Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском
Бишкек шаары
2009-жылдын 16-майы № 156

           КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

       Кыргыз Республикасынын майыптар коомдорунун
       товарларын мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө

   2009-жылдын 3-апрелинде       Кыргыз Республикасынын Жогорку
                     Кењеши тарабынан кабыл алынган

   Ушул Мыйзам Кыргыз Республикасындагы майыптар коомдорунун (мындан
ары - майыптар коомдору) товарларын контракттык (келишимдик) негизде
сатып алууга жана жөнөтүүгө мамлекеттик заказдардын жана Кыргыз Респуб-
ликасынын мамлекеттик каражаттарынын эсебинен каржылануучу мамлекеттик
ведомстволор менен мекемелерди майыптар коомунун ишканалары чыгарган
продукциялар жана товарлар менен камсыз кылууну калыптандыруунун, жай-
гаштыруунун жана аткаруунун жалпы укуктук жана экономикалык принципте-
ринин тартибин белгилейт.

   1-берене. Ушул Мыйзамда колдонулуучу түшүнүктөр

   Ушул Мыйзамда төмөнкүдөй маанини билдирген түшүнүктөр колдонулат:
   майыптар коому  -  Кыргыз  Республикасынын мыйзамдарынын жана
өздөрүнүн уставдарынын негизинде аракет кылуучу, мүмкүнчүлүктөрү чек-
телген адамдардын коомго (ошонун ичинде ишканаларга, уюмдарга жана ме-
кемелерге) бириккен бирикмеси;
   мамлекеттик заказдарды жайгаштыруу боюнча ыйгарым укуктуу мамле-
кеттик орган (мындан ары - мамлекеттик орган) - майыптар коомдорунун
чыгарган товарларын жөнгө салуу жана мамлекеттик мекемелердин жана ве-
домстволордун мамлекеттик заказдарын жайгаштыруу жагындагы мамлекеттик
саясатты жүргүзүүчү Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныкталуучу
аткаруу органы;
   мамлекеттик заказ - мамлекеттик мекемелердин жана ведомстволордун
заявкалары боюнча жайгаштырылган майыптар коомдорунун чыгарган товарла-
рына болгон алардын керектөөлөрү;
   мамлекеттик мекемелер жана ведомстволор - тиешелүү мамлекеттик ка-
ражаттардын эсебинен майыптар коомдору чыгаруучу товарларга мамлекеттик
заказды милдеттүү түрдө жайгаштырууну жүзөгө ашыруучу юридикалык жак-
тар.
   мамлекеттик каражаттар - камсыздандырылган каржылоонун төмөнкүдөй
булактары:
   - өз ишин жүзөгө ашырууга багытталган мамлекеттик бюджеттин кара-
жаттары же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын бюджеттик кара-
жаттары;
   - бюджет жөнүндө мыйзам тарабынан "бюджеттик эмес каражат" катары
аныкталган каражаттары, мамлекеттин үлүшү 51 пайыздан кем эмесин түзгөн
акционердик коомдордун каражаттары, мамлекеттик каражаттардын жана мам-
лекеттик мекемелердин каражаттарынын эсебинен түзүлгөн фонддордун кара-
жаттары;
   - эгерде  макулдашууда  каражаттарды  пайдалануунун  башкача
мүмкүнчүлүктөрү каралбаган болсо, эл аралык макулдашуулардын негизинде-
ги чет өлкөлүк жардам катарында берилген каражаттар.
   сатып алуулар жөнүндө келишим - майыптар коомдору чыгарган товар-
лардын айрым түрлөрүн жөнөтүүгө сатып алуучу уюм менен жөнөтүүчүнүн ор-
тосунда түзүлгөн келишим;
   мамлекеттик заказчы - юридикалык жактын статусуна ээ болгон тие-
шелүү бюджеттик каражаттын эсебинен каржылануучу бюджеттик уюмдар, мам-
лекеттик органдар, кызматтар же ишканалар, тийиштүү бюджеттин каражат-
тарынын эсебинен каржыланган муниципалдык уюмдар, мамлекеттик каражат-
тардын эсебинен түзүлгөн жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары,
уюмдар жана фонддор, мамлекет 51 пайыздан кем эмес акцияга ээ болгон
акционердик коомдор;
   жөнөтүүчү (подрядчы) - сатып алуучу уюм менен продукцияны жөнөтүү-
лөр жана сатып алуулар тууралу келишимге катышкан, иштөөчүлөрүнүн жалпы
санынын 51 пайызынан ашыгын иштөөчү майыптар түзгөн юридикалык жак ста-
тусуна ээ болгон майыптар коомдору;
   жөнөтүү - сатып алуучу уюмга жөнөтүлчү чийки заттарды, даяр про-
дукцияларды, жабдууларды жана башка товарларды сатып алуунун бардык
стадияларындагы процесси;
   товарлар - эмгектин бардык түрүнүн жана жазылышынын продуктылары,
анын ичинде чийки заттардын, буюмдун, жабдуунун жана заттардын түрлөрү,
ошондой эле товарларды жөнөтүү менен айкалышкан кызматтар;
   мамлекеттик муктаждыктар - мамлекеттик каражаттардын эсебинен ка-
нааттандырылуучу мамлекеттик заказчылардын майыптар коомунун товарлары-
на, иштерине, кызмат көрсөтүүлөрүнө болгон керектөөлөрү.

   2-берене. Ушул Мыйзамдын негизги максаты

   Майыптар коомдорунун товарларын мамлекеттик сатып алуу төмөнкүдөй
максаттарда жүзөгө ашырылат:
   - майыптар коому тарабынан чыгарылган товарларды сатып өткөрүүнү
тендердик сатуунун жол-жоболорун колдонбостон, алар тарабынан чыгарыл-
ган продукцияларга жана товарларга милдеттүү, өтө ыњгайлуу мамлекеттик
заказды жайгаштыруу жолу менен аларды өндүрүүнүн натыйжалуулугуна
жетүүнү камсыз кылуу;
   - майыптарды жана алардын үй-бүлөлөрүн социалдык жактан коргоону
камсыз кылуу;
   - майыптарды кесиптик ишке орноштурууну камсыз кылуу;
   - жакырчылыктан чыгуунун улуттук программаларынын стратегиясын ат-
каруу;
   - мамлекеттик мекемелер менен ведомстволор тарабынан сатып алуу
келишиминин аткарылышынын жана сатып алуучу уюм тарабынан аткаруучуга
(подрядчыга) берилүүчү милдеттенмелердин аткарылышынын кепилдигин кам-
сыз кылуу;
   - майыптар коомдору тарабынан чыгарылуучу товарлар менен мамлекет-
тик муктаждыктарды канааттандыруу, анын ичинде саламаттык сактоо, билим
берүү, социалдык жактан коргоо, коомдук жана мамлекеттик коопсуздук,
коргоо, пенитенциардык системаны жана жарандык коргонууну жана экономи-
канын башка тармактарынын зарыл керектөөлөрүн калыптандыруу жана камсыз
кылуу.

   3-берене. Майыптар коомдорунун товарларына заказдарды топтоштуруу
        жана жөнөтүүлөрдү жайгаштыруу

   1. Майыптар коомдорунун товарларына болгон Кыргыз Республикасынын
субъекттеринин керектөөлөрү (мамлекеттин муктаждыктары үчүн) ушул Мый-
замдын жалпы принциптерине жана жоболоруна ылайык мамлекеттик бийлик
органдары тарабынан аныкталат.
   2. Мамлекеттин муктаждыктарына товарларды жөнөтүүнү аткаруу жана
камсыз кылуу иштерин уюштуруу үчүн Кыргыз Республикасынын Өкмөтү майып-
тар коомдорунун товарларына мамлекеттик муктаждыктарды жүзөгө ашырууга
жоопкерчиликтүү мамлекеттик заказчыларды аныктайт жана бекитет.
   3. Мамлекеттик заказчиктердин финансы булактары болуп алардын за-
явкалары боюнча тиешелүү жылга керектүү товарларды жана продукцияларды
сатып алуу үчүн бөлүнгөн мамлекеттик бюджеттик каражаттар эсептелет.
   4. Мамлекеттик муктаждыктарды камсыз кылуучу продукцияларды сатып
алуу жана жөнөтүү мамлекеттик заказчылар тарабынан сатып алуу келишим-
дерин түзүү менен майыптар коомдорунун ишканаларына, уюмдарына жана ме-
кемелерине жайгаштырылат.
   5. Кыргыз Республикасынын Өкмөтү өзүнүн чечими аркылуу мамлекеттик
заказдарды жайгаштыруу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органды беки-
тет.
   6. Кыргыз Республикасынын Өкмөтү же анын тапшырмасы боюнча мамле-
кеттик орган ушул Мыйзам күчүнө кирген күндөн баштап майыптар коомдору-
нун республикалык борбордук органдарынын макулдугу менен товарлардын
ассортиментин, көлөмүн, баасы менен мөөнөтүн, ошондой эле мамлекеттик
заказчылар үчүн товар өндүрүүчүлөрдөн товар жана кызмат көрсөтүүнү са-
тып алууга квотаны (мамлекеттик брондоо) аныктайт, заказдарды өз уба-
гында жайгаштырууну жана заявкалардын чегинде аларды тандап алууну кам-
сыз кылат.

   4-берене. Тараптардын укугу жана милдеттери

   1. Сатып алуу үчүн келишим мамлекеттин муктаждыктарын камсыз кылуу
боюнча мамлекеттик заказчынын жана аткаруучунун укугун жана милдетин
аныктайт жана сатып алуу жөнүндө келишимди аткаруудагы аткаруучу менен
мамлекеттик заказчынын мамилелерин жөнгө салат.
   Сатып алуулар жөнүндө келишимде мамлекеттик заказдарды аткаруу,
консультативдик жана башка жардамдарды көрсөтүү боюнча, аткаруучунун
ишкер чарбалык ишине кийлигишүүсүз башка жардамдарды көрсөтүү боюнча
иштердин жүрүшүнө мамлекеттик заказчы тарабынан контролдук кылуу кара-
лышы мүмкүн.
   2. Сатып алуулар жөнүндө келишим боюнча жөнөтүлүүчү товар бул ке-
лишимде белгиленген өзгөчө шарттардын жана мамлекеттик стандарттардын
милдеттүү түрдөгү талабына дал келиши керек.
   Милдеттүүлүккө калктын жашоосун жана саламаттыгын, анын айла-
на-чөйрөгө болгон коопсуздугун, товарлардын бири-бирине айкалышуусун
жана өз ара алмашуусун камсыз кылган товардын сапатына болгон талаптар
кирет.
   Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык, милдеттүү түрдө серти-
фикацияланууга тийиш болгон жөнөтүү келишимдери боюнча жөнөтүлүүчү то-
варда, ага ыйгарым укуктуу орган тарабынан берилген же таанылган серти-
фикаты жана ылайыктуу белгиси болуш керек.
   3. Жөнөтүү жөнүндөгү келишимдин негизи болгон товарларды өндүрүүнү
колдоо максатында тараптардын макулдашуусу боюнча, сатып алуучу уюм ке-
лечекте жөнөтүүнүн эсебинен чийки заттарды жана материалдарды сатып
алуу үчүн, мамлекеттик заказдын көлөмүнүн 50 пайызынан кем эмес өлчөмүн
жөнөтүүчүгө алдын ала төлөп берет.

   5-берене. Майыптар коомдорунун товарларын жөнөтүү келишимдерин
        аткарбагандыгы үчүн жоопкерчилик

   1. Сатып алуулар жөнүндөгү келишимде каралган милдеттенмелерди та-
раптардын бири аткарбаганда же тийиштүү дењгээлде аткарбаган учурда бул
тарап:
   - мындан тарткан чыгымдарды экинчи тарапка төлөп берет;
   - аткаруу жөнүндө келишимге ылайык Кыргыз Республикасынын мыйзам-
дарында каралган башка жоопкерчиликти тартат.
   2. Сатып алуу келишимдерин түзүүдө, өзгөртүүдө, токтотууда жана
аткарууда, ошондой эле келтирилген чыгашаларды калыбына келтирүүдө мам-
лекеттик заказчы менен аткаруучунун ортосундагы келип чыккан талаштар
мыйзамдарда белгиленген тартипте сот тарабынан каралат.

   6-берене. Жөнгө салуунун предмети

   1. Ушул Мыйзам майыптар коомдору тарабынан чыгарылган товарларды
мамлекеттик заказ катары мамлекеттик каражаттардын эсебинен мамлекеттик
заказчылардын сатып алуусунда колдонулат. Майыптар коомдорунун товарла-
рын сатып алуу жол-жобосуна карама-каршы келген "Мамлекеттик сатып алу-
улар жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын жоболору ушул мыйзам
боюнча колдонулушу мүмкүн эмес.
   2. Мамлекеттик заказчылар Кыргыз Республикасынын Өкмөтү же мамле-
кеттик органы тарабынан мамлекеттик заказдардын тизмесине киргизилген
товарлардын ассортиментин, биринчи кезекте, майыптар коомдорунан сатып
алууга милдеттүү.
   3. Кыргыз Республикасынын Өкмөтү мамлекеттик заказды аткаруу иши-
нин жүрүшүн катуу контролго алат. Республикага ташып келинген товарлар-
дын түрлөрүнө, аларга керектөөчүлүк товар өндүрүүчүлөр-майыптар коому
аркылуу канааттандырылса, республикалык же жергиликтүү бюджеттин кара-
жаттарынын эсебинен мамлекеттик сатып алуулар жүргүзүлбөйт.
   4. Майыптар коому тарабынан майыптарды социалдык тиричилик жактан
реабилитациялоо үчүн сатып алынуучу жана аларды иш менен камсыздандыруу
маселелерин чечүүгө багытталган товарлар тендердик иш чараларсыз сатып
алынат.

   7-берене. Ушул мыйзамды колдонууга киргизүүнүн тартиби

   Ушул Мыйзам расмий жарыялангандан кийин 10 күн өткөндө күчүнө ки-
рет.
   Кыргыз Республикасынын Өкмөтү өзүнүн ченемдик укуктук актыларын
ушул Мыйзамга ылайык келтирсин.

   Кыргыз Республикасынын Президенти         К.Бакиев