Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском
Бишкек шаары
2008-жылдын 24-декабры N 269

          КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

     "Энергияны үнөмдөө жөнүндө" Кыргыз Республикасынын
    Мыйзамына өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизүү тууралуу	 2008-жылдын 14-ноябрында      Кыргыз Республикасынын Жогорку
                     Кењеши тарабынан кабыл алынган

   1-берене.

   "Энергияны үнөмдөө жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыр-
гыз Республикасынын Жогорку Кењешинин Ведомосттору, 1998-ж., № 12,
497-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин:
   1. 2-статьяда:
   үчүнчү абзац төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:
   "энергияны үнөмдөө - энергетикалык ресурстарды натыйжалуу пайдала-
нууга, энергияны өндүрүүдө, кайра түзүүдө, ташып барууда жана керектөө-
дө коромжулукту азайтууга багытталган жана чарбалык жүгүртүүгө энергия-
нын кайталанма булактары тартылган укуктук; уюштуруучулук, илимий, өн-
дүрүштүк, техникалык жана экономикалык чараларды жүзөгө ашыруу;";
   тогузунчу абзацта "ченемдик актылар" деген сөздөр "ченемдик укук-
тук актылар" деген сөздөр менен алмаштырылсын;
   он экинчи абзац төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:
   "энергиянын кайталанма булактары - күндүн, шамалдын, суунун, жер-
дин жылуулугунун, суу агымдарынын табигый кыймылынын энергиясы;";
   статья төмөнкүдөй мазмундагы он төртүнчү - он бешинчи абзацтар ме-
нен толукталсын:
   "энергияны үнөмдөөчү технологиялар, жабдуу жана материалдар - же-
тишкен дењгээлге салыштырмалуу отун-энергетикалык ресурстарды пайдала-
нуунун натыйжалуулугун жогорулатууга мүмкүндүк берүүчү технологиялар,
жабдуу жана материалдар;
   энергияны үнөмдөө тармагындагы субъекттер - Кыргыз Республикасынын
мыйзамдарында белгиленген   тартипте   энергетикалык  ресурстарды,
отун-энергетикалык ресурстардын бардык түрлөрүн пайдалануу боюнча на-
тыйжалуулугун жана сарамжалдуугун жогорулатууга багытталган ишти жүзөгө
ашыруучу, жана казып алуу, кайра иштетүү, ташып баруу, өндүрүү, сактоо
менен байланышкан ишти жүзөгө ашыруучу юридикалык жана жеке жактар.".
   2. 3-статья "ченемдик укуктук актылардан" деген сөздөрдөн кийин ",
ошондой эле Кыргыз Республикасы катышуучусу болуп саналган, мыйзам та-
рабынан белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдерден" де-
ген сөздөр менен толукталсын.
   3. 4-статья төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:
   "4-статья. Ушул Мыйзам колдонулуучу тармак

   Энергияны үнөмдөө тармагында мамлекеттик жөнгө салуунун объектиси
болуп иш жүрүмүндө келип чыккан мамилелер саналат, алар төмөнкүлөргө
багытталган:
   - энергетикалык ресурстарды казып алууга, өндүрүүгө, кайра иште-
түүгө, ташып барууга, сактоого жана керектөөдө аларды натыйжалуу пайда-
ланууга;
   - энергетикалык ресурстарды натыйжалуу пайдаланылышына мамлекеттик
көзөмөлдү жүзөгө ашырууга;
   - энергетикалык ресурстардын алда канча кымбат жана тартыш түрлө-
рүн алмаштырууга жөндөмдүү отундун тењтайлаш түрлөрүн казып алууну жана
өндүрүүнү өнүктүрүүгө;
   - энергонатыйжалуу технологияларды, отун-энергия керектөөчү жана
диагностикалык жабдууларды, конструкциялык жана изоляциялык материал-
дарды, энергетикалык ресурстардын чыгымдалышын эсепке алуунун жана
алардын пайдаланылышын көзөмөлдөө үчүн приборлорду, энергиянын керекте-
лишин автоматташтырылган башкаруу тутумдарын түзүүгө жана пайдаланууга;
   - берилген жана керектелген энергетикалык ресурстарды эсепке алуу
бөлүгүндө өлчөөнүн тактыгын, шексиздигин жана бирдиктүүлүгүн камсыз кы-
лууга;
   - энергияны үнөмдөө боюнча, энергиянын жањы булактары менен отун
түрлөрүн, өлчөө каражаттарын пайдалануу боюнча маалыматтык камсыз кы-
лууга жана энергетикалык ресурстардын чыгымдарын жөнгө салууга жана
контролдоого;
   - энергияны үнөмдөө объекттерин техникалык ченемдөөнү, стандарт-
таштырууну, сертификациялоону жана метрологиялык камсыз кылууну жүзөгө
ашырууга.".
   4. 5-статьяда:
   үчүнчү абзац "калдык ресурстарды" деген сөздөрдөн кийин ", ошондой
эле отунэнергетикалык ресурстардын пайдалануу жүрүмүндө калктын ден
соолугун жана айлана-чөйрөнүн коопсуздугун камсыз кыла турган мамлекет-
тик долбоорлорду жана программаларды" деген сөздөр менен толукталсын;
   статья төмөнкүдөй мазмундагы алтынчы абзац менен толукталсын:
   "энергетикалык ресурстардын өндүрүлүшүн жана чыгымдалышын эсептөө
боюнча ар кандай түрдөгү бирдиктүү программаларды түзүү жана пайдала-
нуу;".
   5. 6-статьянын 2-бөлүгү төмөнкүдөй мазмундагы үчүнчү абзац менен
толукталсын:
   "энергияны үнөмдөөнүн мамлекеттик тутумунун түзүмүн жана энергияны
үнөмдөө тармагында ыйгарым укуктуу органды аныктоо;".
   6. Мыйзам төмөнкүдөй мазмундагы 6-1-статья менен толукталсын:
   "6-1-статья. Энергияны үнөмдөө тармагында ыйгарым укуктуу органдын
         компетенциясы

   Энергияны үнөмдөө тармагында ыйгарым укуктуу орган:
   - энергияны үнөмдөө тармагында бирдиктүү мамлекеттик саясат жүргү-
зөт;
   - энергияны үнөмдөөнүн ченемдик укуктук, усулдук жана экономикалык
механизмдерин жана кайталанма энергетикалык ресурстардын пайдаланууга
түрткү берүүчү себептерин иштеп чыгат;
   - энергияны үнөмдөөнүн мамлекеттик программасы боюнча тиешелүү
кызматтардын, министрликтердин, ведомстволордун жана уюмдардын ишине
контролдоо менен координациялоону жүзөгө ашырат;
   - энергияны үнөмдөө боюнча экспертиза жана энергетикалык текшерүү
тууралуу жоболордун долбоорлорун иштеп чыгат;
   - отун-энергетикалык ресурстарды натыйжалуу пайдалануу үчүн мамле-
кеттик көзөмөлдү уюштурат;
   - электр жана жылуулук энергиясын өндүрүүчүлөрдүн энергия менен
жабдуучу уюмдардын тармагына кирүүсүн камсыз кылуу боюнча жана тармак-
тардын иш режиминин зарыл болгон техникалык жана башка ченемдерин сак-
тоо боюнча иш-чараларды жүзөгө ашырат;
   - эл аралык кызматташтыкка катышат;
   - Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык башка иш-милдеттерди
жүзөгө ашырат;
   - энергияны үнөмдөөнүн региондук жана тармактык программаларын иш-
теп чыгууну координациялайт жана аларды Кыргыз Республикасынын Өкмөтү-
нүн бекитүүсүнө берет.".
   7. 7-статья төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:
   "7-статья. Энергияны үнөмдөө тармагында жергиликтүү өз алдынча
        башкаруу органдарынын жана жергиликтүү мамлекеттик
        администрациялардын ыйгарым укуктары

   Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун өкүлчүлүктүү органдары:
   - энергияны үнөмдөөнүн мамлекеттик программасын ишке ашырууну кам-
сыз кылышат;
   - администрациялык аймактык бирдиктин чектеринде энергияны үнөмдөө
программасын иштеп чыгышат жана ишке ашырышат, алардын аткарылышын
координациялашат.
   Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун жана жергиликтүү мамлекеттик
администрациялардын аткаруучу-тескөөчү органдары:
   - администрациялык аймактык бирдиктин чектеринде мамлекеттик жана
аймактык программаларды ишке ашырышат;
   - алардын карамагында турган имараттарда, анын ичинде жогору на-
тыйжалуу энергия керектөөчү приборлорду жана жабдууларды пайдалануунун
эсебинен энергияны керектөөнүн экономикалык иш-тартиби камсыз болушу
үчүн жооп беришет;
   - энергияны үнөмдөө тармагында илимий изилдөөлөрдү уюштурушат;
   - алардын аймагында жайгашкан жеке жана юридикалык жактардын энер-
гияны үнөмдөөгө карата программалардын аткарылышы боюнча иштерин коор-
динациялашат.".
   8. 8-статьяда:
   1-бөлүк төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:
   "Отундун жана энергиянын натыйжалуу пайдаланылышына мамлекеттик
контролду жана көзөмөлдү Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан атайын
ыйгарым укук берилген энергияны үнөмдөө тармагындагы мамлекеттик орган
ишке ашырат.";
   4-бөлүктө "Мамлекеттик энергетика инспекциясынын" деген сөздөр
"энергияны үнөмдөө тармагындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын"
деген сөздөр менен алмаштырылсын;
   5-бөлүк төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:
   "Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жана жергиликтүү мамле-
кеттик администрациялар энергияны үнөмдөө тармагында ыйгарым укуктуу
мамлекеттик орган тарабынан ушул Мыйзам жана Кыргыз Республикасынын
башка ченемдик укуктук актыларында аныкталган ыйгарым укуктарын аткары-
лышы үчүн керектүү шарттарды түзүшөт.".
   9. 10-статья төмөндөгүдөй редакцияда баяндалсын:
   "10-статья. Энергетикалык экспертиза

   Мамлекеттик экспертиза энергияны натыйжалуу пайдаланууну ачык көр-
сөтүү, энергиянын эсебин алууну жана отун-энергетикалык комплексинин
энергетикалык жабдууларынын коопсуздугун уюштуруу максатында жүргүзү-
лөт.
   Энергетикалык натыйжалуулуктун мамлекеттик экспертизасынын негизги
милдеттери долбоордук чечимдердин стандартташтыруу боюнча ченемдик до-
кументтердин жана энергиянын натыйжалуулугу боюнча башка ченемдик укук-
тук актылардын талаптарына туура келүүсүнө баа берүү, ошондой эле энер-
гияны үнөмдөө боюнча каралган чаралардын жетиштүүлүгүн жана негиздүүлү-
гүн аныктоо болуп саналат.
   Энергетикалык натыйжалуулуктун мамлекеттик экспертизасына төмөнкү-
лөр жатат:
   - экономиканын тармактарын өнүктүрүү программаларынын долбоорлору,
администрациялык аймактык бирдиктерди жана калктуу конуштарды энергия
менен жабдуунун схемасы;
   - жањы курулуштарга жана иштеп жаткан ишканаларды, имараттарды,
курулмаларды кењейтүүгө (кайра жањыртып курууга, техникалык кайра жаб-
дууга, модернизациялоого) техникалык-экономикалык негиздөөнүн жана дол-
боорлоо - пландоочу документациялардын энерготехнологиялык бөлүгү.
   Энергетикалык натыйжалуулуктун мамлекеттик экспертизасын жүргүзүү
тартиби Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан белгиленет.".
   10. 11-статья төмөнкү мазмундагы 5-бөлүк менен толукталсын:
   "Энергияны үнөмдөө тармагындагы ыйгарым укуктуу орган мамлекеттик
статистикалык отчет берүүнүн үлгүсүн иштеп чыгат жана мамлекеттик ста-
тистика тармагындагы компетенттүү органдар менен макулдашуу боюнча
отун-энергетикалык ресурстарды өндүрүүнүн жана керектөөнүн көлөмү менен
номенклатурасы жана менчигинин түрүнө карабастан ишканалар менен уюмдар
үчүн аларды пайдалануунун натыйжалуулугунун көрсөткүчтөрү тууралуу мам-
лекеттик статистикалык отчет берүүнү киргизүүнү камсыз кылат.".
   11. 14-статья күчүн жоготту деп табылсын.
   12. 20-статьяда:
   2-бөлүк "энергияны үнөмдөө программаларын аткаруунун" деген сөз-
дөрдөн кийин "жана Кыргыз Республикасынын энергия иштеп чыгаруучу, та-
шып баруучу, бөлүштүрүүчү жана башка энергокомпаниялардын чегерүүлөрү-
нүн" деген сөздөр менен толукталсын.
   3-бөлүк төмөнкү мазмундагы үчүнчү абзац менен толукталсын:
   "Кыргыз Республикасынын энергетика тармагындагы компанияларынын
акцияларын сатуудан түшкөн Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан өт-
көрүлүп берилген акча каражаттары;".
   13. 22-статьянын 1-бөлүгүндө "Энергияны үнөмдөө фондусун тескөөчү-
лөрдүн" деген сөздөр "Энергияны үнөмдөө фондусунун каражаттарын бөлүш-
түрүү тартиби жана" деген сөздөр менен алмаштырылсын.
   14. 23-статья төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:
   "23-статья. Энергияны үнөмдөөгө түрткү берүү

   Энергетикалык ресурстарды пайдалануунун натыйжалуулугун жогорула-
тууга түрткү берүү төмөнкү жолдор менен жүзөгө ашырылат:
   - долбоорду каржылоонун жалпы көлөмүнүн максималдуу үлүшү Кыргыз
Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныкталган социалдык маанилүү долбоор-
лорго Энергияны үнөмдөө фондусунан гранттарды берүү;
   - энергияны үнөмдөөчү иш-чараларды өткөрүүгө сарпталган, анын
ичинде энергияны керектөөнүн натыйжалуулугун жогорулатуу боюнча мамле-
кеттик программалардын (долбоорлордун) алкагында курулуучу кайталанма
булактарды пайдалануу менен энергетикалык түзүлүштөргө капиталдык сарп-
талган энергетикалык ресурстарга баалардын эсебин алуу;
   - тизмеги энергияны үнөмдөөчү тармактарда ыйгарым укуктуу мамле-
кеттик орган тарабынан даярдалып жана энергияны үнөмдөөчү техникалардын
амортизациясынын, материалдардын, эсепке алуу приборлорун, энергетика-
лык ресурстарды контролдоонун жана жөнгө салуунун чен-өлчөмдөрүн белги-
лөө;
   - каржылык, техникалык жана башка акысыз салым кошуу же энергияны
үнөмдөөчү иш-чараларды ишке ашырууга энергияны үнөмдөө тармагынын субъ-
екттеринин катышуусу;
   - биомассадан жана кайталанма булактарды пайдалануу менен иштеп
чыгарылган электрэнергияга субсидия берүү.
   Энергияны үнөмдөө тармагындагы программаларга ылайык жүзөгө ашыры-
ла турган курулмалар жана энергиянын кайталанма булактарын пайдалануучу
энергетикалык орнотмолор үчүн электрэнергиясына баалар бул орнотмолорду
энергияны үнөмдөө тармагындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган менен
макулдашылган 7-жылдан 8-жылга чейинки мөөнөттө курууга капиталдык са-
лымдардын өзүн актоосун камсыз кылууга тийиш.
   Электр жана жылуулук энергиясына тарифтерди аныктоо учурунда мам-
лекеттик ыйгарым укуктуу орган электр жана жылуулук энергиясын керек-
төөчүлөрдүн энергияны үнөмдөөгө экономикалык негизделген чыгымдарын эс-
ке алууга тийиш. Көрсөтүлгөн каражаттарды топтоонун тартиби жана энер-
гияны үнөмдөө долбоорлорун каржылоо максатында аларды керектөөчүлөр та-
рабынан пайдалануунун тартиби энергияны үнөмдөө тармагындагы ыйгарым
укуктуу мамлекеттик орган тарабынан аныкталат жана Кыргыз Республикасы-
нын Өкмөтү тарабынан бекитилет.".
   15. 24-статьяда:
   1-бөлүктүн биринчи  сүйлөмү  төмөнкүдөй  редакцияда баяндалсын:
"Энергияны үнөмдөөчү уюмдарга кирбеген электр жана жылуулук энергиясын
өндүрүүчүлөр энергияны үнөмдөөчү уюмдардын тармагына энергия берүүгө,
ошондой эле ал тармактар аркылуу, энергия менен жабдуучу уюмдар жана
энергия үнөмдөө жагында ыйгарым укук берилген мамлекеттик орган менен
макулдашылган санак жана тармактардын жана борборлоштурулган энергия
менен жабдуу булактарынын эњ сарамжалдуу иш режимин камсыз кылуучу ре-
жимдерде энергия ташууга укуктуу болот.";
   2-бөлүк алып салынсын.
   16. 25-статьянын 2-бөлүгү алып салынсын.
   17. Мыйзам төмөндөгү мазмундагы 28-1-статья менен толукталсын:
   "28-1-статья. Билим берүү жана кадрларды даярдоо

   Орто, жогорку жана жогорку окуу жайынан кийинки кесиптик билим бе-
рүү мекемелери, ошондой эле билим берүү ишмердигин жүзөгө ашыруу укугу
бар кадрларды даярдоо жана кайра даярдоо мекемелери энергия менен кам-
сыздоо тармагындагы кызматкерлерди окутуу жана даярдоо боюнча програм-
маларда энергетикалык ресурстарды натыйжалуу пайдалануунун негиздерин,
анын ичинде энергиянын кайталанма булактарын жана отундун тењтайлаш
түрлөрүн натыйжалуу пайдалануунун негиздерин алдын ала кароого тийиш.". 

   2-берене.

   Кыргыз Республикасынын Өкмөтү бир айлык мөөнөттө өзүнүн ченемдик
укуктук актыларын ушул Мыйзамга ылайык келтирсин. 

   3-берене.

   Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

   Кыргыз Республикасынын Президенти         К.Бакиев