Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

КР 2017-жылдын 24-январындагы № 10 Мыйзамына ылайык
2019-жылдын 1-январынан тартып
КҮЧҮН ЖОГОТОТ

 
Бишкек шаары
2008-жылдын 14-июлу № 142
 
                    КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ
 
           Кыргыз Республикасынын жазык-процесстик кодексине
              өзгөртүүлөр жана толуктоо киргизүү тууралу
 
 
  2008-жылдын 26-июнунда              Кыргыз Республикасынын Жогорку
                                      Кењеши тарабынан кабыл алынган
     1-берене.
 
     Кыргыз Республикасынын  Жазык-процесстик кодексине (Кыргыз Респуб-
ликасынын  Жогорку  Кењешинин  Жарчысы,  1999-жыл,   №   10,   442-ст.)
төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоо киргизилсин:
     1. 13-статья төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:
     "13-статья. Турак жайдын колтийгистиги, адамдын өмүрүн коргоо, кат
                 алышуунун,телефондо сүйлөшүүлөрдүн, почта, телеграф
                 жана башка билдирүүлөрдүн жашырындуулугу
 
     (1) Жарандарга  турак  жайынын колтийгистиги кепилденет.  Ушул Ко-
дексте каралган учурлардан жана тартиптен тышкары эч  ким  турак  жайга
анда жашаган адамдардын эркине каршы кире албайт.
     (2) Жарандын абийири жана ар-намысын сактоо мыйзамдын  коргоосунда
турат. Кат алышуунун, телефондук сүйлөшүүлөрдүн, почта, телеграфтык жа-
на башка кабарлашуулардын жашырынуудулугу  мыйзам  менен  корголот.  Ал
укукка чек коюуга прокурордун санкциясы менен гана жол берилет.
     (3) Байланыш мекемелеринде  почта  жана  телеграфтык  жөнөтүүлөрдү
тинтүү,  алып коюу,  арест коюу, телефон жана башка сүйлөшүү жабдуулары
боюнча жүргүзүлүп жаткан сүйлөшүүлөргө контролдук кылуу жана жазып алуу
ушул   Кодексте  каралган  учурларда  жана  тартипте  гана  жүргүзүлүшү
мүмкүн.".
     2. 26-статьянын  2-бөлүгүнүн  биринчи  абзацындагы "110-статьяда,"
деген сөз алып салынсын.
     3. 32-статьянын 2-бөлүгүндөгү 4-10-пункттар алып салынсын.
     4. 34-статьянын 2-бөлүгү төмөнкүдөй мазмундагы 17-пункт менен  то-
лукталсын:
     "17) тергөөчүгө камакка алуу же үй камагына алуу түрүндө бөгөт ко-
юу чарасын тандап алуу жөнүндө, шек саналуучуну же айыпталуучуну соттук
чечимдин негизинде жол берилген камакка алууда кармоонун мөөнөтүн узар-
туу жөнүндө соттун алдында өтүнүч кылууга макулдук берүүгө.".
     5. 39-статьянын 2-бөлүгүнүн экинчи  абзацындагы  "тергөөчү"  деген
сөз  "прокурордун макулдугу менен тергөөчү" деген сөздөр менен алмашты-
рылсын.
     6. 110-статьянын 2-бөлүгүнүн биринчи сүйлөмүндөгү "тергөөчү" деген
сөз "прокурордун макулдугу менен тергөөчү" деген сөздөр менен  алмашты-
рылсын.
     7. 112-статьянын 3-бөлүгү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:
     "(3) Соттук  чечимдин негизинде тандалып алынган бөгөт коюу чарасы
кылмыш иликтөөсү  токтотулган, тергөө мөөнөттөрү, амнистия актысын кол-
донуу узартылбаган  учурларда  прокурордун  макулдугу менен чечим кабыл
алган сотко билдирүү менен соттун чечими, тергөөчүнүн, прокурордун ток-
тому боюнча өзгөртүлүшү же жокко чыгарылышы мүмкүн.".
     8. 118-статьяда:
     1 жана 2-бөлүктөр төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:
     "(1) Прокурор,  прокурордун макулдугу менен тергөөчү,  сот  эгерде
айыпталуучу, соттолуучу тергөөнү объективдүү жүргүзүүгө жана сотто ишти
териштирүүгө, келтирилген зыяндын ордун толтурууга тоскоолдук кыла тур-
гандыгы  же ошол кызмат ордунда тургандыгына байланыштуу кылмыштуу ишин
улантышы мүмкүн деген жетиштүү негиздер  болгон  кезде  аларды  ээлеген
кызматтарынан убактылуу четтетүүгө укуктуу.
     (2) Айыпталуучуну,  соттолуучуну ээлеген кызматынан убактылуу чет-
тетүү жөнүндө токтом алар иштеген жер боюнча уюмдун жетекчисине жибери-
лет,  ал аны алгандан кийин үч күндүк мөөнөттө аны аткарууга  жана  бул
туурасында ал адамга же органга билдирүүгө милдеттүү.";
     3-бөлүк алып салынсын, 4-бөлүк тийиштүү түрдө 3-бөлүк деп эсептел-
син жана төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:
     "(3) Айыпталуучуну, соттолуучуну ээлеген кызматынан убактылуу чет-
тетүү бул чараларды колдонууга зарылчылык болбой калганда соттук чечим-
дин, тергөөчүнүн, прокурордун токтомунун негизинде жокко чыгарылат.".
     9. 119-статьянын 1-бөлүгүндө:
     "тергөөчү камак салуу жөнүндө өтүнүч козгошот" деген сөздөр  "про-
курордун санкциясы менен камак салат" деген сөздөр менен алмаштырылсын;
     экинчи сүйлөм алып салынсын.
     10. 132-статьяда:
     1-бөлүктөгү "мыйзамсыз жазык ишин козгоо" деген сөздөр алып салын-
сын;
     3-бөлүктүн 4-пунктундагы ",  жазык ишин козгоо" деген сөздөр  алып
салынсын.
     11. 163-статья төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:
     "163-статья. Тергөөнүн караштуулугу
 
     (1) Өмүргө  жана саламаттыкка каршы кылмыштар жөнүндө (Кыргыз Рес-
публикасынын Кылмыш-жаза кодексинин 97-106, 111-статьялары, 112-статья-
нын биринчи бөлүгү, 113-122-статьялары), инсандын эркиндигине, ар-намы-
сына жана кадыр-баркына каршы кылмыштар жөнүндө (Кыргыз Республикасынын
Кылмыш-жаза кодексинин  123-125-статьялары,  126-статьянын экинчи бөлү-
гү), инсандын жыныстык кол тийгистигине жана жыныстык эркиндигине каршы
кылмыштар жөнүндө   (Кыргыз   Республикасынын   Кылмыш-жаза  кодексинин
129-133-статьялары), үйбүлөгө  жана  жашы  жетелектерге каршы кылмыштар
жөнүндө (Кыргыз  Республикасынын Кылмыш-жаза кодексинин 153-163-статья-
лары), менчикке  каршы  кылмыштар  жөнүндө (Кыргыз Республикасынын Кыл-
мыш-жаза кодексинин 164, 165, 167, 168, 170, 172-172-2, 174-177-статья-
лары), коомдук коопсуздукка каршы кылмыштар жөнүндө (Кыргыз Республика-
сынын Кылмыш-жаза кодексинин 230, 231, 234-245-статьялары), калктын са-
ламаттыгына жана  коомдук  адеп-ахлакка каршы кылмыштар жөнүндө (Кыргыз
Республикасынын Кылмыш-жаза  кодексинин  255-264-статьялары), жолдо жү-
рүүнүн жана  транспортту эксплуатациялоонун коопсуздугуна каршы кылмыш-
тар жөнүндө     (Кыргыз     Республикасынын     Кылмыш-жаза  кодексинин
280-288-статьялары), сот адилеттигине каршы кылмыштар (Кыргыз Республи-
касынын Кылмыш-жаза кодексинин 336-339-статьялары) жана башкаруу тарти-
бине каршы  кылмыштар  (Кыргыз  Республикасынын  Кылмыш-жаза кодексинин
343-345, 347,  349, 351-353-статьялары) жазык иштери боюнча тергөө ички
иштер органдарынын тергөөчүлөрү тарабынан жүргүзүлөт.
     (2) Коомдук коопсуздукка каршы кылмыштар жөнүндө (Кыргыз Республи-
касынын Кылмыш-жаза кодексинин 226-229, 232, 233-статьялары), конститу-
циялык түзүлүштүн негиздерине жана мамлекеттин коопсуздугуна каршы кыл-
мыштар   жөнүндө   (Кыргыз   Республикасынын   Кылмыш-жаза   кодексинин
292-302-статьялары), мамлекеттик чегарадан мыйзамсыз өтүү жөнүндө (Кыр-
гыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодексинин 346-статьясы), тынчтыкка жа-
на адамзат коопсуздугуна каршы кылмыштар жөнүндө (Кыргыз  Республикасы-
нын  Кылмыш-жаза  кодексинин  373-376-статьялары)  жазык  иштери боюнча
тергөө   улуттук   коопсуздук   органдарынын   тергөөчүлөрү   тарабынан
жүргүзүлөт.
     (3) Адамдын жана жарандардын конституциялык укуктарына жана эркин-
диктерине  каршы  кылмыштар жөнүндө (Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза
кодексинин 136-статьянын үчүнчү бөлүгү,  137-статьянын  экинчи  бөлүгү,
138-статья,   139-статьянын  экинчи  жана  үчүнчү  бөлүктөрү,  142-145,
146-1-149,  152-статьялары), экологиялык кылмыштар жөнүндө (Кыргыз Рес-
публикасынын  Кылмыш-жаза  кодексинин 265-279-1-статьялары),  кызматтык
кылмыштар жөнүндө (Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодексинин 304-1,
305-1, 305-2-статьялары), сот адилеттигине каршы кылмыштар (Кыргыз Рес-
публикасынын Кылмыш-жаза кодексинин 317-323-статьялары, 324-статьясынын
экинчи жана үчүнчү бөлүктөрү,  325-335-статьялары),  башкаруу тартибине
каршы кылмыштар (Кыргыз  Республикасынын  Кылмыш-жаза  кодексинин  340,
341-статьялары)  жазык  иштери  боюнча  тергөө прокуратура органдарынын
тергөөчүлөрү тарабынан жүргүзүлөт.
     (4) Аскер кызматчылары,  ошондой эле жыйындарга чакырылган аскерге
милдеттүүлөр тарабынан жасалган кылмыштар жөнүндөгү жазык иштери боюнча
тергөө аскер прокуратурасынын тергөөчүлөрү тарабынан жүргүзүлөт.
     (5) Экономикалык иш чөйрөсүндөгү  кылмыштар  жөнүндө,  мамлекеттик
эмес  ишканалар  менен  уюмдарда  кызматтын таламдарына каршы кылмыштар
жөнүндө  (Кыргыз  Республикасынын   Кылмыш-жаза   кодексинин   179-186,
188-193,  195-203,  208,  209,  211-225-статьялары) жазык иштери боюнча
тергөө   финансылык   полиция   органдарынын   тергөөчүлөрү   тарабынан
жүргүзүлөт.
     (6) Компьютердик маалымат чөйрөсүндөгү кылмыштар  жөнүндө  (Кыргыз
Республикасынын Кылмыш-жаза кодексинин 290, 291-статьялары) жазык иште-
ри боюнча тергөө финансылык полиция органдарынын жана улуттук  коопсуз-
дук органдарынын тергөөчүлөрү тарабынан жүргүзүлөт.
     (7) Экономикалык иш чөйрөсүндөгү кылмыштар жөнүндө (Кыргыз Респуб-
ликасынын Кылмыш-жаза кодексинин 205-207-статьялары) жазык иштери боюн-
ча тергөө бажы органдарынын тергөөчүлөрү тарабынан жүргүзүлөт.
     (8) Экономикалык иш чөйрөсүндөгү кылмыштар жөнүндө (Кыргыз Респуб-
ликасынын Кылмыш-жаза  кодексинин  210-статьясы)  жазык  иштери  боюнча
тергөө бажы органдарынын жана финансы полициясынын тергөөчүлөрү тарабы-
нан жүргүзүлөт.
     (9) Калктын  саламаттыгына жана коомдук адеп-ахлакка каршы кылмыш-
тар жөнүндө     (Кыргыз     Республикасынын     Кылмыш-жаза  кодексинин
246-254-статьялары) жазык  иштери  боюнча тергөө Кыргыз Республикасынын
бањгизатка контролдук  кылуу  боюнча органдын, ички иштер органдарынын,
бажы органдарынын жана улуттук коопсуздук органдарынын тергөөчүлөрү та-
рабынан жүргүзүлөт.
     (10) Экономикалык  иш  чөйрөсүндөгү кылмыштар жөнүндө (Кыргыз Рес-
публикасынын Кылмыш-жаза кодексинин 183-статьясы),  тизмелөөгө же камак
салынган,  болбосо конфискациялануучу мүлккө карата мыйзамсыз аракеттер
жөнүндө (Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза  кодексинин  335-статьясы),
башкаруу тартибине каршы кылмыштар жөнүндө (Кыргыз Республикасынын Кыл-
мыш-жаза кодексинин  348,  350-статьялары),  менчикке  каршы  кылмыштар
жөнүндө   (Кыргыз  Республикасынын  Кылмыш-жаза  кодексинин  166,  171,
173-статьялары) жазык иштери боюнча тергөө ички иштер жана финансы  по-
лициясынын тергөөчүлөрү тарабынан жүргүзүлөт.
     (11) Жазык-аткаруу тутумунун мекемелеринин аймагында жасалган бар-
дык  кылмыштар Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинин жазык-атка-
руу тутумунун органдарынын тергөөчүлөрү тарабынан жүргүзүлөт.
     (12) Кызматтык  кылмыштар  жөнүндө  (Кыргыз  Республикасынын  Кыл-
мыш-жаза кодексинин 303,  304, 305, 306-309, 315, 316-статьялары) жазык
иштери  боюнча  тергөө прокуратура органдарынын,  финансы полициясынын,
ички иштер органдарынын,  улуттук  коопсуздук  жана  бажы  органдарынын
тергөөчүлөрү тарабынан жүргүзүлөт.
     (13) Кызматтык  кылмыштар  жөнүндө  (Кыргыз  Республикасынын  Кыл-
мыш-жаза кодексинин 310-314-статьялары) жазык иштери боюнча тергөө про-
куратура органдарынын,  финансы полициясынын,  ички иштер органдарынын,
улуттук коопсуздук органдарынын тергөөчүлөрү тарабынан жүргүзүлөт.
     (14) Миграция чөйрөсүндөгү кылмыштар жөнүндө (Кыргыз Республикасы-
нын  Кылмыш-жаза  кодексинин  204-1 жана 204-2-статьялары) жазык иштери
боюнча  тергөө  ички  иштер  жана   улуттук   коопсуздук   органдарынын
тергөөчүлөрү тарабынан жүргүзүлөт.
     (15) Экономикалык иш чөйрөсүндөгү кылмыштар жөнүндө  (Кыргыз  Рес-
публикасынын  Кылмыш-жаза  кодексинин 204-статьясы) жазык иштери боюнча
тергөө финансы полициясынын,  бажы жана улуттук коопсуздук органдарынын
тергөөчүлөрү тарабынан жүргүзүлөт.
     (16) Ар кандай органдардын кароосуна тийиштүү жазык иштери, ал иш-
ти козгогон органдын тергөөчүсү тарабынан тергелет.
     (17) Ушул статьяда каралган ар кандай  органдардын  кароосуна  ти-
йиштүү  кылмыштар чогуу болгон учурда тергөөгө тийиштүүлүк кайсы кылмыш
оор болсо ошого карата аныкталат.
     (18) Тергөөнүн  караштуулугуна тиешеси жок кылмыштар жөнүндө жазык
иштерин  тергөөгө,  ушул  Кодекстин  34-статьясынын  биринчи  бөлүгүнүн
1-пунктунда каралган учурлардан тышкары, жол берилбейт.".
     12. 169-1-статьяда:
     1-бөлүк төмөнкү редакцияда баяндалсын:
     "(1) Ушул Кодекстин 32-статьясынын экинчи бөлүгүндө каралган учур-
ларда, тергөөчү прокурордун макулдугу менен тергөө аракеттерин жүргүзүү
жөнүндө сотко өтүнүч кыла алат, ал туурасында токтом чыгарат.";
     5-бөлүк алып салынсын;
     6-бөлүк тиешелүүлүгүнө жараша 5-бөлүк деп эсептелсин жана "4  жана
5-бөлүктөрүнө"  деген сөздөр "төртүнчү бөлүккө" деген сөздөргө алмашты-
рылсын.
     13. 177-статьянын 9-бөлүгүндө:
     "сот чечиминин негизинде" деген сөздөр "прокурордун санкциясы  ме-
нен" деген сөздөр менен алмаштырылсын;
     экинчи сүйлөмү алып салынсын.
     14. 184-статьяда:
     3-бөлүк төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:
     "(3) тинтүү  жана  алып коюу,  ошондой эле турак жайда тинтүү жана
алып коюу прокурордун санкциясы менен тергөөчүнүн жүйөөлүү токтому  бо-
юнча калыс күбөлөрдүн катышуусу менен жүргүзүлөт.";
     4-бөлүктөгү "тергөө органы тинтүү жана алып коюуну жүргүзүүгө  не-
гиз болуучу соттун чечимин алганга чейин алгачкы тергөө органы объекти-
ни кайтарууну уюштурат" деген  сөздөр  "тинтүү  прокурордун  санкциясыз
тергөөчүнүн  токтому  боюнча  жүргүзүлүшү мүмкүн,  бирок кийин суткалык
мөөнөттө билдирүү менен" деген сөздөр менен алмаштырылсын;
     7-бөлүк алып салынсын.
     8-17-бөлүктөр тийиштүүлүгүнө жараша 7-16-бөлүктөр деп эсептелсин.
     15. 187-статтьяда:
     2-бөлүктөгү "ушул Кодекстин 169-1-статьясында белгиленген тартипте
кабыл алынган соттун чечиминин  негизинде"  деген  сөздөр  "прокурордун
санкциясы менен тергөөчүнүн токтому боюнча" деген сөздөр менен алмашты-
рылсын;
     4-бөлүктөгү "почта-телеграфтык жөнөтүүгө камак салуу жөнүндө чечим
кабыл алынган учурда" деген сөздөр "прокурордун санкциясын алгандан ки-
йин тергөөчү токтомду" деген сөздөр менен алмаштырылсын;
     6-бөлүктөгү "тууралу сотту милдеттүү кабарландыруу менен камак са-
луу жөнүндө чечимди кабыл алган тергөөчү жана прокурор тарабынан" деген
сөздөр "тергөөчү тарабынан прокурорго милдеттүү түрдө кабарландыруу ме-
нен," деген сөздөргө алмаштырылсын.
     16. 188-статьяда:
     1-бөлүктөгү "ушул Кодекстин 169-1-статьясында белгиленген тартипте
кабыл  алынган сот чечиминин негизинде" деген сөздөр "прокурордун санк-
циясы менен тергөөчүнүн токтому боюнча" деген сөздөр менен  алмаштырыл-
сын;
     2-бөлүктөгү "соттун чечиминин негизинде" деген сөздөр "прокурордун
санкциясы менен" деген сөздөр менен алмаштырылсын;
     3-бөлүктөгү "өтүнүчүндө"  деген  сөздөр  "токтомунда" деген сөздөр
менен алмаштырылсын.
 
     2-берене.
 
     Ушул Мыйзам расмий жарыяланган учурдан тартып күчүнө кирет.
 
     Кыргыз Республикасынын Президенти                 К.Бакиев