Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском
    КР 2015-жылдын 3-апрелиндеги № 72 Мыйзамынын ылайык
                      КҮЧҮН ЖОГОТТУ
 
2008-жылдын 28-июлу № 172
 
                    КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ
 
              "Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө" Кыргыз
              Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөр жана
                     толуктоолор киргизүү тууралу
 
 
 2008-жылдын 6-июнунда               Кыргыз Республикасынын Жогорку
                                     Кењеши тарабынан кабыл алынган
     
1-берене.
 
     "Мамлекеттик сатып  алуулар жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйза-
мына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кењешинин Жарчысы,  2004-ж.,  № 9,
409-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин:
     1. 3-статьянын 1-пунктундагы "Мамлекеттик органдын  макулдугу  ме-
нен";  6-статьядагы, 8-статьянын 6-пунктундагы, 13-статьянын 9-пунктун-
дагы, 29-статьянын 1 жана 5-пункттарындагы, 47-статьянын 2-пунктундагы,
53-статьянын 5 жана 6-пункттарындагы,  57-статьянын 4-пунктундагы "Мам-
лекеттик орган менен макулдашып," деген сөздөр алып салынсын.
     2. 3-статьяда:
     4-пункттун биринчи абзацындагы "Мамлекеттик  орган"  деген  сөздөр
"сатып алуучу уюм" деген сөздөр менен алмаштырылсын;
     6-пункттагы "Кыргыз Республикасынын" деген сөздөр "мыйзамда белги-
ленген  тартипте  күчүнө кирген,  Кыргыз Республикасы катышуучусу болуп
эсептелген" деген сөздөр менен алмаштырылсын.
     3. 5-статьянын  1-пунктунун үчүнчү абзацындагы "Мамлекеттик орган-
дын макулдугу менен" деген сөздөр "Мамлекеттик органдын чечими  боюнча"
деген сөздөр менен алмаштырылсын.
     4. 10-статьяда:
     3-пункттун биринчи абзацындагы "актыларды" деген сөздөн кийин "ми-
нистрликтер жана ведомстволор менен макулдашуу боюнча" деген сөздөр ме-
нен толукталсын;
     4-пункт төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:
     "4. Сатып  алуулардын  жол-жоболорунун протоколу түзүлгөндөн кийин
үч жумушчу күндүн ичинде маалымат берүү жана отчеттуулук үчүн Мамлекет-
тик органга берилет.".
     5. 13-статьяда:
     4-пункттун төртүнчү абзацы алып салынсын;
     8-пункт "Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан" деген  сөздөрдөн
кийин "Мамлекеттик органдын сунушу боюнча" деген сөздөр менен толуктал-
сын.
     6. 14-статьяда:
     1-пункт төмөнкүдөй мазмундагы абзац менен толукталсын:
     "Ыйгарым укуктуу  орган Кыргыз Республикасынын Өкмөтү иштеп чыккан
жобонун негизинде электрондук системанын жардамы менен соода уюштурууга
укуктуу.";
     2-пункт төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:
     "2. Мамлекеттик  органдын  жетекчиси Кыргыз Республикасынын Премь-
ер-министринин сунушу боюнча Кыргыз Республикасынын Президенти  тарабы-
нан дайындалат.";
     4-пункттагы "биринчи-бешинчи" деген сөздөр "экинчи-алтынчы"  деген
сөздөр менен алмаштырылсын.
     7. 17-статьянын 2-пунктунун биринчи абзацындагы "сатып  алуулардын
усулун  (катышуучулары чектелбеген тоорукка караганда) тандап алуу Мам-
лекеттик орган менен макулдашуу  боюнча  гана  жүзөгө  ашырылат"  деген
сөздөр "катышуучулардын санына чек койбогон тооруктар усулу гана колдо-
нулат" деген сөздөр менен алмаштырылсын.
     8. 23-статьяда:
     2-пункттун экинчи абзацындагы "6" деген цифра "4" деген цифра  ме-
нен алмаштырылсын;
     2-пункттун үчүнчү абзацындагы "/же" деген белги менен сөз алып са-
лынсын;
     5-пункт алып салынсын.
     9. 29-статьяда:
     статьянын аталышы төмөнкүдөй  редакцияда  баяндалсын:  "29-статья.
Тоорукту токтотуу жана болгон жок деп таануу";
     1-пункт төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:
     "1. Эгерде  сатып  алууларды  өткөрүү кырдаалдын күтүлбөгөн жерден
олуттуу өзгөрүшүнө байланыштуу мамлекеттин таламдарына дал келбей  кал-
са, сатып алуучу уюм тоорукту токтотот.";
     статья төмөнкүдөй мазмундагы 1-1-пункт менен толукталсын:
     "1-1. Сатып  алуучу  уюм  төмөнкүдөй учурларда тоорукту болгон жок
деп тааныйт:
     бардык арыздар четке кагылганда;
     тендердик арыздын эњ аз баасы сатып  алуучу  уюм  тарабынан  сатып
алууларды өткөрүүгө бөлүнгөн суммадан ашып кетсе.";
     5-пункт төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:
     "5. Ушул  статьянын 1-1-пунктуна ылайык тоорук болгон жок деп таа-
нылган учурда сатып алуучу уюм мамлекеттик сатып алуулардын башка усулу
менен кайталап тоорук өткөрө алат.".
     10. 35-статьяда:
     1-пункттагы "6" деген цифра "4" деген цифра менен алмаштырылсын;
     2-пункт алып салынсын.
     11. 36-статьянын 1-пунктунун экинчи абзацындагы экинчи сүйлөм алып
салынсын.
     12. 61-статьянын  1-пунктундагы "Мамлекеттик орган менен макулдаш-
кандан кийин гана" деген сөздөр алып салынсын.
     13. 66-статьянын 4-пункту алып салынсын.
     14. 68-статьядагы "Кыргыз Республикасынын" деген сөздөр  "мыйзамда
белгиленген тартипте күчүнө кирген, Кыргыз Республикасы катышуучусу бо-
луп эсептелген" деген сөздөр менен алмаштырылсын.
 
     2-берене.
 
     Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.
 
     Кыргыз Республикасынын Президенти                 К.Бакиев