөгүдөй редакцияда баяндалсын:

     "2. Банк ачык акционердик коом түрүндө түзүлүүчү жана өз ишин Кыр-

гыз Республикасынын Улуттук (Борбордук) банкы (мындан ары - Кыргыз бан-

кы) тарабынан  берилген  лицензиянын  негизинде  Кыргыз Республикасынын

мыйзамдарына ылайык жүргүзүүчү юридикалык жак болуп саналат.".

     2. 11-статьянын 5-пункту төмөндөгүдөй редакцияда баяндалсын:

     "5. Кыргыз банкы банктын капиталынын адекваттуулугун аныктоо боюн-

ча экономикалык ченемдерди, уставдык капиталдын эњ төмөнкү өлчөмүн, ка-

питалдын (өздүк  каражаттардын)  эњ  төмөнкү өлчөмүн белгилейт, ошондой

эле банктын түзүмүн аныктайт.".

     3. 31-статьяда:

     3-пункттун 1-пунктчасы төмөндөгүдөй редакцияда баяндалсын:

     "1) ар  бир  банктык  эмес уюмга кандай болбосун инвестициялардын,

кандай болбосун  финансылык  салымдарды жана кредиттерди кошо алгандагы

өлчөмү банктын  капиталынын  жыйырма  пайызынан  азын түзүүгө тийиш. Ал

эми, ушундай инвестициялардын жалпы өлчөмү ушул Мыйзамдын 11-статьясын-

да аныкталгандай банк капиталынын алтымыш пайызынан ашпайт.";

     - статья төмөндөгүдөй мазмундагы 3-1-пункт менен толукталсын:

     "3-1. Кыргыз  банкы  баалуу  кагаздарды  жигердүү сатуу максатында

банк көрүп  жаткан  инвестициялоо  жагынан ченемдик актыларды чыгарууга

укуктуу.".

     4. 32-статьянын 2-пункту төмөндөгүдөй редакцияда баяндалсын:

     "2. Банк  каражаттарды, анын ичинде сатып алуу жолу менен, банктык

жайларга Кыргыз банкынын ченемдик актыларына ылайык аныкталган капитал-

дын өлчөмүндө инвестициялай алат.

     Банк жай  деп  банкка  таандык болгон же финансылык ижара келишими

боюнча банктын карамагында турган жана негизги каражат катарында пайда-

ланылып жаткан/пайдаланыла   турган   кыймылсыз   мүлк   (анын   ичинде

курулуп/орнотулуп жаткан кыймылсыз мүлктү кошо алганда) түшүнүлөт.

     Бул пунктта  инвестициялоо деп менчикти (ањын ичинде ижарага алын-

ган) ыњгайлаштырууга капиталдык салымдар жана банктын жайына ээлик кыл-

ган ишкананын  акцияларына  же облигацияларына же болбосо башка ушундай

карыз милдеттенмелерине кандай болбосун салымдар жана ушундай ишканалар

тарабынан берилген жана/же алардын акциялары менен камсыз кылынган бар-

дык кредиттер түшүнүлөт.".

     5. 36-статьяда:

     -1-пункт төмөндөгүдөй мазмундагы экинчи жана үчүнчү абзацтар менен

толукталсын:

     "Банктык кызмат  көрсөтүү үчүн пайыздардын, комиссиялык сыйакылар-

дын жана  тарифтердин  ставкаларынын дењгээли жөнүндө маалымат ачык бо-

лууга тийиш  жана  алар  коммерциялык же банктык сырдын предмети болушу

мүмкүн эмес.  Ишенимдүү,  жылдык,  натыйжалуу  салыштырылуучу эсептөөдө

пайыздардын жана  комиссиялык  сыйакылардын ставкалары банк жана кардар

түзүүчү эки  тараптуу келишимдерде, ошондой Эле банктык кызмат көрсөтүү

үчүн пайыздык  ставкалардын  жана комиссиялык сыйакылардын дењгээли жө-

нүндөгү маалыматты жарыялоо жака таратуу учурунда көрсөтүлүүгө тийиш.

     Көрсөтүлгөн талаптар сакталбаган учурда Кыргыз банкы банкка карата

Кыргыз Республикасынын  мыйзамдарында  каралган  таасир  этүү чараларын

колдонууга укуктуу.";

     - 3-пункт төмөндөгүдөй редакцияда баяндалсын:

     "3. Банк тутумунда монополияга жол бербөө, ошондой эле банктар та-

рабынан сунушталып  жаткан  кызмат  көрсөтүүлөрдүн  транспаренттүүлүгүн

камсыз кылуу  максатында Кыргыз банкы ченемдик укуктук актыларды чыгара

алат жана/же банктар үчүн ушул статьянын 1 жана 2-пункттары боюнча чек-

төөлөрдү белгилей алат.".

     6. 54-статьянын   2-пунктунун   2-пунктчасында   "ушул   Мыйзамдын

55-статьясында" деген сөздөр "Банктык сыр жөнүндө" Кыргыз Республикасы-

нын Мыйзамында" деген сөздөр менен алмаштырылсын.

     7. 55-статья алып салынсын.

     8. 59-статьянын 2-пунктунун бешинчи абзацы төмөндөгүдөй редакцияда

баяндалсын:

     "- банктын олуттуу катышуучулары, менеджменти, уюштуруу түзүмү жө-

нүндө, анын  ичинде  кредиттик  тобокелдиктерди башкаруу боюнча банктын

функцияларынын түзүмү  жана  анын уюштурулушу боюнча, ошондой эле тобо-

келдиктерди контролдоо  саясаты  жана  тажрыйбасы жөнүндө маалыматтарды

ачып көрсөтүүгө;".

 

     2-берене.

 

     Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

 

    

     Кыргыз Республикасынын Президенти                 К.Бакиев