Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

          КР 2017-жылдын 24-январындагы № 10 Мыйзамына ылайык
                     2019-жылдын 1-январынан тартып
                            КҮЧҮН ЖОГОТОТ

 

Бишкек шаары

2008-жылдын 17-октябры № 223

 

                    КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

 

             Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодексине

              өзгөртүүлөр жана толуктоо киргизүү жөнүндө

 

     1-берене.

 

     Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодексине (Кыргыз Республикасы-

нын Жогорку  Кењешинин  Жарчысы, 1998-жыл, № 7, 229-ст.) төмөнкүдөй өз-

гөртүүлөр жана толуктоо киргизилсин:

     1. 183-статья төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын;

     "183-статья. Кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоо

                  (адалдоо)

 

     (1) Кылмыш жолу менен алынган, анын ичинде чет өлкөдөн да, акчалай

каражаттар же  башка  мүлк  менен  болгон операциялардын же бүтүмдөрдүн

(сатып алуу,  ээлик кылуу же пайдалануу же болбосо кайра түзүү же өткө-

рүп берүү) жак тарабынан пайда табуу же алардын мыйзамсыз тек-жайын жа-

шыруу максатында атайылап жасалуусу, же болбосо акчалай каражаттарды же

башка мүлктү  ээлөөгө, пайдаланууга же тескөөгө укук ченемдүү түр берүү

максатында айтылган  жакка  жардам  көрсөтүү, ошону менен бирге акчалай

каражаттардын же мүлктүн чыныгы мүнөзүн, булагын, жайгашкан жерин, тес-

көө ыкмасын,  которуштуруусун, ошондой эле аларга карата анык укуктарды

жак тарабынан жашырып-жабуу,-

     эсептешүү көрсөткүчтүн  бир  мињден  он  мињге чейинки өлчөмүндөгү

айып салынат  же  болбосо  мүлкүн конфискациялоо менен үчтөн алты жылга

чейинки мөөнөткө эркиндигинен ажыратууга жазаланат.

     (2) Ошол эле жосундар:

     1) алдын ала сүйлөшүлгөн боюнча адамдардын тобу тарабынан;

     2) өзүнүн кызмат абалын пайдалануу менен адамдар тарабынан  жасал-

са,-

     мүлкүн конфискациялоо  менен  төрттөн сегиз жылга чейинки мөөнөткө

эркиндигинен ажыратууга жазаланат.

     (3) Ушул  статьянын  биринчи жана экинчи бөлүктөрүндө каралган жо-

сундар, уюшкан кылмыш тобу тарабынан ири өлчөмдө жасалганда, -

     адалдоонун объектиси болгон мүлкүн, ошондой эле үчүнчү жактын уку-

гун бузбастан  ошондой  иштен  алынган кирешелерин конфискациялоо менен

жетиден он жылга чейинки мөөнөткө эркиндигинен ажыратууга жазаланат.

     Эскертүү:

     1. Ушул  статьяда билип туруп кылмыш жолу менен алынган акча кара-

жаттары же  башка  мүлк деп, кылмыштуу кирешелерди жараткан кылмыштарды

жасоонун натыйжасында алынган акча каражаттары же башка мүлк түшүндүрү-

лөт.

     2. Ушул  статьяда  ири  өлчөмдө жасалган акча каражаттары же башка

мүлк менен операциялар жана бүтүмдөр деп, кылмыш жасалган учурда Кыргыз

Республикасынын мыйзамдарында  белгиленген он мињ эсептешүү көрсөткүчү-

нөн ашкан суммага жасалган акча каражаттары же башка мүлктөр менен опе-

рациялар же бүтүмдөр таанылат.

     3. Ушул  статьяда  каралган  кылмышты  жасаган жак, эгерде ал анын

ачылышына көмөктөшсө жана (же) кылмыш жолу менен алынган акча каражатын

же башка мүлктү өз ыктыяры менен берсе жана анын иш аракеттеринде башка

кылмыш курамы болбосо, кылмыш-жаза жоопкерчилигинен бошотулат.".

     2. 194-статья төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

     "194-статья. Коммерциялык, банктык же бөлөк сырды, ошондой эле

                  салык төлөөчүнүн маалыматтарынын сырын ачыкка чыгаруу

 

     (1) Коммерциялык,  банктык  же  бөлөк сырды түзгөн билдирүүлөрдүн,

ошондой эле  салык төлөөчүнүн маалыматтарынын сырын алардын ээсинин ма-

кулдугусуз ишеним берилген же ага кызматы же иши боюнча белгилүү болгон

жак тарабынан мыйзамсыз ачыкка чыгарылуусу же пайдаланылуусу, -

     белгилүү бир  кызматты  ээлөө  же  белгилүү бир иш менен алектенүү

укугунан үч  жылга  чейинки мөөнөткө ажыратылуу менен эсептешүү көрсөт-

күчтүн эки  жүздөн  беш жүзгө чейинки өлчөмүндө айып салууга же болбосо

үч жылга чейинки мөөнөткө эркиндигинен ажыратууга жазаланат.

     (2) Ири  зыян алып келген же пайда көздөөгө ниеттенүү менен жасал-

ган ошол эле жосундар, -

     белгилүү бир  кызматты  ээлөө  же  белгилүү бир иш менен алектенүү

укугунан үч  жылга  чейинки мөөнөткө ажыратылуу менен эсептешүү көрсөт-

күчтүн беш  жүздөн  мињге чейинки өлчөмүндө айып салууга же болбосо беш

жылга чейинки мөөнөткө эркиндигинен ажыратууга жазаланат.

     Эскертүү. Ушул  статьяда  көрсөтүлгөн жосундар, эгерде келтирилген

зыян кылмыш жасалган кезде Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен бел-

гиленген эсептешүү  көрсөткүчтөн он мињге ашык болсо ири өлчөмдө жасал-

гандар деп таанылат.".

     3. Кодекс төмөнкүдөй мазмундагы 226-1-статья менен толукталсын:

     "226-1-статья. Терроризмди каржылоо

 

     (1) Террористтик  ишти  колдоо  үчүн багытталган жана террористтик

актынын уюштуруучуларына  жана аткаруучуларына бардык методдор жана ык-

малар менен  атайылап каражат берүү формасындагы жосун, же болбосо тер-

рористтик мүнөздөгү  кылмышты  даярдоодо же жасоодо террорист же терро-

ристтик уюм  тарабынан  аларды колдонуу максатында каражаттарды берүүгө

же чогултууга аракеттенүү, ага тете террористтик ишти жасоо үчүн финан-

сылык кызматты көрсөтүү, -

     мүлкүн конфискациялоо  менен үчтөн алты жылга чейинки мөөнөткө эр-

киндигинен ажыратууга жазаланат.

     (2) Ошол эле жосундар, алдын ала макулдашуу боюнча адамдардын тобу

тарабынан жасалганда,-

     мүлкүн конфискациялоо  менен  бештен он жылга чейинки мөөнөткө эр-

киндигинен ажыратууга жазаланат.

     (3) Ушул  статьянын  биринчи жана экинчи бөлүктөрүндө каралган жо-

сундар, эгерде алар уюшкан топ тарабынан жасалган болсо, -

     мүлкүн конфискациялоо менен сегизден он беш жылга чейинки мөөнөткө

эркиндигинен ажыратууга жазаланат.

     (4) Террористтик  мүнөздөгү  кылмышты  жасаган же ушундай кылмышты

жасоого даярданып  жаткан жактарга таандык каражаттарды же террористтик

топтун же  террористтик  уюмдун контролунун астында турган каражаттарды

алуу жана сактоо же алар менен операцияларды же бүтүмдөрдү жасоо, ошон-

дой эле ушундай каражаттарды башкаруу, -

     мүлкүн конфискациялоо менен сегизден он беш жылга чейинки мөөнөткө

эркиндиктен ажыратууга жазаланат.

     Эскертүү:

     1. Бул  статьяда,  алардын кандай ыкмада алынгандыгына карабастан,

ар кандай түрдөгү материалдык же материалдык эмес, кыймылдуу же кыймыл-

сыз активдер,  ошондой эле ар кандай формадагы, анын ичинде электрондук

же санариптик формадагы, банктык кредиттерди, жолкире чектерин, банктык

чектерди, почталык которууларды, баалуу кагаздарды кошуп алганда, ушун-

дай активдерге  же аларга катышуу укугун ырастоочу документтер же акты-

лар каражат катарында каралат.

     2. Эгерде ушул статьяда каралган кылмышты жасаган жак,  бийлик ор-

гандарына өз  убагында билдирүү менен же башка жол менен өзү каржылаган

кылмыштын алдын  алууга,  же  болбосо  тамырына балта чабууга жана (же)

анын аякташына  көмөктөшсө  жана  анын аракеттеринде бөлөк кылмыштардын

курамы жок болсо, анда ал жаза жоопкерчилигинен бошотулат.".

 

     2-берене.

 

     Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

 

     Кыргыз Республикасынын Президенти                 К.Бакиев